Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

[ Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] WOJEWODA MAŁOPOLSKI Małopolski Komitet Monitorujący Kontrakt Wojewódzki 13 sierpień 2007.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "[ Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] WOJEWODA MAŁOPOLSKI Małopolski Komitet Monitorujący Kontrakt Wojewódzki 13 sierpień 2007."— Zapis prezentacji:

1 [ Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] WOJEWODA MAŁOPOLSKI Małopolski Komitet Monitorujący Kontrakt Wojewódzki 13 sierpień 2007 r.

2 [ Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] 1.Otwarcie posiedzenia (przywitanie uczestników). 2.Przyjęcie porządku obrad. 3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komitetu z dn. 14 marca 2007 r. 4.Prezentacja Sprawozdania z realizacji Programu w województwie małopolskim wg stanu na 30.06.2007 r. – Stanisław Pajor, Dyrektor WZFE MUW w Krakowie. 5.Prezentacja dot. Stanu wdrażania działań 2.2, 2.5, 2.6, 3.4 w województwie małopolskim – Tomasz Bogdan, Zastępca Dyrektora DFE UMWM. 6.Prezentacja dot. stanu wdrażania działania 2.1, 2.3, 2.4 w województwie małopolskim – Robert Chrabąszcz, wicedyrektor WUP w Krakowie. Program posiedzenia

3 7.Przyjęcie erraty do sprawozdań za II półrocze 2006 r. 8.Podjecie Uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z Realizacji Programu ZPORR w woj.Małopolskim za I półrocze 2007 (głosowanie). 9.Prezentacja Programu IW INTERREG III A Polska – Republika Słowacka 2004 – 2006 (wg stanu na dzień 10.08.2007)- Stanisław Pajor, Dyrektor WZFE MUW w Krakowie. 10.Sprawy wniesione. 11.Zakończenie posiedzenia. [ Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]

4 Sprawozdania z realizacji Programu w województwie małopolskim za I półrocze 2007 roku Stanisław Pajor Dyrektor Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie

5 Do 30 lipca 2007 roku Wojewoda podpisał 204 umów: W ramach priorytetu I 62 umowy W ramach priorytetu III 142 umowy Podczas realizacji projektów w ramach tych działań sporządzono 321 aneksów do umów Całkowita wartość projektów, realizowanych w ramach Priorytetu I i III ZPORR wynosi: 1 228 126 232,31 zł, w tym: 707 372 033,96 zł – stanowi kwotę dofinansowania z EFRR 25 429 425,61 zł – stanowi kwotę budżetu państwa co daje całkowitą wartość dofinansowania: 732 801 449,57 zł

6 [ Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Typy dofinansowanych projektów

7 Kategorie beneficjentów realizujących projekty w ramach I priorytetu w I półroczu 2007 r. [ Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Gminy – 4 szt. Samorząd Województwa – 1szt. Szpitale – 2 szt. Szkoły Wyższe – 2 szt. Związek Gmin Dorzecza Górnej Raby i Krakowa Komunalna Grupa Kapitałowa – 1 szt. Opera Krakowska – 1 szt.

8 Kategorie beneficjentów realizujących projekty w ramach I priorytetu (stan na 30.06.2007) [ Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Archidiecezja Krakowska – 1 Tatrzański Park Narodowy – 1 Kongregacja Ojców Kamedułów – 1 Opactwo Benedyktynów – 1 Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu – 1 Komenda Wojewódzka Policji – 1 MPK S.A. – 1

9 Kategorie beneficjentów realizujących projekty w ramach III priorytetu w I półroczu 2007 r. - gminy – 33 szt. - powiaty – 4 szt. - Służba zdrowia – 1 szt. - Konwent Ojców Bonifratrów w Krakowie – 1 szt. - Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Andrychowie – 1 szt. -Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości w Tarnowie – 1 szt. -Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dąbrowie Tarnowskiej – 1 szt.. -Centrum Paderewskiego w Kośnej Dolnej 1 szt. Przebudowa średniowiecznego Rynku w Starym Sączu

10 [ Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Struktura realizowanych projektów Na 20(wraz dz. 1.6) realizowanych na dzień 30.06.2007 r. projektów w ramach Priorytetu I przypada: - 2 projekty z zakresu infrastruktury drogowej; - 4 projekty z zakresu ochrony środowiska (2-kanalizacje, 2-składowiska odpadów); - 2 projekty z zakresu infrastruktury edukacyjnej; - 6 projektów z zakresu kultury i turystyki; - 7 projektów dotyczących społeczeństwa informacyjnego; - 1 projekt z zakresu transportu publicznego (dz.1.6);

11 [ Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Struktura realizowanych projektów Na 177 realizowanych na dzień 30.06.2007 r. projektów w ramach Priorytetu III przypada: - 132 projekty a zakresu działania 3.4; - 7 projektów z zakresu infrastruktury drogowej; - 3 projekty z zakresu infrastruktury edukacyjnej; - 24 projekty z zakresu ochrony środowiska; - 3 projekty z zakresu ochrony zdrowia; - 4 projektów z zakresu turystyki; - 4 projekty z zakresu rewitalizacji ;

12 [ Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Płatności od początku realizacji programu (dane na dzień 05.07.2007) Priorytet I: przekazano 307,43 mln zł (bez dz. 1.6) Priorytet III: przekazano 120,52 mln zł (bez dz. 3.4) I i III priorytetu – 427,95 mln zł, coPłatności przekazane w ramach I i III priorytetu – 427,95 mln zł, co stanowi 72,86 % całkowitej alokacji Priorytet II: przekazano prawie 38,32 mln zł, co stanowi 35,27 % całkowitej alokacji [ Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]

13 Płatności na rzecz beneficjentów w poszczególnych działaniach

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23 [ Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Płatności w ramach priorytetu I i III w poszczególnych województwach (stan na 30.06.2007)

24 Płatności w ramach priorytetu II w poszczególnych województwach (stan na 30.06.2007) [ Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]

25 Płatności z kont programowych w poszczególnych województwach (stan na 30.06.2007) [ Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]

26 ZPORRe ZMIANY (wartości wskaźników stan na 30 VI 2007 roku) Długość zmodernizowanych dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych – 152,712 km

27 [ Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Udział pasażerów przewożonych komunikacją miejską w ogóle ludności: od początku realizacji Programu osiągnięto wartość wskaźnika 14,56 %; ZPORRe ZMIANY (wartości wskaźników stan na 30 VI 2007 roku)

28 [ Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] ZPORRe ZMIANY (wartości wskaźników stan na 30 VI 2007 roku) - Powierzchnia nowych lub zmodernizowanych obiektów przeznaczonych na cele dydaktyczne i sportowe (dydaktyczne): w okresie sprawozdawczym osiągnięto wartość wskaźnika w wysokości 8583 m2; wartość tego wskaźnika uzyskana od początku realizacji Programu to 10160 m2 i stanowi ona 4,98% wartości wskaźnika zaplanowanego dla Programu; - Liczba zakupionego sprzętu medycznego dla zakładów opieki zdrowotnej: w okresie sprawozdawczym osiągnięto wartość wskaźnika w wysokości 186 szt, od początku realizacji Programu w województwie osiągnięto dla wskaźnika wartość 188 szt, co stanowi 137,23% wartości wskaźnika zaplanowanego dla Programu; Dobudowa Sali gimnastycznej do budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Gołkowicach Modernizacja pomieszczeń i zakup nowych urządzeń medycznych dla SMS im. G. Narutowicza w Krakowie.

29 -Długość sieci kanalizacyjnych: w okresie sprawozdawczym osiągnięto wartość wskaźnika 19,792 km, - Liczba oczyszczalni ścieków: w okresie sprawozdawczym oddano do użytku 2 oczyszczalnie ścieków ; [ Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] ZPORRe ZMIANY (wartości wskaźników stan na 30 VI 2007 roku)

30 [ Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] ZPORRe ZMIANY Udział szkół wyższych, które skorzystały z dofinansowania w ogólnej liczbie szkół wyższych: od początku realizacji Programu w województwie osiągnięto dla wskaźnika wartość 17,65 %; Budowa obiektu dla potrzeb Centrum Nowoczesnych Technologii - Instytut Politechniczny" (wartości wskaźników stan na 30 VI 2007 roku)

31 [ Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Kontrole przeprowadzone w WZFE – do końca I Półrocza 2007 Wszystkie kontrole wypadły pozytywnie dla Instytucji Pośredniczącej - MUW Kontrole Instytucji Zarządzającej -Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dotycząca systemu zarządzania i kontroli WZFE Kontrole NIK Audyty Komisji Europejskiej Kontrole Urzędu Kontroli Skarbowej Kontrole Instytucji Zarządzającej -Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dotycząca prawidłowości realizacji projektów własnych MUW z Priorytetu IV Audyty Wewnętrzne

32 [ Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Kontrole przeprowadzone w WZFE – I Półrocze 2007 Kontrole NIK Misja audytowa Komisji Europejskiej – kontrola projektów na miejscu ich realizacji

33 [ Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Przeprowadzone kontrole Kontrole w 2006 r. - 127 kontroli, co stanowi 114 % rocznego planu kontroli W Priorytecie I i III wykonano 88 kontroli W Priorytecie IV wykonano 39 kontroli Kontrole w I połowie 2007 r. - 62 kontrole Priorytet I i III (bez Dz.3.4) 42 kontroli Priorytet IV 20 kontroli DOKUMENTACJA Z REALIZOWANYCH W RAMACH ZPORR PROJEKTÓW POWINNA BYĆ PRZECHOWYWANA DO KOŃCA 2013

34 Przekazane Raporty i Zestawienia W województwie Małopolskim nie sporządzono Raportu Bieżącego. Do dnia 31 lipca 2006 zgłoszono do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego 9 nieprawidłowości podlegających raportowaniu: - 2 z Działania 2.1 - 4 z Działania 3.4 - 1 z Działania 3.2 - 2 z Działania 3.5 Od III kwartału 2006 sporządzane są kwartalne zestawienia nieprawidłowości nie podlegających raportowaniu

35 [ Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Dziękuję za uwagę Stanisław Pajor Dyrektor Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie

36 [ Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Errata do Sprawozdania z realizacji Programu w województwie małopolskim za II półrocze 2006 roku i za rok 2006.

37 UCHWAŁA NR 27/2007 Małopolskiego Komitetu Monitorującego Kontrakt Wojewódzki z dnia 13 sierpnia 2007 r. W sprawie zatwierdzenia Erraty do Sprawozdania z realizacji Programu w województwie małopolskim za II półrocze 2006 roku. Na podstawie art. 45 ust.3 pkt 4 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o Narodowym Palnie Rozwoju (Dz.U. Nr 116 poz. 1206), oraz § 5 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 lutego 2007r. w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu i zakresu rozliczeń (Dz. U. z 2007r Nr 44, poz. 283) § 1 1. Małopolski Komitet Monitorujący Kontrakt Wojewódzki zatwierdza Erratę do Sprawozdania z realizacji Programu w województwie małopolskim za II półrocze 2006 roku. 2. Errata zostanie przekazana do Instytucji Zarządzającej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. [ Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]

38 UCHWAŁA NR 28/2007 Małopolskiego Komitetu Monitorującego Kontrakt Wojewódzki z dnia 13 sierpień 2007 r. W sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z realizacji Programu w województwie małopolskim za I Półrocze 2007 roku. Na podstawie art. 45 ust.3 pkt 4 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o Narodowym Palnie Rozwoju (Dz.U. Nr 116 poz. 1206), oraz § 5 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 lutego 2007r. w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu i zakresu rozliczeń (Dz. U. z 2007r Nr 44, poz. 283) § 1 1. Małopolski Komitet Monitorujący Kontrakt Wojewódzki zatwierdza Sprawozdanie z realizacji Programu w województwie małopolskim za I Półrocze 2007 roku. 2. Sprawozdanie zostanie przekazane do Instytucji Zarządzającej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. [ Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]

39 WOJEWODA MAŁOPOLSKI Następne posiedzenie Małopolskiego Komitetu Monitorującego Kontrakt Wojewódzki do 15 lutego 2008 r. [ Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]

40 WOJEWODA MAŁOPOLSKI Zakończenie posiedzenia [ Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]


Pobierz ppt "[ Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] WOJEWODA MAŁOPOLSKI Małopolski Komitet Monitorujący Kontrakt Wojewódzki 13 sierpień 2007."

Podobne prezentacje


Reklamy Google