Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WARUNKI TECHNICZNE JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ BUDYNKI I ICH USYTUOWANIE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WARUNKI TECHNICZNE JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ BUDYNKI I ICH USYTUOWANIE"— Zapis prezentacji:

1 WARUNKI TECHNICZNE JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ BUDYNKI I ICH USYTUOWANIE
Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U Nr 75) z późn. zmianami

2 ZAKRES STOSOWANIA Przy: - projektowaniu i budowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, przebudowie oraz - przy zmianie użytkowania budynków oraz budowli.

3 DEFINICJE Zabudowa jednorodzinna : budynek mieszkalny 1-rodzinny lub ich zespół wraz z budynkami garażowymi i gospodarczymi. Zabudowa zagrodowa: budynki mieszkalne, gospodarcze i inwentarskie w rodzinnych gospodarstwach rolnych, hodowlanych lub ogrodniczych.

4 RODZAJE BUDYNKÓW BUDYNKI MIESZKALNE :
Budynek wielorodzinny, mający 2 lub więcej mieszkań, Budynek jednorodzinny, Budynek mieszkalny w zabudowie zagrodowej. INNE : Budynek zamieszkania zbiorowego (np.pensjonat, hotel), Budynek użyteczności publicznej (np.dla adm. publicznej), Budynek rekreacji indywidualnej (dla okresowego wypoczynku),

5 Budynek gospodarczy – bud
Budynek gospodarczy – bud. przeznaczony do przechowywania materiałów, narzędzi, do obsługi innego rodzaju budynków, Mieszkanie – zespół pomieszczeń mieszkalnych i pomocniczych, mający odrębne wejście, wydzielony stałymi przegrodami bud. spełniający niezbędne warunki do stałego pobytu ludzi i prowadzenia samodzielnego gosp. domowego. Lokal użytkowy – część budynku zawierająca 1 pomieszczenie lub ich zespół, wydzielona stałymi przegrodami budowlanymi, albo cały budynek, nie będący mieszkaniem, pomieszczeniem technicznym a także gospodarczym.

6 Pomieszczenie mieszkalne – pokoje w mieszkaniach, oraz sypialnie i pomieszczenia do pobytu dziennego w bud. zamieszkania zbiorowego. Pomieszczenie pomocnicze – pomieszczenie w obrębie mieszkania lub lokalu użytkowego (np. p.pokój, , łazienka, kuchnia, garderoba)

7 KONDYGNACJA Jest to pozioma nadrzędna lub podziemna część budynku, zawarta pomiędzy podłogą na stropie lub warstwą wyrównawczą na gruncie a górną powierzchnią podłogi stropu znajdującego się nad tą częścią (kondygnacje nadziemne i podziemne) Kondygnacją jest też poddasze z pomieszczeniami przeznaczonymi na stały pobyt ludzi, oraz część budynku przeznaczona na urządzenia techniczne mającą wys. ponad 1,90 m. Do kondygnacji nie zalicza się np. maszynowmi ponad dachem o innych nadbudówek.

8 POMIESZCZENIA NA POBYT LUDZI
Pomieszczenia przeznaczone na stały pobyt ludzi: - przebywanie tych samych osób w ciągu doby trwa dłużej niż 4 godziny. Pomieszczenia przeznaczone na czasowy pobyt ludzi: - przebywanie tych samych osób w ciągu doby trwa od 2 do 4 godzin. Nie są pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi jeśli ich czas przebywania w pomieszczeniach w ciągu doby jest krótszy niż 2 godziny.

9 PODZIAŁ BUDYNKÓW POD WZGLĘDEM WYSOKOŚCI
Budynki : niskie – o wysokości do 12 m nad poziomem terenu lub mieszkalne do 4 kondygnacji nadziemnych włącznie, średniowysokie – o wys. ponad 12 m do 25 m nad poziomem terenu lub mieszkalne o wys. ponad 4 do 9 kondygnacji nadziemnych, wysokie - ponad 25 m do 55 m lub o wys. ponad 9 do 18 kondygnacji nadziemnych, wysokościowe – powyżej 55 m nad poziomem terenu.

10 ODLEGŁOŚCI ZABUDOWY OD GRANICY DZIAŁKI
Przy równoległym usytuowaniu do granicy ściany budynku : - z otworami okiennymi lub drzwiowymi – 4m, - bez otworów j.w - 3m Przy nierównoległym usytuowaniu do granicy ściany budynku : - 4 m do najbliższej krawędzi zewnętrznej otworu drzwiowego lub okiennego, oraz - 3 m do najbliższego narożnika, lub wykuszu budynku. Odległość okna w połaci dachowej do granicy działki nie może być mniejsza niż 4 m

11 Budynek może przylegać do granicy działki, jeżeli jego ściana zewnętrzna nie posiada otworów, zaś na sąsiedniej działce jest położony w ten sam sposób budynek. Prawo dopuszcza odstępstwa od w/w zasad. Odległość budynku mającego pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi od innych obiektów powinna umożliwiać naturalne oświetlenie tych pomieszczeń.

12 DOJŚCIA I DOJAZDY Do działek budowlanych i budynków należy zapewnić dojście i dojazd umożliwiający dostęp do drogi publicznej. Szerokość jezdni nie może być mniejsza niż 3 m. Dojścia i dojazdy do budynków z wyjątkiem jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywid. powinny mieć zainstalowane oświetlenie elektryczne. Do bud. mieszk. wielorodzinnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej powinny być dojścia utwardzone o szer. 1,5 m.

13 MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAMOCH. OSOBOWYCH
Liczbę i i urządzenie miejsc postojowych określa decyzja o WZiZT, Najbliższa odległość niezadaszonego zgrupowania miejsc postojowych od okien pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi nie może być mniejsza niż : - 7 m dla zgrupowania samochodów do 4 stanowisk, - 10 m dla zgrupowania samochodów od 5 stanowisk do 60, - 20 m dla większych zgrupowań.

14 UZBROJENIE TECHNICZNE DZIAŁKI
Działka budowlana przewidziana pod zabudowę budynkami przeznaczonymi na pobyt ludzi powinna mieć możliwość przyłączenia uzbrojenia działki do sieci : - wodociągowej, - kanalizacyjnej, - elektroenergetycznej, - ciepłowniczej. Za równorzędne z przyłączeniami do sieci elektroenergetycznej i ciepłowniczej uznaje się korzystanie z indywidualnych źródeł energii elektrycznej i ciepła.

15 W razie braku warunków przyłączenia działki przeznaczonej pod zabudowę budynkami przeznaczonymi na pobyt ludzi do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej możliwe jest korzystanie z indywidualnego ujęcia wody oraz bezodpływowego szamba. Dokonywanie zmiany naturalnego spływu wód opadowych w celu kierowania ich na teren sąsiedniej nieruchomości jest zabronione.

16 OGRODZENIA Ogrodzenie nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i zwierząt. Umieszczenie na ogrodzeniach, na wys. do 1,80 m drutu kolczastego, tłuczonego szkła itp. jest zabronione ! Bramy i furtki w ogrodzeniu nie mogą otwierać się na zewnątrz działki. Szerokość bramy powinna wynosić w świetle co najmniej 2,40 m zaś furtki nie mniej niż 0,90 m.

17 OŚWIETLENIE I NASŁONECZNIENIE
W pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi stosunek powierzchni okien, liczonej w świetle ościeżnic do powierzchni podłogi powinien wynosić co najmniej 1:8. Dopuszcza się oświetlenie pomieszczenia przeznaczonego na pobyt ludzi wyłącznie światłem sztucznym (na pewnych warunkach)

18 WEJŚCIA DO BUDYNKÓW Drzwi wejściowe do budynku, pomieszczeń użytkowych i do mieszkań powinny mieć w świetle ościeżnicy co najmniej szerokość 0,80 m i wys. 2 m. W drzwiach tych wysokość progów nie może przekraczać 2 cm. Wejścia z zewnątrz do budynku i pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi należy chronić przed chłodem w formie przedsionka. Nie dotyczy to wejść nieprzewidzianych do stałego użytkowania.

19 GRANICZNE WYMIARY SCHODÓW STAŁYCH
W budynkach jednorodzinnych : szerokość biegu : ,80 m szerokość spocznika : 0,80 m max. wys. stopni : ,19 m W budynkach wielorodzinnych : szerokość biegu : ,20 m szerokość spocznika : 1,50 m max. wys. stopni : ,175 m

20 Liczba stopni w 1 biegu schodowym : nie mniej niż 3 ,
i nie więcej niż : - w budynku opieki zdrowotnej – 14 stopni, - w innych budynkach – 17 stopni Powyższe nie dotyczy budynków 1-rodzinnych i zagrodowych. Liczba stopni w jednym biegu schodów zewnętrznych nie powinna wynosić więcej niż 10.

21 POMIESZCZENIA PRZEZNACZONE NA POBYT LUDZI
Wysokości : - pokoi w budynkach mieszkalnych : 2,50 m, - pokoi na poddaszu w budynkach 1-rodzinnych: 2,20m - pom. do pracy i nauki do 4 osób : 2,50 m, - j.w lecz lecz powyżej 4 osób : ,00 m, - pom. na czasowy pobyt ludzi : ,20 m Inne warunki przykładowo : - w pom. mieszkalnym poziom podłogi od strony ściany z otworami okiennymi i drzwiowymi nie powinien być poniżej poziomu terenu przy budynku.

22 c.d Drzwi do pom. przeznaczonych na stały pobyt ludzi i do kuchni oraz łazienki powinny mieć w świetle najmniej szer. 0,8 m i wys. 2,0 m. W budynkach użyteczności publicznej szer. 0,9 m i wys. 2,0 m. Drzwi do łazienki winny otwierać się na zewnątrz i mieć w dolnej części skrzydła otwory o przekroju min. 0,022 m2. Kubatura łazienki z junkersem i z wentylacją grawitacyjną winna wynosić najmniej 8 m3, J.w lecz z c.w i piecem elektrycznym : 6,50 m3

23 WYMAGANIA ODNOŚNIE MIESZKAŃ W BUD.WIELORODZINNYCH
Mieszkania 3-pokojowe winny być przewietrzane na przestrzał lub narożnikowo. Mieszkanie winno mieć kuchnię lub wnękę kuchenną, łazienkę, ustęp wydzielony lub ustęp w łazience, oraz przestrzeń składowania. Kuchnia lub wnęka powinny mieć : trzon kuchenny, zlewozmywak (zlew), miejsce na chłodziarkę. Łazienka ma mieć miejsce na wanną lub natrysk, umywalkę, ustęp, pralkę. Pomieszczenia mieszkalne i kuchenne powinny być oświetlone światłem dziennym. Dopuszcza się w garsonierach kuchnie bez okien (wentylacja)

24 C.D W bud. wielorodzinnym szerokość pomieszczeń w świetle ścian winna wynosić co najmniej : - w sypialni dla 1 osoby : 2,20 m - j.w lecz dla 2 osób : ,70 m w kuchni w garsonierze:1,80 m - w innych mieszkaniach: 2,40 m W mieszkaniu 1 pokój powinien mieć min. 16 m2 Korytarze w mieszkaniu winny mieć szer. min,. 1,20m

25 KRATY ZEWNĘTRZNE W OKNACH I DRZWIACH BALKONOWYCH POWINNY UNIEMOŻLIWIAĆ WSPINANIE SIĘ PO NICH DO POMIESZCZEŃ POŁOŻONYCH NA WYŻSZYCH KONDYGNACJACH. W BUDYNKU NA KONDYGNACJACH PONIŻEJ 25 m NAD TERENEM PODOKIENNIK NALEŻY SYTUOWAĆ NA WYSOKOŚCI MIN. 0,85 m NAD PODŁOGĄ, ZAŚ W WYŻSZYCH : 1,10 m. W BUDYNKU NA KONDYGNACJACH POŁOŻONYCH POWYŻEJ 25 M NAD TERENEM ZABRANIA SIĘ STOSOWANIA BALKONÓW, MOŻNA JEDNAK STOSOWAĆ LOGGIE ALE TYLKO DO 55 m NAD TEREM. WYJŚCIA Z KLATKI SCHODOWEJ NA DACH PRZEZ DRZWI 0,80X 1,90 m LUB PRZEZ KLAPĘ WYŁAZOWĄ 0,80X0,80 m.

26 schody zewnętrzne i wewnętrzne służące do pokonania
schody zewnętrzne i wewnętrzne służące do pokonania wysokości ponad 0,50 m powinny mieć balustrady od strony przestrzeni otwartej. W BUDYNKACH JEDNORODZINNYCH I WE WNĘTRZCH MIESZKAŃ WIELOPOZIOMOWYCH MIN. WYSOKOŚĆ BALUSTRADY POWINNA WYNOSIĆ 0,90 m. W BUDYNKACH WIELORODZINNYCH 1,10 m , ZAŚ PRZEŚWIT W BALUSTRADZIE MAX. 12 cm, W INNYCH BUDYNKACH ODPOWIEDNIO 1,10 m i 20 cm. KRATY I OKIENNICE W CO NAJMNIEJ 1 OTWORZE OKIENNYM POWINNY OTWIERAĆ SIĘ OD WEWNĄTRZ W POMIESZCZENIACH PRZEZNACZONYCH NA POBYT LUDZI.

27 Powinien mieć : GARAŻE - wysokość w świetle 2,20 m a do przewodów 2 m
- wrota o wym. min. 2,30 m x 2,00 m, - elektryczną instalację oświetleniową, - co najmniej wentylację grawitacyjną (1,5 krotna wymiana powietrza na godzinę), - stanowisko postojowe min. 2,30 m x 5,00 m a od ściany min. 0,5 m - posadzkę ze spadkiem do wewn.lub zewnętrznego spustu kanalizacyjnego. W domkach niekoniecznie do spustu.

28 INSTALACJA WODOCIĄGOWA
Na połączeniu wewn. instalacji wod. z siecią wodociągową powinien być zainstalowany wodomierz główny. Wodomierz może być w budynku lub w studzience poza nią. Zimnej wody z sieci rozpoczyna się za wodomierzem, zaś w przypadku studni od pompy wodnej. Ciśnienie wody w instalacji w bud. winno wynosić 0,05 Mpa i nie więcej niż 0,6 Mpa. Jeżeli w/w ciśnienia nie można uzyskać z sieci wówczas stosuje się hydrofor.

29 KANALIZACJA DZIAŁKA BUDOWLANA NA KTÓREJ SYTUOWANE SĄ BUDYNKI POWINNA BYĆ WYPOSAŻONA W KANALIZACJĘ DLA ODPROWADZENIA WÓD OPADOWYCH DO SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ LUB OGÓLNOSPŁAWNEJ. W RAZIE BRAKU TAKIEJ MOŻLIWOŚCI DOPUSZCZA SIĘ ODPROWADZENIE WÓD OPADOWYCH NA WŁASNY TEREN NIEUTWARDZONY, LUB DO DOŁÓW CHŁONNYCH, WZGLĘDNIE ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH. W PRZYPADKU BRAKU MOŻLIWOŚCI PODŁĄCZENIA SIĘ DO SIECI KANALIZACYJNEJ MOŻNA NA DZIAŁKACH BUDOWLANYCH SYTUOWAĆ SZCZELNE SZAMBA.

30 PRZYKŁADOWE ODLEGŁOŚCI SZAMB W BUDOWNICTWIE JEDNORODZINNYM OD :
- OKIEN I DRZWI ZEWNĘTRZNYCH DO POMIESZCZEŃ PRZEZNACZONYCH NA POBYT LUDZI : 5 m, - GRANICY DZIAŁKI SĄSIEDNIEJ, ULICY LUB CIĄGU PIESZEGO : 2 m

31 INSTALACJA KANALIZACYJNA
INSTALACJĘ TWORZY UKŁAD POŁĄCZONYCH PRZEWODÓW WRAZ Z URZĄDZENIAMI, PRZYBORAMI I WPUSTAMI ODPROWADZAJĄCY ŚCIEKI ORAZ WODY OPADOWE DO PIERWSZEJ STUDZIENKI OD STRONY BUDYNKU. PIONY INSTALACJI POWINNY BYĆ WYPROWADZANE JAKO PRZEWQODY WENTYLACYJNE PONAD DACH, A TAKŻE POWYŻEJ GÓRNEJ KRAWĘDZI OKIEN I DRZWI (są odstępstwa par. 125 ust.2). NIE WOLNI\O ODPOWIETRZAĆ PIONÓW WYKORZYSTUJĄC DO TEGO CELU PRZEWODÓW DYMOWYCH I WETYLACYJNYCH POMIESZCZEŃ PRZEZNACZONYCH NA POBYT LUDZI.

32 INSTALACJE GRZEWCZE RODZAJE OGRZEWANIA : WODNE, PAROWE, POWIETRZNE, ELEKTRYCZNE. RODZAJE : SIECIOWE, LOKALNE, WĘGLOWE, GAZOWE, OLEJOWE. PRZEWODY INSTALACYJNE Z RUR : STALOWYCH CZARNYCH, MIEDZIANYCH, TWORZYWA. DOPUSZCZA SIĘ STOSOWANIE PIECÓW NA PALIWO STAŁE W BUDYNKACH O WYSOKOŚCI DO 3 KONDYGNACJI NADZIEMNYCH WŁĄCZNIE. ROZPORZĄDZENIE OKREŚLA WARUNKI TECHNICZNE DLA INSTALACJI WODNEJ OGRZEWCZEJ, INSTALACJI OGRZEWCZEJ POWIETRZNEJ.

33 KOTŁY C.O KOTŁY NA PALIWO STAŁE KOTŁY GAZOWE (zwykle dwufunkcyjne)

34 C.D KOMINKI OPALANE DREWNEM Z OTWARTYM PALENISKIEM LUB ZMKNIĘTYM WKŁADEM KOMINKOWYM MOGĄ BYĆ INSTALOWANE W BUDYNKACH JEDNORODZINNYCH, REKREACYJNYCH ORAZ NISKICH BUDYNKACH WIELORODZINNYCH (przy określonych parametrach). KOMINKI O OTWORZE PALENISKOWYM DO 0,25 m2 MOGĄ BYĆ WYŁACZNIE PRZYŁĄCZANE DO WŁASNEGO PRZEWODU DYMOWEGO O PRZEKROJU MIN. 14X14 cm LUB O ŚR. 15 cm. KOMINKI O MAJĄCE WLOT WIĘKSZY DO PRZEWODÓW O WYM MIN. 14X27 cm lub śr. 18 CM.

35 PRZYKŁADOWO WYMAGANE TEMPERATURY W POMIESZCZENIACH:
- MAGAZYNY : + 5 st - KLATKI SCHODOWE W BUDYNKACH MIESZK. : + 8 st - SALE WIDOWISKOWE, GIMNASTYCZNE : + 16 st - POKOJE MIESZKALNE, SALE POSIEDZEŃ : st - ŁAZIENKI, PŁYWALNIE : + 24 st POMIARY : W BUDYNKACH Z INSTALACJĄ OGRZEWCZĄ WODNĄ ZASILANĄ Z SIECI POWINNY ZNAJDOWAĆ SIĘ URZĄDZENIA DO ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYTEGO CIEPŁA : - CIEPŁOMIERZ DO POMIATU ILOŚCI CIEPŁA DOSTARCZANEGO DO INSTALACJI W BUDYNKU, - URZADZENIA UMOŻLIWIAJĄCE INDYWID. ROZLICZANIE KOSZTÓW OGRZEWANIA LOKALI.

36 INSTALACJE GAZOWE Instalację zasilaną z sieci stanowią ;
- układ przewodów za kurkiem głównym, prowadzonych na zewnątrz oraz wewnątrz budynku wraz z armaturą, - urządzenia do pomiaru zużycia gazu, - wydzielone przewody spalinowe. Instalacja w budynku o wysokości powyżej 35 m może być doprowadzona jedynie do pomieszczeń technicznych w piwnicy, lub na parterze, względnie do ostatniej kondygnacji względnie nad nią. Instalacja w budynkach o wysokości ponad 25 m wymaga pozytywnej opinii straży pożarnej.

37 INSTALACJE GAZOWE C.D Instalacje gazowe zasilane gazem płynnym mogą być wykonywane tylko w budynkach niskich. Zabrania się stosowania w jednym budynku gazu płynnego i z sieci (za wyjątkiem kotłowni). Kurek główny powinien być zainstalowany na zewnątrz budynku w wentylowanej szafce- przy ścianie lub we wnęce, względnie w odległości większej od 10 m w linii ogrodzenia.

38 Przewody instalacji gazowej w budynkach mieszkalnych powinny być wykonane z rur stalowych bez szwu, lub rur miedzianych (ale tylko wewnątrz). Przewodów nie należy prowadzić w zasadzie przez pomieszczenia mieszkalne. Przewody w piwnicach i suterenach należy prowadzić na powierzchni ścian lub pod stropem. Na wyższych kondygnacjach nadziemnych dopuszcza się prowadzenie w bruzdach osłoniętych ekranami i łatwo usuwalnym tynkiem.

39 Kubatura pomieszczeń w których instaluje się urządzenia gazowe nie powinna być mniejsza niż :
- 8 m3 w przypadku urządzeń pobierających powietrze do spalania z tych pomieszczeń, - 6,6 m3 w przypadku z zamkniętą komorą spalania. Pomieszczenia w których instaluje się urządzenia gazowe powinny mieć wysokość co najmniej 2,20 m. Kuchenki gazowe należy instalować w odległości co najmniej 0,50 m od okien. Instalacje gazowe budynku zasilane gazem płynnym powinny mieć butle usytuowane na zewnątrz.

40 PRZEWODY KOMINOWE DZIELĄ SIĘ NA : - WENTYLACYJNE,
- SPALINOWE, - DYMOWE prowadzone na ścianach budynku, w obudowach trwale połączonych z konstrukcją budynku, lub jako konstrukcje samodzielne. NAJMNIEJSZY WYMIAR PRZEKROJU LUB ŚREDNICA MUROWANYCH PRZEWODÓW KOMINOWYCH SPALINOWYCH I DYMOWYCH O CIĄGU NATURALNYM POWINNA WYNOSIĆ 14 cm, ZAŚ PRZY STALOWYCH WKŁADACH 12 cm. PRZEWODY WENTYLACYJNE POWINNY MIEĆ POW. PRZEKROJU 0,016 m2, ZAŚ NAJMNIEJSZY WYMIAR PRZEKROJU 10 cm. PRZEWODY POWINNY BYĆ WYPROWADZONE PONAD DACH NA WYSOKOŚĆ ZAPEWNIAJĄCĄ CIĄG. PRZEWODY SPALINOWE I DYMOWE POWINNY MIEĆ OTWORY WYCIEROWE LUB REWIZYJNE.

41 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
W budynku wielorodzinnym : - główne przewody i kable elektryczne należy prowadzić poza lokalami w sposób umożliwiający ich wymianę bez naruszania konstrukcji budynku, - liczniki należy umieszczać poza lokalami w zamykanych szafkach, - obwody odbiorcze należy prowadzić w obrębie każdego lokalu, - w mieszkaniach należy stosować wyodrębnione obwody oświetlenia, gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia, w łazienkach, w kuchni.

42 INNE PRZEPISY DOTYCZĄCE
URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH, BEZPIECZEŃSTWA KONSTRUKCJI, BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO, ODPORNOŚCI POŻAROWEJ BUDYNKÓW (wyróżnia się 5 klas : A,B,C,D,E, STRAF POŻAROWYCH I ODDZIELENIA POŻAROWEGO, DRÓG EWAKUACYJNYCH, WYMAGAŃ PRZECIWPOŻAROWYCH, HIGIENY I ZDROWIA

43 C.D OCHRONY CZYSTOŚCI POWIETRZA, OCHRONY PRZED HAŁASEM I DRGANIAMI,
OCHRONY PRZED PROMIENIOWANIEM JONIZUJĄCYM I POLAMI ELEKTROMAGNETYCZNYMI, OCHRONY PRZED ZAWILGOCENIEM I KOROZJĄ BIOLOGICZNĄ, BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA: - wejścia do budynków o wys. powyżej 2 kondygnacji nadziemnych mają mieć daszki ochronne, - daszki, balkony itp. umieszczać należy na wys. min. 2,40m nad poziomem chodnika,


Pobierz ppt "WARUNKI TECHNICZNE JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ BUDYNKI I ICH USYTUOWANIE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google