Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Plan prezentacji Część I – Krótka charakterystyka Koła – misja, cele, podstawowe sfery działalności Część II – Konferencje, seminaria, debaty publiczne,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Plan prezentacji Część I – Krótka charakterystyka Koła – misja, cele, podstawowe sfery działalności Część II – Konferencje, seminaria, debaty publiczne,"— Zapis prezentacji:

0 Strategii Gospodarczej Uniwersytetu Warszawskiego
Koło Naukowe Strategii Gospodarczej Uniwersytetu Warszawskiego

1 Plan prezentacji Część I – Krótka charakterystyka Koła – misja, cele, podstawowe sfery działalności Część II – Konferencje, seminaria, debaty publiczne, spotkania Część III – Konkursy Część IV – Działalność naukowa – projekty naukowo-badawcze Część V – Baza Praktyk Część VI – Pozostałe sfery działalności

2 Krótka charakterystyka Koła – misja, cele, podstawowe sfery działalności
Spis treści Część I Misja Cele Sfery działalności

3 Krótka charakterystyka Koła – misja, cele, sfery działalności
Koło Naukowe Strategii Gospodarczej nastawione jest głównie na rozwijanie umiejętności przydatnych w pracy zawodowej swoich członków. upowszechnianie wiedzy na tematy ekonomiczne, społeczne, polityczne i filozoficzne promowanie Wydziału Nauk Ekonomicznych i całego Uniwersytetu Warszawskiego Koło Naukowe Strategii Gospodarczej zostało stworzone, aby studenci mogli rozwijać swoje umiejętności, wykorzystywać zdobytą na Uniwersytecie wiedzę oraz doskonalić ją w oparciu o doświadczenie niezbędne w przyszłej pracy zawodowej. integrowanie studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych (oraz całego Uniwersytetu) umożliwianie członkom Koła zdobywania przewagi konkurencyjnej na rynku pracy

4 Krótka charakterystyka Koła – misja, cele, sfery działalności
Obecnie realizację statutowych sfer działalności Koła można podzielić na pięć obszarów. Sfery działalności: organizowanie: konferencji, spotkań, prelekcji, paneli dyskusyjnych sympozjów tematyczno - problemowych, debat publicznych itp. kształcenie i doskonalenie swoich członków, organizowanie wyjazdów, wycieczek i obozów rekreacyjne-towarzyskich młodzieży, współpracę i wzajemną pomoc organizacyjne-informacyjną członków Koła, nawiązywanie kontaktów i współdziałanie z osobami, instytucjami i organizacjami zainteresowanymi działalnością Koła, informacyjne, organizacyjne, techniczne i finansowe wspieranie aktywności studenckiej i młodzieży szkolnej, działalność oświatową i kulturalną w środowisku akademickim i poza nim, nawiązywanie współpracy i integrowanie potencjału intelektualnego wydziałów Uniwersytetu Warszawskiego . Obecne obszary aktywności: Prowadzenie wydziałowej Bazy Praktyk; Organizowanie konkursów dla studentów (obecnie m.in. Koło przeprowadza IV educję konkursu „Student z Pomysłem. Pre-inkubator akademickiej przedsiębiorczości”; Organizowanie własnych konferencji, spotkań etc. Pomoc przy organizacji konferencji, spotkań etc. Zaprzyjaźnionym organizacjom, katedrom i profesorom; Nawiązywanie współpracy z innymi organizacjami, w celu przeprowadzania wspólnie przedsięwzięć.

5 Konferencje, seminaria, debaty publiczne, spotkania Część II
Spis treści Część II Konferencje Seminaria Debaty publiczne Spotkania

6 Konferencje, seminaria, debaty publiczne, spotkania
Koło realizuje zarówno swoje konferencje, jak i pomaga w ich organizacji. Zazwyczaj prelegentami na nich są znamienitości ze świata nauki, biznesu oraz polityki. Ważniejsze konferencje, przy których organizacji Koło pomagało: Konferencja pt. "Polskie priorytety w Unii Europejskiej„. Główny organizator - Towarzystwo Ekonomistów Polskich. Prelegenci: dr Henryka Bochniarz - Prezydent Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych dr Jan Szomburg - Prezes Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową oraz Dyrektor Polskiego Forum Strategii Lizbońskiej prof. dr hab. Tomasz Żylicz WNE UW dr Andrzej Bratkowski Pekso S.A. prof. dr hab. Jan Winiecki - Przewodniczący Rady Towarzystwa Ekonomistów Polskich Konferencja pt. "Europe After the Enlargement". Główny organizator - Centrum Analiz Społeczno Ekonomicznych CASE. Prelegenci m.in.: prof. dr hab. Leszek Balcerowicz – Prezes NBP, Jean-Claude Trichet – Prezes EBC. Ważniejsze zorganizowane konferencje: Konferencja na temat ekonomicznych konsekwencji integracji Polski z Unią Europejską. Prelegenci: prof.. dr hab. Danuta Huebner – KIE dr hab.. Witold Orłowski – doradca ekonomiczny rządu, dr hab. prof. UW Jan Jakub Michałek - WNE UW Konferencja pt.: „Problemy polskiego systemu emerytalnego”. Prelegenci: Minister Polityki Społecznej Krzysztof Pater, prof. dr hab. Jan Monkiewicz - przewodniczący Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, dr hab. prof. UW Marian Wiśniewski – dziekan WNE UW, prof. dr hab. Lesław Gajek – były prezes ZUS’u, dr Wojciech Otto WNE UW

7 Konferencje, seminaria, debaty publiczne, spotkania
Organizowanie seminariów jest dobrą formą aktywności dla realizacji celów Koła. Zawdzięczane jest to ich wielkości. Zorganizowane seminaria i debaty publiczne: Seminarium -"Rynki pieniężne. Doświadczenia i perspektywy.„ - pomoc przy organizacji. Organizatorami była Katedra Finansów i bankowości WNE UW oraz Internetowy Dom Maklerski. ,,Seminarium międzynarodowe: Znaczenie regulacji technicznych i standardów w eksporcie Polski i krajów EŚW oraz wybranych państw obszaru Morza Śródziemnego do krajów "starej" Unii Europejskiej. Analiza porównawcza. (podsumowanie projektu FEMISE)" - pomoc przy organizacji. Organizatorem była Katedra Makroekonomii i Handlu Zagranicznego WNE UW. Debata publiczna pt. "Rola czynnika ludzkiego w rozwoju Polski na tle Europy" zorganizowana wspólnie ze Stowarzyszeniem Społeczno Gospodarczym "Mazowsze". Główne korzyści dla Koła z organizacji seminariów i debat publicznych: Ze względu na wielkość i rangę (mniejsze od konferencji, a większe od spotkania) są doskonałą okazją do nauki organizowania tego typu imprez; Wymaga względnie mniejszego nakładu zasobów niż konferencji; Względna łatwość realizacji; Nawiązanie kontaktów z osobami będącymi prelegentami; Pozyskanie sponsora Koła – czasami można zrobić seminarium ściśle powiązane ze sferą działalności potencjalnego darczyńcy Koła.

8 Konferencje, seminaria, debaty publiczne, spotkania
Koncepcja organizowania spotkań przeszła ewolucję w czasie funkcjonowania Koła. Obecnie ta forma działalności wydaje się mieć dogodne warunku do funkcjonowania. Pierwsza faza „Ludzie sukcesu”. W ramach tego cyklu zaproszono: Druga faza – zapraszanie interesujących osób. Piotr Wielowieyski, dyrektor inwestycyjny w funduszu PBK Inwestycje S.A. oraz Rafał Lorek, makler giełdowy. dr Henryka Bochniarz – tytuł "Rola Prywatnych Przedsiębiorców w Rozwiązywaniu Problemów Trapiących Polską Gospodarkę". dr Richard Mbewe, ekonomistą WGI , dr Jan Maciejewicz. Temat spotkania brzmiał: " Konsulting - czym jest? Charakterystyka rynku na przykładzie A.T. Kearney." "Strategie sukcesu" z Panem Piotrem Domuradem, Dyrektorem Zarządzającym Sprzedażą Capitol Sp. z o.o. (grupa Compensa) oraz Panem Pawłem Millerem Prezesem Zarządu Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. dr Krzysztofem Rybińkim – głównym ekonomistą PBK oraz Ryszardem Jankowiakiem, głównym ekonomistą BRE. Zapraszanie osób, które mogą opowiedzieć studentom o czymś „ciekawym” – niekoniecznie ludzi sukcesu Perspektywy realizacji projektu: Możliwość zaproszenia znanych i cenionych ekonomistów – Warszawa oraz renoma Uniwersytetu; Kontakty i pomysły naszego opiekuna; Zainteresowanie ze strony studentów; Nowe osoby w kole, chcące się wykazać; Zaczynające działać Stowarzyszenie Absolwentów i Studentów WNE UW.

9 Konkursy Spis treści Część III Student z Pomysłem Euromanager

10 Konkursy Organizacja konkursu „Student z Pomysłem” pozwala członkom Koła przede wszystkim na nabywanie umiejętności pracy w grupie oraz uczy jak zarządzać projektem. Jest to również dobra okazja do reklamy Koła. Wartość dodana dla Koła: Nabycie umiejętności pracy w grupie; Nauka zarządzania projektem; Nauka prowadzenia negocjacji; Zawieranie nowych znajomości; Pozyskiwanie nowych kontaktów; Reklama Koła na zewnątrz; Nauka ciekawych i przydatnych rzeczy w czasie wykładów. Zadania jakie ma do spełnienia Koło: Pozyskane sponsorów; Rekrutacja uczestników; Organizowanie wykładów; Zorganizowanie ceremonii zakończenia. Idea Konkursu Student z Pomysłem Konkurs ten skierowany jest do wszystkich studentów i doktorantów uczelni warszawskich, którzy chcieliby rozwinąć swoje pomysły biznesowe oraz tych, którzy zamierzają w przyszłości założyć własna działalność gospodarczą. Celem tego Projektu jest: promocja postaw przedsiębiorczości w środowisku studenckim, promowanie nowych strategii wprowadzania na rynek innowacyjnych produktów, wspieranie potencjału rynkowego innowacyjnymi ofertami uczelni.

11 Konkursy Euromanager, chociaż nie jest autorskim konkursem Koła, przyczynił się do okazji pochwalenia się sukcesem w kilku dziedzinach. Na jego przykładzie możemy również zauważyć, że Koło wykształciło pewne standardy podczas realizacji przedsięwzięć. Koordynacja/propagowanie na WNE innych konkursów Grasz o staż Euromanager duża liczba osób chętnych; duży procent zgłoszonych zespołów został zakwalifikowany do dalszego udziału; strona internetowa dla chętnych; dla zespołów, które brały udział w I etapie zostało przeprowadzone szkolenie „jak grać, aby wygrać”. Sukces Kola Standard przy realizowanych projektach W sali, aż brakowało miejsca dla chętnych

12 Działalność naukowa – projekty naukowo-badawcze Część IV
Spis treści Część IV Badanie strategii gmin i sposobów pozyskiwania środków na ich realizacje Pomoc przy realizacji projektów naukowo-badawczych kadrze wydziału

13 Działalność naukowa – projekty naukowo-badawcze
Projekt naukowo-badawczy, w którym Koło bada strategie gmin, pokazuje, jak ze zwykłej małej rzeczy można zrobić coś dużego. Pokazuje jak można połączyć przyjemne z pożytecznym. Badanie strategii rozwoju gmin oraz sposobu ich finansowania Szerzenie „dobrego imienia” uczelni Projekt wyjazdowy, odbywający się w ferie świąteczne Wartość dla Uniwersytetu Referaty na konferencjach Pierwotnie, miał to być sposób integracji Koła - tylko Publikacje referatów Połączenie przyjemnego z pożytecznym

14 Doświadczenie dla członków Koła Możliwość „dorobienia do stypendium”
Działalność naukowa – projekty naukowo-badawcze Realizacja projektów naukowo-badawych pozwala członkom Koła na osiąganie wielu korzyści. Wśród ważniejszych można wyróżnić zdobywanie doświadczenia, możliwość „dorobienia do stypendium” oraz przeżycie przygody. Przykładowe benefity Pozostałe projekty naukowo-badawcze „Wpływ konieczności wprowadzenia norm unijnych na funkcjonowanie polskich przedsiębiorstw” – CEEERC – prof. dr hab.. Jan Jakub Michałek WNE UW. „Wpływ wdrożenia certyfikatu zarządzania jakością ISO 9000 na funkcjonowanie gmin” – Piotr Modzelewski – badania do doktoratu pisanego na WNE UW; promotor prof. dr hab.. Krzysztof Opolski. Doświadczenie dla członków Koła Możliwość „dorobienia do stypendium” Przeżycie przygody

15 Baza praktyk Część V Spis treści Cel funkcjonowania
Aktualny stan rozwoju

16 Baza Praktyk Baza Praktyk ma przed sobą szereg zadań do spełnienia. Jako chyba najważniejsze można wyróżnić pomoc w zdobyciu doświadczenia życiowego oraz zawodowego, które dzisiaj pozwala na osiągnięcie przewagi na rynku pracy. Dzięki Bazie Praktyk Koło chce pomóc studentom w: zdobyciu wiedzy o danej instytucji lub organizacji (jej działach, oferowanych produktach czy świadczonych usługach, sposobie pracy, stylu zarządzania, wymaganiach stawianych pracownikom zajmującym poszczególne stanowiska i realizowanych przez nich zadaniach, itp.) sprawdzeniu w praktyce i poszerzeniu wiedzy teoretycznej wyniesionej ze szkoły lub uczelni, nabyciu nowych umiejętności i kwalifikacji, na przykład zarządzania czasem, pracy zespołowej, prezentacji własnych projektów, sprawdzeniu swoich predyspozycji, co pozwoli w przyszłości dokonać bardziej świadomego wyboru kariery zawodowej, zdobyciu wartościowych kontaktów i poznaniu nowych ludzi, stworzeniu sobie szansy na otrzymanie oferty stałej pracy po zakończeniu nauki u danego pracodawcy, zdobyciu cennego doświadczenia życiowego i zawodowego, które z całą pewnością będzie procentowało w przyszłości.

17 Podstawowe sfery działalności Bazy Praktyk
Baza Praktyk W ramach Bazy Praktyk Koło oferuje nie tylko oferty praktyk czy pracy ale również inne elementy, które mogą być pomocne w poruszaniu się na rynku pracy. Podstawowe sfery działalności Bazy Praktyk Oferty praktyk/pracy: Poszukiwanie ofert praktyk/pracy przez Koło, głównie korzystając z pomocy profesorów; Oferty przekazywane przez biuro karier; Pomoc firmom w rekrutacji na terenie Uniwersytetu. Dodatkowe: Propagowanie „aktywnej postawy studenckiej’: branie udziału w szkoleniach; CASE’y; uświadamianie o celowości odbywania praktyk. Sposób dotarcia do studentów: tablice kołowe; banery; strona internetowa; informacje przy logowaniu w salach internetowych; listy mailingowe; Kontakt osobisty.

18 Pozostałe sfery działalności Część VI
Spis treści Część VI Obóz zerowy dla studentów Promocja innych przedsięwzięć na wydziale

19 Obóz zerowy dla studentów
Pozostałe sfery działalności Tegoroczny obóz zerowy doszedł do skutku dzięki współpracy Koła z Samorządem Studentów WNE UW. Podział zadań wydaje się być naturalny: Samorząd – sprawy organizacyjne, Koło – sprawy merytoryczne. Obóz zerowy dla studentów (organizowany dla studentów rozpoczynających studia na WNE UW) Organizowanie Obozu samodzielnie przez Koło (jako sposób zdobycia nowych członków) Udane przeprowadzenie Obozu przez SS WNE UW (dzięki niższym kosztom wyjazdu – dotacja z Głównego Samorządu Studentów UW) W tym roku w ramach współpracy z Samorządem Studentów WNE UW organizacja obozu: SS WNE – organizacja - KNSG UW - merytoryka

20 Pozostałe sfery działalności
Koło oprócz współpracy z innymi organizacjami włączyło się również w tworzenie nowej organizacji na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW. Promocja przedsięwzięć innych zaprzyjaźnionych organizacji na Wydziale: Pozostałe realizowane projekty: ACI Polska – Międzyuczelniane Forum Dealerów Bankowych; Próba zorganizowania konferencji międzynarodowej z zakresu tematyki sektora publicznej (może nawet przyjedzie sam Stiglitz); Próba utworzenia na Wydziale bazy materiałów do zajęć; Część członków Koła oraz jego zaplecze (sala, sprzęt biurowy) stanowi podstawę tworzenia „Stowarzyszenia Absolwentów i Studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych UW. Ceteris Paribus” . Promocja innych KN: Obecnie współpracujemy z: KN Finansów z WZ; KN Finansów i Ubezpieczeń z WMIM’u; Promocja dla firm m.in. : KPMG; Procter&Gamble; Volvo; Siemens; HP; Master Foods; Stypendia m.in. : Stypendia koordynowane przez IIE (Institute of International Education): GE Leader Scholarship; Goldamn.

21 Koło Naukowe Strategii Gospodarczej Uniwersytetu Warszawskiego
Siedziba: Wydział Nauk Ekonomicznych ul. Długa 44/50


Pobierz ppt "Plan prezentacji Część I – Krótka charakterystyka Koła – misja, cele, podstawowe sfery działalności Część II – Konferencje, seminaria, debaty publiczne,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google