Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Doradztwo zawodowe w gimnazjum

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Doradztwo zawodowe w gimnazjum"— Zapis prezentacji:

1 Doradztwo zawodowe w gimnazjum
Celem konferencji jest stworzenie struktury doradztwa zawodowego w Kaliszu

2 Doradztwo zawodowe w gimnazjum
Doradztwo zawodowe w oświacie - akty prawne Rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu z dn. 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach Pomoc psychologiczno – pedagogiczna polega na : Wspieraniu uczniów, metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu informacji w tym zakresie; Wspieraniu nauczycieli w organizowaniu wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego oraz zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;

3 Doradztwo zawodowe w gimnazjum
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest organizowana w formie: zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu; porad dla uczniów; porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu organizuje się w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy.

4 Doradztwo zawodowe w gimnazjum
Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności: systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej; gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia; wskazywanie uczniom, rodzicom i nauczycielom dodatkowych źródeł informacji na poziomie regionalnym, ogólnopolskim, europejskim i światowym dotyczących: rynku pracy, trendów rozwojowych świecie zawodów i zatrudnienia, wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów przy wykonywaniu przyszłych zadań zawodowych, instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu codziennym i zawodowym, alternatywnych możliwości kształcenia uczniów z problemami emocjonalnymi i dla uczniów niedostosowanych społecznie, programów edukacyjnych Unii Europejskiej;

5 Doradztwo zawodowe w gimnazjum
Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności: ciąg dalszy udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom; prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej; koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę; wspieraniu w działaniach doradczych rodziców i nauczycieli poprzez organizowanie spotkań szkoleniowo-informacyjnych, udostępnianie informacji i materiałów do pracy z uczniami; współpraca z radą pedagogiczną w zakresie tworzenia i zapewnienia ciągłości działań wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego, realizacji działań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej, zawartych w programie wychowawczym szkoły i programie profilaktyki; współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego, w szczególności z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom.

6 Doradztwo zawodowe w gimnazjum
Priorytety Wielkopolskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2007/2008 Wspomaganie szkół przez poradnie psychologiczno-pedagogiczną w zakresie realizacji rządowego programu „Zero tolerancji dla przemocy w szkole” Doradztwo metodyczne w doskonaleniu zawodowym nauczycieli Realizacja zadań statutowych w szkołach niepublicznych, ze szczególnym uwzględnieniem szkół dla dorosłych Strategia nauczania przedmiotów przyrodniczych w gimnazjach (kontynuacja) Doradztwo zawodowe (edukacyjne) w gimnazjach

7 Doradztwo zawodowe w gimnazjum
Teorie wyboru zawodu: Wybór zawodu jest jednorazową decyzją, cechy należy zdefiniować i dopasować do odpowiedniego zawodu (wg R. W. Parsonsa) Najważniejsze są wpływy społeczne innych osób, a w szczególności wpływy rodziny (wg A. Roe) Wybór zawodu zależy od osobowości (wg J. L. Hollanda) Wybór zawodu jako proces rozwojowy trwający przez dłuższy okres życia (wg E. Ginzberga, D. Supera, K. Zielińskiej, K. Lelińskiej)

8 Doradztwo zawodowe w gimnazjum
Traktując wybór zawodu jako proces rozwojowy D. Super wydzielił pięć stadiów życia zawodowego: I etap-wzrost (od urodzenia do 14 r. ż.)-obejmuje okresy: zabawy, zainteresowań, umiejętności. Zwiększa się udział młodego człowieka w życiu społecznym. Dziecko wytwarza obraz siebie w relacji z innymi ludźmi. Zaczyna też orientować się w świecie pracy. II etap-poszukiwanie (15-24 r. ż.)-główne zadanie to zbadanie świata pracy i ustalenie preferencji zawodowych. Dokonują się pierwsze prowizoryczne wybory na podstawie potrzeb, zainteresowań, umiejętności oraz dostępnych możliwości. Profesjonalne kształcenie. Podjęcie pierwszej pracy. III etap-zajecie pozycji (25-44 r. ż.)-próby zdobywania coraz lepszych pozycji zawodowych aż do osiągnięcia maksymalnych w danym zawodzie. IV etap-zachowanie status quo (45-64 r. ż.)-należy utrzymać to, co zostało osiągnięte. V etap-schyłkowy(od 65 r. ż)- uwolnienie się od pracy i szukanie innych źródeł satysfakcji.

9 Doradztwo zawodowe w gimnazjum
Budowanie doradztwa zawodowego w gimnazjum: Powołanie osób odpowiedzialnych za opracowanie Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego. Skład zespołu: lider-koordynator, wychowawcy, nauczyciele w.o.s., nauczyciele techniki, pedagog szkolny. Opracowanie programu WSDZ spójnego z Programem Wychowawczym Szkoły i Programem Profilaktyki Szkolnej. Struktura programu: diagnoza potrzeb i oczekiwań uczniów na informacje edukacyjno - zawodowe oraz zakresu porad; wyznaczenie celów; oczekiwane efekty oddziaływań wychowawczych; określenie kto, kiedy i w jaki sposób będzie realizował zadania programowe.

10 Realizacja zadań i treści z podziałem na etapy:
Doradztwo zawodowe w gimnazjum Realizacja zadań i treści z podziałem na etapy: klasa I II III Klasa I Poznaję siebie: ćwiczenia integrujące grupę, rozwijające samowiedzę i świadomość własnego potencjału, kształtujące umiejętności społeczne Jaki jestem? Moje kompetencje osobowe Moje zainteresowania Moje zdolności Mój charakter Mój stan zdrowia Moje osiągnięcia w nauce

11 Doradztwo zawodowe w gimnazjum
Klasa II Poznaję świat zawodów: ćwiczenia pomagające w wyborze szkoły i zawodu, badające predyspozycji zawodowe, przygotowujące do poszukiwania pracy Charakterystyka zawodów Moje skłonności zawodowe Moja kariera zawodowa Ja wobec zmian na rynku pracy Rynek pracy Zawody przyszłości

12 Doradztwo zawodowe w gimnazjum
Klasa III Wybór szkoły ponadgimnazjalnej: ćwiczenia pomagające w formułowaniu celów i podejmowaniu decyzji Źródła informacji o ofercie edukacyjnej Charakterystyka poszczególnych typów szkół Analiza programów kształcenia w szkołach średnich Zasady obliczania punktów rekrutacyjnych Harmonogram rekrutacji Konfrontacja samooceny z wymaganiami szkół i zawodów Ostateczny wybór szkoły

13 Doradztwo zawodowe w gimnazjum
Realizacja programu WSDZ - lekcje wychowawcze - lekcje wiedzy o społeczeństwie - lekcje techniki - godziny pedagoga szkolnego - zajęcia pozalekcyjne-powołanie Szkolnego Ośrodka Kariery i/lub Szkolnego Punktu Informacji Zawodowej

14 Doradztwo zawodowe w gimnazjum
Szkolny Ośrodek Kariery Celem działalności SzOK-u jest realizacja zadań wyznaczonych w programie WSDZ SzOK - umożliwia indywidualną pracę z uczniem, który znalazł się w trudnej sytuacji edukacyjno-zawodowej i nie potrafi sam poradzić sobie z jej rozwiązaniem - umożliwia pracę w małych grupach (warsztaty grupowe) SzOK - to miejsce w szkole (dowolna klasa, pracownia komputerowa, gabinet doradcy zawodowego, gabinet pedagoga szkolnego, biblioteka) SzOK - prowadzi doradca zawodowy, lider-koordynator, wychowawca, nauczyciel, pedagog szkolny

15 Doradztwo zawodowe w gimnazjum
Szkolny Punkt Informacji Zawodowej. SzPIZ – ma na celu pomóc: uczniom - korzystać z łatwo dostępnych informacji o szkołach, zawodach i rynku pracy nauczycielom- realizować zajęcia z uczniami z zakresu planowania kariery zawodowej SzPIZ – powinien być wyposażony w: scenariusze zajęć dotyczących np. samooceny, umiejętności społecznych, predyspozycji zawodowych, podejmowania decyzji; informatory zawierające opisy zawodów (zawody przyszłości); informatory o systemie kształcenia (typy i sieć szkół, program, przebieg kształcenia i czas trwania nauki, dni otwarte); informatory o ofertach pracy na rynku lokalnym, ogólnopolskim, europejskim (dziś i w najbliższych latach); informatory o instytucjach, które udzielają profesjonalnej pomocy z wykazem adresów;

16 Doradztwo zawodowe w gimnazjum
Instytucje wspomagające działania szkoły: OHP - Mobilne Centrum Informacji Zawodowej Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Kaliszu ul. Skalmierzycka10, tel prowadzą szkolenia dla uczniów, udzielają informacji edukacyjno-zawodowej, udzielają porady indywidualne, pomagają w określeniu predyspozycji zawodowej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kaliszu ul. H. Sawickiej 3b, tel Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej przy Wojewódzkim Urzędzie Pracy Oddział Zamiejscowy w Kaliszu ul. Serbinowska 5, tel

17 Doradztwo zawodowe w gimnazjum
Międzyszkolny Ośrodek Informacji i Doradztwa Zawodowego w Centrum Kształcenia Praktycznego w Kaliszu Zadania: - organizowanie spotkań z liderami SzOK-u i SzPIZ-u w celu wypracowania najlepszych działań w zakresie doradztwa zawodowego; - szkolenia dla nauczycieli realizujących zadania z doradztwa zawodowego wspólnie z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu; - wprowadzanie w świat zawodów (praktyczne poznanie zawodu, charakterystyka zawodów, ścieżki kształcenia); - organizowanie Dni Kariery Zawodowej we współpracy z pracodawcami, szkołami i uczelniami; - warsztaty zawodoznawcze dla uczniów (podczas ferii i wakacji) we współpracy ze szkołami ponadgimnazjalnymi;

18 Doradztwo zawodowe w gimnazjum
Międzyszkolny Ośrodek Informacji i Doradztwa Zawodowego w Centrum Kształcenia Praktycznego w Kaliszu Zadania: - rozbudowa strony internetowej CKP ckpkalisz.republika.pl o informacje edukacyjno-zawodowe: testy predyspozycji zawodowych; oferty szkół kaliskich (typy szkół, charakterystyka szkół, plan nauczania w poszczególnych typach szkół, możliwe drogi dalszego kształcenia); opisy zawodów; zasady rekrutacji; wyniki rekrutacji; oferty pracy; potrzeby inwestorów; zawody przyszłości.

19 Doradztwo zawodowe w gimnazjum
Konferencja r. ”Edukacja zawodowa w kontekście wyzwań rynku pracy” „Kształcenie – rynek pracy, polskie szanse” Opracowanie sporządzono w oparciu o wybrane fragmenty Raportu o Rozwoju Społecznym Polska „Edukacja dla pracy” Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju UNDP. Istnieje gotowość uczenia się na coraz wyższym poziomie. Wyższy poziom wykształcenia sprzyja lepszym wynikom rynku pracy. Choć stwierdza się, że dzisiejsza szkoła nie odpowiada bezpośrednio za wyniki rynku pracy, to jednak system edukacji, jako całość jest za nie jak najbardziej współodpowiedzialny. Wszystkie właściwe organy państwa powinny uruchomić system solidnego, systematycznego i pogłębionego badania popytu na pracę oraz upowszechniania wyników tych badań. Zwiększanie się bezrobocia wśród absolwentów wyższych uczelni każe przypuszczać, że jednym z powodów tego wzrostu jest faktycznie niska jakość uzyskanych kwalifikacji, stopniowe odchodzenie od „przepuszczenia” przez szkoły wyżu demograficznego.

20 Doradztwo zawodowe w gimnazjum

21 Doradztwo zawodowe w gimnazjum

22 Doradztwo zawodowe w gimnazjum
Projektowanie systemu edukacji ponadgimnazjalnej (sieci szkół i liczby oddziałów klas pierwszych w szkołach) powinno uwzględniać następujące kryteria: - aspiracje edukacyjne młodzieży i rodziców, - bieżące i planowane potrzeby lokalnego rynku pracy, - predyspozycje absolwentów gimnazjów.

23 Doradztwo zawodowe w gimnazjum
Adres kontaktowy: Katarzyna Murszewska doradca zawodowy Międzyszkolny Ośrodek Informacji i Doradztwa Zawodowego w Centrum Kształcenia Praktycznego Kalisz ul. Rzemieślnicza 6 Tel./fax: ckpkalisz.republika.pl


Pobierz ppt "Doradztwo zawodowe w gimnazjum"

Podobne prezentacje


Reklamy Google