Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Organizacja transportu publicznego w Metropolii Zatoki Gdańskiej – stan istniejący i kierunki rozwoju Hubert Kołodziejski – Metropolitalny Związek Komunikacyjny.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Organizacja transportu publicznego w Metropolii Zatoki Gdańskiej – stan istniejący i kierunki rozwoju Hubert Kołodziejski – Metropolitalny Związek Komunikacyjny."— Zapis prezentacji:

1 Organizacja transportu publicznego w Metropolii Zatoki Gdańskiej – stan istniejący i kierunki rozwoju Hubert Kołodziejski – Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej Olgierd Wyszomirski – Uniwersytet Gdański Warszawa, 25 listopada 2009 r.

2 Komunikacja miejska na obszarze działania MZKZG
Transport zbiorowy na obszarze metropolitalnym organizowany jest przez: Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku, Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni, Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo Sp. z o.o, PKP Szybką Kolej Miejską w Trójmieście Sp. z o.o.

3 Tabor: 252 autobusy, 102 zestawy tramwajowe. 4 przewoźników, w tym:
Organizatorzy transportu na obszarze MZG (1/4) Zarząd Transport Miejskiego w Gdańsku ZTM organizuje przewozy na terenie miasta Gdańska i sześciu gmin ościennych. Środki transportu: autobusy, tramwaje, tramwaje wodne (w okresie letnim). Tabor: 252 autobusy, 102 zestawy tramwajowe. 4 przewoźników, w tym: ZKM Gdańsk (autobusy, tramwaje), PKS Gdańsk, Warbus (autobusy), Żegluga Gdańska (tramwaje wodne). Udział ZTM wśród przewoźników komunalnych (wkm): 58%. Liczba pasażerów w 2008 r.: 151  ZTM w Gdańsku powstał w 2005 r., lecz dopiero w 2009 r. przejął od przewoźnika ZKM kompetencje w zakresie układania rozkładów jazdy, udzielania informacji pasażerskiej i kontroli jakości usług. Zgodnie z nowymi umowami zawartymi z ZTM, obsługa linii wewnętrznych (na terenie Gdańska) powierzona została ZKM Gdańsk, a linie wychodzące z miasta podzielono na dwa pakiety, których obsługę powierzono przewoźnikom prywwatnym.

4 Organizuje przewozy na terenie Gdyni i 9 gmin ościennych.
Organizatorzy transportu na obszarze MZG (2/4) Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni Organizuje przewozy na terenie Gdyni i 9 gmin ościennych. Środki transportu: autobusy, trolejbusy, tramwaje wodne (w sezonie letnim). Tabor: 261 autobusów, 86 trolejbusów. 9 przewoźników, w tym: PKT (trolejbusy), Żegluga Gdańska (tramwaje wodne), 7 przewoźników autobusowych (2 spółki miejskie i 5 prywatnych). Udział ZKM wśród przewoźników komunalnych (wkm): 38%. Liczba pasażerów w 2008 r.: ZKM powstał w 1992 r. W ramach procesu restrukturyzacji komunikacji miejskiej władze Gdyni zdecydowały się na podział monopolistycznego przewoźnika komunalnego MZK na trzy, niezależne i konkurujące ze sobą spółki.

5 Udział MZK wśród przewoźników komunalnych (wkm): 4%.
Organizatorzy transportu na obszarze MZG (3/4) Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo Sp. z o.o. Organizuje i wykonuje przewozy autobusowe dla miasta Wejherowa i czterech gmin ościennych. Tabor: 27 autobusów. Udział MZK wśród przewoźników komunalnych (wkm): 4%. Liczba pasażerów w 2008 r.: MZK jako pierwszy przewoźnik i organizator wdrożył w 2005 r. na obszarze MZG system biletu elektronicznego. System ten także charakteryzuje się największą funkcjonalnością, gdyż posiada możliwość korzystania z elektronicznej portmonetki.

6 SKM tworzy tzw. kręgosłup komunikacyjny dla obszaru metropolitalnego.
Organizatorzy transportu na obszarze MZG (4/4) PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. SKM tworzy tzw. kręgosłup komunikacyjny dla obszaru metropolitalnego. Na trasie linii SKM w obszarze metropolii trójmiejskiej znajdują się 33 przystanki. Częstotliwość kursowania pociągów w godzinie szczytu komunikacyjnego wynosi 7 minut. Liczba pasażerów w 2008 r.: 39 milionów. SKM stanowi niezwykle ważny element w aglomeracyjnym systemie transportowym. Kolej miejska na wydzielonym torowisku rozpoczęła funkcjonowanie na początku lat 50 ubiegłego wieku. W najlepszym okresie lat 70 ubiegłego wieku pociągami kolei miejskiej podróżowało 100 milionów pasażerów rocznie. Trasa SKM przebiega przez 10 gmin MZKZG

7 Proces dezintegracji komunikacji miejskiej na obszarze MZKZG
1989: Podział WPK na cztery przedsiębiorstwa komunikacyjne: w Gdańsku, Gdyni, Tczewie i Starogardzie Gdańskim. 1991: Próba powołania związku komunalnego Gdańska, Gdyni i Sopotu oraz organizacji na jego szczeblu aglomeracyjnego zarządu transportu. 2003 r. Gminy tworzące metropolię powołały Radę Metropolitalną. 2007 r. Powołano Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej. Trójmiasto wraz z tzw. małym trójmiastem kaszubskim (do którego należą rumia, reda oraz wejherowo) tworzą jeden organizm miejski o charakterze konurbacji. Silne powiązania komunikacyjne pomiędzy tymi miastami, trudno zauważalne granice. Komunikacja miejska na dzisiejszym obszarze Metropolii Zatoki Gdańskiej funkcjonowała jako zintegrowana pod względem taryfowym i organizacyjnym do końca lat 80. W 1991 r. z przedsiębiorstwa w Gdyni wydzielono zakład w Wejherowie. Pod koniec lat 90 podjęto drugą, nieudaną próbę powołania związku komunikacyjnego.

8 Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej
MZKZG utworzony został w 2007 r. Podstawowym zadaniem Związku jest integracja lokalnego transportu zbiorowego.

9 Obszar Metropolii Zatoki Gdańskiej
Obszar MZKZG obejmuje prawie 1200 km kw i jest zamieszkiwany przez prawie milion mieszkańców

10 Wybrane statutowe zadania MZKZG
Kształtowanie polityki komunikacyjnej na terenie gmin – członków Związku. Wprowadzanie, uchwalanie cen i rozliczanie przychodów z biletów aglomeracyjnych. Badanie rynku usług lokalnego transportu zbiorowego. Programowanie rozwoju lokalnego transportu zbiorowego. Planowanie oferty lokalnego transportu zbiorowego. Statut Związku zakłada etapową realizację zadań. Wymienione zadania zapisane są w pierwszym etapie, gdzie skoncentrowano się na integracji taryfowo biletowej. Zadania z drugiego etapu MZKZG będzie mógł realizować po osiągnięciu tzw. stanu pełnej integracji, czyli po przejęciu dotychczasowych kompetencji organizacyjno zarządczych organizatorów komunalnych.

11 Zasady finansowania MZKZG
Podstawowym źródłem dochodów Związku jest składka członkowska gmin na funkcjonowanie biura związku, której wysokość obliczana jest jako iloczyn stawki uchwalonej przez Zgromadzenie Związku oraz liczby mieszkańców danej gminy. Dodatkowo każda gmina dopłaca do funkcjonowania biletów metropolitalnych. Samorząd Województwa Pomorskiego przekazuje bezpośrednio środki finansowe dla PKP SKM w celu refundacji utraconych przychodów z tytułu honorowania biletów metropolitalnych.

12 Realizacja wybranych zadań przez MZKZG (1/7)
Wprowadzenie do sprzedaży biletów metropolitalnych, w tym od 15 lipca 2008 r. nowego biletu 72-godzinnego. Emisja i rozliczanie sprzedaży biletów metropolitalnych.

13 Realizacja wybranych zadań przez MZKZG (2/7)
Opracowanie koncepcji zintegrowanej taryfy za usługi transportu komunalnego i kolejowo - komunalnego na obszarze MZKZG. Jeszcze niedawno oferty przewozowe poszczególnych przedsiębiorstw nie były ze sobą zintegrowane. Każdy spośród czterech organizatorów stosował własną, oddzielną taryfę i przepisy taryfowo-porządkowe: ZTM w Gdańsku: taryfę czasową w przypadku biletów jednorazowych i odległościową (w zależności od liczby przystanków) w przypadku biletów okresowych, ZKM w Gdyni, MZK Wejherowo: taryfę jednolitą z podziałem na strefy, PKP SKM: taryfę odległościową (w zależności od liczby kilometrów). Wprowadzenie nowej taryfy stanowi, po biletach metropolitalnych kolejny krok w kierunku integracji taryfowo – biletowej. W czerwcu nowa taryfa zaczęła obowiązywać w komunikacji ZTM, w lipcu w ZKM, a od początku przyszłego roku zacznie obowiązywać w MZK.

14 Realizacja wybranych zadań przez MZKZG (3/7)
Udostępnianie zintegrowanej informacji o ofercie komunikacji miejskiej na obszarze Związku.

15 Realizacja wybranych zadań przez MZKZG (4/7)
Promocja biletów metropolitalnych: plakaty, ulotki, reklama radiowa, reklama prasowa.

16 Realizacja wybranych zadań przez MZKZG (5/7)
Promocja komunikacji miejskiej.

17 Realizacja wybranych zadań przez MZKZG (6/7)
Koordynacja działań związanych z obchodami Dnia Bez Samochodu.

18 Realizacja wybranych zadań przez MZKZG (7/7)
Prowadzenie działań integrujących i promujących ofertę Tramwajów Wodnych.

19 BILETY METROPOLITALNE

20 Rodzaje i ceny biletów metropolitalnych
Trzeba wyraźnie podkreślić, wprowadzenie biletów kolejowo – komunalnych pierwszy raz w historii umożliwiło integrację taryfowo – biletową pomiędzy kom. komunalną a SKM.

21 Zasięg ważności biletów metropolitalnych w pociągach SKM

22 Sprzedaż biletów metropolitalnych od momentu ich wprowadzenia w 2008 r.
Od momentu wprowadzenia biletów metropolitalnych utrzymuje się trend wzrostowy w zakresie liczby sprzedawanych biletów. Szczególnie skoki widać w wakacje (turyści) oraz w październiku, kiedy zajęcia zaczynają studenci.

23 Struktura sprzedaży biletów metropolitalnych ze względu na rodzaj biletu w 2008 r.
W strukturze sprzedaży dominujący udział mają bilety kolejowo – komunalne. Przedstawione wyniki potwierdzają tezę, że oferta biletów metropolitalnych skierowana jest przede wszystkim dla osób realizujących podróże o charakterze metropolitalnym, którzy korzystają z podróży łączonych – kom. Komunalną i kolejową.

24 Kierunki rozwoju w zakresie integracji komunikacji miejskiej na obszarze MZG w bliższej perspektywie czasowej Rozszerzenie obowiązywania oferty biletów metropolitalnych na pociągi PR, zakontraktowane w ramach umowy z Pomorskim Urzędem Marszałkowskim. Wprowadzenie koordynacji rozkładów nocnej komunalnej komunikacji autobusowej z pociągami SKM. Uruchomienie na stronie Związku zintegrowanej wyszukiwarki połączeń. Wdrożenie ujednoliconych przepisów taryfowych i porządkowych. Wprowadzenie jednakowych zasad w zakresie: oznakowania linii komunikacyjnych, oznakowania przystanków i węzłów integracyjnych, numerów inwentarzowych taboru. 3. Chcemy, aby docelowo wyszukiwarka połączeń obejmowała również autobusowych przewoźników regionalnych.

25 Kierunki rozwoju w zakresie integracji komunikacji miejskiej na obszarze MZG w dalszej perspektywie czasowej Realizacja kolejnych zapisów statutowych -po osiągnięciu stanu pełnej integracji: zatrudnianie przewoźników, kontrola przewoźników w oparciu o wypracowane, jednolite standardy jakości usług, nadzór i regulacja ruchu, dystrybucja i kontrola biletów, utrzymywanie przystanków i węzłów integracyjnych. Realizacja tych zadań pozwoli Związkowi na wywieranie większego wpływu na ofertę przewozową, co znajdzie odbicie w jakości świadczonych usług. Obecnie istnieje niewielka skłonność gmin do przekazania do Związku kompetencji w zakresie zarządzania komunikacją miejską, przede wszystkim ze względu na aktualne warunki ekonomiczne i realizację przez samorządy licznych inwestycji współfinansowanych ze środków unijnych.

26 Podsumowanie Wprowadzenie wspólnych biletów metropolitalnych zwiększyło jakość i atrakcyjność metropolitalnego systemu transportowego przede wszystkim dla mieszkańców podróżujących po obszarze więcej niż jednej gminy i turystów. Pozostała, dominująca część mieszkańców odczuje wymierne korzyści z wprowadzonych rozwiązań dopiero po zrealizowaniu kolejnych etapów integracji. Realizacja tych zadań pozwoli Związkowi na wywieranie większego wpływu na ofertę przewozową, co znajdzie odbicie w jakości świadczonych usług. Obecnie istnieje niewielka skłonność gmin do przekazania do Związku kompetencji w zakresie zarządzania komunikacją miejską, przede wszystkim ze względu na aktualne warunki ekonomiczne i realizację przez samorządy licznych inwestycji współfinansowanych ze środków unijnych. 2. – przykład Sopotu, w którym obsługa komunikacyjna zlecana jest dwóm organizatorom – ZTM i ZKM. Mieszkańcy, oprócz możliwości zakupu komunalnego biletu metropolitalnego nie mają innej alternatywy w nieograniczonym poruszaniu się po mieście (brak biletów jednorazowych i okresowych pozwalających na korzystanie z linii ZTM i ZKM.


Pobierz ppt "Organizacja transportu publicznego w Metropolii Zatoki Gdańskiej – stan istniejący i kierunki rozwoju Hubert Kołodziejski – Metropolitalny Związek Komunikacyjny."

Podobne prezentacje


Reklamy Google