Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt Budowa Inkubatora Nowych Technologii In-Tech wraz z rozbudową Mieleckiego Parku Przemysłowego powstał w wyniku pracy Zespołu, w skład którego wchodzili.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt Budowa Inkubatora Nowych Technologii In-Tech wraz z rozbudową Mieleckiego Parku Przemysłowego powstał w wyniku pracy Zespołu, w skład którego wchodzili."— Zapis prezentacji:

1 Projekt Budowa Inkubatora Nowych Technologii In-Tech wraz z rozbudową Mieleckiego Parku Przemysłowego powstał w wyniku pracy Zespołu, w skład którego wchodzili przedstawiciele: Mieleckiej Agencji Rozwoju Regionalnego: Klonowski, Bajorek; Urzędu Miejskiego Mielec :Joniec, Wiącek, Witek, Midura Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park: Łagudza, Ćwiok Zaproszeni: Szaniawski Inne osoby: Chodorowski, Nowakowski, Królikowski, Wojtkowski z Cargo, Zakręcki z PZL Mielec Edward E. Nowak jako Koordynator

2 Inkubatora Nowych Technologii In-Tech Mieleckiego Parku Przemysłowego
Budowa Inkubatora Nowych Technologii In-Tech wraz z rozbudową Mieleckiego Parku Przemysłowego PLAN PREZENTACJI: Fisza projektu Cele projektu Przedmiot projektu Lokalizacja projektu Opis poszczególnych części projektu Inkubator Mielecki Park Przemysłowy Wydatki projektu Podsumowanie

3 Fisza Projektu Tytuł Projektu: Budowa Inkubatora Nowych Technologii IN-Tech wraz z rozbudową Mieleckiego Parku Przemysłowego Zgłaszający: Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. Partner: Gmina Mielec Numer i nazwa działania: Projekt Planu Inwestycyjnego Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; Działanie Wspieranie innowacji

4 Cel główny projektu: Celem głównym projektu jest budowa Inkubatora Nowych Technologii oraz rozbudowa Mieleckiego Parku Przemysłowego dla wsparcia i wzmocnienia konkurencyjności i innowacyjności działalności przedsiębiorstw regionu a także ułatwienia powstania nowych innowacyjnych firm i przedsięwzięć. W rezultacie będzie się dążyć do rozwoju gospodarki regionu i Mielca zarówno w dziedzinach tradycji przemysłowej (np. lotnictwo) jak również z uwzględnieniem współczesnych trendów wolnorynkowego rozwoju gospodarczego opartego na wiedzy i realizowanego szczególnie przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Konieczny rozwój sfery usług w Mielcu i regionie, rozwój Gospodarki Opartej na Wiedzy oraz społeczeństwa Informacyjnego

5 Cele szczegółowe: uruchomienie wyspecjalizowanej instytucji wspierania tworzenia, zakładania i rozwoju innowacyjnych, rynkowych przedsięwzięć produkcyjnych i usługowych, wykorzystujących szczególnie myśl techniczną, wykreowanie innowacyjnych przedsięwzięć produkcyjnych i usługowych w branżach rozwojowych gospodarki regionalnej wykreowanie w regionie nowych przemysłów wysokiej techniki opartych na firmach high-tech rozwijających swoją działalność w oparciu o własną działalność B+R, osiągnięcie minimum „masy krytycznej” w ilości i jakości infrastruktury technicznej umożliwiającej samodzielny rozwój gospodarczy regionu oparty na zasobach endogennych, zbudowanie stałej sieci współpracy ludzi i instytucji angażujących się w budowanie gospodarki opartej na wiedzy w regionie mieleckim, Podkarpacia, oraz na obszarze południowo-wschodniej Polski i regionów przygranicznych sąsiednich państw w wyżej wymienionych branżach.

6 Uzasadnienie: W wyniku nasilających się procesów integracji europejskiej i decentralizacji państwa, coraz większa rola w kreowaniu procesów rozwoju społeczno-gospodarczego i kulturowego przypada strukturom regionalnym. Szczególne zadanie do wykonania mają tutaj lokalne i regionalne jst oraz instytucje otoczenia biznesu bezpośrednio współpracujące z przedsiębiorcami. Na terenie Podkarpacia zlokalizowane jest centrum polskiego przemysłu lotniczego - klaster przemysłowy „Dolina Lotnicza”, na terenie powiatów mieleckiego i dębickiego w ramach tego klastra współdziała w zakresie technologii budowy płatowców grupa kilkudziesięciu firm zrzeszonych w AVIA –Splot, natomiast na Politechnice Rzeszowskiej istnieje jedyny w kraju cywilny Wydział Lotniczy i Szkoła Pilotażu. Pomimo tego nadal brakuje silnych podmiotów gospodarczych funkcjonujących w branżach innowacyjnych i wysoko zaawansowanej technologii, które mogłyby wykorzystać istniejący w regionie potencjał naukowo-techniczny.

7

8 Przedmiot projektu: Budowa Inkubatora Nowych Technologii
IN-Tech 1 na terenie obecnego Inkubatora Przedsiębiorczości IN-MARR, IN-Tech 2 (nazwany IN_START) poprzez adaptację budynku po byłej szkole zawodowej Rozbudowa Mieleckiego Parku Przemysłowego Obszar C (przy lotnisku - płn.wsch.) Obszar D (Wojsław)

9 INKUBATOR TECHNOLOGII – IN Tech 1

10 INKUBATOR TECHNOLOGII – IN Tech 1
Rozbudowa Inkubatora ma na celu: zwiększenie powierzchni użytkowej pomieszczeń wewnątrz hal o dodatkową powierzchnię, znaczną poprawę parametrów termoizolacyjnych ścian i dachów, znaczną poprawę estetyki obiektów Inkubatora, jako nowoczesnych hal przemysłowych, (poprzez zmianę architektury nawiązującej w stylu do nowoczesnych sąsiadujących obiektów inwestorów w SSE)

11 INKUBATOR TECHNOLOGII – IN Tech 1
Dzięki rozbudowie 3 hal, uzyskana zostanie dodatkowa powierzchnia w ilości około 800 m2, zwiększająca funkcjonalność obiektu dla firm inkubowanych. Nowa hala „D” o powierzchni 6 400 m2, będzie posiadać dwie kondygnacje nadziemne na parterze usytuowane będą pomieszczenia produkcyjno-usługowe, prototypownia i administracja Inkubatora: biuro zarządu, sekretariat usługowy, księgowość, recepcja, sala spotkań, serwerownia, pokój gościnny kondygnacja górna przeznaczona będzie na pomieszczenia laboratorium i specjalistyczne biura: konstrukcyjne, norm, certyfikacji i praw własności, pomieszczenie ekspertów, czytelnię, archiwum oraz ogólnodostępną część usługową, zawierającą salę konferencyjno-szkoleniową z zapleczem na piętrze będą także pomieszczenia biurowe dla firm innowacyjnych. w części frontowej, od strony głównej drogi dojazdowej, budynek będzie posiadać dobudowany kompleks biurowo-usługowy, który będzie pełnił funkcję centrum logistycznego Inkubatora Nowych Technologii.

12 INKUBATOR TECHNOLOGII – IN Tech 1

13 Funkcje Inkubatora Jego główne funkcje obejmą swoim zakresem wspomaganie rozwoju nowo powstałych firm oraz optymalizację warunków dla transferu i komercjalizacji innowacji a w szczególności technologii, poprzez: kontakty z instytucjami naukowymi i ocenę przedsięwzięć innowacyjnych, usługi wspierające biznes (zarówno w pierwszej fazie rozwoju firmy w inkubatorze, jak również w fazie wzrostu po wyjściu z Inkubatora np. doradztwo finansowe, marketingowe, prawne, organizacyjne, technologiczne) pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych, w tym funduszy ryzyka, pożyczek , poręczeń i dotacji na innowacyjne inwestycje. tworzenie właściwego klimatu i dobrej jakości otoczenia udostępnianie elastycznie zarządzanej, nowoczesnej przestrzeni na przedsięwzięcia innowacyjne i prace badawczo-rozwojowe udostępnienie specjalistycznego laboratorium i aparatury badawczej, udostępnienie potencjału badawczego kadry naukowej. wynajem powierzchni (preferencyjne ceny)

14 Budynek dawnej szkoły zawodowej
Na działce o powierzchni 0,45ha zostanie dokonana adaptacja byłego budynku szkoły zawodowej o powierzchni ok.4400 m2

15 Budynek dawnej szkoły zawodowej
W wyniku adaptacji powstanie kompleks nowoczesnych pomieszczeń biurowych typu „open- space”, wyposażonych we wszystkie niezbędne elementy nowoczesnej infrastruktury oraz pomieszczenia wspólnego korzystania: sale konferencyjne, spotkań biznesowych, szkoleniowe a także niezbędne pomieszczenia socjalne i techniczne, w sumie o powierzchni użytkowej około 4200 m2. Budynek będzie wyposażony w nowoczesną instalację strukturalną zapewniającą np.. bezprzewodowy, szerokopasmowy dostęp do internetu Budynek od strony ulicy Wojska Polskiego zostanie „otworzony” likwidując część ogrodzenia. Wykonane zostanie około 1200 m2 parkingu z wkomponowaną zielenią o powierzchni około m2 . Adaptacja nada budynkowi charakter obiektu reprezentacyjnego wśród innych znajdujących się we frontowej części zabudowań obszaru przemysłowego.

16 Inkubator IN_START. Budowanie GOW
Koncepcja IN_START oznacza budowę Inkubatora nastawionego przede wszystkim na firmy typu start-up, spin-off oraz inne, które zamierzają skoncentrować się na kreowaniu „nowych pracowników”, pracowników wiedzy; oznacza to utworzenie w Mielcu miejsca powstawania struktury nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy (GOW), kreowaniu społeczeństwa informacyjnego. Nastąpi zgromadzenie w jednej strukturze (w znacznej mierze pod jednym dachem obiektu IN_START czyli budynku dawnej szkoły zawodowej, firm oraz instytucji obsługujących poszczególne segmenty GOW – Knowledge of Basement. Nastawiamy się przede wszystkim na firmy małe i średnie a nawet mikro, działające przede wszystkim w sferze intelektualnej.

17 Inkubator IN_START Nośnikami przechodzenia do gospodarki opartej na wiedzy w tym wypadku są szczególnie: przemysły wysokiej techniki i technologii, np. firmy wspomagające lotnictwo, motoryzację itp. biznesy istniejące lub planujące działalność w SSE Euro Park. nauka i zaplecze badawczo-rozwojowe nie wymagające specjalistycznych powierzchni laboratoryjnych lub tp. ale korzystające z nowoczesnych i wysokowydajnych komputerów oraz łączności o dużej szybkości i dostępie, technologie informacyjne do których zalicza się: usługi komputerowe, informację elektroniczną, usługi telekomunikacyjne, a zwłaszcza tele-informacyjne, związane z internetem, usługi multimedialne (zarówno w systemach on line i CD romów). Są to usługi społeczeństwa informacyjnego.

18 Inkubator IN_START wysoko specjalistyczne usługi biznesowe , np.:
projektowania technicznego (wyrobów oraz ich części, technologii, urządzeń i narzędzi) doradztwa technicznego opracowywanie studiów wykonalności, analiz oddziaływania na środowisko, biznes planów itp., doradztwo w zakresie ochrony środowiska badania marketingowe i rynkowe, koncepcyjne, studia rynkowe i lokalizacyjne, prace geodezyjne i geologiczne doradztwo prawne, notariusz itp. usługi księgowe, projekty budżetów , analizy finansowe, i ekonomiczne, auditing, organizowanie finansowania (inżynieria finansowa), w tym unijne pozostałe usługi doradztwa gospodarczego i szkoleń z tym związanych, np. z centrum lean managment, outsourcingu itp.

19 Wsparcie innowacji Wsparcie firm innowacyjnych funkcjonujących i wychodzących z Inkubatora Nowych Technologii powinno wynikać ze współpracy - przede wszystkim – z Mieleckim Parkiem Przemysłowym w Mielcu, SSE EURO-PARK MIELEC, Podkarpackim Parkiem Naukowo-Technologicznym w Rzeszowie, Preinkubatorem Akademickim Politechniki Rzeszowskiej, Centrum Zaawansowanych Technologii AERONET – Dolina Lotnicza” (które jest konsorcjum utworzonym pod egidą Politechniki Rzeszowskiej z Politechnikami: Lubelską, Łódzką, Śląską i Warszawską, Uniwersytetem Rzeszowskim Stowarzyszeniem Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego "Dolina Lotnicza"), sieci podobnych instytucji w regionie, np. z nowopowstałym Krośnieńskim Inkubatorem Technologicznym KRINTECH Sp. z o.o. w Krośnie, w kraju – szczególnie w ramach Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce, oraz sąsiednich krajach: Ukrainie, Słowacji, Czechach.

20

21 MIELECKI PARK PRZEMYSŁOWY – OBSZAR „C”
W obszarze „MPP-C” (6,0 ha) zostanie wybudowana hala usługowa-wielofunkcyjna o łącznej powierzchni ok m2 wraz z częścią warsztatową –ok. 400 m2, częścią biurowo-socjalną – ok. 400 m2, infrastruktura towarzysząca parking, dojazd i plac utwardzony o łącznej powierzchni 4000m2 droga manewrowa o długości ok. 250mb i szerokości 12/15m , ogrodzenie o długości ok. 620 m, przyłącze energii elektrycznej w postaci linii kablowej 15 kV o długości 1 km i stacji transformatorowej 15/0,4 kV o mocy 250 kVA, zbiornik retencyjny do odprowadzenia wód opadowych, sieć wodociągowa mini oczyszczalnia biologiczna.

22 MIELECKI PARK PRZEMYSŁOWY – OBSZAR „C”
Przestrzeń hali zostanie wykonana w sposób umożliwiający jednoczesne i niezależne funkcjonowanie w nim (odpowiednia konstrukcja hali i łatwo rozbieralne przegrody wewnętrzne pozwalające na dowolne kształtowanie wewnętrznego podziału powierzchni dla poszczególnych klientów) mikro, małych lub średnich firm z branży usług lotniczych, wymagających bezpośredniego dostępu do lotniska i korzystania z jego infrastruktury. Obiekt będzie zaprojektowany w sposób umożliwiający jego dalszą rozbudowę w zakresie możliwości technicznych i funkcjonalnych (np. powiększenie powierzchni poprzez rozbudowę, lotnicze instalacje specjalistyczne, itp.). Oprócz wybudowanej hali zostanie przygotowany uzbrojony obszar podzielony na małe działki inwestycyjne z dogodnym dostępem do drogi publicznej i do infrastruktury lotniska, celem oddania ich dla potrzeb inwestycyjnych firmom z branży usług lotniczych.

23 MPP – Obszar „C” (przy lotnisku)
Koncepcja utworzenia tzw. obszaru „C” Mieleckiego Parku Przemysłowego wypływa z przekonania, że rozwój gospodarczy powinien bazować na tych wartościach i zasobach, które są w dyspozycji danego regionu a nawet – jak przypadku Mielca - są unikalne. Równocześnie jednak, planowana przyszłość musi być otwarta na nowe trendy rozwojowe. Lotnictwo jest ta dziedziną, która od kilkudziesięciu lat tworzy doświadczenie Mielca. Mieleckie lotnisko żyło. Przeprowadzano na nim liczne próby lotnicze. Tutaj wyprodukowano prawie 15 tysięcy samolotów. Rozwijał się także amatorski ruch lotniczy. Po okresie dekoniunktury i „zwijania” lotnictwa nadchodzi ponownie okres prosperity.

24 MPP – Obszar „C” (przy lotnisku)
W najbliższym czasie zostanie przedłożony Radzie Ministrów, projekt dużej nowelizacji ustawy z dnia 3 lipca 2002 r.- Prawo lotnicze, mającej na celu przede wszystkim zniesienie barier administracyjnych i proceduralnych względem przedsiębiorców, portów lotniczych, lotnisk lokalnych i innym uczestników rynku oraz zapewnienie czytelnych i prostych reguł prowadzenia działalności lotniczej z zachowaniem bezpieczeństwa i ochrony w lotnictwie cywilnym. To rezultat podpisanej konwencji „Open sky” – „otwartego nieba” i ogólnej liberalizacji współpracy w różnych dziedzinach w Unii Europejskiej. Oznacza to znaczną liberalizację oraz wzmocnienia szansy rozwoju regionalnego w oparciu o lotnisko. W Mielcu będzie to oznaczało wzmocnienie także szansy komercyjnego wykorzystania lotniska i rozwoju dziedzin gospodarczych opartych na lotnictwie.

25 Możliwe kierunki rozwoju związane z lotniskiem lub jego bezpośrednim sąsiedztwem
towarowy transport lotniczy oraz transport ludzi tym dla celów turystycznych i biznesowych, air-taxi, w sieci współpracy z innymi lotniskami , prowadzenie produkcji różnych samolotów i konstrukcji lotniczych, części lotniczych, w tym rodzimej konstrukcji, produkcja sprzętu lotniczego, obsługi samolotów, (w tym awioniki, osprzętu) oraz obsługi lotniska, lotów itp. prowadzenia specjalistycznych usług lotniczych:: agro, przewozów ratunkowych,, rozpoznania i monitoringu (np. zdjęcia lotnicze, analizy termowizyjne), akcji gaśniczych, itp., prowadzenia obsługi samolotów: przeglądy, remonty, modernizacja, tuning, itp., rozwój tzw. małego lotnictwa (hangarowanie i stojanki samolotów oraz wynajmowanie, handel samolotami, w tym second hand, itp. szkolenia w zakresie pilotażu statków powietrznych, obsługi lotniczej, skoków spadochronowych, etc. produkcji w dziedzinach zbliżonych: bezpilotowych aparatów latających, symulatorów pilotażu i obsługi w lotnictwie, robotyki, urządzeń transportu w obsłudze lotnictwa, etc, wszelkiego rodzaju, produkcji modelarskiej, małych elektrowni wiatrowych i wodnych, monitoringu pogody i atmosfery, etc. testów i prób sprzętu lotniczego, lotów promocyjnych, reklamowych, pokazowych, etc. zapotrzebowanie na usługi dla ludności takie jak Aeroklub, stowarzyszenia spadochroniarzy, paralotniarzy, modelarzy itp.

26 MPP – obszar „C” Nie przesądzając jakie kierunki zostaną rozwinięte w Mielcu, nie ulega wątpliwości duży potencjał rozwojowy. W jego pobliżu już lokują się firmy z branży lotniczej (EADS ZUA, ZPTSz, W.B., STAMET , Royal Star i szereg innych) Obszar „C” nie będzie przeznaczony dla firmy Sikorsky, niemniej jednak niezaprzeczalnym jest niezwykle istotna rola tej firmy dla aktywizacji i rozwoju lotniska w Mielcu a zatem znacznego podniesienia szans jego dobrego wykorzystania. Obecnie mieleckim lotniskiem zarządza firma „PZL-Mielec”CARGO sp. z o.o., w której większość udziałów posiada ARP S.A.. Przewiduje się, że ta firma będzie nadal kontynuować to zarządzanie. Najlepszym dowodem na szansę rozwojową jest, że sama wieść o stworzeniu dobrych warunków infrastrukturalnych w pobliżu lotniska spowodowała znaczne zainteresowanie przedsiębiorców.

27 MIELECKI PARK PRZEMYSŁOWY – OBSZAR „D”
W obszarze „MPP-D, dołączony zostanie teren o powierzchni 3.5 ha, będzie wykonana inwestycja poszerzająca zakres uzbrojenia terenu o: przyłącze energii elektrycznej w postaci linii kablowej 15 kV o długości 1100 m drogę dojazdową dla samochodów osobowych i dostawczych o długości 1,6 km, umożliwiającą dojazd do terenu parku od strony północnej. Aktualnie główny dojazd jest możliwy tylko od strony południowo-zachodniej od drogi Mielec–Dębica poprzez uciążliwy niestrzeżony przejazd kolejowy. Inwestycje te pozwolą w konsekwencji na oferowanie tego terenu przedsiębiorcom – przyszłym inwestorom, jako kompleksowo uzbrojonego i dogodnego miejsca na prowadzenie produkcyjnej działalności gospodarczej

28 Wydatki projektu Finansowanie: Podział kosztów:
Wydatki łączne projektu: tys. zł. Finansowanie: 85 % Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach PO RPW 15 % Krajowy wkład publiczny (7.125,9 tys.zł.) Podział kosztów: Inkubator IN-Tech 1 = tys. zł. Inkubator IN-Tech 2 = MPP Obszar C = MPP Obszar D = Zarządzanie projektem =

29 Zasadność współfinansowania
Zasadność współfinansowania projektu w ramach PO RPW wynika szczególnie ze specyfiki projektu oraz jego zakresu. Tylko ten program w swoich zapisach dopuszcza kompleksową możliwość finansowania zarówno budowy, rozbudowy, modernizacji i uruchomienia inkubatorów technologicznych, kosztów wyposażenia i zatrudnienia wykwalifikowanej kadry, jak również rozbudowy infrastruktury parku przemysłowego. Wszystkie dostępne programy wsparcia, jeszcze przez dłuższy czas będą dostępne jedynie w kilkunastu dużych ośrodkach naukowo-dydaktycznych i przemysłowych w Polsce i będą raczej przeznaczone dla instytucji naukowych. Sfinansowanie projektu z aktualnie dostępnych innych programów, nawet na zasadzie skoordynowanego montażu finansowego funduszy z wielu źródeł jest praktycznie niemożliwe Poprzez realizację tak skonstruowanego projektu inwestycyjnego otrzymamy znacznie większą wartość dodaną, którą będzie uzyskanie możliwości bezpośredniego wsparcia dla tworzenia regionalnych i ponadregionalnych innowacji produktowych i procesowych w miejscu bezpośredniego ich tworzenia.

30 Rezultaty: Uzyskanie wartości dodanej związanej ze zwiększeniem znaczenia działalności B+R w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach, a co za tym idzie w gospodarce regionu. Wspieranie przedsiębiorczości innowacyjnej poprzez realizowanie dostępu do wiedzy i doradztwa, tworzenie praktycznych możliwości komercjalizacji badań i prac naukowych, różnorodnych opracowań technicznych bezpośrednio z udziałem przedsiębiorców, powstanie sieci współpracy dla innowacji i rozwój regionalnego rynku innowacji., z jednoczesnym uzyskaniem rynkowego zwrotu w rozwoju instytucjonalnego otoczenia przedsiębiorstw, ukierunkowanego na innowacje i transfer technologii. korzystne zmiany w strukturze wydatków poprzez zwiększenie znaczenia i ilości środków finansowych przeznaczanych na B+R, zarówno w zakresie badań stosowanych, jak i prac rozwojowych. rozwój rynku pracy. Powstanie wiele wartościowych miejsc pracy, dając szanse na zatrudnienie ludzi młodych, zwłaszcza absolwentów szkół wyższych i specjalistów branżowych. Wzmocnienie tworzenia się grupy nowej kategorii pracowników „pracowników wiedzy” nieodzownych dla tworzenia gospodarki opartej na wiedzy.

31 Przed złożeniem ostatecznego Wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami, należy:
Opracować Programy funkcjonalno-użytkowe dla : MPP obszar C (lotnisko Płn.) MPP obszar (Wojsław) IN-Tech 1 (inkubator technologii) IN-Tech 2 (inkubator IN_START) dot.  informatyki i telekomunikacji inkubatora In-Tech2 (osobne opracowanie) Opracować koncepcję działania inkubatorów IN-Tech1 oraz IN_START oraz Obszaru „C” MPP. Wykonać analizy potrzebnych usług oraz zagospodarowania nieruchomości MPP oraz Inkubatora Uporządkować sprawy dotyczące majątku, jego własności , zarządzania itp. spraw dot. projektu Opracowanie i wdrożenie promocji projektu Uzupełnienie Strategii Gminy

32 PODSUMOWANIE: Mielec posiada bardzo duże i prężne środowisko biznesowe utworzone przede wszystkim dzięki działaniu SSE, w której funkcjonuje ponad 100 firm polskich i zagranicznych. Wejście kolejnej bardzo dużej światowej firmy tworzy nową wielką szansę rozwojową.

33 PODSUMOWANIE: Mielec potrzebuje teraz rozwoju usług a szczególnie budowy Gospodarki Opartej na Wiedzy, budowy społeczeństwa informacyjnego. Budowa społeczeństwa informacyjnego oraz rozwój Gospodarki Opartej na Wiedzy jest uwarunkowany tym aby mieć: LEPIEJ WYKSZTAŁCONYCH ORAZ AKTYWNYCH, KREATYWNYCH I PRZEDSIĘBIORCZYCH MIESZKAŃCÓW. Mielec potrzebuje w najbliższym czasie skupienia się na tak określonym celu strategicznym, co napewno zawiera się w zadaniach własnych gminy.


Pobierz ppt "Projekt Budowa Inkubatora Nowych Technologii In-Tech wraz z rozbudową Mieleckiego Parku Przemysłowego powstał w wyniku pracy Zespołu, w skład którego wchodzili."

Podobne prezentacje


Reklamy Google