Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Co to jest umowa?. Co to jest umowa? Umowa i jej elementy Co najmniej 2 strony Zgoda co do warunków Zgodne oświadczenie o przyjęciu warunków i zobowiązaniu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Co to jest umowa?. Co to jest umowa? Umowa i jej elementy Co najmniej 2 strony Zgoda co do warunków Zgodne oświadczenie o przyjęciu warunków i zobowiązaniu."— Zapis prezentacji:

1

2 Co to jest umowa?

3 Umowa i jej elementy Co najmniej 2 strony Zgoda co do warunków
Zgodne oświadczenie o przyjęciu warunków i zobowiązaniu się do ich spełnienia Forma umowy: ustna, pisemna, forma szczególna (np. akt notarialny)

4 Zdolność do czynności prawnych
Pełną zdolność do czynności prawnych mają pełnoletnie osoby fizyczne Ograniczoną zdolność do czynności prawnych mają osoby małoletnie, które ukończyły 13 lat oraz osoby ubezwłasnowolnione częściowo

5 Okoliczności wyłączające ważność umowy
Brak świadomości lub swobody Pozorność Błąd Podstęp Groźba

6 Wzorce umowne Przeznaczony do wielokrotnego stosowania, ustalony przez jedną ze stron wzorzec umowy, w szczególności ogólne warunki umów, wzór umowy, regulamin, wiążący drugą stronę, jeżeli został jej doręczony przed zawarciem umowy. Wzorzec umowy powinien być sformułowany jednoznacznie i w sposób zrozumiały. Postanowienia niejednoznaczne tłumaczy się na korzyść konsumenta.

7

8 Niedozwolone wzorce umowne przykłady
W razie wątpliwości uważa się, że niedozwolonymi postanowieniami umownymi są te, które w szczególności: wyłączają lub istotnie ograniczają odpowiedzialność względem konsumenta za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, uzależniają zawarcie umowy od przyrzeczenia przez konsumenta zawierania w przyszłości dalszych umów podobnego rodzaju.

9 Jeśli jedna strona nie wywiązuje się
z umowy… Wierzytelność Wezwanie Postępowanie sądowe Pozew Wyrok Postępowanie egzekucyjne

10 Wierzytelność (dług) Uprawnienie do żądania spełnienia świadczenia z określonego stosunku zobowiązaniowego przysługujące wierzycielowi wobec dłużnika (strony umowy)

11 Wezwanie Wezwanie do spełnienia obowiązku wynikającego z umowy, wyznaczając ostateczny czas jego spełnienia

12 Pozew Wniosek do sądu o nakazanie wykonania tego obowiązku

13 Wyrok Sąd po ocenie zasadności żądania wierzyciela wydaje decyzję – wyrok. Wyrok jest podstawą do dochodzenia wykonania obowiązku.

14 Przedsiębiorca - konsument
Przedsiębiorca – osoba prawna lub fizyczna, która prowadzi we własnym imieniu działalność gospodarczą Konsument - finalny odbiorcy dóbr i usług, oferowanych przez podmioty gospodarcze prowadzące działalność w celach zarobkowych

15 Sprzedaż w lokalu

16 Obowiązki przedsiębiorcy
Informacja o cenie Informacja o nazwie towaru, określenie producenta lub importera, informacja o dopuszczeniu do obrotu w Polsce Przekazanie pełnej i jasnej informacji na temat proponowanej oferty Odpowiedzialność przedsiębiorcy wobec konsumenta - reklamacje towarów i usług

17 Niezgodność towaru z umową
Jeśli towar nie spełnia wymogów przewidzianych w umowie możesz żądać od sprzedawcy: Zwrotu kosztów Zamiany towaru na inny Nieodpłatnego naprawienia towaru Gwarancja – odpowiada ten kto udzielił gwarancji

18 W razie PROBLEMU możesz zwrócić się do:
Miejski Rzecznik Konsumentów Federacja Konsumentów bezpłatna infolinię Stowarzyszenie Konsumentów Polskich bezpłatna infolinia 800 800 800

19 W załączeniu składam kopię paragonu.
Wymiana towaru - wzór Reklamacja Niniejszym, zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu …… towar jest niezgodny z umową. Niezgodność polega na ………………… Niezgodność została stwierdzona w dniu ……………………….. Z uwagi na powyższe żądam, na podstawie art. 8 ust. 1 w zw. z art. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową poprzez wymianę towaru na nowy. W załączeniu składam kopię paragonu.

20 Naprawa towaru wzór Reklamacja Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu …… towar jest niezgodny z umową. Niezgodność polega na ………………… Niezgodność została stwierdzona w dniu ……………………….. Z uwagi na powyższe żądam, na podstawie art. 8 ust. 1 w zw. z art. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę towaru. W załączeniu składam kopię paragonu.

21 Sprzedaż poza lokalem przedsiębiorcy

22 Mechanizmy sprzedaży Reguła wzajemności
Nieosiągalność przedmiotu dla innych Zasada powszechności Uległość wobec autorytetu Atrakcyjność sprzedającego Spójność zachowania

23 Pamiętaj!!! Działanie pod wpływem chwili zwiększa ryzyko błędnej decyzji Działaj racjonalnie…….. Dowiedz się więcej, sprawdź inne oferty!

24 Co możesz zrobić? Możesz odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn (należy złożyć pisemne oświadczenia w ciągu 10 dni od zawarcia umowy) Nie dotyczy: sprzedaży artykułów spożywczych umów w drobnych sprawach do 10 EURO prac budowlanych umów związanych z nieruchomościami umów trwałych np. ubezpieczenie , OFE

25 Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa
Oświadczam, że zgodnie z art. 2 ust. 1 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271 ze zm.) odstępuję od umowy …..... nr zawartej dnia w …………………. Proszę o zwrot kwoty zł (słownie złotych) przekazem pocztowym na na konto nr …………… Jednocześnie proszę o odebranie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.  Art. 2. 1. Konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie dziesięciu dni od zawarcia umowy. 2. Nie jest dopuszczalne zastrzeżenie, że konsumentowi wolno odstąpić od umowy za zapłatą oznaczonej sumy (odstępne). 3. W razie odstąpienia umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.

26 Jeśli minęło 10 dni a towar posiada WADY…
fizyczne np. przetarcia, przebarwienia inne np. szybkowar nie gotuje w ciągu 20 min., pościel nie utrzymuje temperatury ciała, KONSUMENT powinien zgłosić to sprzedającemu – nie później niż dwa miesiące od momentu stwierdzenia niezgodności i dwóch lat od momentu wydania towaru oraz określić swoje żądania

27 Uprawnienia konsumenta
reklamacja postępowanie polubowne skarga do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów oraz organizacji pozarządowych skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w przypadku naruszenia zbiorowych interesów konsumentów

28 Umowy szczególne Umowa zawarta na odległość Usługi turystyczne
Kredyt konsumencki Otwarty Fundusz Emerytalny Rachunek bankowy Karta płatnicza

29 Umowa zawarta na odległość
To:

30 handel elektroniczny i sprzedaż wysyłkowa
umowa zawartą poza lokalem przedsiębiorstwa zawarta w wyniku zorganizowanego zbierania ofert konsumentów w czasie odwiedzin w domu, pracy lub innych miejscach prywatnego pobytu

31 Prawa Konsumenta przy umowie na odległość
mamy prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny przez 10 dni jeśli nie otrzymamy pisemnego potwierdzenia powyższego prawa, to termin na odstąpienie od umowy wydłuża się do trzech miesięcy zawsze oświadczenie należy złożyć na piśmie

32 Umowa zawarta na odległość
W razie niezgodności towaru z umową konsument może żądać: wymiany towaru na nowy, niewadliwy jego nieodpłatnej naprawy

33 Przykłady Nie nadaje się do celu, do jakiego tego rodzaju produkt jest zwykle używany (np. zakupione płytki mrozoodporne okazują się nieodporne na niskie temperatury). Nie ma odpowiednich właściwości, a także cech, o jakich zapewniał sprzedawca lub producent (podczas indywidualnego uzgadniania właściwości towaru lub w składanych publicznie oświadczeniach – w reklamie lub oznakowaniu towaru), np. zakupiony proszek nie usuwa uporczywych plam, mimo że w reklamie zostały podane takie zapewnienia. Gdy towar został nieprawidłowo zamontowany lub uruchomiony

34 Usługi turystyczne

35 Umowa na usługi turystyczne
Powinna określać: Organizatora i numer jego wpisu na listę organizatorów turystyki Miejsce lub trasę wycieczki Czas trwania Program obejmujący – rodzaj, jakość i terminy Cenę imprezy Sposób zapłaty

36 Rodzaj i zakres ubezpieczenia
Termin powiadomienia klienta o ewentualnym odwołaniu, zmianie terminu Sposób zgłaszania reklamacji Wymagania specjalne Konsekwencje prawne wynikające z umowy

37 Zmiana warunków umowy Jeśli nastąpi przed rozpoczęciem imprezy turystycznej, konsument powinien niezwłocznie poinformować organizatora, czy: przyjmuje proponowaną zmianę umowy odstępuje od umowy i wnosi o natychmiastowy zwrot wszystkich poniesionych kosztów bez obowiązku zapłaty kary umownej.

38 Podwyższenie ceny wzrostu kosztów transportu,
wzrostu opłat urzędowych, podatków lub opłat należnych za usługi lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich i lotniczych, wzrostu kursów walut

39 Usługi turystyczne - rekalmacja
Niniejszym, zawiadamiam, że umowa o świadczenie usług turystycznych zawarta przeze mnie w (proszę wpisać datę) została wykonana w sposób nieprawidłowy. Uchybienia w sposobie wykonania umowy polegają na (opisać przykłady niewłaściwego wykonania, np. rozbieżności w kategorii hotelu, problemy z transportem, itp.). Z uwagi na powyższe, na podstawie art. 16b ust. 3 w zw. z art. 11a ust. 1 i 11b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, żądam obniżenia ceny w kwocie ……….. (słownie: ………) zł, co stanowi … procent ceny imprezy zgodnie z Tabelą Frankfurcką. Ponadto w związku z niedogodnościami doznanymi w trakcie imprezy turystycznej żądam także zadośćuczynienia za poniesioną krzywdę w kwocie ..…. Proszę o zapłacenie podanych/ej kwot/y na konto …………../przekazem pocztowym na mój adres. W załączeniu składam kopię umowy o świadczenie usług turystycznych, (zdjęcia, rachunki lub inne dowody potwierdzające niewłaściwe wykonanie umowy oraz poniesione wydatki) oraz Tabelę Frankfurcką. Z poważaniem

40 Kredyt konsumencki

41 Kredyt konsumencki Każdy kredyt zaciągnięty na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej Umowa w formie pisemnej rzeczywista roczna stopa procentowa na podstawie wszystkich opłat, które trzeba ponieść, by kredyt otrzymać na danych warunkach całkowity koszt kredytu

42 Kredyt konsumencki Odstąpienie bez podania przyczyny w terminie do 14 dni od dnia jej zawarcia Zwrot uzyskanego kredytu kredytodawcy Zapłata odsetek za okres od zawarcia umowy do odstąpienia od umowy Zwrot opłaty przygotowawczej i prowizji od kredytodawcy

43 Otwarty Fundusz Emerytalny

44 Otwarty fundusz emerytalny
obowiązek przystąpienia do OFE ma każda osoba objęta ubezpieczeniem społecznym brak możliwości wystąpienia z OFE, można mienić tylko Fundusz brak możliwości wypłaty środków zgromadzonych w OFE przed emeryturą

45 Otwarty fundusz emerytalny
Umowa Forma pisemna Informacja o małżonku Wskazanie uprawnionego do wypłaty środków na wypadek śmierci członka OFE

46 Usługi bankowe

47 Rachunek bankowy Bank zobowiązuje się na czas określony lub nieokreślony, że będzie przechowywał środki pieniężne posiadacza rachunku bankowego Umowa może stanowić również, że bank będzie wykonywał na zlecenie posiadacza rachunku rozliczeń pieniężnych np. przelewów

48 Rachunek bankowy Wypłacania wskazanym osobom kwot określonych w dyspozycji (małżonek/ka, wstępni, zstępni lub rodzeństwo). Kwota dyspozycji nie może przekroczyć 20-krotnego średniego miesięcznego wynagrodzenia

49 Karta płatnicza- definicja
Wydawca karty zobowiązuje się wobec posiadacza do rozliczania operacji dokonanych przy użyciu karty płatniczej, a posiadacz zobowiązuje się do zapłaty kwot operacji wraz z należnymi wydawcy kwotami opłat i prowizji lub do spłaty swoich zobowiązań

50 Karty płatnicze- rodzaje
Karta debetowa Karta kredytowa

51 PYTANIA Czy zawarłbyś/abyś umowę, która ma atrakcyjny przedmiot i niską cenę, ale nie rozumiesz jej treści?

52 Pytania Kiedy nierzetelny sprzedawca zostanie ukarany bez Twojego udziału? Czy brak działania i niepodejmowanie żadnych kroków w sprawie zawartej umowy chroni Cię przed kłopotami?

53 Dziękuje za Uwagę!


Pobierz ppt "Co to jest umowa?. Co to jest umowa? Umowa i jej elementy Co najmniej 2 strony Zgoda co do warunków Zgodne oświadczenie o przyjęciu warunków i zobowiązaniu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google