Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkoła jest miejscem, w którym wszystkim uczniom winny być stwarzane warunki do wszechstronnego rozwoju oraz harmonijnego kształtowania zdrowej osobowości.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkoła jest miejscem, w którym wszystkim uczniom winny być stwarzane warunki do wszechstronnego rozwoju oraz harmonijnego kształtowania zdrowej osobowości."— Zapis prezentacji:

1

2 Szkoła jest miejscem, w którym wszystkim uczniom winny być stwarzane warunki do wszechstronnego rozwoju oraz harmonijnego kształtowania zdrowej osobowości Ważne jest, aby klimat szkoły sprzyjał poczuciu fizycznego i emocjonalnego bezpieczeństwa oraz budowaniu właściwych relacji interpersonalnych…

3 26% najmłodszych wiekowo sprawców dziewcząt popełniających czyny karalne 15% 24% nieletnich sprawców działających w grupach – wspólnie z dorosłymi blisko trzykrotnie liczba nieletnich pod wpływem alkoholu blisko pięciokrotnie liczba nieletnich pod wpływem narkotyków

4

5

6

7 art. 572 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego Każdy, komu znane jest zdarzenie uzasadniające wszczęcie postępowania z urzędu - obowiązany jest zawiadomić o nim sąd opiekuńczy

8 art. 4 Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich § 1 Każdy, kto stwierdzi istnienie okoliczności świadczących o demoralizacji nieletniego, w szczególności naruszanie zasad współżycia społecznego, popełnienie czynu zabronionego, systematyczne uchylanie się od obowiązku szkolnego lub kształcenia zawodowego, używanie alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawianie nierządu, włóczęgostwo, udział w grupach przestępczych – ma społeczny obowiązek odpowiedniego przeciwdziałania temu, a przede wszystkim zawiadomienia o tym rodziców lub opiekunów nieletniego, szkoły, sądu rodzinnego, Policji lub innego właściwego organu

9 art. 4 Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich § 2 Każdy, dowiedziawszy się o popełnieniu czynu karalnego przez nieletniego - ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym sąd rodzinny lub Policję § 3 Instytucje państwowe i organizacje społeczne, które w związku ze swą działalnością dowiedziały się o popełnieniu przez nieletniego czynu karalnego ściganego z urzędu – są obowiązane niezwłocznie zawiadomić o tym sąd rodzinny lub Policję oraz przedsięwziąć czynności niecierpiące zwłoki, aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów popełnienia czynu

10 art. 304 kodeksu postępowania karnego § 1 Każdy dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu - ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub Policję § 2 Instytucje państwowe i samorządowe, które w związku ze swą działalnością dowiedziały się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu – są obowiązane niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub Policję oraz przedsięwziąć niezbędne czynności do czasu przybycia organu powołanego do ścigania przestępstw lub do czasu wydania przez ten organ stosownego zarządzenia, aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów przestępstwa Niedopełnienie obowiązku zawiadomienia o przestępstwie przez funkcjonariusza publicznego, którym jest dyrektor szkoły – może prowadzić do odpowiedzialności prawnej (art. 19 kpk lub art. 231 § 1 kk)

11 art. 19 § 1 kodeksu postępowania karnego W razie stwierdzenia w postępowaniu karnym poważnego uchybienia w działaniu instytucji państwowej, samorządowej lub społecznej, zwłaszcza gdy sprzyja ono popełnieniu przestępstwa – sąd, a w postępowaniu przygotowawczym prokurator zawiadamia o tym uchybieniu organ powołany do nadzoru nad daną jednostką organizacyjną, zaś w razie potrzeby także organ kontroli. Policja powiadamia prokuratora o ujawnionych przez siebie uchybieniach

12 art. 231 § 1 kodeksu karnego Funkcjonariusz publiczny, który przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego - podlega karze pozbawienia wolności do lat 3

13 Dostrzegając pilną potrzebę reakcji na niekorzystne tendencje w zakresie dynamiki zjawisk patologicznych występujących na terenie placówek oświatowych – opracowana została nowa formuła prewencyjna motywująca do większej staranności o zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim uczniom

14

15 Podlaski Urząd Wojewódzki Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna Sanepid w Białymstoku Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku Kuratorium Oświaty w Białymstoku

16 ZWIĘKSZENIE POZIOMU BEZPIECZEŃSTWA W SZKOŁACH: analiza przyczyn występujących niepożądanych zachowań zapewnienie właściwej reakcji na zaistniałe zdarzenia wprowadzenie rozwiązań uniemożliwiających ich wystąpienie w przyszłości

17 ORGANIZACYJNE (procedury zachowania osób w różnych sytuacjach) TECHNICZNE (zabezpieczenia) PROFILAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE

18

19 Deklarację uczestnictwa należy wysłać do dnia 15 listopada 2009 roku na adres: Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji 15-003 Białystok ul. Sienkiewicza 65 z dopiskiem: Szkoła Bezpieczna i Przyjazna Uczniom 2009/2010 Załącznik Nr 4 …………………………………………………..……… pieczątka placówki oświatowej ………………………………… Miejscowość, data Deklaracja uczestnictwa w Procedurze nadawania Honorowego Certyfikatu Bezpieczeństwa Proszę postawić znak X przy szczeblu szkoły zgłaszającej akces uczestnictwa w Procedurze: PODSTAWOWA GIMNAZJALNA PONADGIMNAZJALNA Pełna nazwa placówki oświatowej ubiegającej się o Tytuł wraz z adresem: adres: …………………………………………… …………………………………….…………… numer telefonu: ……….……………………………………… fax: ……………………. adres e-mail: ….......................................................... adres strony www: ……….……………………………………… Imię i nazwisko dyrektora placówki:...……………………..…… Imię i nazwisko osoby wyznaczonej do kontaktów roboczych: funkcja: ….………………………………………… numer telefonu: ………………………………………………………… Zgłaszam szkolę do udziału w Procedurze przyznawania Honorowego Certyfikatu Bezpieczeństwa Szkoła Bezpieczna i Przyjazna Uczniom 2009/2010 oraz oświadczam, iż zapoznałem/am się z Regulaminem i w pełni go akceptuję ……………………………….…………………… podpis i pieczątka dyrektora placówki www.podlaska.policja.gov.pl

20

21

22 rozpoznanie miejsc w szkole, w których najczęściej pojawiają się zachowania problemowe, poinformowanie społeczności szkolnej o działaniach zapobiegających motywy działania, konsekwencje czynu dlaczego to mnie się zdarzyło? rola tzw. kibica, analiza jego postawy, (bierność lub umiejętność reagowania na zaistniały czyn sprawcy)

23 dostarczają rzetelnych i adekwatnych informacji o zagrożeniach oraz sposobach ich uniknięcia pomagają w rozwijaniu ważnych umiejętności psychologicznych i społecznych zaspokajają potrzebę odnoszenia sukcesu poprzez zaangażowanie w działalność sportową, artystyczną, społeczną pomagają w sytuacjach kryzysowych – przy identyfikacji i rozwiązywaniu problemów

24 Podejmując wszelkie działania profilaktyczno - wychowawcze w szkole należy pamiętać, że muszą być one spójne i stanowić jednolitą całość z działaniami organizacyjnymi oraz technicznymi!

25

26 charakterystykę szkoły i jej uwarunkowania środowiskowe diagnozę zagrożeń występujących na jej terenie realizowaną funkcję opiekuńczą, wychowawczą i profilaktyczną sposób postępowania w przypadku zaistnienia zdarzeń przestępczych lub innych – o charakterze patologicznym monitorowanie oraz przestrzeganie norm i zasad obowiązujących w szkole otwarcie się szkoły na współpracę stopień fizycznego zabezpieczenia osiągnięcia i sukcesy placówki

27 prezentacji multimedialnej na płycie CD (dodatkowo na płycie winna znajdować się elektroniczna wersja w/w opracowania – przygotowanego w formie papierowej) Do dnia 30 maja 2010 roku należy go przesłać do Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku opracowania w formie papierowej (format A4)

28 kreatywności szkoły w tworzeniu systemu wspierającego rozwój dzieci oraz zapewnienia im optymalnych warunków do kształcenia i wychowania innowacyjności, powszechności i skuteczności podejmowanych działań stopnia zaangażowania rodziców oraz szkolnej i lokalnej społeczności

29 Od chwili zgłoszenia szkoły do końca danego roku szkolnego – wyselekcjonowane szkoły mogą zostać poddane WIZYTACJI - dokona jej Komisja ds. bezpieczeństwa

30

31 Bardzo istotny etap, który: pozwoli nam ocenić korzyści wynikające z realizacji zaplanowanych zadań pokaże, czy nie nastąpiło przeniesienie problemów w inne miejsca

32

33

34 Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego: www.bialystok.uw.gov.pl Okręgowego Inspektoratu Pracy: www.bialystok.oip.pl Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej: www.wsse.bialystok.pl Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej: www.straz.bialystok.pl Kuratorium Oświaty w Białymstoku: www.kuratorium.bialystok.pl

35

36


Pobierz ppt "Szkoła jest miejscem, w którym wszystkim uczniom winny być stwarzane warunki do wszechstronnego rozwoju oraz harmonijnego kształtowania zdrowej osobowości."

Podobne prezentacje


Reklamy Google