Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wyniki egzaminu maturalnego 2012

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wyniki egzaminu maturalnego 2012"— Zapis prezentacji:

1 Wyniki egzaminu maturalnego 2012
Opracowała Małgorzata Niewiadomska

2 Zdawalność oraz średnie wyniki procentowe na poziomie podstawowym
Obszar Zdawalność % Średni wynik % Lubuskie 97,79 55,73 Wielkopolskie 97,01 54,71 Zachodnio-pomorskie 96,73 54,15 Okręg 97,06 54,76 Kraj 97 54

3 Raport OKE: Maturzyści woj. lubuskiego zdający pisemny egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie podstawowym, podobnie jak w dwóch poprzednich latach, osiągnęli sukces. (...) Średni wynik (56%) przewyższył o około 1 p.p. wynik uzyskany w Okręgu. Warto podkreślić, że przewaga osiągnięć maturzystów z województwa lubuskiego na terenie działania OKE w Poznaniu jest większa niż w latach ubiegłych.

4 Raport OKE: Średni wynik uzyskany w Zielonej Górze (60,5%) jest najwyższy wśród wyników w dużych miastach Okręgu i o ok. 4 p.p. wyższy niż wynik uzyskany w Gorzowie. Wyniki wyższe niż średni wynik w woj. lubuskim (56%) uzyskali maturzyści z powiatów: krośnieńskiego, strzelecko-drezdeneckiego i żarskiego, natomiast w żadnym z powiatów wynik nie był niższy niż 50% (najniższy w sulęcińskim – 50,1%).

5 Średnie wyniki procentowe na poziomie rozszerzonym
Obszar Średni wynik % Lubuskie 63,27 Wielkopolskie 58,47 Zachodnio-pomorskie 62,15 Okręg 59,85 Kraj 63

6 Współczynnik łatwości zadań Poziom podstawowy Czytanie ze zrozumieniem
ZADANIA 0.00 – bardzo trudne 0.20 – trudne - 4, 11, 6 0.50 – umiarkowanie trudne 14, 5, 8, 12, 3, 2 0.70 – łatwe , 7, 13, 1 0.90 – bardzo łatwe - 9

7 4. 11. Jaką funkcję w kompozycji całego tekstu pełni akapit 6.? 0,24
Zad. Polecenie i sprawdzana umiejętność Współcz. p 4. Jaką funkcję w kompozycji całego tekstu pełni akapit 6.? Rozpoznanie kompozycyjnej funkcji cząstki tekstu. 0,24 trudne 11. Wyjaśnij, jakie funkcje w tekście pełni zacytowana w akapicie 11. metafora, którą posłużył się Newton. Wymień dwie. Rozpoznanie wskazanego środka stylistycznego i określenie jego funkcji. 0,36

8 Zad. Polecenie i sprawdzana umiejętność Współcz. p 6. Jakie środki językowe w akapitach 5. i 7. nadają tekstowi zabarwienie emocjonalne? Określ dwa i podaj przykład każdego z nich. Rozpoznanie środków językowych pełniących określoną funkcję. 0,39 trudne 14. Uzupełnij tabelę, wpisując w odpowiedniej rubryce literę „I”, jeśli zdanie zawiera informację, lub literę „O”, jeśli w zdaniu jest wyrażona opinia. Odróżnienie informacji od opinii. 0,52 um. trudne

9 Zad. Polecenie i sprawdzana umiejętność Współcz. p 5. Wymień dwa powody uzasadniające uznanie przez autora sposobu tworzenia Wikipedii za anarchiczny. Wyodrębnienie wykorzystanych w tekście argumentów. 0,54 um. trudne 8. W akapicie 8. autor posłużył się przykładem. Wyjaśnij, jakie zjawisko nim zobrazował. Rozpoznanie funkcji przykładu wykorzystanego w tekście. 0,55

10 Zad. Polecenie i sprawdzana umiejętność Współcz. p 12. Każdemu punktowi linearnego planu artykułu przyporządkuj numery akapitów (pamiętaj, że jest to pełny plan całego tekstu, a więc obejmuje wszystkie akapity). Rozpoznanie zasady kompozycyjnej tekstu i jej funkcji. 0,65 um. trudne 3. Wymień trzy różnice między Wikipedią a tradycyjną encyklopedią. Korzystanie z informacji i ich uporządkowanie. 0,66

11 2. Podaj dwa powody uzasadniające celowość użycia liczb w akapicie 5.
Zad. Polecenie i sprawdzana umiejętność Współcz. p 2. Podaj dwa powody uzasadniające celowość użycia liczb w akapicie 5. Wyodrębnienie wykorzystanych w tekście argumentów. 0,67 um. trudne 10. Czym na tle całego tekstu wyróżnia się sposób formułowania opinii o Wikipedii w akapicie 10.? Rozpoznanie charakterystycznych cech stylu i języka tekstu. 0,76 łatwe

12 Zad. Polecenie i sprawdzana umiejętność Współcz. p 7. W akapitach 7.–9. zostały wyliczone zarzuty formułowane pod adresem Wikipedii. Wymień dwa, z którymi autor artykułu się zgadza. Odczytanie intencji autora. 0,77 łatwe 13. Dokończ zdania, wybierając słowa spośród podanych: wnioskowanie, definiowanie, porównywanie, przeciwstawienie. Odczytanie sensu fragmentu; przetworzenie informacji (wyodrębnienie definicji, przeciwstawienia, wniosku). 0,79

13 Zad. Polecenie i sprawdzana umiejętność Współcz. p 1. Na podstawie akapitów 1. i 3. odpowiedz na pytanie, dlaczego tworzenie encyklopedii powszechnej jest niezwykle trudnym przedsięwzięciem. Wymień trzy powody. Wskazanie przyczyn i skutków. 0,83 łatwe 9. Wyjaśnij, jak autor ocenia Wikipedię jako źródło informacji (akapit 10). Odczytanie idei fragmentu tekstu; wyodrębnienie argumentów. 0,94

14 Raport OKE W teście sprawdzającym rozumienie tekstu nieliterackiego najwięcej trudności sprawiało zdającym określenie funkcji akapitu w kompozycji całego tekstu, a także rozpoznanie i nazwanie środków językowych, nadających zabarwienie emocjonalne oraz określenie funkcji, jaką pełni w tekście metafora. Absolwenci dobrze opanowali jedynie rozumienie dosłownych znaczeń tekstu w zakresie kilku akapitów oraz odczytywanie intencji autora wyrażonych wprost.

15 Współczynnik łatwości zadań Wypracowanie - poziom podstawowy
Treść 0,50 Kompozycja 0,59 Styl 0,56 Język 0,52 Zapis 0,46

16 Współczynnik łatwości zadań Wypracowanie - poziom rozszerzony
Treść 0,56 Kompozycja 0,72 Styl 0,65 Język 0,67 Zapis 0,53

17 Raport OKE Poziom interpretacji fragmentów obowiązkowych lektur (Dziadów cz. III, Lalki i Ludzi bezdomnych) często świadczył o nieznajomości lub niezrozumieniu tych utworów oraz o niewystarczającej wiedzy na temat literatury, co ograniczało zdających do odtwórczego analizowania zamieszczonych w arkuszu fragmentów.

18 Najważniejsze kierunki pracy w przygotowaniu uczniów do egzaminu maturalnego

19 W zakresie czytania ze zrozumieniem ćwiczmy:
na poziomie komunikacji: rozpoznawanie użytych w tekście zabiegów i środków stylistycznych i językowych oraz określanie ich funkcji, rozpoznawanie stylu wypowiedzi i wskazywanie charakterystycznych dla niego środków, określanie językowej funkcji tekstu i wskazywanie w nim środków dla tej funkcji charakterystycznych, określanie intencji wypowiedzi (np. aprobata, krytycyzm, ironia, polemizowanie),

20 na poziomie struktury tekstu:
określanie kompozycyjnej funkcji cząstek tekstu, np.: pierwszego/ostatniego zdania, pierwszego/ostatniego akapitu, innych ważnych kompozycyjnie cząstek tekstu, określanie tematyki akapitów i większych całości, sporządzanie planu tekstu, by unaocznić jego strukturę i prześledzić tok myśli, odnajdywanie w tekście wskaźników spójności (matura 2011!) oraz językowych elementów porządkujących wypowiedź, odnajdywanie/formułowanie tezy, wskazywanie i formułowanie argumentów i przykładów,

21 na poziomie znaczeń: odczytywanie słów i sformułowań użytych w funkcji metaforycznej, objaśnianie znaczeń trudniejszych słów i sformułowań, w tym znajdujących się w poleceniach, odczytywanie myśli przewodniej akapitów, większych fragmentów i całości tekstu.

22 Ucząc pisania wypracowań, praktykujmy:
określanie na podstawie tematu koniecznych składników wypracowania, ukierunkowaną przez temat analizę i interpretację fragmentów lektur, odwoływanie się do kontekstu całego dzieła (lub innego kontekstu wskazanego w temacie) ściśle w związku z wytyczonymi kierunkami interpretacji, formułowanie wniosków ściśle w związku z tematem, z naciskiem na potrzebę podsumowania i uogólniania treści zawartych w rozwinięciu wypracowania,

23 Nie zapominajmy o: ćwiczeniach słownikowych,
ciągłym odnawianiu potrzebnych wiadomości z zakresu nauki o języku, nieustannej kontroli czytelnictwa lektur.

24 Tematy na olimpiadę 2012/2013 LITERACKIE: Staropolskie wzory osobowe.
Listy Zygmunta Krasińskiego na tle wielkiej epistolografii jego epoki. Józef Ignacy Kraszewski ( ). Rozterki i zdziwienia. Historie rodzinne w literaturze polskiej XIX, XX I XXI wieku. Fantastyka w przestrzeni kultury (dawnej i współczesnej, druku i multimediów). Groteska w różnych przestrzeniach kultury polskiej XX wieku (literatura, teatr, film, malarstwo) jako kategoria estetyczna i wizja rzeczywistości). Italiam, Italiam… Obraz Włoch w prozie polskiej drugiej połowy XX i początku XXI wieku.

25 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Wyniki egzaminu maturalnego 2012"

Podobne prezentacje


Reklamy Google