Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Ocena realizacji PO KL oraz najbliższe perspektywy Narada szkoleniowa z Dyrektorami PUP Nidzica 1-2 października 2009r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Ocena realizacji PO KL oraz najbliższe perspektywy Narada szkoleniowa z Dyrektorami PUP Nidzica 1-2 października 2009r."— Zapis prezentacji:

1 1 Ocena realizacji PO KL oraz najbliższe perspektywy Narada szkoleniowa z Dyrektorami PUP Nidzica 1-2 października 2009r.

2 Plan prezentacji 1.Plany działań na 2010r. 2.Realizacja projektów systemowych w 2009r. 3.Konkursy realizowane przez WUP aktualnie. 4.Podsumowanie wdrażania PO KL.

3 Źródła założeń do Planów działań na rok 2010 Raporty z badań ewaluacyjnych dotyczących PO KL prowadzonych zarówno na poziomie centralnym jak i w województwie warmińsko – mazurskim; Uwarunkowania regionalne; Pakiet działań antykryzysowych; Wskaźniki określone w dokumentach programowych; Rekomendacje Komisji Europejskiej; Zalecenia Instytucji Zarządzającej.

4 Plany działań na 2010r. - podstawowe założenia Kompleksowość wsparcia; Skierowanie wsparcia w szczególności do osób: młodych (15-24 lata), powyżej 50 roku życia, bez kwalifikacji; Skierowanie wsparcia do mieszkańców powiatów, w których stopa bezrobocia jest wyższa od średniej stopy dla województwa warmińsko- mazurskiego; Zwiększenie szans na podjęcie zatrudnienia poprzez zastosowanie Indywidualnych Planów Działań; Wykorzystanie modelu aktywizacji wypracowanego na podstawie zwalidowanych rezultatów PIW EQUAL; Wsparcie osób znajdujących się w okresie wypowiedzenia i zwolnionych z pracy z przyczyn pracodawcy;

5 Plany działań na 2010r. - podstawowe założenia(cd) Zwiększenie alokacji na konkursy w 2010 roku o ponad 10 % w stosunku do roku 2009; Ograniczenie okresu realizacji projektu do 15 miesięcy – Poddziałanie 6.1.1; Określenie wskaźnika zatrudnieniowego na poziomie co najmniej 15 % w okresie 3 miesięcy od zakończenia projektu - Poddziałanie 6.1.1; Komplementarność – z inwestycjami zrealizowanymi bądź planowanymi do realizacji na terenie województwa warmińsko – mazurskiego, finansowanymi ze środków Unii Europejskiej innych niż EFS; Podniesienie wymogów odnośnie poziomu prowadzonych szkoleń - certyfikaty i uprawnienia zawodowe; Ograniczenie liczby wniosków składanych przez jednego Beneficjenta

6 Wymagania wobec projektów systemowych w 6.1.3 - kryteria dostępu po konsultacjach - 1.Minimum 5 % uczestników projektu stanowią osoby w wieku 50- 64 lata. 2.Projekt zapewnia opracowanie IPD dla minimum 20% osób objętych wsparciem w ramach projektu. 3.Co najmniej 25% liczby uczestników projektu stanowią osoby w wieku 15-24 lat. 4.Projekt musi zakładać stosownie do sytuacji na lokalnym rynku pracy udział osób z następujących grup: długotrwale bezrobotni, osoby niepełnosprawne, osoby bezrobotne bez kwalifikacji zawodowych, osoby, które utraciły zatrudnienie z przyczyn dotyczących pracodawcy począwszy od 01.01.2009r. 5.Projekt zakłada osiągnięcie wskaźnika efektywności zatrudnienia na poziomie co najmniej 15 % w okresie do 3 miesięcy od zakończenia udziału w projekcie.

7 Środki finansowe zakontraktowane i planowane do zakontraktowania w Priorytecie VI Działanie / Poddziałanie Rok 2007, 2008, 2009Rok 2010 Kontraktacja narastająco ( w tym 2010 r.) Kontraktacja 2007-2013 6.1186 557 070,31100 000 000,00286 557 070,31354 691 550,47 6.1.123 802 192,5120 000 000,0043 802 192,5163 844 479,09 6.1.214 754 898,320,00 14 754 898,32 17 734 577,52 6.1.3147 999 979,5480 000 000,00227 999 979,48273 112 493,87 6.231 901 449,5421 000 000,0052 901 449,5477 859 120,79 6.31 800 720,091 000 000,002 800 720,095 827 091,45 Priorytet VI220 259 239,94122 000 000,00342 259 239,94438 377 762,71

8 Środki finansowe zakontraktowane i planowane do zakontraktowania w Priorytecie VIII-Działanie 8.1 Rok 2007, 2008, 2009 Rok 2010 Kontraktacja narastająco (w tym 2010r.) Kontraktacja 2007-2013 Działanie 8.186 976 420,6254 200 000,00141 176 420,62 246 832 426,42 Poddziałanie 8.1.1 58 198 909,1640 000 000,0098 198 909,16 175 251 022,78 Poddziałanie 8.1.2 24 929 193,3513 500 000,0038 429 193,3561 708 106,51 Poddziałanie 8.1.3 3 048 318,110,003 048 318,114 196 151,30 Poddziałanie 8.1.4 800 000,00700 000,001 500 000,005 677 145,83

9 Zestawienie konkursów planowanych do ogłoszenia w 2010 roku Działanie / Poddziałanie Tryb konkursu Planowany termin ogłoszenia Poddziałanie 6.1.1 Konkurs otwarty- tzw. szybka ścieżka I kwartał 2010 Działanie 6.2 7 Konkursów otwartych - tzw. szybka ścieżka I kwartał 2010 Działanie 6.3Konkurs otwartyII kwartał 2010

10 Zestawienie konkursów planowanych do ogłoszenia w 2010 roku PoddziałanieTryb konkursu Planowany termin ogłoszenia Poddziałanie 8.1.1 (1 i 2 typ operacji wg SzOP) Konkurs otwartyI kwartał 2010 Poddziałanie 8.1.1 (3 typ operacji wg SzOP) Konkurs otwartyII kwartał 2010 Poddziałanie 8.1.2 (outplacement) Konkurs otwarty- tzw. szybka ścieżka I kwartał 2010 Poddziałanie 8.1.2Konkurs otwartyII kwartał 2010 Projekty innowacyjneKonkurs zamkniętyIII kwartał 2010 Projekty ponadnarodowe Konkurs zamkniętyIII kwartał 2010

11 Realizacja projektów systemowych w 2009r. Rozliczenie środków powyżej 90%; Ostatnie korekty 2009r; Liczba osób objętych wsparciem – ponad 23 tys.; Liczba udzielonych dotacji – ok. 3 tys. Nowa wersja PEFS – 2.0 – od 1 stycznia 2010

12 Konkursy realizowane przez WUP aktualnie, Konkurs zamknięty na projekty Innowacyjne z komponentem ponadnarodowym - 2,5 mln zł (nabór od16 września do 16 października); Konkurs otwarty w 8.1.2 (outplacement–szybka ścieżka)–5 mln. zł; Wznowienie naboru w konkursie otwartym w 8.1.1 ( pomoc publiczna) – ponad 8 mln. zł.

13 13 Podsumowanie dotychczasowych działań Ponad 1000 wniosków na kwotę ponad 800 mln zł. Prawie 90% wniosków poprawnych formalnie, Około 60% wniosków poprawnych formalnie uzyskuje pozytywną ocenę merytoryczną, Podpisaliśmy 200 umów, Znaczący udział: jst i NGO, Zwiększenie pierwotnie planowanej alokacji na 2009r. o 11 mln. zł Zakończenie prawie wszystkich wcześniej ogłoszonych konkursów, Około 30 tys. osób uzyskało wsparcie, Powstało lub w najbliższym czasie powstanie ponad 3,5 tys. nowych firm dzięki dotacjom, Utrudnienia we wdrażaniu: - zmiany przepisów i wytycznych! Dostosowywanie procedur.

14 Kontraktacja i wydatkowanie środków w ramach komponentu regionalnego PO KL

15 15 Kontraktacja i wydatkowanie środków w ramach Priorytetu VI PO KL stan na 1 września 2009r.

16 Kontraktacja i wydatkowanie środków w ramach Priorytetu VIII PO KL stan na 1 września 2009r.

17 17 Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie ul. Głowackiego 28, 10-448 Olsztyn Tel. 089 522 79 00, Fax. 089 522 79 01 Punkt informacyjny EFS, tel. 089 522 79 55, 089 522 79 65 www.up.gov.pl/pokl Elżbieta Ołdakowska, tel. 089 522 79 50 e.oldakowska@up.gov.pl


Pobierz ppt "1 Ocena realizacji PO KL oraz najbliższe perspektywy Narada szkoleniowa z Dyrektorami PUP Nidzica 1-2 października 2009r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google