Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prof. dr hab. Juliusz Sworakowski - Politechnika Wrocławska

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prof. dr hab. Juliusz Sworakowski - Politechnika Wrocławska"— Zapis prezentacji:

1 Dolnośląskie Centrum Materiałów i Biomateriałów DolBioMat / EIT+ Koncepcja wstępna
Prof. dr hab. Juliusz Sworakowski - Politechnika Wrocławska Prof. dr hab. Jacek Otlewski – Uniwersytet Wrocławski

2 Zagadnienia Otoczenie regionalne Założenia wstępne
Status i struktura organizacyjna Specjalności badawcze Finansowanie Lokalizacja Zadania do podjęcia

3 Potencjał Dolnego Śląska
gospodarczy badawczy edukacyjny kulturowy instytucjonalny administracyjny biznesowy 3 mln mieszkańców 20 tys km2

4 Badania i edukacja na Dolnym Śląsku
23 szkoły wyższe 2 instytuty PAN instytuty branżowe (IASE, IEl) studentów 7 200 pracowników naukowych 1 150 profesorów 10,3 % społeczeństwa z wykształceniem wyższym Politechnika Wrocławska i Uniwersytet Wrocławski - uczelnie z czołówki krajowej

5 DolBioMat / EIT+ Założenia wstępne
integracja instytucjonalna DolBioMat / EIT+/ DCZT środowiskowa jednostka naukowa wspólne przedsięwzięcie wrocławskich uczelni i m. Wrocławia z osobowością prawną jednostka podlegająca mechanizmom rynkowym – komercjalizacja wiedzy silne powiązania z gospodarką Dolnego Śląska kierunki badań/kształcenia: - NanoMat: materiały zaawansowane, nanotechnologia - Bio: biochemia, biofizyka, biotechnologia - Info-Aplicata: informatyka stosowana DolBioMat

6 DolBioMat / EIT+ Schemat struktury - propozycja

7 DolBioMat / EIT+ Zarządzanie
Rada Naukowa (wspólna dla jednostki) przedstawiciele nauki, przemysłu, bussinesu nadawanie stopni naukowych funkcje Rady Nadzorczej Rada Konsultacyjna: wybitne osobistości nauki z kraju i z zagranicy (np. goście Funduszu Scientiae Wratislavienses) określanie strategii rozwoju opiniowanie, ocena działań

8 DolBioMat / EIT+ Grupy i laboratoria naukowe
Kierunki – grupy naukowe NanoMat: materiały zaawansowane i nanotechnologie Bio: biomateriały i zaawansowane technologie medyczne Info-Aplicata: zastosowania IT w nowych technologiach grupy powoływane do zadań / projektów powoływanie grup na drodze otwartych konkursów liderzy zatrudniani na 3-5 lat, możliwe pozostanie w macierzystych jednostkach Laboratoria badawcze stałe elementy struktury kierownictwo niezależne od liderów grup naukowych średni personel zatrudniony na okresy zamknięte

9 DolBioMat / EIT+ Kierunek NanoMat – propozycja
Materiały i struktury: Nanomateriały, nanokryształy Struktury półprzewodnikowe Materiały fotoniczne Materiały magazynujące i przetwarzające energię Magnetyki i nanomagnetyki Technologia i inżynieria polimerów Materiały hybrydowe i kompozyty Synteza i charakteryzacja materiałów Laboratoria (metody badawcze): Metody spektroskopowe Metody optyczne Metody elektryczne Metody mikroskopowe Inżynieria i nanoinżynieria powierzchni

10 DolBioMat / EIT+ Kluczowa aparatura NanoMat
Urządzenia do technologii i charakteryzacji nanostruktur półprzewodnikowych Urządzenia do optycznej charakteryzacja materiałów Zestaw do mikroskopii elektronowej Zestaw do mikroskopii tunelowej  AFM, SNOM Aparatura do badań dyfrakcyjnych Stanowisko do badań wytrzymałości biomateriałów Stanowisko do badań struktury materiałów biologicznych oraz biozgodności Komory technologiczne ultrawysokiej i wysokiej czystości Reaktory chemiczne Zestaw aparatury do syntezy i depozycji warstw Zestaw do chromatografii oraz spektrometrii MALDI-TOF Wysokotemperaturowy spektrometr mas z komorą Knudsena Zestaw wysokotemperaturowych kalorymetrów Modułowy analizator termiczny Zestaw do chromatografii cieczowej i żelowej Linia wysokopróżniowa ze spektrometrem XPS/reaktorem plazmowym/FT-IR Wysokorozdzielczy spektrometr masowy (KRATOS MS 50) Zestaw do badań nanokompozytów elektrochemicznych Tomograf do badania nanomateriałów i materiałów w skali atomowej Zestaw do pomiarów materiałów magnetycznych grupy Smart Zestaw do badań materiałów węglowych i nanorurek Rentgenowski spektrometr fotoelektronów (XPS)

11 DolBioMat / EIT+ Kierunek Bio – propozycja
Wiodące kierunki badawcze: Struktura makrocząsteczek i projektowanie efektorów niskocząsteczkowych Inżynieria białka Zastosowanie biokatalizy Szczepionki i diagnostyka molekularna Biotransformacje ksenobiotyków i surowców odnawialnych Konstrukcja bioreaktorów i bioseparatorów Organizmy transgeniczne Molekularne podstawy chorób cywilizacyjnych i metabolicznych Leki i probiotyki pochodzenia naturalnego Żywność funkcjonalna (designed food) Systemy dostarczania leków (drug delivery systems) Odnawialne źródła energii Struktura organizacyjna Centrum Diagnostyki Medycznej Laboratoria: kierowanych nośników leków inżynierii białka metod biochemicznych i biofizycznych proteomiki biologii strukturalnej bioinformatyki i racjonalnego projektowania leków zastosowań biokatalizy biologii komórki biologii molekularnej biotechnologii inżynierii bioprocesowej

12 DolBioMat / EIT+ Kluczowa aparatura Bio
Spektrometry NMR, dyfraktometry rentgenowskie, mikroskopy elektronowe Spektrometry mas, systemy HPLC i elektroforetyczne Mikroskopy konfokalne, transmisyjny mikroskop elektronowy, mikroskop sił atomowych,mikroskop dekonwolucyjny, mikroskopy odwrócone, mikrotomy, cytometry przepływowe z sorterem, licznik scyntylacyjny, sekwenator DNA, syntetyzery oligonukleotydów i peptydów, fluoroimager System mikrodyssekcji laserowej, skanery fluorescencyjne z czytnikiem mikromacierzy Ultrawirówka analityczna, BiaCore, spektrometry: CD, zatrzymanego przepływu, fluorymetry, fermentory do hodowli komórek prokariotycznych i eukariotycznych, aparaty do pomiaru rozpraszania światła Bioreaktory, separatory membranowe, separatory chromatograficzne, wirówki laboratoryjne i przemysłowe Klastery wieloprocesowe, stacje robocze i stacje graficzne, oprogramowanie, roboty do syntezy kombinatorycznej

13 DolBioMat / EIT+ Młoda kadra
W perspektywie: Brace badawcze z udziałem doktorantów na kierunkach kompetencji naukowej koszty na poziomie UE preferencja dla tematyki interdyscyplinarnej (np. bioinformatyka, fotoniczne przetwarzanie informacji, niskowymiarowe struktury półprzewodnikowe)

14 DolBioMat / EIT+ Finansowanie
Koszty utrzymania: 40 – 50 mln zł rocznie Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Regionalny Program Operacyjny Wędka Technologiczna współpraca z innowacyjnymi przedsiębiorstwami programy unijne, w tym programy ramowe UE granty rozwojowe, celowe

15 DolBioMat / EIT+ Lokalizacja – Campus Pracze
łatwy dostęp z centrum miasta infrastruktura spełniająca nowoczesne wymagania możliwość rozbudowy

16 Wrocławski Klaster EIT+
spółki technologiczne firmy spin-off instytucje finansowe innowacyjne przedsiębiorstwa biuro prawne firmy consultingowe Centrum Badawcze DolBioMat / EIT+ biuro patentowe parki technologiczne inkubatory Dolnośląskie CZT DCZT / EIT+ uczelnie instytuty naukowe centra badawcze Dolnośląskie Centrum Studiów Regionalnych DCSR / EIT+

17 DolBioMat / EIT+ Zadania do podjęcia
przygotowanie programu badawczego, wytypowanie specjalności badawczych, grup, kluczowych partnerów gospodarczych opracowanie koncepcji laboratoriów badawczych, wytypowanie kluczowej aparatury określenie formuły prawno-organizacyjnej określenie relacji z partnerami trójkąta nauka - edukacja – innowacje/business przygotowanie niezbędnych pozwoleń, dokumentacji, ekspertyz opracowanie wizji architektonicznej opracowanie wstępnego kosztorysu inwestycji i określenie możliwych źródeł jej finansowania

18 Podsumowanie DolBioMat / EIT+ to:
pierwszy etap organizacji wrocławskiego EIT+ (udział przekształconego Dolnośląskiego CZT) pilotowa inicjatywa środowiskowa w zakresie komercjalizacji wyników badań praktyczna realizacja procesu integracji rozproszonego potencjału naukowego Wrocławia tworzenie „masy krytycznej” niezbędnej dla skutecznego włączania środowiska naukowego Wrocławia do ERA przedsięwzięcie budujące przewagę konkurencyjną Dolnego Śląska oraz makroregionu w UE (z Saksonią i Płn. Czechami) magnes przyciągający talenty i inwestycje high-tech

19 http://www.eit.pwr.wroc.pl http://www.dczt.wroc.pl

20


Pobierz ppt "Prof. dr hab. Juliusz Sworakowski - Politechnika Wrocławska"

Podobne prezentacje


Reklamy Google