Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

UBEZPIECZENIA W TURYSTYCE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "UBEZPIECZENIA W TURYSTYCE"— Zapis prezentacji:

1 UBEZPIECZENIA W TURYSTYCE

2 Ubezpieczenia dla turystów Ubezpieczenia dla organizatorów turystyki
W branży turystycznej, ze względu na podmiot, którego dotyczy ubezpieczenie można wyróżnić dwa rodzaje ubezpieczeń: Ubezpieczenia dla turystów Ubezpieczenia dla organizatorów turystyki

3 Ubezpieczenia są bardzo ważnym elementem, zwłaszcza wtedy, gdy planowane są dalekie podróże lub aktywne spędzanie wolnego czasu. Nie pozwolą one uniknąć wprawdzie zagrożeń czy niebezpieczeństw związanych z podróżowaniem, ale pomogą zminimalizować przykre następstwa nagłych wypadków, które mogą przydarzyć się nawet podczas najlepiej zaplanowanego wyjazdu. Podobną rolę mają spełnić ubezpieczenia dla touroperatorów i biur podróży – tj. zminimalizować następstwa nieprzewidzianych zdarzeń losowych.

4 UBEZPIECZENIA DLA TURYSTÓW

5 Ubezpieczenia dzielimy na: obligatoryjne i dobrowolne
W obecnej chwili charakter obowiązkowy maja jedynie ubezpieczenia komunikacyjne OC, zarówno w ruchu krajowym, jak i zagranicznym. Jednak organizatorzy imprez turystycznych (zagranicznych) maja obowiązek ubezpieczenia swoich klientów w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia.

6

7 O obowiązku ubezpieczenia turysty przez organizatora, w czasie imprezy zagranicznej mówi art.14, ust.3. ustawy o usługach turystycznych z dn. 29 sierpnia 1997, (Dz.U ): „Organizatorzy turystyki, organizujący imprezy turystyczne za granicą, mają obowiązek zawarcia na rzecz osób uczestniczących w tych imprezach umów ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia”.

8 W ustawie o usługach turystycznych wprowadza się także obowiązek informowania klienta o zakresie ubezpieczenia zawartego przez biuro podróży. Obowiązek ubezpieczenia może jednak wynikać także z przepisów kraju odwiedzanego.

9 Ubezpieczenia turystyczne mogą dotyczyć:
samego podróżnego, pojazdu, którym się przemieszcza lub jego bagażu. Ubezpieczenie zawiera się na podstawie umowy, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej ze stron, do których powinny być dołączone warunki uczestnictwa i określona wysokość wypłacanego ewentualnego odszkodowania. Warunki uczestnictwa to spis okoliczności, które objęte są ochroną ubezpieczeniową, a także sytuacje wyłączone spod tej odpowiedzialności.

10

11 Warunki uczestnictwa Najistotniejsze postanowienia umowy zawierają tzw. „Ogólne warunki umów ubezpieczeniowych”. Są one publikowane w Monitorze Polskim i na ich podstawie są wydawane warunki ubezpieczenia w poszczególnych zakładach ubezpieczeń.

12 Ze względu na charakter ryzyka ubezpieczeniowego można wyróżnić następujące rodzaje ubezpieczeń interesujące z punktu widzenia turysty: Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) i kosztów leczenia (KL) Ubezpieczenie bagażu i rzeczy osobistych Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) Ubezpieczenia komunikacyjne, na które obok ubezpieczenia OC i NW składa się jeszcze ubezpieczenie pojazdu auto-casco (AC)

13

14 uprawianie sportów ekstremalnych, narciarstwo rekreacyjne,
Ubezpieczyciele oferują wiele dodatkowych pakietów ubezpieczeniowych, różniących się między sobą rodzajami ryzyka, które obejmują. Różnią się także ceną – składka jest wyższa. Należą do nich pakiety obejmujące: uprawianie sportów ekstremalnych, narciarstwo rekreacyjne, uprawianie sportu, udział w ekspedycjach i wyprawach do stref o ekstremalnych warunkach przyrodniczych lub klimatycznych, następstwa chorób tropikalnych.

15 Może się zdarzyć, że lista wyłączeń jest kilkukrotnie dłuższa, niż lista ryzyk objętych ubezpieczeniem, zazwyczaj jednak towarzystwa nie odpowiadają za skutki zdarzeń powstałych m.in. w wyniku: umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa, spożycia alkoholu, zażycia narkotyków lub innych środków odurzających, prowadzenia przez ubezpieczonego środków transportu bez wymaganych uprawnień, udziału w rozruchach lub bójce.

16 Istotną nowością polskiego rynku ubezpieczeń turystycznych jest wprowadzenie ubezpieczenia zawieranego przez organizatorów turystyki na rzecz klientów, a gwarantującego klientom pokrycie kosztów sprowadzenia ich do kraju w przypadku, gdy organizator wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi nie sprowadza ich, a także zapewniającego zwrot wniesionych wpłat w przypadku niewykonania umowy przez organizatora turystyki. Ubezpieczenie takie ma charakter obligatoryjny, ale może zostać zastąpione odpowiednią gwarancja bankową lub ubezpieczeniową.

17

18 Wypłata odszkodowania
W przypadku powstania sytuacji, w której konieczne jest skorzystanie z ubezpieczenia, następuje wypłata odszkodowania (do sumy określonej wcześniej w umowie). Następuje ona po spełnieniu określonych wymogów, które zawsze powinny być zawarte w umowie. Zazwyczaj obligują one do powiadomienia firmy ubezpieczeniowej w danym terminie oraz udokumentowania zaistniałej sytuacji w postaci protokołów wypadku, opinii lekarskiej czy  oświadczenia świadków zdarzenia. Rodzaj potrzebnej dokumentacji jest zależny od typu ubezpieczenia.

19 UBEZPIECZENIA DLA ORGANIZATORÓW TURYSTYKI

20 Zgodnie z ustawą o usługach turystycznych z 29. 07
Zgodnie z ustawą o usługach turystycznych z roku, biuro podróży zobowiązane jest do posiadania jednego z następujących zabezpieczeń: polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na rzecz klientów (określona jest kwota odpowiedzialności przypadająca na jednego uczestnika), gwarancji ubezpieczeniowej (biuro turystyczne płaci ubezpieczycielowi ustaloną składkę ubezpieczeniową, a w przypadku problemów ubezpieczyciel bierze je na siebie), gwarancji bankowej (biuro turystyczne wpłaca pieniądze bankowi, ustalana jest kwota gwarancji, która jest wypłacana niezależnie od ilości uczestników).

21 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ! Szczepan Joanna Rzeszutek Ewelina

22 BIBLIOGRAFIA: Kruczek Z. Kompendium pilota wycieczek, PROKSENIA, Kraków 2002. Nesterowicz M., Prawo turystyczne, Wolters Kluwer, Warszawa 2009. Gospodarek J., Prawo w turystyce i rekreacji, CDiI Difin, Warszawa 2007. turystycznych-nowelizacja/


Pobierz ppt "UBEZPIECZENIA W TURYSTYCE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google