Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Akademia Leona Koźmińskiego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Akademia Leona Koźmińskiego"— Zapis prezentacji:

1 Akademia Leona Koźmińskiego
Wybrane polityki WE Anna Borowska Anna Jabłońska Katarzyna Matląg Anna Nikodym Inga Romanowska Ewelina Żmuda Akademia Leona Koźmińskiego Warszawa 2009

2 Geneza wspólnej polityki rolnej

3 Wspólna Polityka Rolna powstała w  okresie odbudowywania Europy po II wojnie światowej. W latach 50-tych brakowało żywności, była ona droga, o niskiej  jakości, a jej wybór był ograniczony. Zamierzeniem WPR było przezwyciężenie tych trudności przez stworzenie jednolitego podejścia do rolnictwa przez wszystkie kraje Unii Europejskiej.

4 WPR, czyli Wspólna Polityka Rolna, to polityka Unii Europejskiej, która ma na celu zapewnić rolnikom: odpowiedni standard życia a konsumentom: dostęp do bezpiecznej żywności po przystępnych cenach

5 Na początku lat 90-tych Wspólnota przeprowadziła istotną reformę polityki rolnej tzw. Reformę McSharry’ego

6 Założenia reformy McSharry’ego
Poprawa równowagi na rynkach rolnych Wzmocnienie konkurencyjności rolnictwa Wspólnoty Bardziej ekstensywne sposoby gospodarowania w celu ochrony środowiska Zmniejszenie podaży produktów rolnych Zahamowanie tempa wzrostu wydatków na rynkach rolnych

7 Agenda 2000 jako kontynuacja reformy McSharry’ego
Agenda 2000 była planem przyszłej polityki UE w świetle przewidywanego powiększenia Unii. Początkowo Agenda 2000 została przyjęta przez UE w marcu 1999 roku. W lipcu 2002 roku UE przedstawiła swoje kolejne propozycje reform WPR. Agenda zakładała bardziej rynkowe , a przez to mniej kosztowne dla wspólnotowego budżetu zorientowanie wspólnej polityki rolnej, w tym zwłaszcza o obniżenie cen interwencyjnych takich produktów, jak zboże, wołowina, chude mleko w proszku, masło.

8 Pojęcie Wspólnej Polityki Rolnej
Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską nie definiuje pojęcia WPR. W praktyce obejmuje ona środki polityki rynkowej ( tzn. polityka rynkowo-cenowa) i polityki strukturalnej.

9 Cele Wspólnej Polityki Rolnej
Zwiększenie produktywności rolnictwa w drodze wspierania postępu technicznego, racjonalizacji produkcji i optymalizacji zastosowania czynników produkcji, zwłaszcza siły roboczej Zapewnienie ludności rolniczej godziwych warunków życia, zwłaszcza przez zwiększenie dochodów osób zatrudnionych w rolnictwie

10 Zapewnienie zaopatrzenia w produkty rolne
c.d. Stabilizacja rynków Zapewnienie zaopatrzenia w produkty rolne Zaopatrzenie konsumentów w produkty rolne po rozsądnych cenach

11 Podstawowe zasady WPR Jednolitość rynku Preferencja Wspólnoty
Finansowa solidarność

12 W jaki sposób finansowana jest WPR?
Pieniądze na wydatki związane z WPR pochodzą z budżetu ogólnego UE. Wydatki w ramach WPR na rozwój obszarów wiejskich są współfinansowane przez państwa członkowskie i UE. Budżet UE finansowany jest głównie z „zasobów własnych” Unii (cła, opłaty, podatek VAT oraz wpłaty państw członkowskich uzależnione od dochodu narodowego brutto (DNB)). Ostatnie źródło finansuje około trzy czwarte budżetu unijnego.

13 Wydatki na rolnictwo są finansowane ze środków pochodzących z dwóch funduszy stanowiących część budżetu ogólnego UE: Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

14 Zgodnie z podstawowymi regułami zarządzania finansowego WPR Komisja odpowiada za zarządzanie EFGR i EFRROW. Komisja z reguły nie zajmuje się dokonywaniem płatności na rzecz beneficjentów. Zgodnie z zasadą zarządzania dzielonego zadanie to jest powierzone państwom członkowskim, które działają za pośrednictwem 85 krajowych i regionalnych agencji płatniczych. Agencja płatnicza może wystąpić z wnioskiem o zwrot wydatków z budżetu UE pod warunkiem, że jest akredytowana zgodnie z zasadami ustalonymi przez Komisję.

15 Ile WPR kosztuje podatników?
WPR kosztuje każdego obywatela UE około 30 eurocentów dziennie. Całkowity koszt WPR wynosi około 53 mld rocznie, czyli około 40 proc. ogólnego budżetu UE. WPR pochłania coraz mniejszą część budżetu: w 1984 r. odsetek ten wynosił aż 71 proc., w 2013 ma on wynieść zaledwie 33 proc.

16 Dlaczego niemal 40 proc. budżetu unijnego przeznacza się na rolnictwo, a nie na inne sektory?
Jest to jedyny obszar polityki finansowany w całości z budżetu UE. Oznacza to, że wydatki na rolnictwo pochodzą z budżetu UE, a nie z budżetów krajowych. Dlatego też są one tak wysokie. Wydatki na inne sektory, takie jak badania, edukacja, transport, obronność, zabezpieczenia społeczne czy służba zdrowia, są o wiele wyższe – pochodzą jednak głównie z budżetów krajowych, a polityka ich dotycząca jest wdrażana przez poszczególne państwa członkowskie.

17 Źródło: Komisja Europejska

18 Beneficjentami są wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej
Beneficjentami są wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej. Obecnie największym beneficjentem jest Francja. Od 2009 r. każde państwo członkowskie ma obowiązek opublikować listę wszystkich beneficjentów płatności z tytułu WPR w celu zapewnienia pełnej przejrzystości oraz odpowiedzialności.

19 INSTRUMENTY I FILARY WPR

20 Instrumenty WPR Jednolitość rynku europejskiego Priorytet wspólnotowy
Solidarność finansowa

21 Jednolitość rynku europejskiego
Swobodny przepływ towarów Jednakowe warunki konkurencji Jednolite regulacje rynku Administracyjne Sanitarne Weterynaryjne

22 Priorytet wspólnotowy
Pierwszeństwo zbytu. System ochrony: cła, kontyngenty, licencje, procedura antydumpingowa, zmienne opłaty wyrównawcze

23 Solidarność finansowa
Dochody i wydatki pochodzą z budżetu Wspólnoty. W ramach budżetu działa Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (FEOGA) składa się z dwóch sekcji: Gwarancji Orientacji

24 FEOGA Sekcja gwarancji: - finansuje wspólną politykę rolną
Sekcja orientacji: - wspiera przekształcenia w rolnictwie w poszczególnych państwach UE

25 Sekcja gwarancji: subwencje dla producentów,
finansowanie skupów interwencyjnych, utrzymanie ustalonego poziomu cen, finansowanie akcji pomocy żywnościowej Unii dla krajów rozwijających się.

26 Sekcja orientacji: • rozwój i modernizacja terenów wiejskich
• wspieranie inicjatyw służących zmianom struktury zawodowej na wsi • wspomaganie działań mających na celu zwiększenie konkurencyjności produktów rolnych • restrukturyzacja oraz dostosowanie potencjału produkcyjnego gospodarstw do wymogów rynku • wspieranie rozwoju ruchu turystycznego i rzemiosła • rozwój i eksploatacja terenów leśnych • inwestycje w ochronę środowiska • wyrównywanie szans gospodarstw położonych na terenach górzystych i terenach dotkniętych kataklizmami

27 Od 2007 r. Fundusz Orientacji i Gwarancji rolnej został zastąpiony przez dwa nowe, tj. Europejski Fundusz Rolny Rozwoju Obszarów Wiejskich (finansowanie działań z zakresu polityki rozwoju wsi) oraz Europejski Fundusz Gwarancji Rolnej (finansowanie działań z zakresu tzw. I filara WPR).

28 Cena jako instrument organizacji rynku rolnego
Jednakowe ceny zbytu większości podstawowych artykułów rolnych Podtrzymanie dochodów rolników Interwencyjne zakupy nadwyżek Wysokie cła na importowane produkty

29 System cen płodów rolnych
Cena docelowa (kierunkowa, podstawowa) Cena interwencyjna (skupu) Cena progowa (cena minimalna)

30 I filar WPR Określa politykę rynkowo-cenową : Stabilizacja rynku
Podnoszenie produktywności Utrzymanie poziomu dochodów Dopłaty bezpośrednie dla producentów

31 I filar WPR I filar finansowany jest z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji w Rolnictwie (EAGGF) z Sekcji Gwarancji

32 Dopłaty Bezpośrednie

33 Dopłaty bezpośrednie Stawka dla jednolitej płatności obszarowej na rok 2009 wynosić będzie ok. 119,87 euro/ha. Stawka płatności uzupełniającej dla grupy upraw podstawowych wyniesie ok. 84,93 euro/ha, a stawka dla płatności zwierzęcej przyznawanej do trwałych użytków zielonych - ok. 118,84 euro/ha.

34 Stawki Płatności Bezpośrednich za 2008 rok

35 II filar WPR określa politykę strukturalną, mającą na celu wyrównywanie warunków rozwoju i zapewnienie odpowiedniego poziomu życia mieszkańcom wsi Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)

36 Około 60% ludności w 27 państwach członkowskich mieszka na obszarach wiejskich, które zajmują około 90% terytorium Unii Europejskiej

37 Krytyka WPR Wysoki udział WPR w budżecie UE
WPR jest nie do utrzymania, anachroniczna i niemoralna „Czy godzi się, by każda europejska krowa dostawała dziennie 2 euro dotacji podczas gdy na całym świecie ponad miliard ludzi musi przeżyć dzień za połowę tej kwoty?”

38 Krytyka WPR Polityka rolna jest niezwykle scentralizowana – kluczowe decyzje podejmowane przez instytucje wspólnotowe

39 Krytyka WPR Kwoty mleczne ograniczające podaż w celu zapewnienia opłacalności produkcji Ograniczenia produkcyjne na rynku cukru

40 Krytyka WPR Głoszone hasło o potrzebie zachowania „europejskiego modelu rolnictwa” wraz z jego „wielofunkcyjnością” jako przykrywka usprawiedliwiająca kontynuację wsparcia rolnictwa w UE Nadmierna intensyfikacja produkcji, stanowiąca zagrożenie dla środowiska naturalnego, bezpieczeństwa żywności

41 Krytyka WPR Wysokie koszty administracyjne Złożoność przepisów

42 Nadzieje wiązane z wejściem Polski do UE
Stabilizacja rynku rolnego w Polsce Skuteczniejsza kontrola pracy urzędników – zmniejszenie korupcji Zwiększenie zainteresowania obrotem ziemią rolną Szansa na poprawę efektywności ekonomicznej rolnictwa Największe nadzieje wiązane są ze stabilizacją sytuacji w rolnictwie. Obecna polityka oceniana jest jako chaotyczna, niepewna. Aktywni rolnicy i przedsiębiorcy sektora przetwórstwa rolnego nie chcą już utrzymywać się na pozycjach liderów w swojej okolicy za cenę stałego, nieuchronnego corocznego powiększania areałów, czy posiadanego pogłowia. Marzy im się sytuacja, w której spokojnie egzystują, utrzymują założony dobrostan swojego gospodarstwa rolnego i nie muszą go ciągle powiększać. W taki sposób większość osób rozumie mechanizmy działania wspólnego rynku rolnego w Europie. Polega on na eliminowaniu możliwości stałego powiększania produkcji, ale przy zachowaniu podobnego statusu majątkowego rolników europejskich. Ukrócenie samowoli urzędników, korupcji, niegospodarności, braku racjonalizmu w działaniu na skutek konieczności realizowania określonych przyjętych w Brukseli wytycznych. Nadzieja na wzrost ceny ziemi wśród rolników, którzy chcieliby sprzedać, ale jeszcze się wstrzymują i nadzieja na większą niż dotychczas podarz ziemi wśród tych rolników, którzy chcieliby ją w przyszłości nabywać.

43 Obawy wiązane z wejściem Polski do UE
Wzrost cen surowców i półproduktów Obawa o utrudnienia w handlu z Rosją Obawa o los zakładów sektora przetwórstwa rolnego Konfrontacja z rolnictwem Europy Zachodniej oraz wysokimi standardami środowiskowymi i weterynaryjnymi Obawa o to, że wszystkie ceny surowców i półproduktów potrzebne w gospodarstwach i w firmach przetwórczych zdrożeją niemal z dnia na dzień. Obawa o to, że producenci będą musieli podnieść ceny swoich towarów a ubogie społeczeństwo zacznie ich mniej kupować i powstanie spirala doprowadzająca do dekoniunktury na całym rynku rolnym. Obawa producentów o to, że większość zakładów sektora przetwórstwa rolniczego upadnie wkrótce po wejściu naszego kraju do Unii Europejskiej. Obawa, że najlepsze polskie firmy zostaną wykupione przez zachodnie koncerny. Obawa o blokowanie przez Unię naszego handlu z Rosją i krajami byłego Związku Radzieckiego i przejęcie przez nią całości tego rynku.

44 Obawy wiązane z wejściem Polski do UE
Ograniczenie możliwości zbytu produktów rolnych Wyparcie polskiej żywności z rynku przez produkty zachodnie

45 Mity wejścia do UE W państwach Unii Europejskiej dominują "farmerskie" gospodarstwa wielkoobszarowe, z którymi polskie małe gospodarstwa nie mają szans konkurowania Polityka rolna UE jest zagrożeniem dla polskiego rolnictwa

46 Mity wejścia do UE Niemcy mieli się rzucić na zakup polskiej ziemi i w ten sposób "powrócić" na utraconą po wojnie ojcowiznę

47 Skutki wejścia do UE Pozytywny wpływ na produkcję w polskim rolnictwie
GLOBALNA PRODUKCJA ROLNICZA (W MLD ZŁ)

48 Skutki wejścia do UE Zaczęto chętniej zagospodarowywać pod uprawę dotychczas niewykorzystane rolniczo ziemie Zniesienie barier handlowych pokazało wysoką konkurencyjność cenową krajowych produktów rolnych

49 Skutki wejścia do UE Wzrost eksportu polskiej wołowiny i drobiu do krajów UE Początkowo dodatnie saldo w zagranicznym handlu wieprzowiną dopiero w 2008 r. osiągnęło ujemną wartość

50 Skutki wejścia do UE Szybki proces konwergencji cenowej produktów rolnych w Polsce w stosunku do cen głównych producentów Wspólnoty

51 Skutki wejścia do UE Wyraźny wzrost ceny mleka a w konsekwencji również ceny masła Skokowy wzrost cen wołowiny Zasady polityki interwencyjnej w UE określone były ze znacznym wyprzedzeniem, co pomagało w lepszym planowaniu działalności

52 Skutki wejścia do UE Boom inwestycyjny na wsi i przyspieszenie procesów modernizacyjnych gospodarstw Przyspieszenie procesu dezagraryzacji wsi i poprawa sytuacji na rynku pracy Pozytywny wpływ na rozwój sektora spożywczego

53 Co to są dopłaty bezpośrednie…?

54 Poziom dopłat wynosi odpowiednio:
100% w 2013 i latach następnych

55 Wysokość maksymalna dopłat:

56 Uproszczony system dopłat bezpośrednich…
Od 2004 do 2006 r. z możliwością wydłużenia tego okresu o 2 lata, Przedłużenie systemu przez Komisję Europejską do 2013 roku.

57 W ramach tego systemu płatność otrzymywana przez rolnika w Polsce jest złożona z trzech części:
Dopłaty podstawowe, Dodatkowe dopłaty do produkcji roślinnej, Dodatkowe dopłaty na produkcje zwierzęcą.

58 W Polsce system płatności obszarowych składa się z:
jednolitej płatności obszarowej (JPO) uzupełniających krajowych płatności obszarowych (UPO). płatność do upraw roślin energetycznych oddzielną płatność z tytułu owoców i warzyw (płatność do pomidorów) przejściowe płatności z tytułu owoców miękkich płatność cukrową pomoc do rzepaku pomoc finansową z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW).

59 Odnawialne źródła energii…
Do 2020 roku zwiększenie produkcji energii odnawialnej z 5-6% do 20% Wycofanie się UE z dopłat do uprawy wierzby.

60 Wypełnianie wniosków…
W urzędach miasta i gminy, Strona internetowa ARiMR, Samodzielne wypełnianie.

61 Kurs Euro wpływ na wysokość dopłat…

62 Przykłady projektów; Realizacja projektu Odnowa wsi,
Realizacja projektu więcej, lepiej, ciekawiej, Lokalne Centrum Kształcenia Liderów Wiejskich, Mobilne Centrum Praktycznej Pani.

63 STANY ZJEDNOCZONE „spichlerz świata” to jeden z największych eksporterów i producentów artykułów spożywczych Korzystne warunki naturalne Wydajne formy gospodarowania Wysokie nakłady kapitałowe

64 Stany Zjednoczone charakteryzują:
Niski poziom zatrudnienia Wysoki poziom mechanizacji Zastosowanie mikroelektroniki i komputerów Melioracja Nawożenie i ochrona roślin Farmy – wielkoobszarowe gospodarstwa

65

66

67 Chiny Powierzchnia kraju to 9mln 600tys km kwadratowych
Powierzchnia pól uprawnych to 1mln 270tys km, czyli 10% powierzchni kraju (głównie wschodnie terytoria) 7% powierzchni pól uprawnych świata

68 Chiny Bardzo wysoki poziom zatrudnienia w rolnictwie
Niski poziom mechanizacji rolnictwa Ciągła rozbudowa systemów irygacyjnych i wzrost zużycia nawozów sztucznych System uprawy tarasowej

69

70

71 Miejsce Chin na świecie w światowej produkcji
1 miejsce w zbiorach ryżu i pszenicy 1 miejsce w zbiorach tytoniu 1 miejsce w zbiorach bawełny 2 miejsce w zbiorach herbaty (po Indiach) 2 miejsce w zbiorach kukurydzy (po USA) 2 miejsce w połowie ryb morskich - 11,2 miliona ton

72 Atuty chińskich produktów rolnych:
Niskie koszty pracy Niskie ceny chińskich produktów na świecie Dostosowywanie upraw do gustów mieszkańców państw docelowych eksportu

73

74 Unia Europejska główny eksporter oraz największy światowy importer żywności, głównie z krajów rozwijających się bezpieczne, czyste i przyjazne dla środowiska metody produkcji, dostarcza produkty najwyższej jakości spełniające wymagania konsumentów. wspiera nie tylko produkcję żywności, ale także przyczynia się do promowania obszarów wiejskich jako miejsca zamieszkania, pracy i wypoczynku.

75

76 Zbiory pszenicy u największych producentów UE-27 w latach 2008-2009

77

78

79 Rolnictwo ekologiczne UE
Racjonalne wykorzystywanie energii i zasobów naturalnych Zachowanie różnorodności biologicznej Utrzymywanie regionalnej równowagi ekologicznej Zachowanie żyzności gleby Dbałość o jakość wody Dbałość o zdrowie zwierząt i ich dobrostan oraz respektowanie naturalnych potrzeb behawioralnych zwierząt Unikanie stosowania substancji dozwolonych w rolnictwie konwencjonalnym np. syntetycznych pestycydów, herbicydów, nawozów sztucznych lub stymulatorów wzrostu, takich jak antybiotyki czy modyfikacje genetyczne Rolnicy stosują techniki chroniące ekosystem i zmniejszające zanieczyszczenie oraz ograniczają ilości stosowanych dodatków i środków ułatwiających przetwarzanie żywności.

80 Zasady przetwórstwa produktów ekologicznych obejmują:
Radykalne ograniczenie liczby dodatków i środków pomocniczych w procesie przetwórstwa Radykalne ograniczenie liczby substancji chemicznych Zakaz stosowania genetycznie zmodyfikowanych organizmów (GMO).

81 Produkcja musi opierać się głównie na składnikach pochodzenia rolniczego
Dozwolone nieekologiczne składniki rolnicze muszą być zatwierdzone przez Komisję lub państwa członkowskie UE Bardzo ograniczone ilości dodatków i substancji pomagających mogą być stosowane tylko w określonych przypadkach zatwierdzonych przez Komisję Stosowanie substancji aromatycznych i barwników jest niedozwolone Składniki ekologiczne i konwencjonalne muszą być zawsze oddzielnie przechowywane, transportowane i przetwarzane.

82 Znaki jakości w UE

83 unijne logo „Rolnictwo ekologiczne”
przynajmniej 95 % składników produktu zostało wyprodukowane w sposób ekologiczny produkt jest zgodny z przepisami oficjalnego programu inspekcji produkt nosi nazwę producenta, przetwórcy bądź sprzedawcy oraz nazwę lub kod organu przeprowadzającego inspekcję.

84 Światowa produkcja GMO
70% w USA i Kanadzie 20% w Argentynie 5% w Brazylii 4% w Chinach W krajach UE niewielkie ilości w Hiszpanii, Niemczech, Francji, Czechach. Najczęściej uprawia się soję, kukurydzę, rzepak i bawełnę. Około 60% przetworzonych produktów spożywczych zawiera soję lub kukurydzę.

85 w Anglii 44 hrabstwa (14 milionów mieszkańców)
W Unii Europejskiej strefami wolnymi od GMO zadeklarowały się między innymi: w Anglii 44 hrabstwa (14 milionów mieszkańców) we Francji 14 z 21 regionów (3/4 Francuzów chce całkowitego moratorium na GMO w rolnictwie) 90% powierzchni Włoch cała Austria, Grecja i Polska. Łącznie 172 duże regiony (województwa) i około mniejszych regionów (jak powiaty, gminy, wsie)

86 Obszary wiejskie w Polsce
zajmują około 93% terytorium kraju mieszka na nich 14,7 mln osób czyli 38%polskiego społeczeństwa prawie 1/4 pracujących w Polsce nadal jest zaangażowana w działalność rolniczą (najwięcej w UE)

87 Duże rozdrobnienie, średnia wielkość polskiego gospodarstwa to 7,8ha
Ponad połowa gospodarstw produkuje tylko na własne potrzeby Produkcja metodami tradycyjnymi

88

89

90

91 Słabości obszarów wiejskich w Polsce
niedoinwestowanie gospodarstw i obszarów wiejskich pod względem infrastruktury technicznej, społecznej i kulturowej niska efektywność wykorzystania środków produkcji rolniczej niski poziom edukacji i kwalifikacji zawodowych wysoki wskaźnik bezrobocia i przeludnienia niska aktywność ekonomiczna, społeczna i kulturowa ludności wiejskiej niska świadomość ekologiczna słabość instytucji i organizacji wspierających rozwój obszarów wiejskich

92

93 Dziękujemy…


Pobierz ppt "Akademia Leona Koźmińskiego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google