Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy."— Zapis prezentacji:

1 Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy

2 „Kultura bezpieczeństwa”
Program edukacyjny „Kultura bezpieczeństwa” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych rok szkolny 2012/2013

3 „Kultura bezpieczeństwa”
D L A C Z E G O ?

4 „Kultura bezpieczeństwa”
KONSTYTUCJA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ Art. 24 Praca znajduje się pod ochroną Rzeczypospolitej Polskiej. Państwo sprawuje nadzór nad warunkami wykonywania pracy. Art. 66 Każdy ma prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Art. 68 Każdy ma prawo do ochrony zdrowia.  

5 W Polsce rocznie ok. 100 000 osób ulega wypadkom przy pracy
w tym, ok osób - wypadkom śmiertelnym

6 to wypadki, którym ulegają
połowa to wypadki, którym ulegają młodzi pracownicy !

7 „Kultura bezpieczeństwa”
„Umowy o pracę”, „Praca tymczasowa” „Umowy cywilno – prawne” czy „umowy śmieciowe”?, „Samozatrudnienie”, Praca na „czarno”. Formy zatrudnienia

8 „Kultura bezpieczeństwa”
Kształtowanie kultury bezpieczeństwa Przepisy prawa oświatowego przewidują, że jedynymi powszechnie obowiązującymi aktami prawnymi, ujmującymi treści edukacji szkolnej są podstawy programowe, które określają zakres zadań edukacyjnych dla poszczególnych typów szkół.

9 „Kultura bezpieczeństwa”
Wyżej wymienione dokumenty uwzględniają problematykę ergonomii oraz bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, które w zależności od typu szkoły czy etapu kształcenia, znajdują odzwierciedlenie w treściach konkretnych programów nauczania.

10 „Kultura bezpieczeństwa”
Cel programu Kształtowanie świadomości zagrożeń występujących w środowisku pracy wśród nauczycieli, uczniów szkół ponad-gimnazjalnych, a także instytucji i  placówek oświatowo – wychowawczych.

11 „Kultura bezpieczeństwa”
Cel programu Popularyzacja podstawowych zasad bezpiecznego wykonywania pracy oraz zagadnień z zakresu prawa pracy.

12 „Kultura bezpieczeństwa”
Cel programu Podniesienie wśród młodzieży szkolnej poziomu wiedzy dotyczącej prawa pracy

13 „Kultura bezpieczeństwa”
Cel programu Informowanie o rozwiązaniach prawnych zapewniających młodym ludziom wchodzącym na rynek pracy ochronę i bezpieczne warunki pracy

14 „Kultura bezpieczeństwa”
Realizacja programu: Przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli chętnych do uczestnictwa w programie „Kultura bezpieczeństwa” w roku szkolnym 2012/13 (dotyczy głownie nauczycieli przystępujących po raz pierwszy do programu)

15 „Kultura bezpieczeństwa”
……………………………………………… (Miejscowość/data) ………………………………………….. (Pieczątka szkoły) Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy Plac Piastowski 4a 85 – 012 Bydgoszcz Z G Ł O S Z E N I E udziału w programie „KULTURA BEZPIECZEŃSTWA” rok szkolny 2012/13 l.p. Imię i nazwisko nauczyciela podpis 1. 2. Zgłaszam chęć zorganizowania spotkania młodzieży z przedstawicielem Państwowej Inspekcji Pracy TAK / NIE* ……………………………… (podpis dyrektora i pieczątka) Kontakt z koordynatorem tematu: Krzysztof Adamski, tel. 52 32 02  * właściwe zaznacz

16 „Kultura bezpieczeństwa”
Realizacja programu: Przeprowadzenie 2 lekcji w roku szkolnym 2012/13 przez każdego nauczyciela biorącego udział w programie w ramach lekcji wychowawczych lub przy realizacji bieżących tematów nauczania, (wg. dostarczonych materiałów).

17 „Kultura bezpieczeństwa”
Realizacja programu: Udokumentowanie przeprowadzenia zajęć, poprzez wpis w dzienniku lekcyjnym (odpis do wiadomości Okręgowego Inspektoratu Pracy) lub przedstawienie listy obecności z podaniem tematu lekcji, daty oraz imienia i nazwiska nauczyciela prowadzącego zajęcia.

18 Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy Plac Piastowski 4a
……………………………………………… (Miejscowość/data) ………………………………………….. (Pieczątka szkoły) Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy Plac Piastowski 4a 85 – 012 Bydgoszcz P O Ś W I A D C Z E N I E przeprowadzenia lekcji w ramach programu „KULTURA BEZPIECZEŃSTWA” rok szkolny 2012/13 l.p. temat lekcji klasa data Ilość uczniów Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego zajęcia podpis ……………………………………………………………… ……………… Kontakt z koordynatorem tematu: Krzysztof Adamski, tel. 52 32 02 

19 „Kultura bezpieczeństwa”
Realizacja programu: Zaleca się przeprowadzenie jednej lekcji z tematu prawnej ochrony pracy a drugiej obejmującej zagadnienia technicznego bezpieczeństwa pracy ( w szkołach o profilu budowlanym koniecznie o bezpieczeństwie i higienie pracy na terenie budowy).

20 „Kultura bezpieczeństwa”
Realizacja programu: Wskazane kontynuowanie programu w latach następnych tak by corocznie docierać do wszystkich uczniów kończących naukę.

21 „Kultura bezpieczeństwa”
Realizacja programu: Nauczycielom, którzy udokumentują przeprowadzenie co najmniej 2 lekcji z programu „Kultura bezpieczeństwa”, wydane zostaną zaświadczenia o uczestnictwie w programie.

22 „Kultura bezpieczeństwa”
Realizacja programu: Po uprzednim uzgodnieniu w lekcji lub na specjalnie przygotowanym spotkaniu, możliwy jest udział inspektora pracy lub pracownika merytorycznego Państwowej Inspekcji Pracy jako eksperta z dziedziny prawa pracy.

23 „Kultura bezpieczeństwa”
Realizacja programu: Dla szczególnie wyróżniających się uczestników programu, przewiduje się zorganizowanie wycieczek tematycznych. Prośba o wypełnienie dostarczonej Państwu ankiety dotyczącej realizowanego projektu.

24 Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy
Adres: ul. Plac Piastowski 4a 85 – 012 Bydgoszcz godziny urzędowania: pon. – pt. 7: :30 Porady telefonicznie w godz. 10:00 – 14:00 tel ; - Bydgoszcz ; - Toruń Włocławek 24

25 Dziękuję Państwu za uwagę
Krzysztof Adamski - gł. specjalista - OIP Bydgoszcz

26 Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy


Pobierz ppt "Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google