Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Międzynarodowy Ruch Turystyczny

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Międzynarodowy Ruch Turystyczny"— Zapis prezentacji:

1 Międzynarodowy Ruch Turystyczny
Podstawy Turystyki/Wykład

2 Rozmiary międzynarodowego ruchu turystycznego
Największym rynkiem turystycznym świata jest Europa (51% udział w rynku). Na jej obszarze koncentruje się największa część ruchu turystycznego, działa tam kilka tysięcy touroperatorów, kilkadziesiąt tysięcy agencji turystycznych oraz 1,3 mln różnych firm działających w sektorze hotelarstwa i gastronomii. W 2007 roku wpływy z turystyki międzynarodowej ogółem wyniosły 856 mld USD. Zatrudnienie w przemyśle turystycznym wynosi obecnie 74 mln osób, co stanowi 2,8% ogółu miejsc pracy na świecie. Do 2015 roku zatrudnienie w przemyśle turystycznym ma wynieść 85 mln osób.

3 Liczba podróżujących w wybranych latach
Liczba podróżujących osób (w mln) 1950 25,3 1960 69,3 1970 159,7 1980 284,8 1990 425,0 2001 2007 2020 689,0 903,0 1600

4 Regionalizacja REGION EUROPEJSKI oraz 5 subregionów (północny, zachodni, południowy, Europy Środkowo-Wschodniej, wschodnio-śródziemnomorski) REGION AMERYKAŃSKI oraz 4 subregiony (Ameryka Płn., Ameryka Płd., Ameryka Centralna, Karaiby) REGION AFRYKAŃSKI oraz 5 subregionów (północny, wschodni, środkowy, południowy, zachodni) REGION ŚRODKOWO-WSCHODNI i kraje (Bahrajn, Egipt, Irak, Jordania, Kuwejt, Liban, Libia, Oman, Katar, Arabia Saudyjska, Syria, Dubaj, Jemen i Zjednoczone Emiraty Arabskie) REGION POŁUDNIOWO-AZJATYCKI (Malediwy, Nepal, Indie, Pakistan, Iran, Butan, Bangladesz, Afganistan, Sri Lanka) REGION WSCHODNIEJ AZJI I PACYFIKU oraz 3 subregiony (Azji Północnej, Południowo-Wschodni, Oceanii)

5 Czynniki wpływające na rozmiary międzynarodowego ruchu turystycznego
Czynniki ogólnopolityczne Czynniki ogólnorynkowe

6 Czynniki polityczne zwiększające rozmiary ruchu turystycznego
poprawa stosunków między Wschodem a Zachodem, integracja polityczno-gospodarcza, czyli Unia Europejska, przeobrażenia ustrojowe w byłych krajach realnego socjalizmu, podpisane porozumienia w sprawie tworzenia wspólnej strefy wolnego handlu dla dóbr i usług (np. strefa Schengen), przesłanki pokojowe w wielu regionach świata, korzystne zmiany na Dalekim Wschodzie (Chiny, Tajwan), przemiany polityczne i gospodarcze na obszarze byłego Związku Radzieckiego.

7 Czynniki polityczne zmniejszające rozmiary ruchu turystycznego
wojny i konflikty zbrojne na świecie nieuregulowana sytuacja polityczno-gospodarcza krajów uwikłanych w te konflikty oraz związany z tym brak bezpieczeństwa.

8 Czynniki pomnażające korzyści ekonomiczne związane z turystyką przyjazdową
czynniki zależne (infrastruktura turystyczna, tereny narciarskie, kąpieliska, reklama „z ust do ust”, igrzyska olimpijskie, profesjonalne poparcie turystyki przyjazdowej, ułatwienia finansowe dla turystów), czynniki powodzenia (stabilne stosunki polityczne, dobra sytuacja gospodarcza kraju, czystość i higiena, skuteczna ochrona środowiska, dobra komunikacja).

9 Czynniki obniżające efekty turystyczne w kraju recepcji turystycznej
katastrofy naturalne, choroby i epidemie, wojny domowe, terroryzm, niski stopień bezpieczeństwa, niestabilne stosunki polityczne, zła sytuacja gospodarcza, niegościnna ludność, nieatrakcyjna oferta dóbr naturalnych i kulturowych (na przykład zanieczyszczenie środowiska naturalnego, niszczenie budowli i zabytków), złe połączenia i rozwiązania komunikacyjne.

10 niestabilne stosunki polityczne,
Czynniki ogólne i dane przez naturę, występujące na obszarze kraju emisji turystycznej niestabilne stosunki polityczne, zła sytuacja gospodarcza ludności, duża stopa bezrobocia, negatywne podejście środków masowego przekazu do kraju docelowego, przeszkody tranzytowe, na przykład opłaty drogowe, autostradowe, tunelowe, długi czas wyczekiwania na granicy państwowej

11 United Nations World Tourism Organization (UNWTO)
Wybrane Międzynarodowe Organizacje Turystyczne wpływające na funkcjonowanie międzynarodowego ruchu turystycznego United Nations World Tourism Organization (UNWTO) Światowa Rada Podróży i Turystyki (World Travel and Tourism Council - WTTC) Międzynarodowy Związek Turystyki (International Touring Alliance – ITA) Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ)

12 UNWTO - cele Zasadniczym celem Światowej Organizacji Turystyki jest między innymi:[1] promocja i rozwój turystyki jako dziedziny stymulującej przedsiębiorczość, rozwój gospodarczy i społeczny; inicjowanie działań w zakresie ochrony środowiska i dziedzictwa kulturowego; służenie radą i pomocą rządom państw członkowskich w zakresie rozwoju turystyki. Głównym celem działalności WTO jest promocja i rozwój turystyki jako dziedziny stymulującej przedsiębiorczość i rozwój gospodarczy, a także sprzyjającej wzajemnemu poznawaniu się narodów oraz inicjowanie działań w zakresie ochrony środowiska i dziedzictwa kulturowego. Rolą WTO jest również pomaganie państwom członkowskim maksymalizować korzyści płynące z turystyki takie, jak: zwiększanie zatrudnienia, tworzenie nowej infrastruktury, zwiększanie wymiany pieniężnej oraz minimalizowanie uciążliwości dla środowiska i społeczności lokalnych wywoływane przez turystykę. [1] Status Światowej Organizacji Turystycznej. [w:] „Ruch Turystyczny” Nr 2, SGPIS, Warszawa 1975.

13 WTTC - cele Generalną misją WT&TC jest promowanie rozwoju i ekspansji turystyki na całym świecie. Natomiast szczegółowe zadania WT&TC są następujące: kształtowanie wizji przyszłości sektora podróży i turystyki, realizowane przede wszystkim poprzez organizowanie spotkań ekspertów z różnych dziedzin, opracowywanie kierunków rozwoju przemysłu turystycznego, obliczanie ekonomicznego wpływu turystyki na gospodarkę, promowanie wizerunku przemysłu turystycznego, jako czynnika walki z bezrobociem, wspieranie wolnorynkowych mechanizmów i usuwanie barier rozwojowych, rozbudowa infrastruktury, lepszy dostęp do zasobów kapitałowych i inwestycje w postęp technologiczny, promowanie odpowiedzialności za środowisko, zarówno naturalne, jak i kulturowe.

14 ITA - cele Jedna z najstarszych organizacji turystycznych na świecie. Została założona w 1898 roku w Luksemburgu jako Międzynarodowa Liga Towarzystw Turystycznych. Obecną nazwę organizacja przyjęła w 1919 roku. ITA poszukuje praktycznych sposobów ułatwiania międzynarodowego ruchu turystycznego wszelkimi dostępnymi sposobami. Związek ułatwia i koordynuje współpracę narodowych stowarzyszeń turystycznych na forum międzynarodowym oraz dąży do ochrony ich interesów. Na podkreślenie zasługuje fakt, że ITA zawsze poszukiwało możliwie najbardziej praktycznych sposobów ułatwiania rozwoju międzynarodowego ruchu turystycznego.

15 ONZ - cele Nie jest to organizacja stricte turystyczna, ale wpływa na rozwój turystyki międzynarodowej poprzez działania, pośrednio związane z turystyką, na przykład popieranie rozwoju przyjaznych stosunków między państwami. Cele działalności: utrzymać międzynarodowy pokój i bezpieczeństwo, rozwijać przyjazne stosunki między państwami, oparte na poszanowaniu zasady równouprawnienia i samostanowienia narodów, rozwiązywać w drodze współpracy międzynarodowej zagadnienia międzynarodowe o charakterze gospodarczym, społecznym, kulturalnym i humanitarnym, przyczyniać się do rozwoju praw człowieka, zachęcać do ich poszanowania wobec wszystkich, bez względu na różnicę rasy, płci, języka lub wyznania, stanowić ośrodek uzgadniania działalności międzynarodowej, zmierzającej do osiągnięcia tych celów.

16 Inny podział organizacji turystycznych
Pozarządowe Organizacje Turystyczne dzielą się na: organizacje zajmujące się ogólnymi sprawami: uniwersalne (Międzynarodowa Akademia Turystyczna w Monte Carlo), regionalne (Europejska Komisja Turystyczna), organizacje zajmujące się wybranymi zagadnieniami (np. Międzynarodowa Federacja Samochodowa), zawodowe organizacje turystyczne: transportowe (Międzynarodowa Federacja Drogowa), hotelarskie (Międzynarodowe Zrzeszenie Hoteli), podróży (Światowe Stowarzyszenie Agencji Podróży). organizacje pośrednio związane z turystyką: Międzynarodowa Izba Handlowa, Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody i Zasobów Naturalnych).


Pobierz ppt "Międzynarodowy Ruch Turystyczny"

Podobne prezentacje


Reklamy Google