Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przedsiębiorczość i innowacje

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przedsiębiorczość i innowacje"— Zapis prezentacji:

1 Przedsiębiorczość i innowacje
Przedsiębiorczość technologiczna Przedsiębiorczość i innowacje Pojęcia, definicje, modele. Wpływ innowacji na rozwój gospodarczy Przedsiębiorczość innowacyjna Polityka innowacyjna w Polsce

2 Pojęcia, definicje, modele
Przedsiębiorczość Przedsiębiorczość to zorganizowany proces działań ukierunkowany w danych warunkach na wykorzystanie nowatorskiego pomysłu w celu generowania korzyści na rynku. W procesie działań podkreśla się: -umiejętność wykorzystania pomysłów, okazji -ryzyko (niepewność)

3 Czym się wyróżnia przedsiębiorczość?
dynamizmem, aktywnością skłonnością do podejmowania ryzyka umiejętnością przystosowywania się do zmieniających się warunków postrzeganiem szans i wykorzystaniem innowacyjnością Przedsiębiorczość to sposób działania, polega na skłonności podejmowania nowych, ryzykownych i niekonwencjonalnych przedsięwzięć, oraz na wykazywaniu inicjatywy w ich poszukiwaniu i wdrażaniu w życie. Jest to więc działanie skierowane na rozwój, ma ono charakter innowatorski.

4 Przedsiębiorca Pojęcie przedsiębiorcy po raz pierwszy w literaturze ekonomicznej użył R. Cantillon w 1755r. odnosząc go do osób umiejących dostrzec szansę zysku w rozbieżności cen na różnych rynkach, przy występującym ryzyku co do pewności trafności przewidywań transakcji. Właściwie to ryzyko czyni z gospodarującego przedsiębiorcę. J. Say w 1803r. określił, że przedsiębiorca jest osobą, która: - „tworzy przedsiębiorstwo lub obejmuje nad nim kontrolę, dostrzega sprzyjającego interesom okazje i wykorzystuje je oraz jest siłą motoryczną ekonomicznych zmian i postępu” - „przenosi zasoby ekonomiczne z obszaru niższej na obszary wyższej wydajności zysku”

5 T. Veblen w 1904r. zwrócił uwagę na oddzielenie własności od zarządzania i widział funkcje przedsiębiorcy w fachowym zarządzaniu produkcją. J. Schumpeter w 1912r. określił przedsiębiorcę jako osobę, która w poszukiwaniu zysku wprowadza innowacje, burząc tym samym istniejący stan równowagi na rynku. F. Knigth w 1921r. określił przedsiębiorcę jako osobę działającą w warunkach niepewności, ryzykując posiadanym kapitałem (własnym i powierzonym) i uzyskując dzięki temu nadzwyczajne zyski. Współcześnie uwzględnia się wpływ na działania przedsiębiorcy procesów rynkowych i otoczenia, a więc konieczność analizy ich do celów przyszłych, zwłaszcza do dostosowania przedsiębiorstwa do istniejącej sytuacji

6 Przedsiębiorca w gospodarce rynkowej odgrywa kluczową rolę, dlatego tez wiele różnych koncepcji ekonomicznych określa jego działania i zachowania, przyjmując za punkt wyjścia pełnionej przez niego role, np. takie jak: - właściciel i inwestor - innowator i ryzykant - dysponent zasobów wytwórczych - organizator lub koordynator - menedżer, decydent lub nadzorca Motywy działań przedsiębiorczych mają różny charakter, nie tylko ekonomiczny. Jednakże ich kontynuowanie wymaga zapewnienia rentowności działań, dlatego też dochód lub zysk są podstawą teorii przedsiębiorcy.

7 Jakimi cechami powinien charakteryzować się przedsiębiorca?
CHARAKTERYSTYKA CECHA Wiara we własne siły Wiara w siebie, motywacja, optymizm, niezależność, indywidualizm Orientacja na zadania, rezultaty Potrzeba osiągnięć, orientacja na zysk, wytrwałość, upór, determinacja, energia, konsekwencja, inicjatywa Podejmowanie ryzyka Umiejętność i chęć podejmowania wyzwań, zdolność do podejmowania ryzyka i oceny istniejących warunków realizacji pomysłów Przywództwo Dobry organizator, zachowanie przywódcze, duża siła przebicia, dobra współpraca z ludźmi Poszukiwanie zmian Innowacyjność, kreatywność, otwarty umysł, dążenie do bycia dobrze poinformowanym, Zorientowanie na przyszłość Umiejętność przewidywania i postrzegania, stałe wyznaczanie sobie coraz ambitniejszych celów i zadań.

8 Co to są innowacje i jakie mają znaczenie dla przedsiębiorcy?
Do nauk ekonomicznych teoria innowacji została wprowadzona przez już J. A. Schumpetera ( ). Do światowej literatury ekonomicznej wprowadził pojęcie innowacji oraz sformułował tezę, że innowacyjność przedsiębiorstw stanowi o rozwoju gospodarczym w większym stopniu niż kapitał, natomiast przedsiębiorcą jest każdy, kto wprowadza nowe kombinacje.

9 Schumpeter jest również autorem koncepcji tzw
Schumpeter jest również autorem koncepcji tzw. twórczej destrukcji (creative destruction) polegającej na nieustannym niszczeniu starych struktur i nieprzerwanym procesie tworzenia nowych, bardziej efektywnych. Według Schumpetera równowaga w gospodarce występuje wtedy, gdy mamy do czynienia z jednym z pięciu przypadków, jakimi są: wytwarzanie nowego produktu, wykorzystanie nowej metody produkcyjnej, znalezienie nowego rynku zbytu, zdobycie nowych źródeł surowców, wprowadzenie nowej organizacji.

10 W 1985 roku ukazała się książka Petera F
W 1985 roku ukazała się książka Petera F. Druckera „ Innovation and Entrepreneurship: Practice and Principles” w której autor podkreśla, że „systematyczna innowacja polega na celowym i zorganizowanym poszukiwaniu zmian i na systematycznej analizie okazji do społecznej lub gospodarczej innowacji, którą taka zmiana mogłaby umożliwić. Tak więc dyscyplina innowacji jest dyscypliną diagnostyczną, zajmującą się systematycznym badaniem obszarów zmian, które zazwyczaj stwarzają okazje przedsiębiorcze”

11 P.F. Drucker wskazuje na siedem źródeł innowacji.
Trzy z nich mają swe źródła wewnątrz firmy: to, co nieoczekiwane – powodzenie, niepowodzenie, zdarzenie zewnętrzne, niezgodność pomiędzy rzeczywistością a wyobrażeniem o niej, potrzeby procesu, Cztery pozostałe wskazują na otoczenie jako inspirację do wprowadzania zmian zmiany w strukturze przemysłu i rynku, demografia, zmiany w sposobach postrzegania, nowa wiedza P.F. Drucker, jako jeden z wielu, podkreśla współzależność innowacji i przedsiębiorczości.

12 Kolejność przedstawionych przez Druckera źródeł możliwości innowacyjnych nie jest przypadkowa. Są one ułożone według porządku, od najbardziej do najmniej wiarygodnych i przewidywalnych, co może się wydawać niezrozumiałe, biorąc pod uwagę fakt, że na początku mamy to, co niespodziewane, a na końcu to, co oparte na nauce i nowej wiedzy. Jednak chłodna analiza niespodziewanych wydarzeń – sukcesów czy porażek – może szybciej doprowadzić do cennych wniosków, niż prowadzenie tysięcy eksperymentów naukowych. Czas potrzebny do realizacji przedsięwzięcia, od jego początku aż do końca, w tym pierwszym przypadku jest niejednokrotnie znacznie krótszy.

13 Innowacja to „wprowadzenie nowych wyrobów, usług, uruchomienie nowych procesów technologicznych i systemów organizacyjnych w celu osiągnięcia wyższej efektywności gospodarowania” Innowacyjność to "zdolność przedsiębiorstw do tworzenia i wdrażania innowacji oraz faktyczna umiejętność wprowadzania nowych i zmodernizowanych wyrobów, usług, nowych lub zmienionych procesów technologicznych lub organizacyjno - technicznych"

14 Działalność innowacyjna – to „szereg działań o charakterze naukowym (badawczym), technicznym, organizacyjnym, finansowym i handlowym (komercyjnym), których celem jest opracowanie i wdrożenie nowych lub istotnie ulepszonych wyrobów i procesów, przy czym wyroby te i procesy są nowe przynajmniej z punktu widzenia wprowadzającego je przedsiębiorstwa” Działalność innowacyjna – to także „szczególne narzędzie przedsiębiorców, za pomocą którego ze zmiany czynią okazję do podjęcia nowej działalności gospodarczej lub do świadczenia nowych usług”

15 Przedsiębiorstwa, które potrafią poszukiwać i stwarzać możliwości wprowadzania zmian, a także umiejętnie i skutecznie wdrażać je w praktyce, określane są jako firmy innowacyjne. Inspiracji zmian należy poszukiwać zarówno wewnątrz firmy, jak i w jej otoczeniu, a rolą przedsiębiorcy w zakresie innowacyjności jest poszukiwanie możliwości zmian, ich analizowanie, dostosowywanie i wdrażanie. Systematyczne wdrażanie innowacji, zarówno przełomowych, jak i niewielkich, przynosi określone i wymierne korzyści.

16 Przykłady innowacji produktowych i procesowych
globalne systemy określenia położenia (GPS) w wyposażeniu środków transportowych, aparaty fotograficzne w telefonach komórkowych, wbudowana sieć bezprzewodowa w laptopach, produkty ze znacząco zmniejszonym zużyciem energii nowe leki o znacząco ulepszonym działaniu automatyzacja linii produkcyjnej zastosowanie sensorów czasu rzeczywistego skomputeryzowanie procesu kontroli jakości wprowadzenie kodowania kreskowego lub chipów identyfikacji radiowej, w celu śledzenia materiałów przepływających przez łańcuch dostaw.

17 Przykłady innowacji w zakresie usług
video na żądanie poprzez szerokopasmowy Internet, usługi internetowe takie jak bankowość, albo systemy płatności rachunków, nowe formy szkoleń i kursów np.: edukacja przez interenet usługi w zakresie konserwacji i modernizacji urządzeń, maszyn np.: konserwacja linii produkcyjnej w przemyśle spożywczym. projektowanie w oparciu technologie informacyjne specjalnych form symulacje i analizy w oparciu o specjalne oprogramowanie

18 W kierunku innowacji opartej na technice
„Przedsiębiorczość jest „ryzykowna” przede wszystkim dlatego, że nader nieliczni z tak zwanych przedsiębiorców wiedzą, co robią. Brakuje im metodologii. Naruszają podstawowe i dobrze znane reguły. Odnosi się to szczególnie do przedsiębiorców w dziedzinie nowoczesnej techniki. Nowoczesna technika i innowacja są z natury rzeczy trudniejsze i bardziej ryzykowne niż innowacja oparta na ekonomii i strukturze rynku, na demografii czy nawet na postrzeganiu i tendencji. Jednak i nowoczesnej technice przedsiębiorczość nie musi być bardzo ryzykowna. Powinna być systematyczna. Powinna być zarządzana. Powinna być oparta na celowej innowacji” Peter F. Drucker

19 Czy są modele innowacji które mogą przydać się przedsiębiorcy w jego działalności?
Badania podstawowe - prace teoretyczne i eksperymentalne, podejmowane przede wszystkim w celu zdobycia lub poszerzenia wiedzy na temat przyczyn zjawisk i faktów, nie ukierunkowane w zasadzie na uzyskanie konkretnych zastosowań praktycznych. Badania podstawowe dzielą się na badania podstawowe tzw. czyste i ukierunkowane. Badania podstawowe "czyste" - prowadzone są z myślą o postępie wiedzy, bez nastawienia na osiągnięcie długofalowych korzyści ekonomicznych czy społecznych i bez czynienia wysiłków w celu zastosowania wyników badań do rozwiązywania problemów o charakterze praktycznym lub w celu przekazania tych wyników do podmiotów mogących zająć się ich zastosowaniem. Badania podstawowe "ukierunkowane" - prowadzone są z nastawieniem na to, że w ich wyniku powstanie szeroka baza wiedzy, która będzie mogła stanowić podstawę do rozwiązywania już rozpoznanych lub spodziewanych w przyszłości problemów.

20 Prace rozwojowe - obejmują nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług. Badania i Rozwój - obejmują nową wiedzę mającą zastosowanie w praktyce – zweryfikowaną i udokumentowaną rezultatami eksperymentów, testów, symulacji, modelami matematycznymi. Wiedza ta w połączeniu z projektowaniem daje rozwój w postaci konkretnych udoskonalonych produktów, procesów, usług.

21 Projektowanie i rozwój – obejmuje analityczne projektowanie i analizę nowych kombinacji istniejących produktów, procesów, np.: projektowanie nowego sprzętu w obrębie istniejącego stanu wiedzy i umiejętności. Projektowanie i rozwój charakteryzują takie czynności jak: definiowanie poprzez procedury, specyfikacje techniczne oraz działania opisowe mające na celu wytworzenie nowego produktu, procesu. Wynalazki - to w powszechnym rozumieniu nowy pomysł lub rozwiązanie, w dowolnym obszarze aktywności człowieka. Analiza konstrukcji – jest to proces oceny potrzebnych parametrów konstrukcji wraz z jęciem rachunku kosztów. Proces analizy konstrukcji zaczyna się w umyśle człowieka który dokonuje selekcji, kreuje nowe części lub dokonuje wyboru spośród znanych ideii, dostępnych komponentów i części. Następnie dochodzi do syntezy satysfakcjonującej cele i kryteria, które założono.

22 Produkcja – to proces w którym powstają nowe produkty i usługi.
Dyfuzja – rozumiana jest jako proces rozprzestrzeniania się, upowszechniania innowacji w firmie i gospodarce. Występuje wówczas, gdy po pierwszym udanym zastosowaniu nowego rozwiązania następuje przez inne przedsiębiorstwa. Marketing – to działania wychodzące naprzeciw potrzeb klienta, za pomocą których próbuje się odgadnąć skryte potrzeby klienta, usiłując te potrzeby uświadamiać i pobudzać a nawet kreować – a przede wszystkim je zaspokajać. Rynek - to całokształt transakcji kupna i sprzedaży oraz warunków w jakich one przebiegają. Na rynku konkurencyjnym dokonuje się ustalenia ceny oraz ilości dóbr. Potencjalny popyt - jest to wyrażenie określające jedynie zapotrzebowanie na dane dobro lub towar

23 Rys.1. Liniowy model innowacji
Modele innowacji BADANIA PRACE ROZWOJOWE PRODUKCJA MARKETING Rys.1. Liniowy model innowacji

24 BADANIA WIEDZA POTENCJALNY POPYT RYNKOWY WYNALAZKI LUB (I) ANALIZA KONSTRUKCJI PRACE ROZWOJOWE I TESTOWANIE WDROŻENIE I PRODUKCJA DYFUZJA, MARKETING, RYNEK 1 2 3 4 5 Rys.2. Model nieliniowy - model sprzężeń zwrotnych i interakcji S.J. Kline’a

25 Rys.3. Holistyczny model innowacji Mahdjoubiego
RYNEK PRODUKCJA DZIAŁALNOŚĆ PROJEKTOWO-ROZWOJOWA DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWA BADANIA PODSTAWOWE Rys.3. Holistyczny model innowacji Mahdjoubiego

26 Rys.4. H. Chesbrough - model zamkniętego podejścia w procesie innowacji

27 Rys.5. H. Chesbrough - model otwartego podejścia w procesie innowacji

28 Wpływ innowacji na rozwój gospodarczy
Rozwój gospodarczy – obejmuje całą sferę działań gospodarczych człowieka, a więc nie tylko działalność wytwórczą, lecz również podział wytworzonych dóbr nie tylko w ujęciu wzrostu ilościowego, ale przede wszystkim zmian strukturalno-jakościowych w szeroko rozumianym procesie gospodarowania. Rozwój gospodarczy oznacza zmiany struktury potencjału wytwórczego gospodarki, struktury produkcji i konsumpcji, stosunków społeczno - ekonomicznych oraz systemu funkcjonowania gospodarki w ten sposób, że umożliwia zwiększenie zaspokojenia potrzeb indywidualnych oraz społeczeństwa jako całości.

29 Przyroda Gospodarka Innowacja Człowiek Społeczeństwo
Rys.6. Model oddziaływania innowacji w ujęciu systemowym

30 Finlandia Kryzys w Finlandii po upadku ZSRR (1994r.) spowodował spadek PKB o 20% i wymusił tym samym zainteresowanie obywateli, kół rządowych i przedstawicieli nauki tematyką innowacyjności. Pierwszym krokiem fińskiego programu był konsens dotyczący zwiększenia finansowania sektora Badań i Rozwoju. Za projekty kluczowe i godne finansowania uznawano tylko takie, które zgłaszane były wspólnie przez uczelnie i biznes. Odrzucano zaś wszystkie te, których autorem były same uczelnie bądź tylko przemysł.

31 W drugim kroku planu rozwoju innowacyjnej gospodarki kontynuowano wspierając budowę klastrów technologicznych, których główną rolą było tworzenie warunków kontynuacji rozwoju młodych firm i kreowanie nowych dziedzin gospodarki. Fiński model budowy Gospodarki Opartej na Wiedzy oparty jest na ścisłej współpracy instytucji odpowiedzialnych za innowacje. Politykę tę zapoczątkowała reforma fińskich uczelni polegająca na integracji politechnik (nadzorowanych przez władze regionów) i uniwersytetów (nadzorowanych przez rząd). W procesie tym uczestniczą również Akademia Nauk Finlandii, agencje rządowe TEKES, VTT i instytucje finansowe. Program rozwoju sektora nauki w Finlandii przewiduje znaczną internacjonalizację i silne powiązania z instytucjami naukowymi UE.

32 Efekty fińskich reform najlepiej prezentują się w statystykach: Małe i Średnie Przedsiębiorstwa wytwarzają 22% PKB Finlandii (średnia unijna to 9%). Wydatki w Finlandii na działalność badawczo-rozwojową przekraczają 3% PKB (Produktu Krajowego Brutto) Około 70% wydatków na działalność badawczo-rozwojową pochodzi z sektora przedsiębiorstw. 30% wydatków na działalność badawczo-rozwojową pochodzi z uniwersytetów i innych instytucji publicznych. 63% innowacji produktowych pochodzi z sektora wysokich technologii. W ramach aktualnego kryzysu Finowie chcą podnieść wydatki na badania i rozwój do 4% PKB

33 Przykład zmian struktury potencjału wytwórczego gospodarki w wyniku wprowadzenia innowacji
Kierunek oparty na innowacjach technologicznych spowodował transfer ich do innych sektorów gospodarczych, co przyczyniło się w efekcie do podniesienia ich konkurencyjności a przede wszystkim przyczyniło się do podniesienia nowoczesności i jakości wytwarzanych produktów. W przypadku Finlandii szczególnie istotny był transfer osiągnięć sektora wysokich technologii do przemysłu stoczniowego. Pozwoliło to na zwiększenie konkurencyjności w zakresie produkcji nowoczesnych statków.

34 Innowacyjność to jeden z czynników mających zasadniczy wpływ na poziom konkurencyjności gospodarki. Rozumiana jest jako zdolność i motywacja przedsiębiorców do ciągłego poszukiwania i wykorzystywania w praktyce wyników badań naukowych i prac rozwojowych, nowych koncepcji, pomysłów i wynalazków. Oznacza więc dążenie do uzyskania przewagi konkurencyjnej dzięki zwiększaniu efektywności produkcji, dystrybucji bądź wprowadzaniu nowych produktów.

35 Ujawniające się wyraźne różnice w poziomie konkurencyjności gospodarek krajów UE, zwłaszcza w porównaniu ze Stanami Zjednoczonymi (wolniejsze w Europie tempo rozwoju oraz mniejsza zdolność do tworzenia i absorpcji nowych technologii) dały impuls do opracowania na poziomie wspólnotowym dokumentu strategicznego dotyczącego polityki innowacyjnej – Strategii Lizbońskiej. Jej głównym celem jest stworzenie na obszarze UE dynamicznie rozwijającej się gospodarki, opartej na wiedzy, zdolnej do tworzenia nowych miejsc pracy oraz zapewniającej spójność społeczną.

36 W celu ustalenia poziomu innowacyjności krajów opracowano syntetyczny indeks SII (Summary Innovation Index) . Indeks SII przyjmuje wartości od 0 do 1, przy czym im wartość indeksu jest bliższa, tym wyższy jest poziom innowacyjności danego kraju.

37 Na podstawie indeksu SII, tempa jego wzrostu oraz średniej obliczonej dla UE-27 w raporcie European Innovation Scoreboard 2007 wyodrębniono następujące grupy krajów: liderzy innowacji (innovation leaders) – kraje ze znacznie wyższym od średniej dla UE-27 wskaźnikiem innowacyjności. Należą do nich: Szwecja, Finlandia, Dania, Wielka Brytania i Niemcy, a także Stany Zjednoczone, Szwajcaria, Izrael oraz Japonia. zaawansowani innowatorzy (innovation followers) – kraje z wyższymi wskaźnikami innowacyjności niż średnia dla UE- 27, ale nie tak innowacyjne, jak „liderzy”. Do tej grupy zaliczono Luksemburg, Islandię, Irlandię, Austrię, Holandię, Francję i Belgię oraz Kanadę;

38 umiarkowani innowatorzy (moderate innovators) – kraje, których indeks SII jest poniżej średniej dla UE-27. Do tej grupy należy Estonia, Czechy, Słowenia, Włochy, Cypr, Hiszpania, a także Norwegia i Australia; kraje doganiające (catching-up countries) – kraje, dla których indeks SII plasuje się znacznie poniżej średniej UE-27. W tej grupie znalazły się obok Polski również Malta, Litwa, Węgry, Grecja, Portugalia, Słowacja, Bułgaria, Łotwa, Rumunia oraz Chorwacja. Wynik uzyskany przez Turcję jest dużo niższy.

39 Kto może zostać przedsiębiorcą?
Przedsiębiorczość innowacyjna Kto może zostać przedsiębiorcą? Każdy, kto potrafi stawić czoło podejmowania decyzji, może nauczyć się być dobrym przedsiębiorcą i zachowywać się w sposób przedsiębiorczy. Przedsiębiorczość jest raczej sposobem postępowania niż cechą osobowości. Jej podstawy leżą w koncepcji i teorii a nie w intuicji. Peter F. Drucker

40 Czym nie jest przedsiębiorczość innowacyjna?
Kolejną restauracją z chińszczyzną i kebabem Dlaczego? Jest to tym samym co wcześniej było robione wiele razy co najwyżej spekulacją na rosnącej popularności jedzenia poza domem w swojej okolicy. Nie tworzy ani nowego popytu konsumenckiego, ani nowego sposobu jego zaspokajania. Patrząc z tej perspektywy, z pewnością osoby otwierające taki biznes nie są innowatorami, mimo że ich przedsięwzięcie jest nowe.

41 Czym jest przedsiębiorczość innowacyjna?
„Przedsiębiorczość innowacyjna to sposób zachowania się przedsiębiorcy, pod którą rozumie się gotowość i zdolność do podejmowania i rozwiązywania w sposób twórczy i nowatorski nowych problemów, umiejętność wykorzystywania pojawiających się szans i okazji oraz elastycznego przystosowania się do zmieniających warunków”. Peter F. Drucker

42 Na czym polega przedsiębiorczość innowacyjna?
1. „Przedsiębiorcy muszą praktykować systematyczną innowację” 2. „Systematyczna innowacja polega na celowym i zorganizowanym poszukiwaniu zmian oraz na systematycznej analizie możliwości, jakie te zmiany mogą oferować dla innowacji ekonomicznej i społecznej” Peter F. Drucker

43 Przykłady przedsiębiorczości innowacyjnej
RoboCAMP laureatem II Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Biznesplany realizowane Akademickich Inkubatorach Przedsiębiorczości (AIP). Jak zachęcić dziecko do nauki ? Jak sprawić, aby nauka była świetną zabawą? Jak rozbudzić w dziecku pasję poznawania świata? Odpowiedź znajdziesz na kursach Robotyki i Informatyki RoboCAMP.

44 RoboCAMP to zajęcia z robotyki i informatyki, podczas których dzieci w wieku szkolnym i gimnazjalnym poznają podstawy konstrukcji maszyn oraz techniki programowania. Naszym celem jest, aby nasi absolwenci zainteresowali się nauką jako zajęciem fascynującym, przynoszącym wiele satysfakcji.

45 Wykorzystywane graficzne, intuicyjne języki programowania pozwalają nawet małym dzieciom zgłębiać tajniki informatyki oraz strukturę algorytmów. Pozwalają "ożywiać" zbudowane konstrukcje. Jest to doskonały start do dorosłego programowania. Nauka poprzez zabawę, oto motto kursów RoboCAMP. Organizujemy warsztaty dla dzieci i młodzieży, na które my studenci i absolwenci uczelni technicznych, jako dzieci zawsze chcieliśmy pojechać. Jeśli chcesz by twoje dziecko nauczyło się działać w zespole, rozbudziło w sobie pasję poznawania świata dowiedz się więcej...

46 Oferta Robocamp

47 Co dalej?

48 eLeader należy do światowej czołówki uznanych i cenionych dostawców oprogramowania biznesowego dla smartfonów. Pionierskie rozwiązania eLeader pracujące na inteligentnych telefonach komórkowych są dzisiaj używane w ponad 30 krajach świata, w tym przez międzynarodowe koncerny z listy Fortune Global 500. Globalna sprzedaż smartfonów wyprzedziła ilość dostarczanych na rynek klasycznych komputerów PC. Wyposażone w otwarte systemy operacyjne, bazy danych SQL i inne zaawansowane technologie informatyczne, smartfony stają się najbardziej rozpowszechnionymi komputerami w naszym codziennym życiu.

49 eLeader należy do grona pionierów w zakresie nowych zastosowań smartfonów. Dostarczamy rozwiązania w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi w terenie, wsparcia mobilnych procesów biznesowych, m-finansów, jak również prowadzimy badania w zakresie innych obszarów zastosowań smartfonów na tym szybko rosnącym rynku. Gama produktów oferowanych przez eLeader obejmuje innowacyjne, skalowalne i elastyczne rozwiązania dla bankowości mobilnej (m-banking), bogate funkcjonalnie systemy wspomagające sprzedaż w terenie SFA (Sales Force Automation), systemy zarządzania mobilnymi zasobami w terenie FFM (Field Force Management) oraz systemy wsparcia procesów biznesowych w terenie m-BPM (Mobile Business Process Management). Prowadzimy również badania nad innymi produktami dla nowo powstających obszarów zastosowań smartfonów.

50 eLeader Sp. z o. o. powstała w 2000 roku w Lublinie
eLeader Sp. z o.o. powstała w 2000 roku w Lublinie. Firma koncentruje się na produkcji oprogramowania i kompleksowej realizacji systemów informatycznych dotyczących zarządzania procesami pracy w terenie. eLeader prowadzi również własne prace badawcze. Firma jako pierwsza w Polsce i jedna z pierwszych na świecie dostarczyła na rynek złożone systemy bazodanowe wykorzystujące najnowocześniejszą generację telefonów komórkowych, tzw. smartfony (ang. smartphones). Klientami firmy eLeader są m. in. Telekomunikacja Polska SMG/KRC Millward Brown Comapny, Art Marketing Syndicate (AMS) i Clear Channel Poland.

51 Przykłady innowacyjnych rozwiązań firm z UE
Ref: 09 NL 60AH 3EC2 – BBS (Produkt do oczyszczania urządzeń do produkcji żywności i napojów) Holenderskie przedsiębiorstwo posiada nowy biokompatybilny produkt do oczyszczania na miejscu urządzeń dla przedsiębiorstw produkujących żywność i napoje. Produkt opiera się na zastosowaniu jonów oraz środków powierzchniowo czynnych. Opracowany produkt wyróżnia wskaźnik kaustyczności chemicznej poniżej 60% co wpływa istotnie w procesie wielokrotnego czyszczenia urządzeń. Produkt w szczególności może być stosowany do urządzeń których produkcja obejmuje procesy wytwórcze alkoholi lub przetwórstwa roślinnego. Holenderskie przedsiębiorstwo poszukuje kooperanta który może w oparciu o proponowany produkt zaoferować na rynku usługi w zakresie czyszczenia linii produkcyjnych w branży żywnościowej.

52 Ref: 09 ES 27F4 3E2B – BBS (Gra alfanumeryczna do telefonów komórkowych)
Hiszpański wynalazca posiada patent na nową grę alfanumeryczną osadzoną w asocjacjach między liczbami i literami które rozdzielają zmienne na klawiaturze telefonów. Celem jest wyjaśnienie która litera kryje się za liczbą. Ta innowacyjna gra pozwala także na wysyłanie zaszyfrowanych wiadomości do innych osób celem odszyfrowania napisanego listu. Innowator poszukuje chętnych na zakup licencji lub kooperanta który jest zainteresowany rozwojem produktu.

53 Ref: 07 IT SUTC 0HE8 – BBS (oprogramowanie w obszarze oszczędnego zużycia energii)
Włoskie przedsiębiorstwo typu Spin-Off zajmuje się konsultingiem w zakresie efektywnego wykorzystania energii. W związku z chęcią wprowadzenia nowych usług w tym zakresie przedsiębiorstwo poszukuje oprogramowania które pozwala dokonać analizy zużycia energii i tym samym identyfikacji możliwych oszczędności energetycznych. Oprogramowanie powinno mieć zastosowanie w przemyśle jak i w budownictwie. Aplikacja komputerowa umożliwi wprowadzenie nowego rodzaju usług na rynku. Przedsiębiorstwo zainteresowane jest zwarciem w tym zakresie umową o współpracy i rozwoju technicznym.

54 Ref: 07 GR IHND 0HZL – BBS (Metodologia ekonometryczna do audytu i optymalizacji efektów przedsiębiorstwa) Przedsiębiorstwo z Grecji stosuje ekonometryczną analizę mix do audytu i optymalizacji w celu opracowania różnorodnych wariantów zysków dla przedsiębiorstwa. Ta nowa metodologia analizy polega na zapisie wszystkich aktywności przedsiębiorstwa które były efektywne z punktu widzenia jego rozwoju a następnie w sposób interaktywny projektowaniu modelu z uwzględnieniem wszystkich zmiennych. Firma poszukuje partnerów do komercjalizacji metodologii i technicznego rozwoju.

55 Ref: 07 CZ CZTC 0HUY – BBS (Oprogramowanie przeznaczone do działalności badawczo-rozwojowej)
Czeski start-up opracował oprogramowanie matematyczno-inżynieryjne w oparciu o które proponuje usługi wspierające innowacyjne projekty badawczo-rozwojowe w biznesie. Usługi zawierają modelowanie biznesowe, zaawansowane zastosowanie analiz funkcjonalnych przedsiębiorstwa, zastosowanie algorytmów sztucznej inteligencji do optymalizacji procesów, implementacje data mining, matematyczna analiza projektów badawczo-rozwojowych, określenie prawdopodobieństwa ryzyka i powodzenia projektów B+R. Usługi są skierowane do przedsiębiorstw i instytucji które chcą zwiększyć powodzenie swoich projektów badawczo-rozwojowych.

56 Polityka innowacyjna w Polsce
Ustawa o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej wprowadza nowe instrumenty dla wzmocnienia innowacyjności polskiej gospodarki, a tym samym wprowadza preferencje dla innowacyjnych przedsiębiorców. Celem ustawy jest wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki poprzez wzrost nakładów sektora prywatnego na badania i rozwój oraz poprawę efektywności gospodarowania środkami publicznymi przeznaczonymi na B+R.

57 Cel ten zostanie osiągnięty poprzez 4 cele cząstkowe zdefiniowane jako:
 rozwój prywatnego sektora badawczo-rozwojowego, poprawa efektywności wdrażania polityki innowacyjnej na poziomie krajowym i regionalnym, wzrost efektywności wykorzystywania środków publicznych przeznaczonych na działalność innowacyjną, zwiększenie zainteresowania działalnością innowacyjną podmiotów sektora prywatnego wyrażone wzrostem nakładów przedsiębiorstw na działalność badawczo - rozwojową.

58 Korzystne zmiany dla przedsiębiorców zostaną osiągnięte poprzez wprowadzenie nowego instrumentu finansowego w postaci opłacalnego kredytu technologicznego, nadanie przedsiębiorcom statusu centrów badawczo-rozwojowych, korzystnych zmianach w prawie podatkowym, rozszerzeniu związanych z innowacyjnością zadań Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

59 PARP a innowacje – nowe zadania
Ustawa rozszerza zakres zadań Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, tak aby poprawić warunki i skuteczność wdrażania polityki innowacyjnej państwa na poziomie krajowym i regionalnym. Doprowadzi to również do zwiększenia zainteresowania działalnością innowacyjną ze strony przedsiębiorstw.

60 Do nowych zadań Agencji będzie należało:
1. Wspieranie i promocja przedsięwzięć, w tym programów, centralnych i regionalnych w zakresie rozwoju innowacyjności; 2. Wspomaganie organów administracji rządowej i samorządowej w zbieraniu i przetwarzaniu danych o potrzebach gospodarki narodowej w zakresie innowacyjności; 3. Wspieranie działalności instytucji otoczenia przedsiębiorstw działających na rzecz wzrostu innowacyjności przedsiębiorstw i gospodarki, takich jak: jednostki badawczo-rozwojowe, centra badawczo-rozwojowe, centra transferu technologii, inkubatory przedsiębiorczości, parki technologiczne; 4. Nadzorowanie i koordynacja Krajowej Sieci Innowacji oraz wspieranie jej działań.

61 Kredyt technologiczny
Kredyt przeznaczony będzie dla przedsiębiorców, na sfinansowanie inwestycji polegającej na zastosowaniu nowej technologii, zarówno własnej, jak i nabytej oraz uruchomieniu produkcji nowych wyrobów lub modernizacji wyrobów produkowanych w oparciu o tę technologię. Przedsiębiorca, który udokumentuje sprzedaż towarów i usług powstałych w wyniku inwestycji będzie miał możliwość ubiegania się o umorzenie maksymalnie 50% wartości kredytu. Kredyt obsługiwany będzie przez Bank Gospodarstwa Krajowego, który będzie dokonywał umorzenia kredytu w ratach. Wysokość raty będzie wynosić 20% netto wartości wykazanej na fakturach sprzedaży innowacyjnych towarów lub usług powstałych w wyniku inwestycji. Wysokość kapitału kredytu technologicznego nie będzie mogła przekroczyć kwoty 2 mln Euro, a całkowita kwota umorzenia 1 mln Euro.

62 Kto może uzyskać status centrum badawczo- rozwojowego?
Status centrum badawczo-rozwojowego będą mogli uzyskać przedsiębiorcy, którzy osiągnęli co najmniej Euro przychodu ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za rok obrotowy poprzedzający rok złożenia wniosku. Podstawowym kryterium nadawania statusu centrum jest osiąganie przez przedsiębiorcę co najmniej 50% przychodów ze sprzedaży wytworzonych przez siebie wyników badań lub prac rozwojowych. Instrument ten nie jest więc skierowany do firm wdrażających innowacje, lecz do prywatnych centrów badawczych w znacznej mierze utrzymujących się ze sprzedaży wyników badań lub prac rozwojowych. Status centrum badawczo – rozwojowego stanowi więc propozycję dla min.: zagranicznych inwestorów chcących zlokalizować swoje centra badawczo –rozwojowe w Polsce, krajowych przedsiębiorstw o charakterze prywatnych instytucji badawczych oraz dla przekształconych i skomercjalizowanych jednostek badawczo - rozwojowych.

63 Przedsiębiorstwa, które uzyskają status centrum badawczo-rozwojowego (CBR), będą mogły pomniejszać podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym o kwotę przeznaczoną na fundusz innowacyjności. Ustawa zwalnia też z płacenia podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego w zakresie przedmiotów opodatkowania wykorzystywanych na prowadzenie badań i prac rozwojowych. Kolejne preferencje to możliwość zaliczenia w koszty wydatków na badania i rozwój niezależnie od ich wyniku oraz skrócenie okresu amortyzacji wartości zakończonych prac rozwojowych z 36 do 12 miesięcy. Ponadto przedsiębiorcy będą mogli odliczać od podstawy opodatkowania wydatki na zakup nowej technologii od jednostek naukowych oraz centrów naukowo-badawczych wysokości nieprzekraczającej 50% dla małych średnich przedsiębiorstw i 30% dla pozostałych. Warto również wskazać, że usługi naukowo-badawcze zostają obciążone 22% stawką VAT, co pozwoli odliczać ten podatek.

64 Ustawa a przepisy podatkowe
Kolejnym narzędziem wspierającym realizację celu ustawy są zmiany do przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i od osób prawnych (CIT). Zmiany te mają na celu zmniejszenie istniejących barier i stworzenie zachęt podatkowych. Przedsiębiorca może odliczyć od podstawy opodatkowania cenę zakupu nowej technologii od jednostek naukowych polskich lub zagranicznych (w tym od przedsiębiorstw o statusie Centrów Badawczo-Rozwojowych) w wysokości nie większej niż 50% w przypadku mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz 30% w przypadku pozostałych przedsiębiorstw.

65 Istnieje możliwość zaliczenia w koszty wydatków na prace rozwojowe, niezależnie od wyniku jakim się zakończyły. Skrócono okres amortyzacji zakończonych prac rozwojowych z 36 do 12 miesięcy. Wprowadzono 22% stawkę podatku VAT na usługi naukowo-badawcze. Dotychczas usługi te były zwolnione z podatku VAT, co stanowiło barierę dla współpracy podmiotów sprzedających usługi badawczo-rozwojowe z innymi podmiotami gospodarczymi. Podmioty prowadzące badania ponosiły zwiększone koszty swojej działalności w związku z brakiem możliwości odliczenia podatku VAT płaconego przy zakupie materiałów i usług. Ustawa ukierunkowana jest na poprawę innowacyjności polskiej gospodarki. Rząd oczekuje, że skutecznie przyczynią się one do zmniejszenia dystansu jaki dzieli polską gospodarkę od gospodarek krajów wysokorozwiniętych i zapewnią polskim przedsiębiorstwom lepszą pozycję konkurencyjną na rynku krajowym i międzynarodowym.

66 Niniejszy program dydaktyczny jest realizowany w ramach Projektu: Sieć Edukacyjna Innowacyjnej Przedsiębiorczości Akademickiej (SEIPA) Projekt jest dofinansowany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 66


Pobierz ppt "Przedsiębiorczość i innowacje"

Podobne prezentacje


Reklamy Google