Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

LEPSZE REGULACJE LEPSZE REGULACJE działania realizowane przez Ministerstwo Gospodarki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "LEPSZE REGULACJE LEPSZE REGULACJE działania realizowane przez Ministerstwo Gospodarki."— Zapis prezentacji:

1 LEPSZE REGULACJE LEPSZE REGULACJE działania realizowane przez Ministerstwo Gospodarki

2 22 AGENDA 1.Działania legislacyjne w zakresie prawa gospodarczego ZREALIZOWANE Pierwsza ustawa deregulacyjna Druga ustawa deregulacyjna Trzecia ustawa deregulacyjna W TRAKCIE REALIZACJI Projekt czwartej ustawy deregulacyjnej Zasada dwóch terminów Projekt założeń ustawy o standaryzacji Projekt ustawy o terminach zapłaty Nowelizacja Prawa upadłościowego i naprawczego (współpraca z Ministerstwem Sprawiedliwości) 2.Działania w zakresie poprawy otoczenia regulacyjnego Program Lepsze Regulacje 2015

3 3 I ustawa deregulacyjna Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców Weszła w życie z dniem 1 lipca 2011 r. Najważniejsze zmiany: –oświadczenia w miejsce zaświadczeń –oświadczenia w miejsce zaświadczeń (217 zaświadczeń w 77 ustawach) –kopie w miejsce oryginałów –leasing konsumencki –nowe możliwości przekształcania przedsiębiorców – osób fizycznych Szacowane skutki: wydatki obywateli i firm mogą zmniejszyć się o ok. 5 mld zł rocznie DZIAŁANIA LEGISLACYJNE - ZREALIZOWANE

4 4 II ustawa deregulacyjna Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców Weszła w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. Ogranicza obowiązki informacyjne nałożone na przedsiębiorców Przygotowana we współpracy strony rządowej z partnerami społecznymi Najważniejsze rozwiązania: –wykorzystanie zaległego urlopu do 30 września następnego roku –zobowiązanie MF do wydawania ogólnych interpretacji podatkowych na wniosek podatników –skrócenie z 10 do 5 lat okresu przedawnienia należności z tytułu składek do ZUS i KRUS –zmniejszenie częstotliwości drukowania i przekazywania druków RMUA –likwidacja Monitora Polskiego B i obowiązku publikacji w nim sprawozdania finansowego (od 1 stycznia 2013 r.) Szacowane skutki: wydatki obywateli i firm mogą zmniejszyć się o ok. 3 mld zł rocznie DZIAŁANIA LEGISLACYJNE - ZREALIZOWANE

5 5 III ustawa deregulacyjna Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce Weszła w życie 1 stycznia 2013 r. Zawiera rozwiązania w obszarze ograniczenia tzw. zatorów płatniczych, zwiększenia dyscypliny płatniczej oraz bezpieczeństwa i rzetelności obrotu gospodarczego, jak również likwidacji barier administracyjnych Najważniejsze rozwiązania: –Ułatwienia w metodzie kasowej rozliczania podatku VAT dla małych podatników –Ułatwienie w skorzystaniu z ulgi na złe długi w VAT –Zmiana rozliczenia przeterminowanych faktur w podatkach dochodowych –Ułatwienia w korzystaniu z leasingu –Ułatwienia w zakresie podatku akcyzowego –Usprawnienia kontaktu administracji z przedsiębiorstwami (publikacja interpretacji przez ZUS, NFZ, KRUS) –Umożliwienie sukcesji podatkowej –Zniesienie uznaniowości administracyjnej dotyczącej możliwości płacenia niższych zaliczek na podatek dochodowy –Zniesienie możliwości dokonywania wymiaru uzupełniającego przy zwrocie sprawy organowi I instancji przez organ rozpatrujący odwołanie w zakresie prawa podatkowego –Ograniczenie obowiązku przekazywania informacji przez podmioty korzystające ze środowiska DZIAŁANIA LEGISLACYJNE - ZREALIZOWANE

6 6 Projekt założeń projektu ustawy o ułatwieniu warunków wykonywania działalności gospodarczej Proponowane w projekcie zmiany posłużą: –poprawie płynności finansowej –dalszemu ograniczeniu obowiązków informacyjnych Wybrane propozycje: 1.wydłużenie terminu na rozliczenie VAT w imporcie dla tzw. wiarygodnych przedsiębiorców (AEO) większa grupa przedsiębiorców będzie mogła rozliczyć VAT na zasadach ogólnych 2.skrócenie czasu kontroli granicznych umożliwienie szybszego obrotu towarem Szacowane skutki: redukcja obowiązków informacyjnych powinna przynieść ok. 274 mln zł oszczędności, przedsiębiorcom do dyspozycji powinno pozostać co najmniej 7,83 mln godzin rocznie Projekt założeń IV ustawy deregulacyjnej DZIAŁANIA LEGISLACYJNE - W TRAKCIE REALIZACJI

7 77 Zasada dwóch terminów Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej Główne założenia: –przepisy mające wpływ na działalność gospodarczą mogą wchodzić w życie tylko dwa razy w roku (np. 1.01 i 1.06 lub ew. 1.07) –przynajmniej miesięczne vacatio legis –wyjątki: nadrzędny interes publiczny, koszty przewyższają korzyści, ewidentne luki prawne, prawo UE (gdy zagrożony termin implementacji), wyroki TK Cel: wzrost stabilności systemu prawa oraz świadomości prawnej, a w konsekwencji poprawa warunków funkcjonowania przedsiębiorstw 86 % badanych przedsiębiorców preferuje rzadkie zmiany w prawie – max 2 razy w roku Szacowane skutki: przedsiębiorcy mogą zaoszczędzić do 3 godzin miesięcznie co może przynieść oszczędności w wysokości ok. 1,3 mld zł rocznie Zasadę dwóch terminów realizuje: Wielka Brytania (od 2004 r.), Holandia (od 2010 r.), Litwa (od 2010 r.), Francja (od 2011 r.) DZIAŁANIA LEGISLACYJNE - W TRAKCIE REALIZACJI

8 8 Projekt założeń ustawy o standaryzacji Projekt założeń projektu ustawy o standaryzacji niektórych wzorów pism w procedurach administracyjnych Cel: uproszczenie i elektronizacja procedur administracyjnych 71 wzorów pism w procedurach określonych w 22 ustawach (projekty nowych wzorów pism zostały już przygotowane przez ILiM współpracujący z MG w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE) Projektowane rozwiązania: –uproszczą procedury administracyjne –wpłyną na skrócenie czasu rozpatrywania wniosków przez właściwe organy –pozwolą na wskazanie, który organ jest zobowiązany do publikacji wzorów w CRWD, umieszczonym na ePUAP –pozwolą na wskazanie, który organ jest zobowiązany do publikacji wzorów w CRWD, umieszczonym na ePUAP (przewiduje się publikację wzorów także w BIP i na stronie PPK) Planowane jest przeprowadzenie badania w zakresie oceny proponowanych rozwiązań przez przedsiębiorców DZIAŁANIA LEGISLACYJNE - W TRAKCIE REALIZACJI

9 9 Projekt ustawy o terminach zapłaty Projekt ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych Cel: ograniczenie opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych Narzędzia: –Możliwość naliczania odsetek ustawowych po upływie 30 dni od dnia spełnienia świadczenia i doręczenia faktury dłużnikowi –Max. 60-dniowy termin zapłaty dla organów publicznych (administracja rządowa i jst) –Max. 30-dniowy termin na procedurę odbioru technicznego towaru / usługi –Ryczałt 40 EUR jako rekompensata za koszty dochodzenia roszczeń przez wierzyciela DZIAŁANIA LEGISLACYJNE - W TRAKCIE REALIZACJI

10 10 Nowelizacja Prawa upadłościowego i naprawczego (współpraca z MS) Cel: wdrożenie rozwiązań sprzyjających funkcjonowaniu przedsiębiorstw będących w kryzysie Udział MG w pracach powołanego przez MS Zespołu ds. Nowelizacji Prawa upadłościowego i naprawczego –zaprojektowanie propozycji zmian uwzględniających uwarunkowania gospodarcze, które będą stanowiły sprawny instrument dedykowany przedsiębiorcom do przezwyciężenia trudnej sytuacji Główne założenia: –prymat utrzymania działalności nad upadłością –nowe procedury restrukturyzacyjne –zmiana definicji niewypłacalności –zwiększenie wykorzystania postępowania naprawczego –Centralny Rejestr Upadłości DZIAŁANIA LEGISLACYJNE - W TRAKCIE REALIZACJI

11 11 Program został przyjęty przez Radę Ministrów 22 stycznia 2013 r. Wizja: ciągłe doskonalenie otoczenia regulacyjnego i tworzenie prawa opartego na dowodach podstawą funkcjonowania nowoczesnego państwa prawa Program Lepsze Regulacje 2015 (1) DZIAŁANIA W ZAKRESIE POPRAWY OTOCZENIA REGULACYJNEGO PROCES TWORZENIA PRAWA = CIĄGŁE DOSKONALENIE REGULACJI

12 12 W Programie ujęto ponad 30 działań administracji rządowej, wspierających proces doskonalenia jakości prawa, wraz z mechanizmem monitorowania stopnia ich realizacji Cele Programu oraz główne zadania: 1.Przejrzyste tworzenie skutecznego prawa 1)Doskonalenie systemu tworzenia prawa 2)Rozwój systemu oceny wpływu 3)Doskonalenie systemu udziału w tworzeniu prawa unijnego i poprawa skuteczności jego implementacji 2.Ciągłe doskonalenie istniejącego otoczenia 1)Redukcja barier rozwoju przedsiębiorczości 3.Poprawa komunikacji z interesariuszami 1)Usprawnienie procesu konsultacji społecznych 2)Ułatwienie dostępu do przepisów i orzecznictwa sądów Program Lepsze Regulacje 2015 (2) DZIAŁANIA W ZAKRESIE POPRAWY OTOCZENIA REGULACYJNEGO

13 13 Lepsza jakość prawa poprzez ciągłe doskonalenie otoczenia prawnego Ograniczenie inflacji prawa Wzrost przewidywalności tworzenia prawa i stabilności prawnej Wyższa jakość Ocen Skutków Regulacji, stanowiących podstawę wyboru najbardziej optymalnych decyzji Wyższe kompetencje administracji do tworzenia prawa opartego na dowodach Łatwiejszy udział partnerów społecznych w procesie legislacyjnym Mniej obciążeń regulacyjnych w gospodarce dla obywateli i przedsiębiorców Zwiększony dostęp do prawa i orzecznictwa sądów Oczekiwane efekty DZIAŁANIA W ZAKRESIE POPRAWY OTOCZENIA REGULACYJNEGO

14 14 1.Awans Polski o 7 pozycji w rankingu Heritage Foundation i Wall Street Journal – Index of Economic Freedom (57 miejsce Polski na 177 krajów, 26 miejsce na 43 kraje europejskie) 2.Awans Polski o 7 pozycji w raporcie Banku Światowego – Doing Business 2013 (55 miejsce Polski na 185 krajów) 3.Awans Polski o 2 pozycje w rankingu Bloomberga – Best Countries for Business 2013 (20 miejsce Polski na 161 krajów zbadanych) 4.Pozytywna ocena działań deregulacyjnych MG przez OECD – Economic Surveys: Poland 2012 Poprawa pozycji Polski w rankingach międzynarodowych DZIAŁANIA W ZAKRESIE POPRAWY OTOCZENIA REGULACYJNEGO


Pobierz ppt "LEPSZE REGULACJE LEPSZE REGULACJE działania realizowane przez Ministerstwo Gospodarki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google