Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka GRUPA WSPARCIA Akademickie Mazowsze 2030.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka GRUPA WSPARCIA Akademickie Mazowsze 2030."— Zapis prezentacji:

1 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka GRUPA WSPARCIA Akademickie Mazowsze 2030

2 Terminy seminarium na uczelniach: Seminaria dotyczące GRUPY WSPARCIA odbywać się będą od 6 do 17 grudnia br. na terenie uczelni realizujących projekt: POLITECHNIKA WARSZAWSKA (09.12.2010 godz. 14.00, Gmach Główny PW, sala 123) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO (14.12.2010 godz. 14.15, ul. Nowoursynowska 166 budynek 8, sala 112) UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE (06.12.2010, godz.11.30, teren kampusu im. ks. prof. Ryszarda Rumianka, ul. Wóycickiego 1/3, Budynek nr 23, sala nr 101) POLSKO – JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH (14.12.2010 godz. 11.30, ul. Koszykowa 86, sala Aula Główna PJWSTK) SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA, (13.12.2010 godz. 14.00, Al. Niepodległości 162, sala 152 w Gmachu Głównym) AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO (16.12. godz. 11.45, ul. Jagiellońska 57/59, sala A119)

3 Idea Grupa Wsparcia Grupa Wsparcia jest inicjatywą członków Komitetu Sterującego Projektu Akademickie Mazowsze 2030. Idea utworzenia Grupy Wsparcia narodziła się w trakcie realizacji Projektu. Grupa Wsparcia nie jest organem przewidzianym w Studium Wykonalności Projektu (tak jak Komitet Sterujący czy Rada Programowa) Stworzenie Grupy Wsparcia wynika z potrzeby zaangażowania w projekt foresight różnych grup interesariuszy, tak aby uzyskane wyniki były przez nie akceptowane a w konsekwencji jak najszerzej wykorzystywane i wdrażane w życie. Do tej pory w Projekt zaangażowani byli wykładowcy akademiccy, przedsiębiorcy, przedstawiciele administracji publicznej, NGO. Stąd chęć poszerzenia grupy odbiorców o studentów i młodych pracowników nauki uczelni mazowieckich.

4

5 Idea Grupa Wsparcia Wiodącą przesłanką powołania GRUPY WSPARCIA jest potrzeba zwiększenia poziomu zakładanego zaangażowania w proces badawczy młodych ludzi i pracowników naukowych uczelni mazowieckich w projekt Foresight. Zaangażowanie młodych ludzi w prace Akademickiego Mazowsza 2030 odzwierciedlać będzie jedno z założeń foresight – dotyczące edukacyjnej funkcji tej metody.

6 Idea Grupa Wsparcia Niekwestionowaną wartością utworzenia Grupy Wsparcia jest: -ustanowienie sieci współpracy pomiędzy jej członkami, którzy w przyszłości będą mogli wspólnie realizować podobne projekty; -ustanowienie sieci współpracy między jej członkami, a czołowymi polskimi naukowcami, przedsiębiorcy, przedstawicielami administracji publicznej i organizacji pozarządowych; -funkcja popularyzacyjna nie tylko wyników projektu ale i idei Foresight.

7 Cel Grupy Wsparcia: Głównym celem Grupy Wsparcia będzie obserwacja i analiza prac badawczych i ich wyników prowadzonych w ramach projektu. Prace w projekcie Akademickie Mazowsze 2030 mają charakter badawczy, i są realizowane z wykorzystaniem takich metod foresight jak: desk research, analiza SWOT, analiza PEST, metoda Delphi, krzyżowa analiza wpływów. W wyniku realizacji projektu zostanie przygotowany szereg raportów z przeprowadzonych badań, analiz, prac paneli ekspertów, ekspertyz oraz zestaw trzech scenariuszy określających przyszłość szkół wyższych Warszawy i Mazowsza.

8 Zadania dla członków Grupy Wsparcia: Zadaniem do realizacji dla członków Grupy Wsparcia jest: -obserwacja i analiza prac badawczych prowadzonych w ramach projektu ( w okresie 01.2011 do 05.2012); - udział w konkursie na najlepszą pracę pisemną (esej, artykuł) o tematyce z zakresu projektu Akademickiego Mazowsza 2030 i idei Foresight (konkurs zostanie ogłoszony w 02.2011 a jego wynik rozstrzygnięty zostanie w 06.2011); -możliwość udziału w wypracowaniu alternatywnego scenariusza zmian modelu funkcjonowania uczelni i kształcenia dla GOW (07.2011-02.2012)

9 PROMOTOR GRUPY WSPARCIA Piecze nad pracami Grupy Wsparcia stanowić będzie Promotor Grupy Wsparcia – Kierownik Projektu Mariusz Wielec, który kierować będzie merytoryczną pracą uczestników GW.

10 Korzyści płynące z uczestnictwa w Grupie Wsparcia: Studenci i młodzi pracownicy nauki uczelni mazowieckich, dzięki uczestnictwu w GW, będą mieli szansę: zdobyć wiedzę na temat projektów realizowanych metodą foresight, zdobyć doświadczenie w realizacji projektu foresight, uczestniczyć w kluczowym projekcie foresight dotyczącym przyszłości szkolnictwa wyższego, nawiązać współpracę między członkami GW, a w przyszłości wspólnie realizować podobne projekty, wziąć udział w konkursie na najlepszą pracę pisemną o tematyce z zakresu projektu Akademickiego Mazowsza 2030 i idei Foresight.

11 Korzyści płynące z uczestnictwa w Grupie Wsparcia: Najlepsze prace zostaną nagrodzone oraz opublikowane. Zwycięzcy konkursu będą mieli mozliwość odbycia stażu lub praktyki w renomowanych firmach i instytucjach tj. m.in: Ernst & Young, Accenture, AMG.net SA, Cyfrowy Polsat, Kredyt Bank, Citi Handlowy, BRE Bank, CD Projekt, Centrum Badań Ekologicznych Polskiej Akademii Nauk, Główny Urząd Statystyczny, Komenda Głównej Straży Granicznej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie, Mazowiecki Urzęd Wojewódzki w Warszawie, Państwowe Muzeum Etnograficznym z siedzibą w Warszawie, Polskapresse Sp. z o.o. / Redakcja Polskatimes.pl, Urząd Dzielnicy Bielany m.st.Warszawy, Wydawnictwo Editio…

12 Korzyści płynące z uczestnictwa w Grupie Wsparcia: Zakłada się, że potencjalny dorobek członków Grupy Wsparcia zostanie wyrażony w: pracach pisemnych (esejach, artykułach) związanych z tematyką projektu Akademickie Mazowsze 2030, prezentacjach seminaryjnych w ramach projektu, prezentacjach konferencyjnych w ramach projektu.

13 Skład Grupy Wsparcia zakłada się, iż grupa liczyć będzie około 30 osób; do Grupy Wsparcia zaproszeni zostaną studenci, młodzi naukowcy, asystenci i doktoranci mazowieckich uczelni wyższych, którzy zainteresowani są tematyką foresight i przyszłością szkolnictwa wyższego w regionie.

14 Regulamin prac Grupy Wsparcia Regulamin prac Grupy Wsparcia (gdzie będą opisane szczegółowo zasady prac Grupy Wsparcia) dostępny będzie w styczniu 2011, wtedy też ruszą prace Grupy Wsparcia. Do k0ńca grudnia 2010, prowadzona jest akcja rekrutacyjna Grupy Wsparcia. Formularz aplikacyjny dostępnego jest na stronie Projektu www.akademickiemazowsze2030.pl oraz na seminariach u Koordynatora na Uczelni. www.akademickiemazowsze2030.pl

15 KARTA ZGŁOSZENIOWA GW: Nazwisko, imię (imiona) :………………………………. Adres korespondencyjny:………………………………. Ulica, nr domu/mieszkania:……………………………. Kod pocztowy, miasto:……………………………………. Adres e-mail:………………………………………………….. Telefon kontaktowy:……………………………………….. Pełna nazwa uczelni:……………………………………….. Kierunek studiów:…………………………………………. Wydział:…………………………………………………………… Chcę wziąć udział w pracach Grupie Wsparcia, gdyż: ………………………………………………………………………………

16 KONTAKT Z BIUREM PROJEKTU: W razie pytań prosimy o kontakt z Biurem Projektu: Biuro Projektu Akademickie Mazowsze2030 Politechnika Warszawska ul. Polna 50 tel. (022) 234 59 78 Więcej informacji na: www.akademickiemazowsze2030.pl

17 Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w projekcie Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza Akademickie Mazowsze 2030 !!!

18 01 www.akademickiemazowsze2030.plWarszawa, 11.11.2009 Foresight regionalny Akademickie Mazowsze 2030 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013. Realizowany w ramach Działania 1.1, Poddziałania 1.1.1 www.akademickiemazowsze2030.pl


Pobierz ppt "Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka GRUPA WSPARCIA Akademickie Mazowsze 2030."

Podobne prezentacje


Reklamy Google