Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Polityka spójności 2014+ - aktualny stan negocjacji Spotkanie z przedstawicielami regionów Polski Wschodniej Wydział Polityki Regionalnej i Spójności.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Polityka spójności 2014+ - aktualny stan negocjacji Spotkanie z przedstawicielami regionów Polski Wschodniej Wydział Polityki Regionalnej i Spójności."— Zapis prezentacji:

1 Polityka spójności aktualny stan negocjacji Spotkanie z przedstawicielami regionów Polski Wschodniej Wydział Polityki Regionalnej i Spójności Stałe Przedstawicielstwo PL przy UE Bruksela, 25 czerwca 2013 r.

2 Polityka spójności 2014-20 Stan negocjacji
Plan prezentacji: Stan negocjacji : postęp negocjacji (w tym bloki terytorialne) kwestie otwarte Programowanie w Polsce: proces przygotowania UP i PO instrumenty terytorialne, EWT.

3 Polityka spójności 2014-20 Stan negocjacji
Gdzie jesteśmy: Publikacja projektów rozporządzeń przez KE w X 2011 r. Negocjacje projektów pomiędzy państwami członkowskimi a KE w Radzie UE do chwili obecnej (już ponad półtora roku) Negocjacje w trilogu Rada-KE-PE od IX 2012 r. do chwili obecnej – finał jesień 2013 r. (rok) Przewidywana publikacja rozporządzeń i wejście w życie X-XI 2013 r. Prace nad aktami wykonawczymi i delegowanymi – od początku 2013 r.

4 Polityka spójności 2014-20 Stan negocjacji – dotychczasowy postęp
PGA Rady (partial general apprach) dla wszystkich bloków tematycznych (ponad 20!) – ostatni – przepisy wynikające z Wieloletnich Ram Finansowych (WRF) (oprócz warunkowości makroekonomicznej) – CRP II Wspólny kompromis Rady i PE : 8 bloków tematycznych: (1) programowanie (grudzień 2012, Prez CY); CRP II : (2) Wspólne Ramy Strategiczne (WRS); (3) europejska współpraca terytorialna; (4) instrumenty terytorialne; CRP II : (5) kwalifikowalność; (6) informacja i komunikacja; (7) monitorowanie i ewaluacja; CRP II : (8) tekst kompromisowy ws. derogacji w CPR dla EFMR. III. Ostatni COREPER za Prez IE: (ok. 10 bloków, w tym udziały EFS i rozporządzenia funduszowe); potem przejęcie prac przez Prez LT.

5 Polityka spójności 2014-20 Stan negocjacji – dotychczasowy postęp
Programowanie: kodeks dobrych praktyk w zakresie partnerstwa Wspólne Ramy Strategiczne: oprócz art akt delegowany?; spójność zapisami Horyzontu 2020 Kwalifikowalność – trwałość operacji – co do zasady 5 lat, 3 lata dla MŚP; 10 lat dla dużych przedsiębiorstw realokujących swoją działalność poza obszar UE; utrzymanie progu 15% dla operacji alokowanych poza obszarem wsparcia programu; single audit principle Informacja i komunikacja – kwestia aktualizacji Strategii komunikacji o roczne plany działań; odniesienie do pojedynczego funduszu; kilku funduszy lub EFSI Monitorowanie i ewaluacja – możliwość przeprowadzania ewaluacji, obejmującej programy wszystkich 5 EFSI; problematyczny - dodatkowy wymóg uwzględnienia kwestii redukcji obciążeń administracyjnych w ewaluacji ex- ante EFMR – ujednolicenie zasad z EFRR/ESF/FS

6 Polityka spójności 2014-20 Stan negocjacji – dotychczasowy postęp
Instrumenty terytorialne – uzgodnione w trilogu CRP II r.: Rozwój lokalny kierowany przez społeczność - community local led development (CLLD): -  instrument, funkcjonujący do tej pory jako LEADER w ramach EFRROW, w propozycji na lata poszerzony o opcjonalne zastosowanie go w EFRR, EFS oraz EFMR (obowiązkowy tylko dla EFRROW - min. 5% alokacji); realizowany poprzez strategię rozwoju lokalnego kierowaną przez społeczność – czyli zespół działań mających na celu sprostać lokalnym celom i potrzebom, opracowanych i wdrażanych przez lokalną grupę działania na obszarze od mieszkańców; udział żadnego poziomu władz publicznych ani innych grup interesu nie powinien stanowić większości w ciałach decyzyjnych (mniej niż 49% głosów); podwójna rola dla lokalnych grup działania – możliwość zarówno zarządzania lokalnymi strategiami działania, jak i występowania w roli beneficjenta;

7 Polityka spójności 2014-20 Stan negocjacji – dotychczasowy postęp
Rozwój lokalny kierowany przez społeczność - CLLD (2): mogą być realizowane w ramach jednego bądź kilku priorytetów inwestycyjnych; I-sza runda wyboru strategii w ciągu 2 lat od zatwierdzenia UP z możliwością wyboru kolejnych strategii w terminach późniejszych max. do XII 2017 r.; kryteria wyboru strategii określa PCz; wybór przez komitet powołany przez IZ.

8 Polityka spójności 2014-20 Stan negocjacji – dotychczasowy postęp
Zintegrowane inwestycje terytorialne (ZIT) – integrated teritorial investment (ITI): sposób realizacji strategii miejskiej bądź innej strategii terytorialnej o charakterze zintegrowanym, finansowanej przez EFRR, EFS lub FS w ramach co najmniej dwóch osi priorytetowych jednego lub więcej PO; ZIT może być finansowany także z EFRROW oraz EFRM; ale w tym przypadku zawsze musi być ujęty także min. 1 fundusz PS; opis w PO nt. sposobu realizacji ZIT oraz indykatywna kwota na oś; PCz lub IZ może desygnować instytucję pośredniczącą (jedną lub więcej) na cele zarządzania i wdrażania ZIT (w tym władze lokalne, instytucje rozwoju regionalnego, ngos).

9 Polityka spójności 2014-20 Stan negocjacji – dotychczasowy postęp
Zrównoważony rozwój miejski – sustainable urban development: instrument umożliwiający alokowanie 5% środków na zintegrowane działania na rzecz rozwoju miejskiego; wymóg m.in. udziału w wyborze operacji przy obsłudze 5% środków przez władze miejskie, instytucje subregionalne bądź lokalne odpowiedzialne za zrównoważone strategie miejskie; dodatkowo możliwość decyzji IZ o delegowaniu funkcji zarządczych na poziom miast przy obsłudze 5% środków; PCz w UP określa zasady wyboru obszarów miejskich do zastosowania zintegrowanych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju miejskiego oraz indykatywną alokację (dodatkowo także w PO).

10 Polityka spójności 2014-20 Stan negocjacji – dotychczasowy postęp
Działania innowacyjne – innovative actions: sposób wyboru i realizacji działań innowacyjnych - w akcie wdrożeniowym KE. Platforma miejska - urban platform: doprecyzowano zakres, unikając dublowania z instrumentem URBACT w ramach EWT: wymiana doświadczeń i wzmacniania potencjału (sieć rozwoju miast) dla instytucji i programów realizujących strategie zrównoważonego rozwoju miejskiego w ramach ZIT i działania innowacyjne w zakresie zrównoważonego rozwoju miejskiego.

11 Polityka spójności 2014-20 Stan negocjacji – dotychczasowy postęp
Blok EWT: uzgodniony w trilogu: CRPII r. (art. 1-2, 7-14, 17-20, 23-26, 31-33) oraz r. w większości zapisy korzystne dla PL (sposób alokacji środków, elastyczność w przypadku instytucji certyfikującej, wys. współfinansowania), Blok EUWT: przyjęcie uzgodnienia w trilogu na CRP II ; kwestie dotychczas sporne: zatrudnianie personelu, elementy milczącej zgody, zawartość konwencji vs. statutu, udział państw trzecich.

12 Polityka spójności 2014-20 Stan negocjacji – kwestie otwarte
Najważniejsze pozostałe kwestie: Minimalne udziały EFS : - stanowisko Rady oparte o cele tematyczne kompromis z PE w kierunku wyznaczenia % udziału EFS Youth Employment Initiative : zmiana kryteriów kwalifikowalności bardzo mało prawdopodobna dostępność środków od początku 2014 (szybka ścieżka przyjęcia, frontloading)

13 Polityka spójności 2014-20 Stan negocjacji – kwestie otwarte
Najważniejsze pozostałe kwestie: Rezerwa wykonania: - w propozycji Rady 7%, prealokacja na poszczególne osie priorytetowe - automatyzm w przypadku osiągnięcia założonego poziomu celów pośrednich - złagodzone wymogi dotyczące tematycznej koncentracji przy realokacji - akt wykonawczy określi, kiedy można uznać, że cel został osiągnięty. Warunkowość makroekonomiczna: - podstawą konkluzje Rady Europejskiej, ale sprzeciw PE (tylko Fundusz Spójności) - szybkość/ automatyzm procedury.

14 Polityka spójności 2014-20 Stan negocjacji – kwestie otwarte
Najważniejsze pozostałe kwestie: Deklarowanie wydatków do KE przed zapłaceniem beneficjentowi: w propozycji PE i KE – wymóg aby najpierw zapłacić przed deklaracją wydatków do Komisji konieczny kompromis. Stawki ryczałtowe dla projektów generujących dochód: określenie stawek ryczałtowych w załączniku (m.in. dla kolei, projektów wodno-ściekowych) określenie stawek ryczałtowych dla ICT, RDI, efektywności energetycznej obniżanie dofinansowania dla projektów objętych regionalną pomocą publiczną.

15 Polityka spójności 2014-20 Stan negocjacji – kwestie otwarte
Potencjalne zmiany w zakresie rozporządzeń: Trilogi bardzo intensywne, konieczność koncentracji tylko na najważniejszych kwestiach. Kompromis w znacznej części oparty o propozycje Rady. Aktywne włączanie polskich europosłów w promowanie rozwiązań korzystnych dla Polski (np. minimalne udziały EFS) – wersja Rady jest w prawie wszystkich przypadkach najkorzystniejszym możliwym rozwiązaniem. Kwestie rozstrzygnięte przez Radę Europejską w lutym br. (np. poziom dofinansowania) - bardzo trudne i mało prawdopodobne do zmiany w negocjacjach. Dobra współpraca z polskimi europosłami (np. w zakresie rozporządzenia dla EFRR: energetyka, infrastruktura lotniskowa).

16 Polityka spójności 2014-20 Programowanie w PL
Etap programowania perspektywy w Polsce: Założenia Umowy Partnerstwa: połowa 2012 r. do stycznia 2013 r. (przyjęcie przez Radę Ministrów stycznia 2013 r.) Wstępny projekt Umowy Partnerstwa: luty 2013 r. – czerwiec 2013 r. (przekazanie do KE – 7 czerwca 2013 r.) Opracowywanie projektów programów operacyjnych w PL: połowa 2012 r. – jesień/zima 2013 r. Nieformalne spotkania z KE ws. UP i PO – IV kw I poł r. (łącznie 13 spotkań); spotkanie podsumowujące w Warszawie 4 czerwca 2013 r. Przekazanie i negocjacje UP oraz PO z KE: po przyjęciu pakietu legislacyjnego Polska na tle innych PCz oceniana jako lider w tempie i jakości przygotowywania dokumentów programowych.

17 Polityka spójności 2014-20 Programowanie w PL
Wstępny projekt umowy partnerstwa : Prezentacja w Polsce: 5 czerwca 2013 r.; przekazanie do KE – 7 czerwca 2013 r. 6 programów krajowych (w tym 1 ponadregionalny i 16 programów regionalnych: Infrastruktura i Środowisko (EFRR/FS) ,65 mln euro Inteligentny Rozwój (EFRR) ,50 mln euro Wiedza, Edukacja, Rozwój (EFS) ,04   mln euro Polska Cyfrowa (EFRR) ,47   mln euro Polska Wschodnia (EFRR) ,08   mln euro Pomoc Techniczna (FS) - 540,34   mln euro 16 RPO (EFRR/EFS) ,19 mln euro Silna decentralizacja; 60% środków EFRR+EFS dla 15 RPO; podział środków dla Mazowsza: 60% w RPO i 40% w programach krajowych PO i RPO łącznie: 63580,27 mln euro

18 Polityka spójności 2014-20 Programowanie w PL
Plany zastosowania instrumentów terytorialnych w Polsce – CLLD: Oczekiwania KE: - zintegrowane podejście oddolne w odpowiedzi na wyzwania terytorialne i lokalne przez zaangażowanie lokalnych społeczności; - instrument przyczyniający się do: rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności miejskich i wiejskich. Najważniejsze elementy praktyczne CLLD z pktu widzenia PL: - zaangażowanie i aktywizacja lokalnych społeczności przez tworzenie partnerstw oddolnie określających i realizujących strategię rozwoju swego obszaru; - instrument zintegrowanego rozwoju terytorialnego - umożliwiający podejście terytorialne i koordynację funduszy; obszary: miejskie, wiejskie, przygraniczne, rybackie/morskie, o specyficznych warunkach ludnościowych/strukturą osadniczą (podmiejskie, miejsko-wiejskie) - wystarczająco małe aby zapewnić lokalną interakcję i wystarczająco duże aby osiągnąć masę krytyczną.

19 Polityka spójności 2014-20 Programowanie w PL
Plany zastosowania instrumentów terytorialnych w Polsce – CLLD (2): Rodzaje LSR: - jednofunduszowe – opcja zmniejszająca możliwości CLLD, mnożąca LSR na jednym obszarze (z rożnych funduszy), ale najprostsza i dająca szanse doświadczeń na obszarach nieobjętych wcześniej działaniami oddolnymi; - wielofunduszowe (integrujące 4 fundusze) – opcja wykorzystująca pełne możliwości CLLD, ale najtrudniejsza (wybór danej LSR przez kilka IZ na raz, rozliczanie z kilkoma IZ); dwufunduszowe – opcja pośrednia i optymalna dla RPO (EFS i EFRR), dopuszczenie działań twardych i miękkich, rozliczanie z jedną IZ; w praktyce: dwufunduszowe LSR w RPO, głównie na obszarach miejskich (małe, średnie i duże miasta oraz dzielnice miast - niekwalifikowane w ramach EFRROW); jedna oś priorytetowa - umożliwi to premię 10 pp. wyższej stopy dofinansowania UE.

20 Polityka spójności 2014-20 Programowanie w PL
Plany zastosowania instrumentów terytorialnych w Polsce – ZIT: Idea: partnerstwa reprezentujące miasta i ich obszary funkcjonalne włączone w zarządzanie PO i mogące realizować zintegrowane projekty, finansowane z EFRR i EFS – stosowanie opcjonalne; tylko w RPO. Cele ZIT: - rozwój współpracy i integracji na obszarach funkcjonalnych miast; - realizacja zintegrowanych projektów adresujących kompleksowo potrzeby miast i ich obszarów funkcjonalnych; - zwiększanie udziału miast i ich obszarów funkcjonalnych w zarządzaniu PO. ZIT realizowane w: miastach wojewódzkich; miastach regionalnych i subregionalych (na ich obszarach funkcjonalnych); na innych obszarach (na których realizowane będą strategie terytorialne).

21 Polityka spójności 2014-20 Programowanie w PL
Plany zastosowania instrumentów terytorialnych w Polsce – ZIT (2): Sposób realizacji: - wiązka zintegrowanych małych projektów lub zintegrowanych projektów realizowanych na całym obszarze ZIT. Warunki obligatoryjne: - przygotowanie Programu działań ZIT przez partnerstwo; - zawiązanie zinstytucjonalizowanej formy partnerstwa; - posiadanie odpowiedniej zdolności instytucjonalnej; - podpisanie porozumienia realizacji ZIT w województwie między Związkiem ZIT a IZ RPO. Warunki fakultatywne: - przygotowanie strategii rozwoju obszaru funkcjonalnego miasta.

22 Polityka spójności 2014-20 Programowanie w PL
Programowanie PO EWT: PO CBC: Granica północna: Płd. Bałtyk (cd. IZ PL); Granica zachodnia: Meklemburgia Pomorze Przednie-PL (cd. IZ DE); PL-Brandenburgia (IZ DE - nowość); PL-Saxonia (IZ PL - nowość); Granica południowa: PL-SK (cd. IZ PL); PL-CZ (cd. IZ CZ). PO CBC ENI (granica płn.-wsch.): PL-RU – przejście na PO bilateralny, oczekiwanie na formalne potwierdzenie RU co do chęci udziału w PO; PL-LT – kontynuacja; PL-BY-UA – pracuje gr. rob. PO transnarodowe: - Program Regionu Morza Bałtyckiego oraz Program Europa Środkowa - pracują gr. rob.

23 Polityka spójności 2014-20 Programowanie w PL
Programowanie PO EWT: Przebieg i harmonogram prac: trwa zlecanie analiz, SWOT, opracowywanie zakresów współpracy, etc. – przedstawiciele UM biorą udział w pracach gr. rob. dla PO, w których PL jest IZ; brak na razie projektów kompletnych PO a jedynie ich elementy; pierwsze drafty PO – koniec 2013 r. a przedłożenie do KE – II/III kw r.; brak jeszcze symulacji KE podziału alokacji na kraje (jedynie podział na ścieżki EWT); oficjalna lista PO EWT – aktem delegowanym KE jesienią br. plus budżet na kraje.

24 Permanent Representation of Poland to the EU
Dziękujemy za uwagę Permanent Representation of Poland to the EU


Pobierz ppt "Polityka spójności 2014+ - aktualny stan negocjacji Spotkanie z przedstawicielami regionów Polski Wschodniej Wydział Polityki Regionalnej i Spójności."

Podobne prezentacje


Reklamy Google