Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Określenie potencjalnych, wspólnych inicjatyw publiczno-prywatnych [wyzwania dla samorz ą du i biznesu] Wystąpienie Wacław Zoń – Zastępca Burmistrza Miasta.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Określenie potencjalnych, wspólnych inicjatyw publiczno-prywatnych [wyzwania dla samorz ą du i biznesu] Wystąpienie Wacław Zoń – Zastępca Burmistrza Miasta."— Zapis prezentacji:

1 Określenie potencjalnych, wspólnych inicjatyw publiczno-prywatnych [wyzwania dla samorz ą du i biznesu] Wystąpienie Wacław Zoń – Zastępca Burmistrza Miasta Limanowa Projekt doradczy Teraz Limanowa – organizacyjne i merytoryczne przygotowanie Miasta do pełnienia roli beneficjenta w nowym okresie wydatkowania środków UE 2014-2020

2 Możliwość współpracy 1.Wymiana informacji dotyczących planowanych przedsięwzięć – tworzenie wspólnej bazy potencjału 2. Świadome konsultowanie dokumentów strategicznych/programów operacyjnych 3.Wzajemne wspieranie się w inicjatywach – co możemy dać sobie nawzajem? 4.Tworzenie warunków dla rozwoju Miasta Projekt doradczy Teraz Limanowa – organizacyjne i merytoryczne przygotowanie Miasta do pełnienia roli beneficjenta w nowym okresie wydatkowania środków UE 2014-2020

3 Co już wiemy, czym dysponujemy? 1.Projekt RPO 2014 – 2020 opublikowany do dyskusji i konsultacji 2. Projekt PO Inteligentny Rozwój opublikowany do dyskusji i konsultacji 3.Miasto zainicjowało dwa projekty infrastrukturalne ważne dla rozwoju gospodarki i przedsiębiorczości 4.Dysponujemy metodologią identyfikacji projektów do realizacji w latach 2014 - 2020 Projekt doradczy Teraz Limanowa – organizacyjne i merytoryczne przygotowanie Miasta do pełnienia roli beneficjenta w nowym okresie wydatkowania środków UE 2014-2020

4 Regionalny Program Operacyjny Oś 1. Warunki dla rozwoju gospodarki opartej na wiedzy (D) Oś 2. Cyfrowa Małopolska Oś 3. Aktywna gospodarczo Małopolska (D) Oś 4. Regionalna polityka energetyczna przyjazna środowisku Oś 5. Ochrona środowiska naturalnego Oś 6. Dziedzictwo i przestrzeń regionalna (D) Oś 7. Nowoczesna infrastruktura transportowa Oś 8. Otwarty rynek pracy Oś 9. Region spójny społecznie (D) Oś 10. Wiedza i kompetencje mieszkańców (D) Oś 11. Pomoc Techniczna EFRR Oś 12. Pomoc Techniczna EFS Projekt doradczy Teraz Limanowa – organizacyjne i merytoryczne przygotowanie Miasta do pełnienia roli beneficjenta w nowym okresie wydatkowania środków UE 2014-2020

5 Regionalny Program Operacyjny NAUKA, BADANIA, INFRASTRUKTURA 1. wsparcie inwestycji w zakresie uzupełnienia infrastruktury B+R w jednostkach naukowych, 2. wsparcie projektów badawczych, 3. rozwój infrastruktury parków naukowo-technologicznych, inkubatorów technologicznych, centrów transferu technologii, centrów badawczo-rozwojowych i/lub akademickich inkubatorów przedsiębiorczości, 4. wsparcie profesjonalizacji usług świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu na rzecz: przedsiębiorstw, powiązań kooperacyjnych oraz klastrów i inicjatyw klastrowych Projekt doradczy Teraz Limanowa – organizacyjne i merytoryczne przygotowanie Miasta do pełnienia roli beneficjenta w nowym okresie wydatkowania środków UE 2014-2020

6 Regionalny Program Operacyjny KREACJA POPYTU NA INNOWACJE 1. utworzenie (lub dokapitalizowanie istniejącego) funduszu- inkubatora zalążkowego (typu seed capital) oferującego wsparcie finansowe i doradcze dla przedsięwzięć podwyższonego ryzyka 2. utworzenie funduszu kapitałowego (typu venture capital) ukierunkowanego na wsparcie innowacyjnych inwestycji w obszarze ICT, w tym gier multimedialnych i technologii mobilnych. 3. Wsparcie dotacyjne dla inwestycji MSP w obszar B+R (zakup wyników prac badawczych, zlecanie prac B+R, prowadzenie badań przemysłowych, zakup infrastruktury B+R, bony na innowacje w skali mikro Projekt doradczy Teraz Limanowa – organizacyjne i merytoryczne przygotowanie Miasta do pełnienia roli beneficjenta w nowym okresie wydatkowania środków UE 2014-2020

7 Regionalny Program Operacyjny INFRASTRUKTURA DLA GOSPODARKI 1. Tworzenie nowej i rozwój istniejącej infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego, z uwzględnieniem kompleksowego uzbrojenia/dozbrojenia stref aktywności gospodarczej, tworzenia na ich terenie wewnętrznych układów komunikacyjnych oraz wyposażenia ich w niezbędne dla ich funkcjonowania budynki i budowle (SAG działających np. w formule parków przemysłowych, terenów inwestycyjnych 2. Tworzenie i rozwój infrastruktury inkubatorów przedsiębiorczości 3.Promocja turystyczna i gospodarcza regionu – skala krajowa i międzynarodowa 4.Tworzenie i rozwijanie powiązań kooperacyjnych i klastrowych Projekt doradczy Teraz Limanowa – organizacyjne i merytoryczne przygotowanie Miasta do pełnienia roli beneficjenta w nowym okresie wydatkowania środków UE 2014-2020

8 Regionalny Program Operacyjny KONKURENCYJNOŚĆ MAŁOPOLSKICH MSP 1. Wsparcie dotacyjne na inwestycje w wybranych obszarach i/lub pod pewnymi warunkami 2. Wsparcie o charakterze mieszanym, tj. z jednoczesnym wykorzystaniem finansowania dotacyjnego oraz finansowania zwrotnego (np. umorzenia, subwencje odsetkowe, montaż z dotacją) dla projektów inwestycyjnych poprawiających konkurencyjność MŚP 3.Wsparcie rozwoju instrumentami zwrotnymi, pod warunkiem zidentyfikowania luki finansowej/kapitałowej: pożyczki rynkowe, pożyczki preferencyjne wejścia kapitałowe poręczenia Projekt doradczy Teraz Limanowa – organizacyjne i merytoryczne przygotowanie Miasta do pełnienia roli beneficjenta w nowym okresie wydatkowania środków UE 2014-2020

9 PROGRAMY KRAJOWE 1.Program operacyjny dotyczący innowacyjności, badań naukowych i ich powiązań ze sferą Przedsiębiorstw. Celem programu będzie znaczące pobudzenie innowacyjności gospodarki, wyrażające się głównie zwiększeniem nakładów prywatnych na B+R, w szczególności poprzez wsparcie przedsiębiorstw w obszarach innowacyjności i działalności badawczo-rozwojowej a także podniesieniem jakości i interdyscyplinarności badań naukowych, zwiększeniem stopnia ich komercjalizacji oraz umiędzynarodowienia. Projekt doradczy Teraz Limanowa – organizacyjne i merytoryczne przygotowanie Miasta do pełnienia roli beneficjenta w nowym okresie wydatkowania środków UE 2014-2020

10 PROGRAMY KRAJOWE 1.Zakres wsparcia dedykowany dla sektora nauki i przedsiębiorstw: Zwiększenie nakładów na inicjatywy B+R Badania i prace rozwojowe, linie pilotażowe i demonstracyjne Projekt doradczy Teraz Limanowa – organizacyjne i merytoryczne przygotowanie Miasta do pełnienia roli beneficjenta w nowym okresie wydatkowania środków UE 2014-2020

11 PROGRAMY KRAJOWE 1.Zakres wsparcia dedykowany dla przedsiębiorstw: Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach Wdrażanie innowacji nietechnologicznych (organizacyjnych, marketingowych oraz nowych modeli biznesowych) Rozwój rynku kapitału podwyższonego ryzyka Umiędzynarodowienie działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Projekt doradczy Teraz Limanowa – organizacyjne i merytoryczne przygotowanie Miasta do pełnienia roli beneficjenta w nowym okresie wydatkowania środków UE 2014-2020

12 PROGRAMY KRAJOWE 1.Program operacyjny dotyczący rozwoju kompetencji i umiejętności, włączenia społecznego oraz dobrego rządzenia. Celem programu będzie wzrost poziomu zatrudnienia oraz spójności społecznej, a także poprawa funkcjonowania administracji publicznej. Projekt doradczy Teraz Limanowa – organizacyjne i merytoryczne przygotowanie Miasta do pełnienia roli beneficjenta w nowym okresie wydatkowania środków UE 2014-2020

13 PROGRAMY KRAJOWE 1.Programy dotyczące europejskiej współpracy terytorialnej (programy ponadregionalne). Priorytetem współpracy terytorialnej będzie kształtowanie i zrównoważony rozwój przygranicznych i ponadgranicznych obszarów funkcjonalnych powiązanych gospodarczo, społecznie (w tym kulturowo i historycznie) i komunikacyjnie oraz wzmacnianie ich spójności terytorialnej Projekt doradczy Teraz Limanowa – organizacyjne i merytoryczne przygotowanie Miasta do pełnienia roli beneficjenta w nowym okresie wydatkowania środków UE 2014-2020

14 PROGRAMY KRAJOWE 1.Programy współpracy terytorialnej wspierają: promowanie gospodarki opartej na wiedzy działania innowacyjne, inwestowanie w kapitał ludzki, ochronę środowiska naturalnego, wykorzystanie potencjału turystycznego, wspólne działania edukacyjne oraz kulturalne dla celów rozwojowych, współpracę instytucjonalną i wymianę doświadczeń. Projekt doradczy Teraz Limanowa – organizacyjne i merytoryczne przygotowanie Miasta do pełnienia roli beneficjenta w nowym okresie wydatkowania środków UE 2014-2020

15 wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, współpracę w ramach tzw. potrójnej helisy (ang. triple helix) - przedsiębiorcy, ośrodki naukowo badawcze oraz władze publiczne. działania z zakresu rozwoju transgranicznej infrastruktury lokalnej. Dodatkowo, we wszystkich programach transgranicznych EWT oraz Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa (EIS) istnieje duża potrzeba wspierania małych projektów promujących i ułatwiających kontakty społeczności lokalnych w zakresie m.in. wspólnego dziedzictwa kulturowego, nauki oraz mniejszości narodowych. Projekt doradczy Teraz Limanowa – organizacyjne i merytoryczne przygotowanie Miasta do pełnienia roli beneficjenta w nowym okresie wydatkowania środków UE 2014-2020

16 Co dalej? Identyfikacja – potrzeby, projekty Analiza możliwości Weryfikacja – zgodność potrzeb z możliwościami/źródłami Ustalenie priorytetów inwestycyjnych Jak? Projekt doradczy Teraz Limanowa – organizacyjne i merytoryczne przygotowanie Miasta do pełnienia roli beneficjenta w nowym okresie wydatkowania środków UE 2014-2020 Limanowa dzisiaj / Limanowa jutra / Co myślimy?

17 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ i ZAPRASZAMY DO DYSKUSJI Władysław Bieda – Burmistrz Miasta Wacław Zoń – Zastępca Burmistrza Miasta Tomasz Bogdan – Prezes Zarządu Tomasz Sanecki – Wiceprezes Zarządu CERTUS Partnerzy Sp. z o.o. Projekt doradczy Teraz Limanowa – organizacyjne i merytoryczne przygotowanie Miasta do pełnienia roli beneficjenta w nowym okresie wydatkowania środków UE 2014-2020


Pobierz ppt "Określenie potencjalnych, wspólnych inicjatyw publiczno-prywatnych [wyzwania dla samorz ą du i biznesu] Wystąpienie Wacław Zoń – Zastępca Burmistrza Miasta."

Podobne prezentacje


Reklamy Google