Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ministerstwo Finansów

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ministerstwo Finansów"— Zapis prezentacji:

1 Ministerstwo Finansów
Departament Ochrony Interesów Finansowych UE Nieprawidłowości w wykorzystaniu funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

2 Nieprawidłowości zgłoszone przez państwa członkowskie do KE za 2007 r.
3810 nieprawidłowości, 827 mln EUR, 1,82% budżetu na rok 2007

3 Nieprawidłowości w Polsce zgłoszone do KE za okres od 1. 05. 2004 r
Nieprawidłowości w Polsce zgłoszone do KE za okres od r. do r. 497 zgłoszonych nieprawidłowości 28 mln EUR - kwota N wykrytych przed płatnością 21 mln EUR - kwota N wykrytych po płatności 19 mln EUR - kwota pozostająca do odzyskania 0,55% - kwota nieprawidłowości w stosunku do wartości wniosków o refundację złożonych do KE

4 Nieprawidłowości zgłoszone przez Polskę do KE Ilość przypadków

5 Szkody finansowe wg typów nieprawidłowości
Zamówienia publiczne Sfałszowane dokumenty Wydatki niekwalifikowane Projekt nie został zrealizowany Brak dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków Nieprawidłowości we wniosku o dofinansowanie Nieprzestrzeganie warunków umowy Nieprawidłowości związane z wnioskami o płatność Projekt zrealizowany niezgodnie z przepisami Projekt nie kwalifikował się do otrzymania pomocy Pozostałe

6 Metody wykrycia

7 Podstawy prawne Rozporządzenie 1083/2006 Rozporządzenie 1828/2006
Wytyczne MRR System informowania o nieprawidłowościach w wykorzystaniu funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Procedury poszczególnych Instytucji Zarządzających

8 Definicje - Nieprawidłowość
Jakiekolwiek naruszenie przepisów prawa wspólnotowego wynikające z działania lub zaniedbania ze strony podmiotu gospodarczego, które powoduje lub mogło spowodować szkodę w ogólnym budżecie Wspólnot Europejskich w związku z finansowaniem nieuzasadnionego wydatku z budżetu Wspólnoty

9 Ustalenia z kontroli A1. Błąd administracji z konsekwencjami finansowymi naruszenie przepisów administracja konsekwencje finansowe B1. Nieprawidłowość finansowa podmiot gospodarczy A2. Błąd administracji bez konsekwencji finansowych brak konsekwencji finansowych B2. Błąd beneficjenta

10 Definicje - Wstępne/pierwsze ustalenie
wstępna ocena pisemna dokonana przez właściwy podmiot administracyjny lub sądowy stwierdzająca na podstawie konkretnych faktów wystąpienie nieprawidłowości, umożliwiająca późniejsze skorygowanie lub anulowanie informacji o nieprawidłowości jeżeli informacje się nie potwierdzą

11 Definicje - Wstępne/pierwsze ustalenie
wynik kontroli lub inny dokument kończący kontrolę/audyt – informacja pokontrolna wynik weryfikacji dokumentacji - decyzja o odmowie finansowania projektu, odmowie refundacji/rozliczenia wydatków, lub zmniejszenia dofinansowania z uwagi na naruszenie prawa przez podmiot gospodarczy, inny dokument sporządzany w procesie zarządzania i kontroli środków z UE stwierdzający wystąpienie nieprawidłowości, postanowienie o wszczęciu postępowania przez organy ścigania, orzeczenie sądu

12 Nieprawidłowości podlegające niezwłocznemu zgłoszeniu do KE
istnieją obawy, że nieprawidłowość może mieć w bardzo krótkim czasie negatywne następstwa poza terytorium Polski nieprawidłowość ukazuje, że zastosowano nową nieprawidłową praktykę Niezależnie od kwoty

13 Nieprawidłowości podlegające kwartalnemu zgłoszeniu do KE
nieprawidłowość odnosi się do kwoty 10 tys. EUR lub wyższej obciążającej budżet Wspólnoty z wyjątkiem przypadków określonych w rozporządzeniu 1828/2006 nieprawidłowość odnosi się do kwoty 10 tys. EUR lub wyższej obciążającej budżet Wspólnoty i odnośnie nieprawidłowości występuje podejrzenie nadużycia finansowego KE pisemnie zażądała przekazywania informacji dotyczących danej nieprawidłowości

14 Wyjątki od obowiązku raportowania do KE
zaniechanie realizacji operacji, na skutek upadłości beneficjenta dobrowolne zgłoszenie nieprawidłowości przez beneficjenta przed wykryciem przez właściwe podmioty wykrycie i skorygowanie nieprawidłowości przez IZ lub IC przed dokonaniem jakiejkolwiek płatności ze środków publicznych na rzecz beneficjenta, przed umieszczeniem przedmiotowych wydatków w przekazanej Komisji deklaracji wydatków

15 Instytucje odpowiedzialne
Instytucja Zarządzająca gromadzi informacje o naruszeniach: prawa, warunków umowy, zasad realizacji Programu Operacyjnego dokonuje kwalifikacji stwierdzonych naruszeń jako nieprawidłowości w rozumieniu rozporządzenia 1828/2006 Monitoruje działania podejmowane w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami przekazuje informacje o nieprawidłowościach i podjętych działaniach następczych do Pełnomocnika oraz IC       Pełnomocnik Rządu Weryfikuje czy nieprawidłowości zgłoszone przez IZ podlegają zgłoszeniu do KE Przekazuje do KE informacje o stwierdzonych nieprawidłowościach Monitoruje, analizuje, koordynuje

16 Dokumenty Raporty bieżące Raporty kwartalne Zestawienia kwartalne
nowa metoda oszustwa nieprawidłowość może mieć wkrótce negatywne następstwa poza terytorium RP przesyłane niezwłocznie Raporty kwartalne nieprawidłowości podlegające raportowaniu do KE co kwartał w ciągu 40 dni od zakończenia każdego kwartału, do zakończenia wszystkich postępowań związanych z nieprawidłowością Zestawienia kwartalne nieprawidłowości niepodlegające raportowaniu do KE co kwartał w ciągu 65 dni od zakończenia kwartału tylko nowe nieprawidłowości wykryte w kwartale

17 Ryzyka – zgłaszanie nieprawidłowości
Brak informacji o wystąpieniu nieprawidłowości (nieprawidłowa procedura gromadzenia danych, wyniki kontroli instytucji zewnętrznych, postępowania Prokuratury) Nieprawidłowa kwalifikacja zakwalifikowanie nieprawidłowości jako uchybienie zakwalifikowanie uchybienia jako nieprawidłowość Nieprzekazanie informacji o nieprawidłowości Brak informacji o działaniach następczych prowadzonych przez inne instytucje

18 Dobre praktyki Gromadzenie i analiza wyników kontroli w tym również wyników kontroli instytucji zewnętrznych Procedury postępowania po wykryciu nieprawidłowości Lista kontrolna weryfikująca czy ustalenia z kontroli są nieprawidłowościami Lista najczęściej występujących błędów i nieprawidłowości Powołanie Zespołu ds. Nieprawidłowości Nawiązanie współpracy z NIK, organami ścigania, UKS, RIO oraz innymi instytucjami wdrażającymi poszczególne programy

19 Dziękuję za uwagę Departament Ochrony Interesów Finansowych UE Dyrektor: Agnieszka Królikowska Naczelnik Wydziału Ochrony Interesów Finansowych UE: Izabela Machnacz Sekretariat: tel. 022/ fax 022/


Pobierz ppt "Ministerstwo Finansów"

Podobne prezentacje


Reklamy Google