Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Poddziałanie PO KL – projekty typu „outplacement”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Poddziałanie PO KL – projekty typu „outplacement”"— Zapis prezentacji:

1 Poddziałanie 8.1.2 PO KL – projekty typu „outplacement”
Spotkanie Informacyjne Olsztyn, 2 kwietnia 2012 r. Kamil Dobrenko Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Konkursy Konkursy zamknięte: Nabór wniosków: 10.04 – 11.05.2012 r.
Nr I/POKL/8.1.2/2012 – subregion ełcki PLN Nr II/POKL/8.1.2/2012 – subregion elbląski PLN Nr III/POKL/8.1.2/2012 – subregion olsztyński PLN Nabór wniosków: – r. Minimalna wartość projektu: PLN.

3 Typy projektów możliwe do realizacji
Wsparcie dla osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, realizowane w formie tworzenia i wdrażania programów typu outplacement, obejmujących m.in.: szkolenia i poradnictwo zawodowe (obligatoryjne formy wsparcia przewidziane w ramach projektu); UWAGA! Pod pojęciem szkolenia należy rozumieć szkolenie/ kurs zawodowy, dający kwalifikacje niezbędne do podjęcia nowego zatrudnienia.

4 Typy projektów możliwe do realizacji
poradnictwo psychologiczne; pośrednictwo pracy; Usługę pośrednictwa pracy należy rozumieć jako pozyskanie ofert pracy przez Beneficjenta lub podmiot uprawniony do świadczenia usługi i wykorzystanie ich do realizacji celu określonego w definicji pośrednictwa pracy zawartej w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

5 Typy projektów możliwe do realizacji
staże i praktyki zawodowe przygotowujące do podjęcia pracy w nowym zawodzie; Osobom uczestniczącym w stażu lub odbywającym praktyki zawodowe przysługuje miesięczne stypendium w wysokości nie większej niż kwota minimalnego wynagrodzenia. Staż/praktyka zawodowa powinien trwać od 3 do 12 miesięcy. Podstawowym warunkiem kierowania beneficjentów ostatecznych na staż/praktyki zawodowe jest brak kwalifikacji lub doświadczenia zawodowego. Staż/ praktyka zawodowa powinny odbywać się na podstawie umowy zawartej przez Beneficjenta z pracodawcą według programu określonego w umowie, bez nawiązywania stosunku pracy.

6 Typy projektów możliwe do realizacji
subsydiowanie zatrudnienia uczestnika projektu u nowego pracodawcy; bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą poprzez zastosowanie następujących instrumentów: doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej, przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, do wysokości 40 tys. PLN na osobę, wsparcie pomostowe udzielane w okresie do 6/do 12 miesięcy.

7 Przykłady procesów modernizacyjnych
zmiana dotychczasowej branży, w której działa przedsiębiorca; rozpoczęcie działalności eksportowej; zasadnicza zmiana struktury organizacyjnej; dokonywanie zwolnień grupowych pracowników.

8 Beneficjenci Wszystkie podmioty – z wyłączeniem:
osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej ani oświatowej; podmiotów określonych w art. 207 ustawy o finansach publicznych, tj. podmiotów, które w ciągu 3 ostatnich lat dopuściły się: wykorzystania środków publicznych niezgodnie z przeznaczeniem, wykorzystania z naruszeniem właściwych procedur, pobrania ich nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

9 Beneficjenci UWAGA!!! Z uwagi na znaczny stopień złożoności oraz specyficzny charakter projektów realizowanych w ramach Poddziałania PO KL, Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie zaleca, aby Projektodawcy aplikujący o wsparcie posiadali doświadczenie w zakresie realizacji projektów typu outplacement, projektów z zakresu promocji przedsiębiorczości lub ekonomii społecznej. Stosowna informacja powinna znaleźć się we wniosku o dofinansowanie.

10 Grupa docelowa Pracodawcy i pracownicy pracodawców przechodzących procesy restrukturyzacyjne w tym: osoby zwolnione - dotyczy osób pozostających bez zatrudnienia, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu, osoby przewidziane do zwolnienia - dotyczy osób, które znajdują się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy, osoby zagrożone zwolnieniem z pracy - dotyczy osób zatrudnionych u pracodawcy, który w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu potencjalnego uczestnika dokonał rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników.

11 Grupa docelowa Beneficjenci pomocy (tj. osoby, które otrzymały środki na rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej) nie mogą być zatrudnione u Beneficjenta, Partnera lub Wykonawcy projektu. Beneficjent pomocy nie może uczestniczyć w więcej niż jednym projekcie o podobnych formach wsparcia w tym samym czasie.

12 Kryteria dostępu Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru powiatów …. (powiaty wchodzące w skład danego subregionu), (miejsce zamieszkania osoby fizycznej rozumiane jest zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego). * - w przypadku osób, starających się o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, wymagane jest posiadanie meldunku (stałego lub czasowego) na terenie realizacji projektu. Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie realizacji projektu, z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu.

13 Kryteria dostępu Projekt realizuje kompleksowe działania w ramach dwóch ścieżek wsparcia: zarówno szkoleniowej, jak i dotacyjnej, które prowadzą do uzyskania zatrudnienia bądź samozatrudnienia jego uczestników. Jednocześnie 100% kursów realizowanych w ramach ścieżki szkoleniowej: a) kończy się egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego uzyskane kwalifikacje lub b) kończy się uzyskaniem uprawnień do wykonywania zawodu unormowanych rozporządzeniem właściwego ministra lub c) prowadzonych jest w oparciu o certyfikowane programy nauczania.

14 Kryteria dostępu UWAGA!!!
W pakiecie wsparcia w ramach przedsiębiorczości Wnioskodawca zobligowany jest uwzględnić zarówno doradztwo indywidualne, jak i grupowe, które oferowane będzie uczestnikom projektu zgodnie z ich zdiagnozowaną potrzebą. W ramach wsparcia pomostowego należy uwzględnić zarówno doradztwo, jak i pomoc w efektywnym wykorzystaniu dotacji, które oferowane będzie uczestnikom projektu zgodnie z ich zdiagnozowaną potrzebą. Powyższe formy wsparcia muszą zostać przedstawione w części opisowej wniosku oraz mieć odzwierciedlenie w budżecie projektu.

15 Kryteria dostępu Realizacja projektu rozpocznie się najpóźniej do końca trzeciego kwartału 2012r. Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej uczestników projektu wykazywany na zakończenie jego realizacji wynosi co najmniej 50% (uczestnicy którzy podejmą pracę lub rozpoczną prowadzenie działalności gospodarczej). Pomiar efektu zatrudnieniowego będzie dokonywany zgodnie z obowiązującymi wytycznymi IZ w tym zakresie

16 Kryteria strategiczne
Projekt jest realizowany przez Wnioskodawcę posiadającego siedzibę główną na terenie powiatu (powiat należący do właściwego subregionu)  10 pkt. Co najmniej 30% uczestników projektu stanowią osoby defaworyzowane na rynku pracy, tj. w wieku 50+ i/lub niepełnosprawne i/lub osoby o niskich kwalifikacjach  15 pkt. Co najmniej 30% uczestników projektu stanowią pracujące osoby zagrożone negatywnymi skutkami procesów restrukturyzacji w przedsiębiorstwach  15 pkt.

17 Pomoc de minimis Z pomocą de minimis będziemy mieli do czynienia w przypadku: przyznania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, w tym wsparcie pomostowe w okresie do 6 / do 12 miesięcy od dnia podpisania stosownych Umów, gdy bezpośrednio po zakończeniu szkolenia pracownicy przedsiębiorstw przewidziani do zwolnienia, nie zostaną zwolnieni przez pracodawcę (pomimo takiego wcześniejszego zamiaru), lub w przypadku, gdy osoby te zostaną zwolnione, lecz ponownie zostaną zatrudnione u tego samego pracodawcy przed upływem okresu 6 miesięcy od dnia zakończenia udziału w szkoleniu – pod warunkiem, iż podmiot otrzymujący pomoc de minimis nie przekroczył wymaganych pułapów finansowych.

18 Pomoc de minimis Zasady dotyczące udzielania pomocy de minimis stosuje się do pomocy udzielanej Beneficjentowi pomocy od momentu podpisania Umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej. W związku z powyższym w Szczegółowym budżecie projektu Wnioskodawca zobowiązany jest precyzyjnie rozdzielić wydatki na: nieobjęte regułami pomocy de minimis, objęte regułami pomocy de minimis (planowane do poniesienia po podpisaniu Umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej i/lub Umowy na otrzymanie podstawowego/ przedłużonego wsparcia pomostowego).

19 Pomoc de minimis UWAGA!!! Dodatkowo w polu Metodologia wyliczenia dofinansowania i wkładu prywatnego w ramach wydatków objętych pomocą należy podać informację, iż wydatki wskazane w Budżecie szczegółowym w kolumnie „Pomoc publiczna i pomoc de minimis” objęte są regułami pomocy de minimis. Ze względów praktycznych wskazane jest, aby Projektodawca określił we wniosku o dofinansowanie projektu moment, w którym Beneficjenci pomocy zobligowani będą do zarejestrowania działalności gospodarczej (zaleca się, by nastąpiło to po otrzymaniu przez Beneficjentów pomocy informacji o pozytywnym wyniku oceny ich biznesplanu i przyznaniu dotacji inwestycyjnej).

20 Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Punkt Informacyjny EFS
Dziękuję za uwagę Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie ul. Głowackiego 28 Olsztyn tel , fax Punkt Informacyjny EFS tel /65


Pobierz ppt "Poddziałanie PO KL – projekty typu „outplacement”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google