Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI"— Zapis prezentacji:

1 NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI
ZASADY WYBORU PROJEKTÓW KLUCZOWYCH ORAZ USZCZEGÓŁOWIENIE REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej Toruń

2 Projekty indywidualne (kluczowe)
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI Projekty indywidualne (kluczowe) Narzędzie prowadzenia skoordynowanej polityki rozwoju regionalnego. Alternatywny dla konkursu sposób wyboru projektów. Zarezerwowanie środków w ramach budżetu programu. Warunkowa deklaracja realizacji projektu. Projekty muszą być zgodne z kryteriami wyboru projektów zatwierdzanymi przez Komitety Monitorujące dla poszczególnych programów operacyjnych. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej

3 NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI Na podstawie Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju w ramach programu operacyjnego mogą być finansowane projekty indywidualne, systemowe i wyłonione w trybie konkursu. W ramach RPO WK-P na lata przewidziano dwa tryby wyboru projektów: w drodze konkursu oraz tryb wyboru projektów indywidualnych (Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych). Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej

4 Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych tworzą projekty o znaczeniu strategicznym, czyli przedsięwzięcia istotne z punktu widzenia osiągnięcia zakładanych wskaźników rozwoju społeczno-gospodarczego województwa. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej

5 NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI
Preferowane są projekty rozwiązujące problemy regionu o charakterze strukturalnym i oddziaływujące na jak największą jego część. Wśród projektów kluczowych znajdują się również projekty własne Samorządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej

6 Kryteria Oceny Projektów Kluczowych dzielą się na:
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI Kryteria Oceny Projektów Kluczowych dzielą się na: Kryteria formalne Kryteria merytoryczne horyzontalne Kryteria merytoryczne sektorowe Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej

7 Przykładowe Kryteria Wyboru
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI Przykładowe Kryteria Wyboru Strategiczny charakter projektu. Kwalifikowalność projektu oraz beneficjenta. Zgodność projektu z celami Strategii Rozwoju Kraju (SRK), Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata (NSRO), programu operacyjnego oraz strategiami wojewódzkimi i strategiami sektorowymi. Regionalna skala oddziaływania projektu. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej

8 Inne kryteria specyficzne dla obszaru działania programu.
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI Stopień wpływu projektu na osiągnięcie wskaźników SRK, NSRO oraz programu operacyjnego. Dostępność środków finansowych w ramach alokacji danego priorytetu programu operacyjnego. Inne kryteria specyficzne dla obszaru działania programu. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej

9 Umowa wstępna (pre – umowa)
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI Umowa wstępna (pre – umowa) Zawierana jest z beneficjentami wszystkich projektów znajdujących się w danym wykazie. Informacje o zawartych pre-umowach IZ zamieszcza na swoich stronach internetowych. Pre-umowę podpisuje się w ciągu 3 miesięcy od daty zatwierdzenia ostatecznej wersji Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych. Stanowi ona zobowiązanie beneficjenta do prawidłowego i terminowego przygotowania projektu do realizacji. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej

10 Kwalifikowalność wydatków
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI Kwalifikowalność wydatków W zakresie dotyczącym kwalifikowalności wydatków w ramach indywidualnych projektów kluczowych stosuje się regulacje dotyczące kwalifikowalności wydatków w ramach wszystkich projektów objętych wsparciem z funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności. Szczegółowe zasady w tym zakresie zawierają Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej

11 Kwalifikowalność wydatków
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI Kwalifikowalność wydatków Początek okresu Co do zasady początek okresu kwalifikowalności wydatków stanowi data 1 stycznia 2007r. Dla poszczególnych beneficjentów okres kwalifikowalności wydatków określony będzie indywidualnie w umowie o dofinansowanie. Koniec okresu Koniec okresu kwalifikowalności wydatków na potrzeby rozliczenia z Komisją Europejską stanowi data 31 grudnia 2015 r. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej

12 Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI Na Indykatywny Plan Inwestycyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego składają się następujące listy projektów Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych Lista propozycji projektowych przedłożonych przez poszczególne powiaty i miasta prezydenckie w Województwie Kujawsko-Pomorskim w ramach Zintegrowanych Pakietów Rozwojowych dla Obszarów Listy propozycji projektowych sektorowych przesłanych przez partnerów społeczno-gospodarczych z zakresu: - szkolnictwa wyższego, - ochrony zdrowia, - dróg i lotnisk, - gospodarka komunalna, środowisko, energetyka odnawialna Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej

13 Departament w Urzędzie Marszałkowskim odpowiedzialny za zadanie
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI Harmonogram prac nad tworzeniem Indykatywnego wykazu projektów kluczowych w ramach RPO W K-P Etap Zadanie Okres realizacji Departament w Urzędzie Marszałkowskim odpowiedzialny za zadanie Zainicjowanie przez Marszałka Województwa prac nad wyłonieniem projektów kluczowych dla rozwoju województwa poprzez spotkanie ze Starostami i Prezydentami Miast. Styczeń 2007 I -Wizyty studyjne w poszczególnych obszarach (powiatach), -Identyfikacja i opisy projektów w pakietach, Marzec, kwiecień, maj 2007 Departament Planowania Strategicznego i Gospodarczego II - Analiza pakietów projektów, spotkania grup roboczych dla wyboru projektów do dalszych prac, prace nad projektami, - Analiza projektów sektorowych przez właściwe departamenty Urzędu Marszałkowskiego, prace nad wybranymi projektami, - Konsultacje podsumowujące II etap w okręgach wyborczych z udziałem Radnych Województwa, Czerwiec, lipiec 2007 Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej

14 NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI
Harmonogram prac nad tworzeniem Indykatywnego wykazu projektów kluczowych w ramach RPO W K-P III - Ocena projektów w oparciu o kryteria właściwe dla RPO, - Konsultacje środowiskowe projektów, Sierpień, wrzesień 2007 Departament Polityki Regionalnej IV Spotkania podsumowujące z zespołami autorskimi Październik 2007 V - Przygotowanie i konsultacje społeczne wykazu projektów kluczowych, - Przyjęcie przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego listy projektów kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Wrzesień-listopad 2007 Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego/Departament Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej

15 Tryb wyboru indywidualnych projektów kluczowych
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI Tryb wyboru indywidualnych projektów kluczowych Przeprowadzenie naboru propozycji projektowych na podstawie nadesłanych skróconych kart projektów. Analiza propozycji projektowych w oparciu o kryteria wyznaczone programem. Analiza dotyczy wstępnych założeń zawartych w propozycji projektowych. Zatwierdzenie wstępnego Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej

16 NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI
Konsultacje społeczne - wstępny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych zostaje poddany procesowi szerokich konsultacji społecznych. Konsultacje prowadzone są za pośrednictwem stron internetowych IZ, równolegle IZ organizuje 4 konferencje uzgodnieniowe obejmujące poszczególne sektory interwencji indywidualnych projektów kluczowych. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej

17 NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI
4. Zatwierdzenie przez Komitet Monitorujący kryteriów oceny projektów - powołany Komitet Monitorujący zatwierdza kryteria wyboru projektów do dofinansowania. Kryteria oceny projektów indywidualnych zbieżne są z kryteriami stosowanymi przy wyborze projektów w trybie konkursowym. 5. Akceptacja i obwieszczenie ostatecznych wykazów projektów kluczowych - po uwzględnieniu uzasadnionych zmian wynikających z przeprowadzonych konsultacji społecznych Zarząd Województwa uchwala ostateczną wersję Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej

18 NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI
6. Podpisanie umów przedwstępnych (pre - umów) z beneficjentami - IZ RPO zawiera z beneficjentem pre-umowę, której celem jest ujęcie w formalne ramy praw i obowiązków beneficjenta w zakresie prawidłowego i terminowego przygotowania projektu do realizacji oraz Instytucji Zarządzającej jako strony odpowiedzialnej za sprawne wdrażanie programu. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej

19 IZ ma prawo odstąpić od realizacji pre-umowy w przypadku gdy:
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI Przygotowanie dokumentacji do projektów przez beneficjentów zgodnie z harmonogramem załączonym do pre-umowy. IZ ma prawo odstąpić od realizacji pre-umowy w przypadku gdy: beneficjent wycofa się z realizacji projektu, Nastąpiło opóźnienie w przygotowaniu projektu w stosunku do ustalonego harmonogramu większe niż 3 miesiące i skutkujące opóźnieniem terminu zakończenie realizacji pre-umowy. IZ może odstapić od umowy z beneficjemtem na skutek niedotrzymania przez niego zobowiązania zawartego w pre-umowie i wykreślić projekt z wykazu. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej

20 9. Ocena formalna pełnej dokumentacji –
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI 9. Ocena formalna pełnej dokumentacji – Kompletna dokumentacja podlega ocenie formalnej. Jest to ocena „0-1”, niespełnienie jednego z kryteriów formalnych powoduje odrzucenie wniosku. Oceny formalnej dokonuje się zgodnie z kryteriami określonymi przez IZ RPO zatwierdzonymi przez Komitet Monitorujący. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej

21 NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI
10. Rejestracja wniosków o dofinansowanie - wniosek, który przeszedł pozytywnie procedurę oceny formalnej podlega rejestracji, w systemie informatycznym, zgodnie z jednolitymi zasadami identyfikacji dokumentów w Krajowym Systemie Informatycznym SIMIK 07-13 11. Ocena merytoryczna - do oceny merytoryczno-technicznej będą powoływani eksperci ujęci na liście ekspertów sporządzonej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i/lub Instytucji Zarządzającej RPO. Ocena merytoryczna wniosku jest oceną „0-1”, niespełnienie jednego z kryteriów merytorycznych powoduje odrzucenie wniosku. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej

22 13. Podpisanie z beneficjentem umowy o dofinansowanie
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI 12. Zarząd Województwa dokonuje ostatecznego wyboru projektów do realizacji. 13. Podpisanie z beneficjentem umowy o dofinansowanie 14. Ogłoszenie listy projektów objętych dofinansowaniem odbywa się poprzez zamieszczenie tej informacji na stronie internetowej 15. Wdrożenie projektów - projekt zaakceptowany i wybrany do dofinansowania przez Zarząd Województwa wdrażany jest przez beneficjenta końcowego. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej

23 NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI
PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI W ramach RPO planuje się zaangażować następujące środki: ogółem ,6 mln € EFRR 951,0 mln € publiczne krajowe 167,8 € mln euro prywatne 126,4 mln € Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej

24 Osie priorytetowe Regionalnego Programu
PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI Osie priorytetowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata : Rozwój infrastruktury technicznej euro Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska euro Rozwój infrastruktury społecznej euro Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego euro Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw euro Wsparcie rozwoju turystyki euro Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy euro Pomoc techniczna euro Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej

25 NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI
PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej

26 Oś priorytetowa 1. Rozwój infrastruktury technicznej
PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI Oś priorytetowa 1. Rozwój infrastruktury technicznej ogółem € EFRR € publiczne krajowe € prywatne € Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej

27 NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI W osi 1 wyróżniamy następujące działania:
PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI W osi 1 wyróżniamy następujące działania: 1.1 Infrastruktura drogowa 1.2 Infrastruktura transportu publicznego 1.3 Infrastruktura kolejowa 1.4 Infrastruktura transportu lotniczego Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej

28 NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI
PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI Typy projektów: Dz budowa, przebudowa dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych, budowa, przebudowa obiektów mostowych, wiaduktów, tuneli drogowych i innych obiektów inżynierskich, budowa, przebudowa tras średnicowych w miastach, przebudowa miejsc szczególnie niebezpiecznych, rozbudowa ścieżek rowerowych. Dz budowa, przebudowa sieci tramwajowych i autobusowych, zakup i modernizacja taboru, budowa , przebudowa infrastruktury punktowej (zajezdni, przystanków, wysepek), budowa, przebudowa infrastruktury zarządzania ruchem, budowa parkingów typu „Parkuj i jedź”. Dz budowa, przebudowa linii kolejowych, zakup taboru kolejowego dla regionalnych przewozów pasażerskich, budowa, rozbudowa, modernizacja infrastruktury służącej zwiększeniu bezpieczeństwa Dz Budowa, rozbudowa, przebudowa obiektów obsługi pasażerów oraz infrastruktury lotniskowej, rozbudowa systemów łączności, nawigacji i dozorowania, dostosowanie systemów ochrony bezpieczeństwa lotniska do standardów wynikających z Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego, wzmocnienie systemów ochrony przeciwpożarowej lotniska, dostosowanie systemów kontroli bezpieczeństwa osób i bagażu do standardów Unii Europejskiej, wzmocnienie bezpieczeństwa obiektów infrastruktury lotniskowej i lotniczych urządzeń naziemnych. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej

29 NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI
PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej

30 NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI
PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej

31 Oś priorytetowa 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska
PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI Oś priorytetowa 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska ogółem € EFRR € publiczne krajowe € prywatne € Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej

32 NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI
PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI W osi 2 wyróżniamy następujące działania: 2.1 Rozwój infrastruktury wodno - ściekowej 2.2 Gospodarka odpadami 2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza 2.4 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku 2.5 Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa powodziowego i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska 2.6 Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej

33 NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI
PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI Działanie 2.1 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej – przykładowe rodzaje projektów Z zakresu odprowadzania i oczyszczania ścieków: Budowa, rozbudowa, przebudowa oczyszczalni ścieków komunalnych. Budowa, rozbudowa, przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej. Budowa, rozbudowa, modernizacja sieci kanalizacji deszczowej o ile przyczyni się do wdrożenia Dyrektywy 91/271/EWG. Budowa lub modernizacja innych urządzeń służących oczyszczaniu, gromadzeniu, odprowadzaniu i przesyłaniu ścieków. Z zakresu zaopatrzenia w wodę i poboru wody: Budowa i modernizacja sieci wodociągowych wyłącznie w powiązaniu z budową sieci kanalizacyjnych (oraz w przypadku gdy odbiór ścieków jest zabezpieczony przez przydomowe oczyszczalnie lub już istniejące sieci kanalizacyjne). Budowa i modernizacja ujęć wody. Budowa, modernizacja urządzeń służących do gromadzenia, przechowywania i uzdatniania wody, urządzenia regulujące ciśnienie wody. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej

34 NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI
PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI Działanie 2.2. Gospodarka odpadami – Przykładowe rodzaje projektów Kompleksowe systemy gospodarowania odpadami komunalnymi (zbieranie, w tym selektywna zbiórka odpadów, odbiór segregowanych odpadów, odzysk surowców wtórnych, recykling, unieszkodliwianie). Budowa punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w tym szczególnie niebezpiecznych. Budowa instalacji związanych z odzyskiem odpadów w procesach innych niż składowanie. Przebudowa składowisk odpadów. Rekultywacja lub likwidacja składowisk odpadów. Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest oraz innych odpadów niebezpiecznych z obiektów i sieci usług publicznych Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej

35 NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI
PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI Działanie 2.3. Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza – przykładowe rodzaje dokumentów: Budowa, rozbudowa, przebudowa miejskich systemów ciepłowniczych (źródła, sieci, węzły) i wyposażenie ich w instalacje ograniczające emisje zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do powietrza. Przekształcenie istniejących systemów ogrzewania obiektów użyteczności publicznej w systemy bardziej przyjazne dla środowiska, w szczególności ograniczające ,,niską emisję”. Budowa źródeł wytwarzających energię elektryczną w skojarzeniu z ciepłem. Tworzenie systemów pomiaru zanieczyszczeń w miastach oraz systemu informowania mieszkańców o poziomie zanieczyszczeń. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w miastach do 50 tys. Mieszkańców Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej

36 NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI
PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI Działanie 2.4. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku – typy działań: Budowa, rozbudowa, przebudowa jednostek wytwórczych energii elektrycznej i cieplnej, wykorzystujących energię wody, biomasy, biogazu oraz energię geotermiczną i słoneczną. Budowa, przebudowa sieci przesyłowych energii elektrycznej i cieplnej pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Budowa, rozbudowa sieci przesyłowych gazu ziemnego. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej

37 NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI
PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI Działanie 2.5. Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa powodziowego i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska – typy działań: Regulacja cieków wodnych poprawiająca bilans wodny z uwzględnieniem potrzeb ochrony przyrody (np. pogłębianie, stabilizacja brzegów). Budowa, rozbudowa, przebudowa urządzeń przeciwpowodziowych. Odtwarzanie naturalnych terenów zalewowych. Realizacja wielozadaniowych zbiorników retencyjnych o pojemności mniejszej niż 10 mln m3. Budowa i modernizacja stopni wodnych. Denaturalizacja cieków wodnych, budowa systemów małej retencji (regionalnych, lokalnych). Projekty z zakresu zapobiegania i ograniczania skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałanie poważnym awariom, w tym m.in.: opracowanie i wdrażanie planów i instrumentów zapobiegania i zarządzania zagrożeniom naturalnym i technologicznym, przebudowa systemu dróg przeciwpożarowych, zakup specjalistycznego sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń naturalnych i poważnych awarii. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej

38 NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI
PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI Działanie 2.6. Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych – typy projektów: Projekty z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych na obszarach chronionych oraz zachowania różnorodności gatunkowej. Projekty z zakresu udrażniania korytarzy ekologicznych. Projekty z zakresu edukacji ekologicznej - budowa ścieżek dydaktycznych, punktów, wież widokowych, tablice informacyjne. Projekty z zakresu wzbogacania składu gatunkowego drzewostanów (m.in. eliminacja monokultur). Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej

39 NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI
PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej

40 NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI
PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej

41 NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI
PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI Oś priorytetowa 3. Rozwój infrastruktury społecznej ogółem € EFRR € publiczne krajowe € prywatne 0 € Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej

42 NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI
PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI W osi 3 wyróżniamy następujące działania: 3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej 3.3 Rozwój infrastruktury kultury Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej

43 NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI
PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI 3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej - typy projektów: Budowa, rozbudowa, przebudowa obiektów dydaktycznych na wszystkich poziomach kształcenia. Budowa, rozbudowa, przebudowa obiektów sportowo-rekreacyjnych placówek edukacyjnych. Budowa, rozbudowa, modernizacja infrastruktury technicznej i sanitarnej. Zakup wyposażenia obiektów wymienionych w powyższych punktach, wyłącznie w połączeniu z realizacją projektu inwestycyjnego. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej

44 NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI
PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej – typy projektów Przebudowa i rozbudowa obiektów ochrony zdrowia i pomocy społecznej zgodnie z wymogami określonymi w obowiązujących przepisach prawa. Zakup aparatów i urządzeń medycznych służących do diagnostyki, terapii i rehabilitacji z wyłączeniem wyrobów jednorazowego użytku. Dostosowanie obiektów do użytkowania nowego sprzętu wyłącznie w połączeniu z projektami wymienionymi w pkt 2. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej

45 NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI
PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI 3.3 Rozwój infrastruktury kultury – typy projektów Budowa, rozbudowa, przebudowa obiektów kultury o znaczeniu regionalnym, wraz z przystosowaniem obiektów kultury dla osób niepełnosprawnych. Inwestycje z zakresu rewaloryzacji, restauracji, renowacji obiektów i zespołów zabytkowych wraz z otoczeniem nie związanych z mieszkalnictwem. Zakup lub renowacja (remont) wyposażenia trwałego do prowadzenia działalności kulturalnej tylko w powiązaniu z projektem z pkt 1 i lub 2. Konserwacja ruchomych obiektów dziedzictwa kulturowego, w tym np. zbiorów muzealnych, archiwaliów, starodruków. Zakup i instalacja systemów zabezpieczeń obiektów i zespołów zabytkowych przed pożarem, kradzieżą i zniszczeniem. Tworzenie kompleksowych systemów informacji w zakresie kultury oraz na rzecz promocji w zakresie kultury. Tworzenie wirtualnych muzeów, galerii, fonotek, filmotek, cyfrowych bibliotek, czytelni. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej

46 NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI
PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej

47 NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI
PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej

48 NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI Rozwój infrastruktury społeczeństwa
PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI Oś priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego ogółem € EFRR € publiczne krajowe € prywatne € Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej

49 NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI
PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI W osi 4 wyróżniamy następujące działania: 4.1 Rozwój infrastruktury ICT 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności 4.3 Rozwój komercyjnych e-usług Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej

50 NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI
PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI 4.1 Rozwój infrastruktury ICT – typy projektów Budowa, rozbudowa regionalnych/lokalnych bezpiecznych i szerokopasmowych sieci współdziałających ze szkieletowymi sieciami regionalnymi/krajowymi. Roboty budowlane dotyczące obiektów i infrastruktury technicznej niezbędnej dla tworzenia/unowocześniania sieci i systemów telekomunikacyjnych /informatycznych wraz z zakupem sprzętu i oprogramowania. Budowa, rozbudowa oraz wyposażenie inwestycyjne centrów zarządzania sieciami regionalnymi/lokalnymi oraz regionalnego centrum danych. Budowa, rozbudowa oraz wyposażenie inwestycyjne obiektów na rzecz tworzenia regionalnych ośrodków działających w zakresie społeczeństwa informacyjnego. Adaptacja pomieszczeń i wyposażenie w celu utworzenia inkubatora ITC. Projekty z zakresu wyposażenia inwestycyjnego, typu kamery, czujniki, inne urządzenia do monitorowania szerokiego zakresu zjawisk w połączeniu z projektami budowlanymi. Zakupy inwestycyjne oraz roboty budowlane związane z tworzeniem publicznych punktów dostępu do Internetu (PIAP). Szkolenia z zakresu wykorzystania narzędzi ICT, jeśli są niezbędne i stanowią element realizacji projektów wymienionych w pkt. od 1 do 5. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej

51 NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI
PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności – typy projektów Budowa i unowocześnianie zintegrowanych i/lub tematycznych systemów informacyjnych o oddziaływaniu lokalnym i ponadlokalnym przy wykorzystaniu narzędzi ICT. Zakupy inwestycyjne oraz roboty budowlane umożliwiające świadczenie usług z wykorzystaniem narzędzi ICT. Budowa platform edukacyjnych ICT wspomagających system edukacji poprzez wykorzystanie nowoczesnych narzędzi nauczania oraz umożliwiających interaktywny kontakt szkoła-nauczyciel-uczeń-rodzice. Szkolenia z zakresu wykorzystania narzędzi ICT, jeśli są niezbędne i stanowią element realizacji projektów wymienionych w pkt. 1, 2 i 3. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej

52 NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI
PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI 4.3 Rozwój komercyjnych e-usług – typy projektów Zakup sprzętu i oprogramowania umożliwiający prowadzenie działalności gospodarczej za pomocą sieci. Reorganizacja przedsiębiorstw tak by realizacja zadań pracowników wykonywana była poprzez wykorzystanie e-pracy. Możliwość wykonywania pracy przez pracownika na rzecz pracodawcy poza miejscem pracy przy wykorzystaniu mediów elektronicznych – Internetu. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej

53 NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI
PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej

54 NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI
PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej

55 NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI
PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI Oś priorytetowa 5. Wzmocnienie Konkurencyjności przedsiębiorstw ogółem € EFRR € publiczne krajowe € prywatne € Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej

56 NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI
PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI W osi 5 wyróżniamy następujące działania: 5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu 5.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw 5.3 Wspieranie przedsiębiorstw w zakresie dostosowania do wymogów ochrony środowiska 5.4 Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów 5.6 Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej

57 NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI
PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI Działanie 5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu - typy projektów: projekty inwestycyjne zwiększające potencjał i zdolności świadczenia usług dla przedsiębiorstw przez instytucje otoczenia biznesu oraz ich funkcjonowania w strukturach sieciowych, dokapitalizowanie instytucji funduszy pożyczkowych i poręczeniowych, projekty doradcze - zwiększające zdolność do świadczenia usług, Działanie 5.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw – typy projektów Poddziałanie skierowane do mikro przedsiębiorstw Wspierane będą m.in. projekty zwiększające zdolności produkcyjne, poprzez unowocześnianie procesów technologicznych, organizacji i zarządzania, zakup maszyn, modernizacje budynków, itp Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej

58 NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI
PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI Działanie 5.3 Wspieranie przedsiębiorstw w zakresie dostosowywania do wymogów ochrony środowiska - typy projektów Celem jest dostosowanie istniejących przedsiębiorstw do norm ochrony środowiska, wspierane będą m.in. Inwestycje konieczne do uzyskania pozwolenia zintegrowanego, porządkujące gospodarkę odpadami, dotyczące monitorowania wpływu przedsiębiorstwa na środowisko, itp Działanie 5.4 Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii – typy projektów Wspierane będą przedsięwzięcia inwestycyjne i doradcze ukierunkowane na zwiększenie potencjału i zdolności wytwórczej podmiotów aktywnych w zakresie B+RT. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej

59 NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI
PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI Działanie 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów – typy projektów Celem działania jest wzmocnienie pozycji rynkowej przedsiębiorstw, utrwalanie ich marek w obszarze rynku europejskiego, intensyfikacja międzynarodowej współpracy gospodarczej firm Działanie 5.6 Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje Celem działania jest poprawa atrakcyjności lokalizacyjnej regionu dla inwestorów, w tym zagranicznych. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej

60 NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI
PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej

61 NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI
PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej

62 NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI
PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI Oś priorytetowa 6. Wsparcie rozwoju turystyki ogółem € EFRR € publiczne krajowe € prywatne € Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej

63 NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI
PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI W osi 6 wyróżniamy następujące działania: 6.1 Rozwój infrastruktury turystycznej i uzdrowiskowej 6.2 Rozwój biznesowych usług turystycznych Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej

64 NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI
PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI 6.1 Rozwój infrastruktury turystycznej i uzdrowiskowej – typy projektów Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu ochrony, rewaloryzacji i udostępniania obszarów chronionych obejmujące budowę, rozbudowę lub modernizację infrastruktury kierunkującej ruch turystyczny w wyznaczone miejsca na obszarach cennych przyrodniczo m.in.: szlaki turystyczne: ścieżki rowerowe, szlaki piesze, punkty rekreacyjne wzdłuż szlaków, ścieżki dydaktyczne, pomosty komunikacyjne, platformy widokowe, wieże obserwacyjne, parkingi przy atrakcjach i obiektach turystycznych. Wykonanie schronów kajakowych i rowerowych. Stworzenie punktów widokowych. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej

65 NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI
PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI 6.2 Rozwój biznesowych usług turystycznych – typy projektów Rozwój zagospodarowania infrastruktury wypoczynkowo- uzdrowiskowej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektów Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury oraz obiektów o znaczeniu regionalnym lub ponadregionalnym służących rozwojowi specyficznych form turystyki (np. turystyka wodna, zimowa, agroturystyka, konna, leśna, rowerowa oraz szlaki turystyczne), Budowa, przebudowa i rozbudowa urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego (parki zdrojowe, urządzone ścieżki ruchowe, tężnie, grzybki inhalacyjne, pijalnie uzdrowiskowe, lecznicze, rehabilitacyjne baseny uzdrowiskowe), ujęcia wód leczniczych i termalnych, Budowa (rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), wyposażenie o charakterze inwestycyjnym bazy turystycznej, w tym noclegowej, gastronomicznej, rekreacyjno-sportowej, Dostosowanie istniejącej infrastruktury obiektów turystycznych i rekreacyjno-sportowych do potrzeb osób niepełnosprawnych, tylko w przypadku realizacji projektów wymienionych w pkt. 1-4, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej

66 NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI
PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej

67 NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI
PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej

68 NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI
PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI Oś priorytetowa 7. Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy ogółem € EFRR € publiczne krajowe € prywatne € Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej

69 NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI
PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI W osi 7 wyróżniamy następujące działania: 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast 7.2 Adaptacja do nowych funkcji społeczno-gospodarczych terenów poprzemysłowych i powojskowych Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej

70 NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI
PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI Miasta tys. Mieszkańców: Więcbork – powiat sępoleński – 0,36 mln euro Radziejów – powiat radziejowski – 0,36 mln euro Pakość – powiat inowrocławski – 0,36 mln euro Strzelno – powiat mogileński – 0,37 mln euro Nowe – powiat świecki – 0,39 mln euro Gniewkowo – powiat inowrocławski – 0,45 mln euro Barcin – powiat żniński – 0,48 mln euro Janikowo – powiat inowrocławski – 0,57 mln euro Sepólno krajeńskie – p. sępoliński – 0,57 mln euro Szubin – powiat nakielski – 0,58 mln euro Kruszwica – p. inowrocławski – 0,58 mln euro Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej

71 NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI
PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI Miasta 10 – 15 tys. Mieszkańców: 12. Koronowo – powiat bydgoski – 0,63 mln euro 13. Ciechocinek – powiat aleksandrowski – 0, 64 mln euro 14. Mogilno – powiat mogileński – 0,72 mln euro 15. Golub Dobrzyń – p. golubsko–dobrzyński – 0,75 mln euro 16. Wąbrzeźno – powiat wąbrzeski – 0,81 mln euro 17. Żnin – powiat żniński – 0,81 mln euro 18. Lipno – powiat lipnowski – 0,87 mln euro Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej

72 NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI
PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI Miasta 15 – 20 tys. Mieszkańców: 19. Solec Kujawski – powiat bydgoski – 0,84 mln euro 20. Chełmża – powiat toruński – 0,85 mln euro 21. Rypin – powiat rypiński – 0,92 mln euro 22. Nakło nad Notecią – p. nakielski – 1,08 mln euro Miasta pow. 20 tys. Mieszkańców: 23. Tuchola – p. tucholski – 0,81 mln euro 24. Chełmno – p. chełmiński – 1,19 mln euro 25. Świecie – p. świecki – 1,50 mln euro 26. Brodnica – p. brodnicki – 1,60 mln euro Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej

73 NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI
PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI Miasta subregionalne: 27. Inowrocław – 4,70 mln euro 28. Grudziądz – 6,07 mln euro 29. Włocławek – 7,30 mln euro Aglomeracja bydgosko - toruńska: 30. Toruń – 10,41 mln euro 31. Bydgoszcz – 18,26 mln euro Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej

74 NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI
PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej

75 NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI
PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI Działanie 7.2 Adaptacja do nowych funkcji społeczno-gospodarczych terenów – typy projektów Przebudowa i remont obiektów poprzemysłowych, łącznie z adaptacją na cele: gospodarcze, edukacyjne, turystyczne, rekreacyjne, społeczne, kulturalne i mieszkaniowe wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia, przyczyniające się do likwidacji istotnych problemów gospodarczych lub społecznych na obszarze rewitalizowanym Przebudowa i remont obiektów powojskowych łącznie z adaptacją na cele: gospodarcze, edukacyjne, turystyczne, rekreacyjne, społeczne, kulturalne i mieszkaniowe wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia, przyczyniające się do likwidacji istotnych problemów gospodarczych lub społecznych na obszarze rewitalizowanym . Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej

76 NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI
PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI Uzupełnienie istniejącej zabudowy, remont istniejących użytkowanych oraz niezagospodarowanych budynków na cele: gospodarcze, edukacyjne, turystyczne, rekreacyjne, społeczne, kulturalne i mieszkaniowe wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia, przyczyniające się do likwidacji istotnych problemów gospodarczych lub społecznych na obszarze rewitalizowanym Kompleksowe przygotowanie terenu przeznaczonego pod działalność gospodarczą, z wyłączeniem infrastruktury służącej mieszkańcom, (w tym kompleksowe uzbrojenie terenu), wyburzanie starych obiektów, a także przygotowanie istniejących obiektów na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej oraz tworzenia i rozwijania inkubatorów przedsiębiorczości. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej

77 NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI
PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej

78 NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI
PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI Oś priorytetowa 8. Pomoc techniczna ogółem € EFRR € publiczne krajowe € prywatne 0 € Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej

79 NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI
PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI W osi 8 wyróżniamy następujące działania: 8.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO 8.2 Działania informacyjne i promocyjne Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej

80 NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI
PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej

81 NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI
PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej

82 Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI Dziękuję za uwagę Michał Korolko Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Departament Polityki Regionalnej Tel: (056) Fax: (056) Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej


Pobierz ppt "NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI"

Podobne prezentacje


Reklamy Google