Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POLISH COMPOSERS POLSCY KOMPOZYTORZY

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POLISH COMPOSERS POLSCY KOMPOZYTORZY"— Zapis prezentacji:

1 POLISH COMPOSERS POLSCY KOMPOZYTORZY
The Poland can be proud many prominent composers. We portray only few prominent representatives of various epochs in our introduction. Polska może poszczycić się wieloma wybitnymi kompozytorami. W naszej prezentacji ukazujemy tylko nielicznych wybitnych przedstawicieli różnych epok.

2 Michał Kleofas Ogiński (1765 – 1833)
Representative of the epoch of classicism. The author of unusually popular polonaise „Farewell Motherland”. Przedstawiciel epoki klasycyzmu. Autor niezwykle popularnego poloneza „Pożegnanie Ojczyzny”.

3 Józef Elsner (1769-1854)- kompozytor, pedagog i teoretyk muzyki.
Author of mass, of cantata works, of ballets, of operas, of symphonic and cosy pieces. The Frederic Chopin teacher. Autor mszy, offertoriów, utworów oratoryjno – kantatowych, baletów, oper, utworów symfonicznych i kameralnych. Nauczyciel Fryderyka Chopina.

4 Karol Kurpiński ( )- the composer, conductor, educator the representative of late classicism. "La Varsovienne" composed to the French poet C. Delavigne text. This poet wrote the libretto of the opera Vespers Sicilian Giuseppe Verdiego, linking to Poles fight about independence consciously. Varsovian text was translated by the Charles Sienkiewicz. Song this is defined one of national Poles hymns. He is played during important military and national holidays today. kompozytor, dyrygent, pedagog przedstawiciel późnego klasycyzmu. Skomponował "La Varsovienne" do tekstu francuskiego poety C. Delavigne. Ten poeta napisał libretto opery Nieszpory sycylijskie Giuseppe Verdiego, świadomie nawiązujące do walki Polaków o niepodległość. Tekst Warszawianki został przetłumaczony przez Karola Sienkiewicza. Pieśń ta określana jest jednym z hymnów narodowych Polaków. Dziś grana jest podczas ważnych świąt wojskowych i narodowych.

5 Fryderyk Chopin ( ) The most prominent Polish composer and pianist, the front representative of the music of the period of romanticism in the world. She lay at the sources of his works great artistic sensibility and the skill of drawing the patterns from Polish folk music. He created: polonaise, mazurkas, scherza, nocturnes, etudes, ballads, sonatas, preludes. Najwybitniejszy polski kompozytor i pianista, czołowy przedstawiciel muzyki okresu romantyzmu na świecie. U źródeł jego twórczości leżała wielka wrażliwość artystyczna oraz umiejętność czerpania wzorców z polskiej muzyki ludowej. Tworzył: polonezy, mazurki, scherza, nokturny, etiudy, ballady, sonaty, preludia.

6 Stanisław Moniuszko (1819-1872)
conductor, composer, educator, the author of song, operettas and ballets permeated with patriotism and Polish folk motives; the creator of the national opera. dyrygent, kompozytor, pedagog, autor pieśni, operetek i baletów przesyconych patriotyzmem i polskimi motywami ludowymi; twórca opery narodowej.

7 Ignacy Jan Paderewski (1860-1941)
Polish pianist, composer, politician, Prime Minister Poland, independence activist, the professor of the conservatory in the Warsaw. polski pianista, kompozytor, polityk, premier Polski, działacz niepodległościowy, profesor konserwatorium w Warszawie.

8 Feliks Nowowiejski (1877-1946)
Polish composer, conductor, educator, organist-virtuoso, the organizer of the musical life, papal chamberlain; the author of piano concerts, organ works, symphony; he composed music to "Army unit" Maria Konopnicka. polski kompozytor, dyrygent, pedagog, organista-wirtuoz, organizator życia muzycznego, szambelan papieski; autor koncertów fortepianowych, utworów organowych, symfonii; skomponował muzykę do "Roty" Marii Konopnickiej.

9 Karol Szymanowski ( ) Polish composer, pianist, educator and musical critic; He is recognised for the the most prominent Polish composer next to the Frederic Chopin. The author of operas, concerts, choral music, song, ballets, symphony. polski kompozytor, pianista, pedagog i krytyk muzyczny; obok Fryderyka Chopina jest uznawany za najwybitniejszego polskiego kompozytora Autor oper, koncertów, muzyki chóralnej, pieśni, baletów, symfonii.

10 Grażyna Bacewicz ( ) Polish composer and violinist. She created instrumental compositions orchestral: symphonies, overtures, suites, concerts, grotesques, waltzes, oberki,. It is also the authoress of works on solowe instruments and orchestra. polska kompozytorka i skrzypaczka. Tworzyła kompozycje instrumentalne orkiestrowe: symfonie, uwertury, suity, koncerty, groteski, walce, oberki,. Jest też autorką utworów na instrumenty solowe i orkiestrę.

11 Wojciech Killar ( ) Polish pianist and the composer of classical music, the creator of movie music, conductor. The author music to so popular films, how: Lord Tadeusz, Pianist, Only his. polski pianista i kompozytor muzyki poważnej, twórca muzyki filmowej, dyrygent. Autor muzyki do tak popularnych filmów, jak: Pan Tadeusz, Pianista, Sami swoi.


Pobierz ppt "POLISH COMPOSERS POLSCY KOMPOZYTORZY"

Podobne prezentacje


Reklamy Google