Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jak dobrze wybrać zawód po gimnazjum

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jak dobrze wybrać zawód po gimnazjum"— Zapis prezentacji:

1 Jak dobrze wybrać zawód po gimnazjum
Renata Twaróg Doradca zawodowy Centrum Kształcenia Ustawicznego w Limanowej

2 Rola dyrektora w ukierunkowaniu zawodowym uczniów
Wprowadzona w 2009 roku reforma systemu edukacji nałożyła na dyrektorów szkół obowiązek organizacji wewnątrzszkolnego doradztwa zawodowego Po co w gimnazjum doradztwo zawodowe? ułatwienie młodemu człowiekowi biegłe poruszanie się po rynku pracy rozpoznanie predyspozycji i dokonanie zgodnie z nimi wyboru zawodu określenie swojej dalszej drogi edukacyjnej: Liceum ogólnokształcące Technikum Zasadnicza Szkoła Zawodowa

3 Obowiązki dyrektora szkoły w zakresie organizacji w szkole doradztwa zawodowego
OBOWIĄZEK 1 Poznanie obowiązujących przepisów prawa dotyczących organizacji systemu doradztwa zawodowego w szkole OBOWIĄZEK 2 Powołanie szkolnego doradcy zawodowego lub wyznaczenie nauczyciela/nauczycieli, którzy będą realizować zadania z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego. Określenie ich kompetencji OBOWIĄZEK 3 Powołanie zespołu, którego celem będzie opracowanie wewnątrzszkolnego programu doradztwa edukacyjno – zawodowego. Określenie struktury programu OBOWIĄZEK 4 Zapewnienie odpowiednich warunków do prowadzenia zajęć w ramach doradztwa edukacyjno - zawodowego

4 Poznanie obowiązujących przepisów prawa dotyczących organizacji systemu doradztwa zawodowego w szkole Obowiązki dyrektora Podstawa prawna Umożliwienie uczniom dostępu do informacji z zakresu wyboru kierunku kształcenia i zawodu oraz planowania kierunku kształcenia i kariery zawodowej Memorandum o kształceniu ustawicznym Komisji Europejskiej z marca 2000 roku, założenie nr 5 Organizacja wewnątrzszkolnego systemu doradztwa oraz zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu, a także koordynacja współdziałania z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi oraz instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U.z 2004r. Nr 256, poz.2572 z późn.zm)art..1 pkt 13,13 a,14 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dani 21 maja 2001 roku w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz..U. z 2001r. Nr 61, poz624 z późn zm.)& 2 Powołanie nauczyciela – doradcy zawodowego zgodnie z wymaganiami kwalifikacjami oraz określenie jego kompetencji bądź ich podział pomiędzy nauczycieli realizujących w szkole zadania z zakresu doradztwa edukacyjno - zawodowego rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenie szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. z 2009 Nr 50, poz 400)&22

5 Podstawa prawna Obowiązki dyrektora
Powołanie nauczyciela – doradcy zawodowego zgodnie z wymaganiami kwalifikacjami oraz określenie jego kompetencji bądź ich podział pomiędzy nauczycieli realizujących w szkole zadania z zakresu doradztwa edukacyjno - zawodowego rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 roku w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach , szkołach i placówkach ( Dz. U. z Nr 228, poz. 1487)&16,31 Powiązanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole z działaniami z zakresu doradztwa edukacyjno - zawodowego rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 roku w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach , szkołach i placówkach (Dz. U. z 2010 Nr 228, poz. 1487)&6,16,31

6 Powołanie szkolnego doradcy zawodowego lub wyznaczenie nauczyciela/nauczycieli, którzy będą realizować zadania z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego. Określenie ich kompetencji Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kariery zawodowej prowadzą: - nauczyciele - wychowawcy - specjaliści (doradca zawodowy) W przypadku braku doradcy zawodowego w szkole dyrektor ma obowiązek wyznaczenia nauczyciela planującego i realizującego zadania z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego (koordynatora) oraz określić jego kompetencje

7 systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów
Wg rozporządzenia w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkołach , w &31 określone są szczegółowo zadania i kompetencje doradcy zawodowego w szkole: systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia prowadzenie zajęć przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej koordynowanie działalności informacyjno – doradczej prowadzonej przez szkołę współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie doradztwa edukacyjno - zawodowego

8 Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego
Powołanie zespołu, którego celem będzie opracowanie wewnątrzszkolnego programu doradztwa edukacyjno – zawodowego. Określenie struktury programu Każda placówka pracuje w oparciu o dwa programy: szkolny program wychowawczy szkolny program profilaktyki Zadaniem dyrektora jest by oprócz tych dwóch programów powstał w szkole: Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego

9 Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego tworzy zespół
w skład którego wchodzą nauczyciele uczący, przedstawiciele samorządu uczniowskiego i rady rodziców. Program ten MUSI być oparty na diagnozie potrzeb i oczekiwań uczniów wobec informacji edukacyjno - zawodowej . Można ją przygotować w oparciu o narzędzia: kwestionariusz ankiety , skierowany do uczniów, ich rodziców, nauczycieli kwestionariusz wywiadu arkusz obserwacji

10 Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego CELE:
Przygotowanie uczniów do umiejętnego planowania swojej kariery zawodowej Przygotowanie uczniów do racjonalnego korzystania z oferty rynku pracy Wykształcenie umiejętności określania przez uczniów swoich mocnych i słabych stron, zainteresowań i wykorzystania ich przy planowaniu swojej ścieżki zawodowej wykształcenia nawyku radzenia sobie w sytuacjach trudnych, w przypadku niepowodzeń, szukania rozwiązań w sytuacjach kryzysowych

11 Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego EFEKTY:
swobodne korzystanie przez uczniów z oferty proponowanej na rynku pracy świadome, adekwatne do aktualnych realiów planowanie przez uczniów ścieżki zawodowej aktywne uczestnictwo rodziców w planowaniu przez ich dzieci kariery zawodowej dopasowanie oczekiwań zawodowych uczniów i ich rodziców do potrzeb rynku pracy aktywna współpraca między szkołami, instytucjami, zakładami pracy w realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego Umiejętność perspektywistycznego przewidywania rozwoju wybranej przez ucznia ścieżki kariery zawodowej

12 Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego powinien określać:
kto? kiedy? w jaki sposób? będzie realizował zadania w ramach doradztwa edukacyjno - zawodowego

13 Formy realizacji zadań w ramach wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego
Spotkania ze specjalistami Wycieczki do lokalnych zakładów pracy, instytucji Targi edukacyjne Spotkania z rodzicami reprezentującymi różne zawody Dyskusje, warsztaty, prezentacje Konsultacje (doradca zawodowy, przedstawiciele PUP)

14 Doradztwo zawodowe w szkole powinno obejmować:
Uczniów Nauczycieli ( rady pedagogiczne, szkoleniowe) Rodziców (spotkania z rodzicami, konsultacje z doradcą zawodowym)

15 Zapewnienie odpowiednich warunków do prowadzenia zajęć w ramach doradztwa edukacyjno - zawodowego
Najbardziej optymalnym rozwiązaniem jest zatrudnienie doradcy zawodowego w szkole Doradztwo zawodowe można realizować na lekcjach: Religii – czym jest praca w życiu człowieka, wychowanie przez pracę, wyznaczanie celów życiowych – kim jestem, do czego dążę Na czym polega szczęście – praca zawodowa jako źródło satysfakcji Przypowieść biblijna o talentach – wykorzystanie własnego potencjału Fizyki –zajęcia o elektryczności ( zawody z tym związane: elektronik, mechatronik, ) Biologii – genetyka, anatomia (zawody związane : biolog, mikrobiolog, lekarz, biotechnolog, genetyk, farmaceuta) J. polskiego – ( zawody humanistyczne ( psycholog, dziennikarz, aktor, reżyser )

16 WOS – Kształtowanie osobowości człowieka (w tym osobowości zawodowej)
poznawanie własnej osobowości Wychowanie do życia w rodzinie – Galeria charakterów, poznawanie własnego charakteru, temperamentu Godzina wychowawcza – Jak radzić sobie z kompleksami, moje słabe strony, Jesteśmy klasą – integracja; kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie Prawa i obowiązki ucznia – prawa pracownika Co oznacza być człowiekiem odpowiedzialnym? J. obcego - my hobby, my jobs, shopping (zawody związane ze sprzedażą, marketingiem itp.)

17 Doradztwo zawodowe w gimnazjum
Realizacja zadań i treści z podziałem na etapy: klasa I II III Klasa I Poznaję siebie: ćwiczenia integrujące grupę, rozwijające samowiedzę i świadomość własnego potencjału, kształtujące umiejętności społeczne Jaki jestem? Moje kompetencje osobowe Moje zainteresowania Moje zdolności Mój charakter Mój stan zdrowia Moje osiągnięcia w nauce

18 Klasa II Poznaję świat zawodów: ćwiczenia pomagające w wyborze szkoły i zawodu, badające predyspozycji zawodowe, przygotowujące do poszukiwania pracy Charakterystyka zawodów( głównie z lokalnego rynku) Moje skłonności zawodowe Moja kariera zawodowa Ja wobec zmian na rynku pracy Rynek pracy Zawody przyszłości

19 Klasa III Wybór szkoły ponadgimnazjalnej: ćwiczenia pomagające w formułowaniu celów i podejmowaniu decyzji Źródła informacji o ofercie edukacyjnej Charakterystyka poszczególnych typów szkół Analiza programów kształcenia w szkołach średnich Zasady obliczania punktów rekrutacyjnych Harmonogram rekrutacji Konfrontacja samooceny z wymaganiami szkół i zawodów Ostateczny wybór szkoły

20 Partnerzy szkoły gimnazjalnej w realizacji doradztwa zawodowego:
Szkoły średnie Centra Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Szkolne Ośrodki Kariery Powiatowy Urząd Pracy Ochotnicze Hufce Pracy Mobilne Centrum Informacji Zawodowej Pracodawcy, Związki pracodawców

21 Podsumowanie: Doradztwo zawodowe to wymóg współczesnych czasów - uczymy nie dla samego uczenia ale dla rynku pracy Za realizację doradztwa zawodowego w szkole odpowiada dyrektor Dyrektor powołuje koordynatora i zespół odpowiedzialny za realizację działań związanych z poradnictwem zawodowym i utworzenie Wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego Poradnictwo zawodowe powinno być realizowane systemowo - od 1 – 3 klasy

22 Poradnictwo zawodowe skierowane jest do uczniów, nauczycieli oraz rodziców
Poradnictwo zawodowe odpowiada na potrzeby uczniów (diagnoza na wstępie) Uczeń gimnazjum ma prawo do informacji zawodowej o szkołach, zawodach na lokalnym rynku pracy Jeżeli w szkole uczeń nie uzyska pomocy powinien otrzymać informacje gdzie może się udać Doradca zawodowy czy osoba pełniąca jego funkcję w szkole nie podejmuje za ucznia decyzji ale, wspiera, podpowiada, jest obok

23

24 Dziękuję za uwagę Zapraszam do współpracy
Renata Twaróg Doradca zawodowy


Pobierz ppt "Jak dobrze wybrać zawód po gimnazjum"

Podobne prezentacje


Reklamy Google