Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SZKOŁA jest miejscem, w którym powinny być stwarzane warunki do wszechstronnego rozwoju oraz harmonijnego kształtowania zdrowej osobowości wszystkich.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SZKOŁA jest miejscem, w którym powinny być stwarzane warunki do wszechstronnego rozwoju oraz harmonijnego kształtowania zdrowej osobowości wszystkich."— Zapis prezentacji:

1

2 SZKOŁA jest miejscem, w którym powinny być stwarzane warunki do wszechstronnego rozwoju oraz harmonijnego kształtowania zdrowej osobowości wszystkich uczniów Ważne jest, aby klimat szkoły sprzyjał poczuciu fizycznego i emocjonalnego BEZpieczeństwa oraz budowaniu właściwych relacji interpersonalnych…

3

4

5

6

7 art. 572 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego Każdy, komu znane jest zdarzenie uzasadniające wszczęcie postępowania z urzędu - obowiązany jest zawiadomić o nim sąd opiekuńczy

8 art. 4 Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich § 1 Każdy, kto stwierdzi istnienie okoliczności świadczących o demoralizacji nieletniego, w szczególności naruszanie zasad współżycia społecznego, popełnienie czynu zabronionego, systematyczne uchylanie się od obowiązku szkolnego lub kształcenia zawodowego, używanie alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawianie nierządu, włóczęgostwo, udział w grupach przestępczych – ma społeczny obowiązek odpowiedniego przeciwdziałania temu, a przede wszystkim zawiadomienia o tym rodziców lub opiekunów nieletniego, szkoły, sądu rodzinnego, Policji lub innego właściwego organu

9 art. 4 Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich § 2 Każdy, dowiedziawszy się o popełnieniu czynu karalnego przez nieletniego - ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym sąd rodzinny lub Policję § 3 Instytucje państwowe i organizacje społeczne, które w związku ze swą działalnością dowiedziały się o popełnieniu przez nieletniego czynu karalnego ściganego z urzędu – są obowiązane niezwłocznie zawiadomić o tym sąd rodzinny lub Policję oraz przedsięwziąć czynności niecierpiące zwłoki, aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów popełnienia czynu

10 art. 304 kodeksu postępowania karnego § 1 Każdy dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu - ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub Policję § 2 Instytucje państwowe i samorządowe, które w związku ze swą działalnością dowiedziały się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu – są obowiązane niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub Policję oraz przedsięwziąć niezbędne czynności do czasu przybycia organu powołanego do ścigania przestępstw lub do czasu wydania przez ten organ stosownego zarządzenia, aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów przestępstwa Niedopełnienie obowiązku zawiadomienia o przestępstwie przez funkcjonariusza publicznego, którym jest dyrektor szkoły – może prowadzić do odpowiedzialności prawnej (art. 19 kpk lub art. 231 § 1 kk)

11 art. 19 § 1 kodeksu postępowania karnego W razie stwierdzenia w postępowaniu karnym poważnego uchybienia w działaniu instytucji państwowej, samorządowej lub społecznej, zwłaszcza gdy sprzyja ono popełnieniu przestępstwa – sąd, a w postępowaniu przygotowawczym prokurator zawiadamia o tym uchybieniu organ powołany do nadzoru nad daną jednostką organizacyjną, zaś w razie potrzeby także organ kontroli. Policja powiadamia prokuratora o ujawnionych przez siebie uchybieniach

12 art. 231 § 1 kodeksu karnego Funkcjonariusz publiczny, który przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego - podlega karze pozbawienia wolności do lat 3

13 Dostrzegając pilną potrzebę reakcji na niekorzystne tendencje w zakresie dynamiki zjawisk patologicznych występujących na terenie placówek oświatowych – opracowana została nowa formuła prewencyjna motywująca do większej staranności o zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim uczniom

14

15 Wojewoda Podlaski Podlaski Kurator Oświaty Podlaski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku Okręgowy Inspektor Pracy w Białymstoku

16 ZWIĘKSZENIE POZIOMU BEZPIECZEŃSTWA W SZKOŁACH: analiza przyczyn występujących niepożądanych zachowań zapewnienie właściwej reakcji na zaistniałe zdarzenia wprowadzenie rozwiązań uniemożliwiających ich wystąpienie w przyszłości

17 Niezwłoczna reakcja szkoły na wszelkie pojawiające się sytuacje problematyczne… Nadzór osobowy i zabezpieczenia techniczne… Działania interwencyjne i zapobiegawcze…

18

19

20 Deklarację uczestnictwa należy wysłać do dnia 31 października 2011 roku na adres: Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji 15-003 Białystok ul. Sienkiewicza 65 z dopiskiem: Szkoła Bezpieczna i Przyjazna Uczniom 2011/2012 ____________________________________________________________ Załącznik Nr 3 ………………………………….……… …………………………………… pieczątka szkoły Miejscowość, data DEKLARACJA UCZESTNICTWA Proszę wypełniać drukowanymi literami oraz wstawiać znak X Imię i nazwisko dyrektora: ………………………………………………………..………… Zgłaszam szkolę do udziału w Procedurze przyznawania Honorowego Certyfikatu Bezpieczeństwa Szkoła Bezpieczna i Przyjazna Uczniom 2011/2012 oraz oświadczam, iż zapoznałem/am się z Regulaminem i w pełni go akceptuję ………………………………………….…………………… czytelny podpis dyrektora www.podlaska.policja.gov.pl POWIAT LICZBA UCZNIÓW RODZAJ SZKOŁY PODSTAWOWA GIMNAZJALNA PONADGIMNAZJALNA ZESPÓŁ SZKÓŁ – należy podać pełne nazwy placówek wchodzących w skład Zespołu Szkół

21

22

23 Podejmując wszelkie działania profilaktyczno - wychowawcze w szkole należy pamiętać, że muszą być one spójne i stanowić jednolitą całość z działaniami organizacyjnymi oraz technicznymi!

24

25 Czy zostały zgłoszone Policji i przez kogo?

26

27 Zapobieżenie wystąpienia w przyszłości zaobserwowanych w szkole sytuacji problemowych Zwiększenie integracji środowiska szkolnego Stworzenie warunków sprzyjających poprawie atmosfery wśród uczniów

28 Od chwili zgłoszenia szkoły do końca danego roku szkolnego wszystkie szkoły zostaną poddane WIZYTACJI - dokona jej Komisja ds. bezpieczeństwa

29 15-003 Białystok ul. Sienkiewicza 65 z dopiskiem: Należy przesłać do dnia 30 czerwca 2012 roku do Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku

30

31

32 Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego: www.bialystok.uw.gov.pl Kuratorium Oświaty w Białymstoku: www.kuratorium.bialystok.pl Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej: www.straz.bialystok.pl Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej: www.wsse.bialystok.pl Okręgowego Inspektoratu Pracy: www.bialystok.oip.pl

33

34


Pobierz ppt "SZKOŁA jest miejscem, w którym powinny być stwarzane warunki do wszechstronnego rozwoju oraz harmonijnego kształtowania zdrowej osobowości wszystkich."

Podobne prezentacje


Reklamy Google