Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„SIEDEMDZIESIĄT PLUS”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„SIEDEMDZIESIĄT PLUS”"— Zapis prezentacji:

1 „SIEDEMDZIESIĄT PLUS”
MIEJSKI PROGRAM POMOCY DLA OSÓB STARSZYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH

2 Program 70+ ma na celu podniesienie jakości życia osób po ukończeniu 70 roku życia.
Celem programu jest: Zaspakajanie realizacji potrzeb zdrowotnych. Zaspakajanie realizacji potrzeb mieszkaniowych. Ułatwianie udziału w życiu społecznym. Zaspakajanie realizacji potrzeb socjalnych

3 REALIZACJA PROGRAMU 70+ JEST WIELOETAPOWA

4 ETAP I Zbudowanie modelu wielospecjalistycznej pomocy na rzecz ludzi starszych i niepełnosprawnych z udziałem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach we współpracy z Wydziałem Polityki Społecznej Urzędu Miasta

5 ETAP II Przygotowanie kadr służb miejskich do realizacji wielospecjalistycznego wsparcia i pomocy poprzez: realizację szkoleń, warsztatów, konferencji, systematyczną wymianę doświadczeń i pomysłów związanych z realizacją potrzeb ludzi po siedemdziesiątym roku życia.

6 ETAP III Zabezpieczenie szczególnych potrzeb mieszkaniowych osób
po siedemdziesiątym roku życia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach rozpoczyna współpracę z administratorami mieszkań zajmowanych przez osoby po siedemdziesiątym roku życia, a w szczególności z Komunalnym Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej. Nastąpi pilotażowa wymiana informacji w zakresie zadłużeń mieszkaniowych pomiędzy KZGM a Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. W późniejszym okresie zostanie wypracowana wymiana informacji, dotycząca zagrożeń w regulowaniu opłat mieszkaniowych, pomiędzy pozostałymi zarządcami. Działania pracowników socjalnych Ośrodka z tego zakresu : systematyczne monitorowanie korzystania z dodatku mieszkaniowego przez seniorów, obejmowanie świadczeniami z pomocy społecznej, przeznaczonymi na zaspokojenie niezbędnej potrzeby jaką są opłaty mieszkaniowe, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej i polityką świadczeń, rozeznawanie możliwości ewentualnej zamiany mieszkania za zgodą podopiecznego we współpracy z KZGM i Wydziałem Lokalowym Urzędu Miasta na takie, które wykorzystując środki własne i swoje uprawnienia jest on w stanie utrzymać, bądź na takie które jest przystosowane do jego indywidualnych potrzeb, w przypadku mieszkań zadłużonych podejmowanie kroków zmierzających do rozwiązania problemu zaległości. Występowanie z prośbą o umorzenie części bądź całości zadłużenia, w zależności od jego wysokości, z odpowiednim uzasadnieniem oraz propozycją działań zapobiegających powstawaniu kolejnych zaległości.

7 ETAP IV Realizacja działań przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zgodnie z opisanym katalogiem: 1. SYSTEM WSPARCIA W CODZIENNEJ EGZYSTENCJI ORAZ W FUNKCJONOWANIU SPOŁECZNYM. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Mieszkanie chronione Dom Pomocy Społecznej Praca socjalna

8 SYSTEM WSPARCIA ŚWIADCZENIAMI FINANSOWYMI W CELU ZASPOKOJENIA CODZIENNYCH POTRZEB ŻYCIOWYCH.
Świadczenia pieniężne przyznawane na podstawie ustawy o pomocy społecznej Zasiłek pielęgnacyjny Dodatki mieszkaniowe Pomoc dla osób starszych i niepełnosprawnych (PFRON)

9 PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE-prowadzone jest przez
Zespół Poradnictwa Specjalistycznego dla Rodzin, Centrum Rehabilitacji Społecznej, w Dziennych Domach Pomocy Społecznej. PORADNICTWO PRAWNE- prowadzone jest w Terenowych Punktach Pomocy Społecznej w zakresie: zabezpieczenia społecznego, prawa rodzinnego, prawa pracy.

10 FORMY POMOCY DLA OSÓB STARSZYCH

11 PRACA SOCJALNA Praca socjalna ma na celu ułatwienie kontaktów z placówkami służby zdrowia, udzielanie pomocy w korzystaniu z różnych form rehabilitacji leczniczej i społecznej, a także inicjowanie kontaktów rodzinnych, podejmowanie działań zmierzających do większego zaangażowania rodziny w sprawowanie opieki nad osobami wymagającymi takiej pomocy, w tym zawieranie umów alimentacyjnych, porozumień na świadczenie usług, zapewnienie osobom uprawnionym usług w ramach pielęgniarskiej opieki środowiskowej, uwrażliwienie społeczności lokalnych na potrzeby osób starszych, niepełnosprawnych, rozpowszechnienie idei wolontariatu, objęcie opieką wolontarystyczną osób potrzebujących pomocy oraz skorzystanie przez osoby starsze i niepełnosprawne z przysługujących im uprawnień np. wyjazdu na turnus rehabilitacyjny, do sanatorium, w uzyskaniu odpowiedniego sprzętu rehabilitacyjnego itp.

12 PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE
Terenowe Punkty Pomocy Społecznej świadczą poradnictwo specjalistyczne w zakresie możliwości korzystania z: · usług świadczonych w Dziennych Domach Pomocy Społecznej, adresów placówek, wymaganej dokumentacji i procedury postępowania przy przyznawaniu świadczenia; · usług opiekuńczych i opiekuńczo - medycznych w miejscu zamieszkania obejmujących pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, podstawową opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz zapewnienie kontaktu z otoczeniem; · usług w mieszkaniu chronionym dla osób starszych niepełnosprawnych w Katowicach przy ul. Łętowskiego 6a oraz w mieszkaniu chronionym dla osób upośledzonych w Katowicach przy ul. Gliwickiej 74; · usług świadczonych w środowiskowych Domach Samopomoc, rodzajów ŚDS, zakresu pomocy, adresów placówek, wymaganej dokumentacji i procedury postępowania przy przyznawaniu świadczenia; · pielęgniarskiej opieki środowiskowej w ramach świadczeń ze Narodowego Funduszu Zdrowia. · opieki hospicyjnej skierowanej do osób terminalnie chorych w formie usług w środowisku zamieszkania oraz pobytu w Hospicjum; · pobytu w Domach Pomocy Społecznej, wymaganej dokumentacji, procedury postępowania i okresów · oczekiwania w poszczególnych typach domów, oraz adresów placówek, w tym prywatnych placówek całodobowych; · pobytu okresowego w Zakładach Pielęgnacyjno - Opiekuńczych oraz pobytu stałego w Zakładach Opiekuńczo - Leczniczych, procedury postępowania oraz adresów placówek.

13 USŁUGI OPIEKUŃCZE Jak uzyskać pomoc?
Usługi opiekuńcze obejmujące pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, podstawową opiekę higieniczna, zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz zapewnienie kontaktu z otoczeniem. Osobom w podeszłym wieku, niepełnosprawnym, wymagającym pomocy osób drugich w czynnościach dnia codziennego, pielęgnacji, świadczone sa usługi opiekuńcze i opiekuńczo-medyczne, realizowane przez agencje opiekuńcze, stowarzyszenia, z którymi Ośrodek zawarł stosowne umowy. Jak uzyskać pomoc? Całość postępowania w zakresie przyznania pomocy w formie usług opiekuńczych i opiekuńczo - medycznych w miejscu zamieszkania prowadzona jest przez Terenowe Punkty Pomocy Społecznej. Wniosek o udzielenie pomocy może zostać złożony osobiście przez osobę zainteresowaną, listownie, telefonicznie lub przez inne osoby i instytucje w imieniu osoby zainteresowanej. Pomoc przyznawana jest na podstawie wywiadu środowiskowego, w którym pracownik socjalny opisuje całość sytuacji rodzinnej, zdrowotnej, mieszkaniowej i dochodowej osoby zainteresowanej. Dokumentami potwierdzającymi sytuację życiową są m. in. odcinki renty/emerytury lub inne dokumenty określające wysokość dochodu rodziny, rachunki potwierdzające regulowanie opłat mieszkaniowych, wypisy ze szpitala, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub niezdolności do pracy itp. Ponadto w przypadku ubiegania się o pomoc w formie usług opiekuńczo - medycznych należy przedstawić zaświadczenie lekarskie o konieczności korzystania z tego typu usług.

14 DZIENNE DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ
Dzienne Domy Pomocy Społecznej są ośrodkami wsparcia przeznaczonymi dla osób samotnych lub osób w rodzinach, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy, a są jej pozbawione lub rodzina takiej pomocy nie może zapewnić. Dzienne Domy Pomocy Społecznej zapewniają swoim pensjonariuszom następujące rodzaje usług: · pobyt w godz do od poniedziałku do piątku oraz całodzienne wyżywienie na miejscu, · posiłki na wynos, · usługi higieniczne (natrysk, usługi pralnicze), · terapię zajęciową, · ogólną rehabilitację ruchową oraz indywidualną, · porady i wsparcie psychologiczne indywidualne, · grupowe zajęcia psychologa ze społecznością pensjonariuszy, · grupy wsparcia, grupy samopomocowe (np. dla osób z problemami narządów ruchu, chorych przebywających w domu bądź w szpitalu, chorych na nadciśnienie, cukrzycę, samotnych, z problemami z dorosłymi dziećmi, psychicznymi, alkoholowymi, długotrwale korzystających z pomocy społecznej (praca terapeutyczna), z chorobą Alzheimera, z zaburzeniami pamięci, z problemami z budżetem domowym), · imprezy organizowane na terenie DDPS, · imprezy organizowane poza ośrodkiem wsparcia, · kółka zainteresowań (np. gry towarzyskie i sportu muzyczno-wokalne literackie plastyczne majsterkowiczów dyskusyjne robótek ręcznych krzyżówkowiczów teatralno - muzyczne sportowo-rekreacyjne przyrodnicze miłośników książki i filmu fotograficzne).

15 KLUBY SENIORA

16 MIESZKANIA CHRONIONE

17 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

18 PROGRAM „SŁONECZNIK” - WOLONTARIAT NA RZECZ OSÓB STARSZYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH

19 PORADNICTWO ZAWODOWE

20 ZABEZPIECZENIE SZCZEGÓLNYCH POTRZEB MIESZKANIOWYCH OSÓB PO 70 ROKU ŻYCIA

21 POMOC MATERIALNA

22 Profilaktyka i promocja zdrowia dla osób starszych
ETAP V Profilaktyka i promocja zdrowia dla osób starszych W Katowicach od wielu lat w ramach Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia organizowane i finansowane są programy profilaktyczne, których celem jest wczesne wykrywanie i zapobieganie wielu chorobom. Są to następujące programy profilaktyczne: Program profilaktyki dla osób trzeciego i czwartego wieku Udział osób starszych w ww. programie profilaktycznym pozwala na wczesne zdiagnozowanie ukrytych schorzeń wieku starszego, w tym również zaburzeń pamięci oraz wdrożenie działań zapobiegawczych, co korzystnie wpływa na poprawę jakości życia seniorów. Działania skierowane na zapobieganie chorobom zakaźnym wśród osób starszych

23 Akcje szczepień przeciwko grypie, WZW-B i pneumokokom dla mieszkańców Katowic w wieku powyżej 65 r.ż. przebywającym w całodobowych zakładach opiekuńczych oraz zakładach opieki długoterminowej z terenu Katowic Szczepieniami zostaną objęte osoby starsze z następujących placówek: Dom Pomocy Społecznej „Przystań” z siedzibą w Katowicach przy ul. Ks. Bpa.St. Adamskiego 22 Dom Pomocy Społecznej „Zacisze” z siedzibą w Katowicach przy ul. Traktorzystów 22 Zakład Opieki Długoterminowej z siedzibą w Katowicach przy ul. Szopienickiej 10 Zakład pielęgnacyjno – Opiekuńczy przy Szpitalu Miejskim Murcki z siedzibą w Katowicach przy ul. Sokołowskiego 2

24 Program profilaktyki dla osób trzeciego o czwartego wieku
Program skierowany jest do mieszkańców Katowic, którzy w danym roku kalendarzowym kończą 60,61,62 oraz 75,76,77 lat. W 2009 roku Programem objęte są osoby urodzone w 1949, 1948, 1947 roku oraz 1934, 1933, 1932r. Każda uprawniona osoba, która zgłosi się do udziału w „Programie profilaktyki dla osób trzeciego i czwartego wieku” zostanie objęta następującymi badaniami: morfologia krwi, CRP, TSH, oznaczenie poziomu cholesterolu całkowitego, frakcji cholesterolu, trójglicerydów w surowicy krwi, oznaczenie poziomu glukozy, oznaczenie poziomu PSA - tylko u mężczyzn, dokonanie lekarskiej oceny stanu zdrowia według protokołu badania przekazanego przez Wydział Polityki Społecznej UMK, badanie palpacyjne piersi u kobiet, badanie wzroku z użyciem tablic okulistycznych, orientacyjne badanie słuchu, przeprowadzenie oceny czynników ryzyka złamania biodra, ocena sprawności fizycznej z wyłonieniem osób zagrożonych niesprawnością ruchową, badanie sprawności pamięci MMSE ( mini mental status examination ) dla osób wyrażających zgodę na badanie, edukacja zdrowotna z zakresu zasad zdrowotnego stylu życia, interpretacja uzyskanych wyników oraz ewentualne skierowanie do dalszej diagnostyki w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

25 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "„SIEDEMDZIESIĄT PLUS”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google