Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Mgr Przemysław Mazurek

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Mgr Przemysław Mazurek"— Zapis prezentacji:

1 Mgr Przemysław Mazurek
Sądy i Trubunały Mgr Przemysław Mazurek

2 Władza sądownicza w Polsce
Władza sądownicza dzieli się na: - sądy powszechne - trybunały Wymiar sprawiedliwości dzieli się na sądy: - Sąd Najwyższy - sądy administracyjne - sądy wojskowe

3 Sąd Najwyższy Najwyższy organ władzy sądowniczej w Polsce
Sprawuje nadzór nad: - sądami powszechnymi - rozpoznaje kasacje od wyroków sądów; - podejmuje uchwały rozstrzygające zagadnienia prawne, - rozpoznaje protesty wyborcze: - do Sejmu i Senatu - wyboru Prezydenta RP

4 Stwierdza ważność: wyborów Prezydenta RP referendum ogólnokrajowego referendum konstytucyjnego.

5 Rozstrzygania nadzorczego w stosunku do samorządów zawodowych: adwokatów, radców prawnych oraz notariuszy. Opiniowania ustaw i innych aktów normatywnych. Rozpatrywania skarg kasacyjnych na orzeczenia Trybunału do Spraw Sportu przy PKOl. Sąd Najwyższy może także wykonywać inne czynności przekazane przez ustawy.

6 Organy Sądu Najwyższego
Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego Prezes Sądu Najwyższego (dla każdej z izb) Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego zgromadzenie sędziów izby Sądu Najwyższego (dla każdej z izb) Kolegium Sądu Najwyższego

7 Izby Sądu Najwyższego Cywilna Karna
Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych Wojskowa Na dzień 1 września 2010 r. w Sądzie Najwyższym orzekało 86 sędziów. Liczbę stanowisk sędziowskich w Sądzie Najwyższym oraz liczbę Prezesów ustala Prezydent RP na wniosek Zgromadzenia Ogólnego Sędziów SN. Od 2005 r. liczba stanowisk sędziowskich w Sądzie Najwyższym określona została na 90, - pracami każdej z izb kierują Prezesi Sądu Najwyższego, a izby dzielą się dalej na wydziały

8 Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego
Powołuje go Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na sześcioletnią kadencję spośród sędziów Sądu Najwyższego (SN) w stanie czynnym (obowiązuje ograniczenie następujących bezpośrednio po sobie kadencji do dwóch), a wyboru dokonuje spośród dwóch kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego. Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego z urzędu jest Przewodniczącym Trybunału Stanu oraz nieistniejącego de facto Najwyższego Trybunału Narodowego. Według ustawy o Sądzie Najwyższym Pierwszy Prezes kieruje pracami Sądu Najwyższego i reprezentuje go na zewnątrz. Ma szereg uprawnień w zakresie funkcjonowania Sądu Najwyższego. Spośród sędziów SN wskazuje także trzech członków Państwowej Komisji Wyborczej.

9 Sądy Powszechne Sądy powszechne dzielą się na: - sądy apelacyjne
- sądy okręgowe - sądy rejonowe Sądy powszechne rozstrzygają wszelkie sprawy z zakresu prawa karnego, cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, które nie są zastrzeżone dla innych sądów.

10 Sędzia funkcjonariusz publiczny uprawniony do orzekania w sprawach należących do właściwości sądów i trybunałów, na zasadach niezawisłości i bezstronności. Sędziowie są: niezawiśli, nieusuwalni, niedopuszczalność przeniesienia na inne miejsce służbowe bez zgody sędziego (z wyjątkami), posiadają dożywotnio immunitet formalno-materialny.

11 Za przewinienia służbowe, w tym za oczywistą i rażącą obrazę przepisów prawnych i uchybienia godności urzędu, sędzia odpowiada dyscyplinarnie. Karami dyscyplinarnymi są: upomnienie, nagana, usunięcie z zajmowanej funkcji, przeniesienie na inne miejsce służbowe, złożenie sędziego z urzędu.

12 Sąd rejonowy Sądy rejonowe dzielą się na wydziały:
- cywilny: do spraw z zakresu prawa cywilnego - karny: do spraw z zakresu prawa karnego - rodzinny i nieletnich: do spraw z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, dotyczące demoralizacji i czynów karalnych nieletnich, dotyczące leczenia osób uzależnionych pracy – do spraw z zakresu prawa pracy ksiąg wieczystych

13 Sąd Okręgowy Sąd Okręgowy dzieli się na:
Wydziały orzekające w I instancji: - cywilny - karny - wydział ubezpieczeń społecznych - pracy Orzekające w II instancji: - cywilny, karny, rodzinny, ubezpieczeń społecznych, penitencjarny

14 Sąd Apelacyjny: Rozpoznaje zawsze w II instancji od orzeczeń i wyroków Sądu Okręgowego Dzieli się na wydziały: Cywilny, karny, ubezpieczeń społecznych i pracy, wizytacyjny

15 Sądy Administracyjne Sądy Administracyjne rozpatrują skargi na:
Decyzje administracyjne, postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończące postępowanie, a także na postanowienia rozstrzygające sprawę co do istoty; postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie; inne akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa; pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane w indywidualnych sprawach;

16 bezczynność organów administracyjnych lub przewlekłe prowadzenie postępowania w wydaniu decyzji, postanowienia, interpretacji prawa podatkowego bądź aktów i czynności poprzednio wymienionych, akty prawa miejscowego organów samorządu terytorialnego i terenowych organów administracji rządowej; inne akty jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, podejmowane w sprawach administracji publicznej; akty nadzoru nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego;

17 Organy Sądów Administracyjnych
W wojewódzkich sądach administracyjnych prezes wojewódzkiego sądu administracyjnego zgromadzenie ogólne sędziów sądu administracyjnego kolegium wojewódzkiego sądu administracyjnego W Naczelnym Sądzie Administracyjnym Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego Zgromadzenie Ogólne Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego Kolegium Naczelnego Sądu Administracyjnego

18 Sądy Wojskowe Sprawują wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych Siłach Zbrojnych RP Sądami wojskowymi są: Wojskowe sądy okręgowe Wojskowe sądy garnizonowe Ustanawia je i znosi Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości po zasięgnięciu opinii KRS Nadzór nad działalnością sądów wojskowych sprawuje Sąd Najwyższy

19 Trybunały W Polsce obecnie funkcjonują dwa trybunały:
- Trybunał Konstytucyjny - Trybunał Stanu Trybunały są sądami o specjalnych kompetencjach i szczególnym znaczeniu.


Pobierz ppt "Mgr Przemysław Mazurek"

Podobne prezentacje


Reklamy Google