Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Telefon komórkowy- przyjaciel, czy wróg?”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Telefon komórkowy- przyjaciel, czy wróg?”"— Zapis prezentacji:

1 „Telefon komórkowy- przyjaciel, czy wróg?”
organizator: Wiesława Wiatrak Gimnazjum nr 1 im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Rabie Wyżnej Uczniowie z klas I uczestniczący w zajęciach koła fizycznego w liczbie 20 osób.

2 CELE PROJEKTU: PO REALIZACJI PROJEKTU UCZEŃ:
Rozumie, że fizyka, technika, biologia, są naukami pokrewnymi zajmującymi się badaniem otaczającego ich świata Potrafi zinterpretować i przetworzyć informację dotyczącą rysu historyczno- obyczajowego telekomunikacji, ocenić znaczenie wpływu jej na życie człowieka. Poznaje zasadę działania telefonu komórkowego poprzez zdobyte informacje oraz pracę badawczą, rozróżnia pozytywny i negatywny wpływ na jego życie. Potrafi zaprojektować i przeprowadzić doświadczenie obrazujące fale dźwiękowe. Wie jaki wpływ wywiera na niego nadużywanie telefonu komórkowego. Umie wykonać badanie ciśnienia krwi. Potrafi wykonać i zanalizować dane pochodzące z ankiety, wykorzystując elementy statystyki opisowej. Badania poziomu hałasu panującego w szkole i podczas rozmowy telefonicznej otrzymane z użyciem miernika EcoLab. Potrafi współdziałać z grupą, biorąc odpowiedzialność za wytyczony cel. Zna zasady komunikacji interpersonalnej. Rozróżnia symptomy uzależnienia od korzystania z telefonu komórkowego. Potrafi wyszukać i zanalizować zdobytą informację. Potrafi samodzielnie stworzyć stronę internetową na temat projektu z użyciem programów: Publisher, Ulead, InfranView 3.91, EcoLab, opracować zdobyte materiały z użyciem programu Excel oraz stworzyć prezentację Microsoft PowerPoint zawierającą informację tekstową i graficzną na temat telekomunikacji, filmu nakręconego kamerą cyfrową i zmontowanego za pomocą programu.

3 Krótki opis projektu: Projekt trwał od 29.12.2006 do 06.03.2007
Projekt skierowany był do uczniów klas I. Wzięło w nim udział 20 uczniów podzielonych na 4 grupy. Każda grupa zajęła się realizacją innego zagadnienia. Uczestnicy po zrealizowaniu danego materiału prezentowali swoje osiągnięcia pozostałym grupom. Projekt został podzielony na tematy: Telekomunikacja wczoraj i dziś. Dlaczego słyszysz? Co to jest fala elektromagnetyczna? Fizyka w telefonie komórkowym. GPRS i system Lason- pomocnik, czy wróg? Telefon komórkowy- za i przeciw. W realizację projektu zaangażowani byli nauczyciele: informatyki, matematyki, pedagog szkolny oraz nauczyciel oligofrenopedagogiki. Przeprowadzili warsztaty: Wpływ pola elektromagnetycznego na zdrowie człowieka. Wpływ telefonów komórkowych na komunikację interpersonalną. Uzależnienia i zagrożenia wynikające z niekontrolowanego korzystania z telefonów komórkowych. Metody statystyczne. Tworzenie programu z użyciem Excel. Tworzenie strony internetowej. Nadrzędnym celem projektu było zwrócenie uwagi uczniów na to, że fizyka znajduje się wszędzie, technika może być pożyteczna ale pod warunkiem bezpiecznego korzystania z niej. "Telefon jako modny środek komunikacji " stał się elementem łączącym zagadnienia fizyczne z biologicznym, społecznym i technicznym aspektem naszego życia. Punktem wyjścia do refleksji nad otaczającym nas światem.

4 Narzędzia i programy komputerowe wykorzystane do realizacji projektu:
Internet- źródło wiedzy, stworzenie strony www Bezpłatny serwer na Republice do utworzenia strony program PowerPoint- stworzenie prezentacji na temat: Kalendarz i rys historyczny telekomunikacji, Fale dźwiękowe i elektromagnetyczne, Budowa telefonu komórkowego, Prezentacja opracowanej ankiety oraz badań wpływu hałasu i zmian ciśnienia krwi po rozmowie telefonicznej Excel- stworzenie programu obrazującego falę dźwiękową, analiza danych statystycznych uzyskanych z ankiety oraz miernika EcoLab, Tworzenie wykresów, Word- edytor tekstu, Publisher- opracowanie zaproszeń oraz krótkiej gazetki informacyjnej na temat projektu, Ulead- opracowanie krótkiego filmu z prezentacji doświadczeń fizycznych InfranView opracowanie grafiki, EcoLab- pomiar hałasu w szkole i w trakcie rozmowy telefonicznej.

5 Organizacja pracy zespołów:
Uczniowie biorący udział w projekcie podzieleni byli na cztery pięcioosobowe grupy. Każda grupa pracowała różnym frontem, co gwarantowało w krótkim czasie przeprowadzenie dogłębniej analizy wpływu telefonu komórkowego na życie młodzieży. Liderzy poszczególnych grup rozdzielali pracę na członków zespołu. Ich zadaniem było nadzorowanie pracy grup oraz bezpośredni kontakt z nauczycielem prowadzącym projekt. Każdy uczeń był więc odpowiedzialny za poszczególne elementy pracy. Wspólną częścią dla wszystkich grup było zebranie informacji na temat fal dźwiękowych i elektromagnetycznych oraz przedstawienie ich w formie prezentacji PowerPoint, Zaprojektowanie dwóch doświadczeń obrazujących fale dźwiękowe. Wspólnie też uczniowie zbudowali stronę www.

6 Zadania grupy I: Rys historyczny telekomunikacji i jego wpływ na rozwój cywilizacji. Przygotowanie prezentacji PowerPoint oraz kalendarza dziejów w formie graficznej. Przygotowanie programu w Excel obrazującego rozchodzenie się fal. Zadania grupy II: Zebranie informacji na temat budowy zmysłu słuchu. Odbiór fal dźwiękowych. Przeprowadzenie badania wpływu hałasu na człowieka. Przygotowanie prezentacji PowerPoint. Budowa telefonu komórkowego. Radiotelefonia. Zadania grupy III: Budowa telefonu komórkowego. IrDA, UMTS, Na jakiej zasadzie działa GPRS i system Lason? Odpowiedź na pytanie, czy pomaga, czy szkodzi? Przeprowadzenie wywiadu z przedstawicielem telefonii komórkowej na temat GPRS i system Lason? Zadania grupy IV: Budowa telefonu komórkowego. GSM. Przeprowadzenie ankiety na temat korzystania przez młodzież gimnazjalną z telefonów komórkowych. Opracowanie przy użyciu metod statystyki opisowej.

7 Rola nauczyciela: Starałam się służyć pomocą w trakcie realizacji projektu, jednocześnie nie narzucając swoich wizji. Chciałam być tylko swoistym mentorem. Zachęcałam uczniów do realizacji trudniejszych doświadczeń obrazujących fale dźwiękowe. Pomogłam przy realizacji jednego z nich poprzez znalezienie smyczka. Pomogłam zorganizować seminaria na temat oddziaływań interpersonalnych oraz skutków uzależnień. Ponieważ uczę również biologii nauczyłam uczniów wykonywać badanie ciśnienia krwi. Uczniowie kontaktowali się ze mną analizując swoje wątpliwości, choć już przeważnie mieli gotowe rozwiązania. Pomogłam w zaplanowaniu prezentacji na terenie szkoły. Wspólnie ustaliliśmy termin i godzinę prezentacji. Uczniowie sami opracowali scenariusz prezentacji. Sami ułożyli i przygotowali przedstawienie pt. „Rys historyczny telekomunikacji”. Zarezerwowałam salę, pomogłam wypożyczyć nagłośnienie i sprzęt multimedialny. Uczniowie sami prowadzili publiczną prezentację. Ja tylko nadzorowałam ją. Wspólnie ustaliliśmy listę zaproszonych gości. Uczniowie zaskoczyli mnie swoją pomysłowością i kreatywnością. Z czego się bardzo cieszę. Myślę, że moja praca głównie polegała na kierowaniu ich poczynaniami w sposób jak najmniej widoczny, tak aby nie hamować ich pomysłów,

8 Działania uczniów: Zbierają informację i wykonują kalendarz rysu historycznego telekomunikacji, Zbierają informacje dotyczące fal dźwiękowych i elektromagnetycznych. Opracowują plan eksperymentu obrazującego fale dźwiękową, przygotowują potrzebne materiały, wykonują ją. Pozostali uczniowie oceniają eksperyment. Wykonują program w Excelu dotyczący fali dźwiękowej. Zbierają informację dotyczącą zmysłu słuchu. Planują badanie poziomu hałasu w szkole, na dyskotece szkolnej oraz w trakcie rozmowy telefonicznej. Wykonują pomiar hałasu i opracowują przy użyciu programu Excel. Wykonują wykresy, które zamieszczają w prezentacji PowerPoint. Planują i wykonują badanie ciśnienia krwi przed i po 10 minutowej rozmowie telefonicznej. Wyniki opracowują w Excelu, tworząc wykresy. Publikują swoje osiągnięcia na stronie gimnazjum oraz tworzą własą.

9 Wykonują pomiar hałasu i opracowują przy użyciu programu Excel
Wykonują pomiar hałasu i opracowują przy użyciu programu Excel. Wykonują wykresy, które zamieszczają w prezentacji PowerPoint. Planują i wykonują badanie ciśnienia krwi przed i po 10 minutowej rozmowie telefonicznej. Wyniki opracowują w Excelu, tworząc wykresy. Zbierają informację na temat budowy telefonu komórkowego. Przygotowują i przeprowadzają wywiad z przedstawicielem firmy telefonii komórkowej. Przygotowują ankietę dotyczącą korzystania przez młodzież gimnazjalną z telefonów komórkowych. Przeprowadzają ankietę na grupie 160 osób z klas I-III gimnazjum. Opracowują z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Excel oraz z użyciem metod statystyki opisowej. Wykonują wykresy. Analizę zamieszczają w prezentacji PowerPoint. Tworzą stronę www

10 Rezultaty pracy uczniów:
Stworzenie logo projektu, Wykonanie plakatów: budowa telefonu komórkowego, wyniki badań wpływu telefonu komórkowego na słuch i ciśnienie krwi, rys historyczny telekomunikacji, Redagowanie gazetki szkolnej obrazującej pracę uczniów, Stworzenie strony internetowej, która cały czas ulega zmianom Stworzenie prezentacji PowerPoint na temat fal dźwiękowych i elektromagnetycznych, rysu historycznego telekomunikacji, budowy telefonu komórkowego, analizy ankiety pt „Telefon komórkowy- przyjaciel, czy wróg?”, analiza badań wpływu rozmowy telefonicznej na słuch i na ciśnienie krwi. Stworzenie ulotki informacyjnej w programie Publischer, dla uczestników festiwalu fizyki. Nakręcenie filmu i opracowanie go przy użyciu programu Ulead. Wykonanie programu w Excel obrazującego falę dźwiękową. Wykonanie wykresów do analizy ankiety i przeprowadzonych badań. Zamieszczenie rezultatów pracy uczniów na stronie gimnazjum:

11 Ankieta: Uczniowie ułożyli pytania i przeprowadzili ją śród grupy 160 osób. Następnie umieścili wyniki w Excelu. Z otrzymanych danych stworzyli wykresy. Zostały one następnie przeanalizowane i zamieszczone w prezentacji PowerPoint. Jest ona dostępna na stronie gimnazjum. A oto jeden z wykresów. Pytanie: Ile sms- sów dziennie wysyłasz? W trakcie opracowania ankiety.

12 Badania wpływu rozmowy telefonicznej na aparat słuchu i układ krążenia.
Aby zrozumieć czym jest hałas i jaki ma na nas wpływ, uczniowie zebrali informacje na temat budowy aparatu słuchu oraz wpływu hałasu na zdrowie człowieka. Z zebranych materiałów stworzyli prezentację multimedialną. Następnie wykonali badania poziomu hałasu miernikiem EcoLab na przerwach w szkole oraz na dyskotece szkolnej. Porównali je z wynikiem pomiaru hałasu panującego w trakcie rozmowy telefonicznej. Wyniki opracowali z użyciem programu Excel. Uczniowie nauczyli się również badać ciśnienie tętnicze krwi. Wykonali badanie ciśnienia krwi przed i po 10 minutowej rozmowie telefonicznej. Badania pracowali w programie Excel. Opracowania pomiarów zostały zamieszczone w prezentacji PowerPoint.

13 „Festiwal fizyki”: Prezentacja odbyła się 06.03.2007. Oto harmonogram:
Rozpoczęcie obchodów „Festiwal fizyki”. Przywitanie zgromadzonych gości Wystąpienie młodzieży gimnazjalnej z przedstawieniem pt. „Rys historyczny telekomunikacji cz. I” Kabaret „WIO” przedstawi skecz pt „Telefon komórkowy- Twoja jedyna komórka?” Prezentacja multimedialna: „Budowa telefonu komórkowego.” „Wpływ hałasu i fal elektromagnetycznych na zdrowie człowieka.” Wystąpienie młodzieży gimnazjalnej z przedstawieniem pt. „Rys historyczny telekomunikacji cz. II” Pokaz ciekawych doświadczeń obrazujących fale dźwiękowe. Prezentacja multimedialna nt „ Telefon komórkowy- przyjaciel, czy wróg?” Rozdanie dyplomów dla uczestników projektu Przerwa- Goście zostają zaproszeni do obejrzenia ciekawych prac uczniów i prezentacji PowerPoint Zakończenie obchodów i pożegnanie gości

14

15 Wypowiedzi uczestników prezentacji:
„Nie wiedziałem, że telefon komórkowy ma na mnie taki wpływ. Jestem kierowcą zawodowym i mam telefon służbowy. Proszę mi powiedzieć, czy noszenie telefonu w kieszeni spodni jest bardziej niebezpieczne dla mężczyzn niż dla kobiet w torebce.” Rodzic „Nie spodziewałam się, że moje dziecko potrafiło zrobić tak wiele ciekawych rzeczy. Świetnie występowało. Jestem z niego dumna” Rodzic „Widzę, że w tej szkole dużo się dzieje. Niepokoi mnie jednak fakt, że nasze dzieci w tak bezmyślny sposób korzystają z telefonu? Muszę na to zwrócić uwagę. Dziękuję za zaproszenie” Rodzic „Łał. Następnym razem też wezmę udział w takim projekcie. Fajna sprawa.” Uczeń klasy I d Wiele ciekawych wypowiedzi można było usłyszeć i nie sposób ich wszystkich zacytować. Wszystkich chętnych do zapoznania się z prezentacją zapraszam na stronę gimnazjum:

16 Wnioski: Myślę, że uczniowie bardzo dużo się nauczyli. Oto ich komentarze w trakcie ewaluacji: „Bardzo podobał mi się projekt. Już bym chciała brać udział w kolejnym. Nie spodziewałam się, że w taki sposób można wykorzystać komputer. Do tej pory myślałam, że to tylko zabawka. Nauczyłam się pracować w Excelu. To fajna zabawa przy tworzeniu wykresów. Na pewno mi się przyda.” Karolina „Nie spodziewałam się, że telefon komórkowy ma na mnie taki wpływ. Do tej pory chodziłam z nim wszędzie. Nawet się z nim kąpałam. Szkoda czasu, można przecież puścić jakiegoś sms- ska. Po opracowaniu badań zastanowię się nad tym. Już nie będę tak często z niego korzystać.” Katarzyna „Cieszę się, że poprzez fajną zabawę, tyle dowiedziałem się na temat komórki. Nie spodziewałem się, że w tak krótkim czasie dowiem się tak dużo. Budowa strony www to super sprawa, chodź ciężka i wymaga jeszcze dopracowania.” Mateusz „Najbardziej zaskoczyły mnie wyniki badań! Hałas w trakcie rozmowy telefonicznej był porównywalny z dyskoteką! To niesamowite!” Agnieszka „Nauczyłam się tworzyć prezentacje PowerPoint oraz opracowywać wyniki w Excelu. To było fajne doświadczenie. Najbardziej jednak podobały mi się pokazy doświadczeń. Wzorki z soli były super.” Paulina „Nie spodziewałem się, że można ze sobą łączyć tyle przedmiotów. Technika ma na nas ogromny wpływ. Dopiero teraz sobie to uświadomiłem” Jonasz

17 Moje refleksje: Uczniowie bardzo dużo mnie nauczyli.
Przede wszystkim okazali się sumienni, pracowici i pomysłowi. Zaskoczyli mnie swoją znajomością technik informatycznych. Wielu z nich potrafiło już tworzyć prezentacje PowerPoint. Cieszę się, że nauczyłam ich wspólnie z kolegą informatykiem, korzystać z arkusza kalkulacyjnego Excel. Do tej pory nie znali go w ogóle. Bardzo poważnie podeszli do końcowej prezentacji. Sami opracowali scenariusz przedstawienia, przygotowali stroje i rekwizyty. Wszystkim uczestnikom festiwalu projekt się bardzo podobał. Myślę, że teraz już troszkę pod innym kątem popatrzą na telefon komórkowy. W przyszłości częściej będę korzystać z tej metody nauczania, choć od nauczyciela wymaga dużo pracy. Satysfakcji daje za to w dwójnasób. To jest sens nauczania, widząc zachwyt w oczach uczniów. Zasiewa w nich bakcyla, który będzie kiedyś kiełkował. W przyszłości postaram się też korzystać z metody miniprojektu, którą mogę zrealizować z każdą klasą na kilku lekcjach. Ponadto projekt pokazał mi, że uczniowie potrafią i chętnie korzystają z komputera jako formy pracy. Muszą się tylko nauczyć korzystać z poszczególnych programów.


Pobierz ppt "„Telefon komórkowy- przyjaciel, czy wróg?”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google