Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SZTUKA DOWODZENIA W POLSKIEJ PRAKTYCE WOJSKOWEJ.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SZTUKA DOWODZENIA W POLSKIEJ PRAKTYCE WOJSKOWEJ."— Zapis prezentacji:

1 SZTUKA DOWODZENIA W POLSKIEJ PRAKTYCE WOJSKOWEJ

2 SZTUKA DOWODZENIA W POLSKIEJ PRAKTYCE WOJSKOWEJ
Cel ZAPOZNAĆ Z PROBLEMATYKĄ DOWODZENIA W WOJSKACH LĄDOWYCH SIŁ ZBROJNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PRZEDSTAWIĆ PODSTAWOWE POJĘCIA NORMATYWNE Z ZAKRESU DOWODZENIA PRZYGOTOWAĆ PAŃSTWA DO SAMODZIELNEJ PRACY Z ZAKRESU PROBLEMATYKI DOWODZENIA PRZEDSTAWIĆ STRUKTURĘ SYSTEMU DOWODZENIA SZ RP

3 ROZWINIĘCIE POJĘCIA „KIEROWANIE” I „DOWODZENIE”
ZAGADNIENIA GENEZA DOWODZENIA ROZWINIĘCIE POJĘCIA „KIEROWANIE” I „DOWODZENIE” ZASADY DOWODZENIA SYSTEM DOWODZENIA - PODSTAWOWE POJĘCIA I KOMPONENTY SKŁADOWE ORGANIZACJA DOWODZENIA PROCES DOWODZENIA ŚRODKI DOWODZENIA

4 SIŁY ZBROJNE WÓDZ Geneza Dowodzenia WSPÓLNOTA PLEMIENNA Przywódca rodu
Dowódca-żołnierz Odważny Sprawny fizyczne Przebiegły Nie lękał się brać udziału w walce Zdecydowanie Umiejętność oceny sytuacji Wytrwałość SIŁY ZBROJNE Sztuka wojowania Sztuka dowodzenia

5 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Geneza Dowodzenia OKRES ŚREDNIOWIECZA Wódz Książe Król Strateg Żołnierz-praktyk Planista i organizator bitwy Dowodził bitwą Zazwyczaj osobiście walczył RYCERSTWO JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Poczet rycerski (kopia) Chorągiew Rodowa Chorągiew Ziemska Chorągiew Królewska

6 Sztuka dowodzenia w bitwie pod Grunwaldem w 1410
Geneza Dowodzenia Sztuka dowodzenia w bitwie pod Grunwaldem w 1410 Nowe zasady i reguły dowodzenia: Mobilizacyjne i operacyjne rozwinięcie wojsk Fortyfikacyjna osłona kierunku Tworzenie zapasów (żywność, pasza) Ześrodkowanie wojsk Uszykowanie wojsk do bitwy z przestrzeganiem zasady nie rozpoznania wysiłku Dowodzenie w toku bitwy Zorganizowanie narady w Brześciu Użycie po raz pierwszy map

7 Geneza Dowodzenia

8 Geneza Dowodzenia WNIOSKI Z BITWY Planowe i wszechstronne przygotowanie bitwy Zespołowe opracowanie planu (W. Jagiełło, Witold) Właściwie określone cele wojny i kierunków działania wojsk Król przestał być wojownikiem a zaczął oceniać sytuacje i dowodzić wojskami Zorganizowanie systemu dowodzenia „wzgórze dowódcy” Utrzymanie wojsk w karności i nie uleganie naciskom otoczenia króla

9 Dowódca ARMIA ZAWODOWA Geneza Dowodzenia VII – VIII wiek SZTAB
Potrzeba planowania operacyjnego Wywiadu Zaopatrzenia SZTAB Oficerowie sztabu ARMIA ZAWODOWA Rodzaje wojsk

10 SZTAB Szef Sztabu Oficerowie sztabu (specjaliści)
Geneza Dowodzenia OKRES NAPOLEOŃSKI NACZELNY WÓDZ Naczelny wódz zaczyna korzystać z pomocy sztabu Szef Sztabu pomocnikiem dowódcy Sztab uczestniczy w przygotowaniu bitwy Następuje podział obowiązków wewnątrz sztabu SZTAB Szef Sztabu Oficerowie sztabu (specjaliści) ARMIA ZAWODOWA „Dokument o służbie Sztabu Generalnego” Marszałek Berthier 1796 Rodzaje wojsk

11 ARMIA NACZELNY WÓDZ Geneza Dowodzenia
KONIEC WOJEN NAPOLEOŃSKICH DO POCZĄTKU XX WIEKU NACZELNY WÓDZ Zastój w sztuce prowadzenia wojny Opracowanie zakresu obowiązków sztabu i jego regulaminu Rozwój teorii dowodzenia: (Henri Jamini, Carl von Clausevitz) SZTAB GENERALNY Szef Sztabu ARMIA SZTAB NIŻSZYCH SZCZEBLI DOWODZENIA SZTAB NIŻSZYCH SZCZEBLI DOWODZENIA

12 ARMIA NACZELNY WÓDZ Geneza Dowodzenia OKRES I i II WOJNY ŚWIATOWEJ
Wielotysięczne armie Bloki militarne Skomplikowane dowodzenie Wzrost jakości dowodzenia wywiera znaczący wpływ na prowadzone działania Utechnicznienie armii Zużycie olbrzymich środków materiałowych Opracowanie zakresu obowiązków sztabu i jego regulaminu Rozwój teorii dowodzenia i dyskusja nad powołaniem nowej nauki: (Ferdynand Foch, Borys Szaposznikow, Stefan Mossor) NACZELNY WÓDZ SZTAB GENERALNY Szef Sztabu ARMIA SZTAB NIŻSZYCH SZCZEBLI DOWODZENIA SZTAB NIŻSZYCH SZCZEBLI DOWODZENIA

13 OKRES PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Geneza Dowodzenia OKRES PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ Rozwój różnorodnych środków i sposobów niszczenia Wojska wyposażone w broń masowego rażenia Powołanie nowych bloków militarnych Powstanie nowych rodzajów sil zbrojnych Wyposażenie organów dowodzenia w nowe środki techniczne Rozwój nowych nauk takich jak: cybernetyka,informatyka, prakseologia, teoria organizacji i kierowania Kształtuje się współczesna teoria dowodzenia wojskami, jej przedstawiciele to: F. Skibiński, L. Kuleszyński, A. Aponowicz, S. Piotrowski, J. Orzechowski i inni.

14 ROZWINIĘCIE POJĘCIA „KIEROWANIE” I „DOWODZENIE”

15 Rozwinięcie pojęcia „kierowanie”
ENCYKLOPEDIA ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA RED.L. PASIECZNY PWE WARSZAWA 1981 S.205: KIEROWANIE: ODDZIAŁYWANIE JEDNEGO OBIEKTU (KIERUJĄCEGO) NA INNY OBIEKT(KIEROWANY) ZMIERZAJĄCE DO TEGO, ABY OBIEKT KIEROWANY ZACHOWYWAŁ SIĘ(DZIAŁAŁ LUB FUNKCJONOWAŁ) W KIERUNKU OSIĄGNIĘCIA POSTAWIONEGO PRZED NIM CELU

16 Rozwinięcie pojęcia „kierowanie”
MAŁA ENCYKLOPEDIA PRAKSEOLOGII I TEORII ORGANIZACJI - T.PSZCZOŁOWSKI Zakład Narodowy im.Ossolińskich Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1978 s.95 KIEROWANIE: ODDZIAŁYWANIE ZWIERZCHNIKA NA OSOBĘ ORGANIZACYJNIE MU PODPORZĄDKOWANĄ, TJ. PODWŁADNEGO, ZGODNIE Z USTALENIAMI ZAWARTYMI W ORGANIZACJI FORMALNEJ ALBO Z ICH KONSENKWENCJAMI.

17 Rozwinięcie pojęcia „kierowanie”
RED J.STONER,CH.WANKEL PWE WARSZAWA 1997 s.23: KIEROWANIE JEST TO PROCES PLANOWANIA, ORGANIZOWANIA, PRZEWODZENIA I KONTROLOWANIA DZIAŁALNOŚCI CZŁONKÓW ORGANIZACJI ORAZ WYKORZYSTYWANIA WSZYSTKICH INNYCH JEJ ZASOBÓW DLA OSIĄGNIĘCIA USTALONYCH CELÓW.

18 Rozwinięcie pojęcia „kierowanie”
NOWY SŁOWNIK POPRAWNEJ POLSZCZYZNY RED.A.MARKOWSKI PWN WARSZAWA 1999 s.326: KIEROWAĆ: * WYTYCZAĆ KOMUŚ KIERUNEK W PRZESTRZENI LUB DZIAŁANIU *ZARZĄDZAĆ, PRZEWODNICZYĆ, RZĄDZIĆ

19 Rozwinięcie pojęcia „kierowanie”
SŁOWNIK JĘZYKA POLSKIEGO RED.W. DOROSZEWSKI WIEDZA POWSZECHNA WARSZAWA s. 668: KIEROWAĆ : WSKAZYWAĆ, WYTYCZAĆ DROGI DZIAŁANIA; RZĄDZIĆ; STAĆ NA CZELE, ZARZĄDZAĆ;

20 Rozwinięcie pojęcia „kierowanie”
SŁOWNIK TERMINÓW Z ZAKRESU BEZPIECZŃSTWA NARODOWEGO RED.B.BALCEROWICZ AON WARSZAWA s. 34: KIEROWANIE: DZIAŁALNOŚĆ ZMIERZAJĄCA DO SKOORDYNOWANEGO WYKORZYSTANIA BĘDĄCYCH DO DYSPOZYCJI ORGANU KIEROWNICZEGO ZASOBÓW LUDZKICH I MATERIALNYCH DLA OSIĄGNIĘCIA ZAŁOŻONYCH CELÓW

21 Rozwinięcie pojęcia „kierowanie”
Kierowanie - warunki: istnieją dwa związane ze sobą moduły dynamiczne: kierujący i wykonawczy. Moduły te tworzą razem system kierowania; między modułami istnieją sprzężenia jednokierunkowe lub dwukierunkowe; dla obydwu modułów stanowiących jeden system kierowania istnieje określony cel kierowania, któremu podporządkowane jest działanie modułów; moduł kierujący oddziałuje na elementy składowe modułu wykonawczego, powodując przez to pożądane (zgodne z celem kierowania) zmiany stanów tego ostatniego.

22 Rozwinięcie pojęcia „kierowanie”
MODUŁ KIERUJĄCY WYKONAWCZY Wejście Wyjście Cel działania

23 ROZWINIĘCIE POJĘCIA „DOWODZENIE”

24 Rozwinięcie pojęcia „dowodzenie”
Dowodzenie określa się jako złożoną i wielofunkcyjną działalność dowództw jednostek (związków, oddziałów, pododdziałów) różnych szczebli organizacyjnych sił zbrojnych w całości, a także poszczególnych rodzajów sił zbrojnych oraz rodzajów wojsk. Czym zatem jest dowodzenie ?

25 Rozwinięcie pojęcia „dowodzenie”
DEFINICJE DOWODZENIA DOWODZIĆ - być zwierzchnikiem jednostki wojskowej; kierować akcją wojenną; komenderować - MAŁY SŁOWNIK JĘZYKA POLSKIEGO DOWODZENIE wojskami jest to szczególny rodzaj kierowania, sprawowany przez dowódców i sztaby wobec podległych im wojsk, oddziałów, pododdziałów w zakresie przygotowania, zabezpieczenia, prowadzenia działań bojowych - PSYCHOLOGIA WALKI I DOWODZENIA J. CENDROWSKI, S. SWEBOCKI WYD.1973

26 Rozwinięcie pojęcia „dowodzenie”
DOWODZENIE, kierowanie wojskami - Całokształt celowej działalności dowódcy i sztabów realizowanej w ramach określonego systemu kierowania, zapewniającej wysoką gotowość bojową i właściwe przygotowanie wojsk do jak najlepszego osiągnięcia celów, bitwy lub operacji... . Dowodzenie jest szczególnym rodzajem kierowania ze względu na strukturę organizacyjną sił zbrojnych i specyfikę realizowanych przez nie zadań, zwłaszcza w warunkach wojny. -LEKSYKON WIEDZY WOJSKOWEJ

27 Rozwinięcie pojęcia „dowodzenie”
“DOWODZENIE jest to proces, poprzez który dowódca narzuca swoją wolę i zamiary podwładnym oraz w ramach którego wspomagany przez swój sztab planuje organizuje, koordynuje i ukierunkowuje działania podległych mu wojsk przez użycie standardowych procedur działania i wszelkich dostępnych środków przekazywania informacji”.

28 Rozwinięcie pojęcia „dowodzenie” COMMAND AND CONTROL (C2)
COMMAND to:- 1/ Proces, w ramach którego dowódca zmusza podwładnych do działania zgodnie ze swoją wolą i zamiarami. Obejmuje on władzę i odpowiedzialność za użycie podległych mu sił i środków do wykonania zadania; 2/ Władza nadana osobie (dowódcy) wyznaczonej spośród stanu osobowego sił zbrojnych w celu kierowania, koordynacji i dowodzenia siłami zbrojnymi; 3/Wola (rozkaz) dowódcy wyrażana w celu spowodowania określonych działań.

29 Rozwinięcie pojęcia „dowodzenie”
CONTROL to: 1/Proces, w którym dowódca, wspomagany przez swój sztab, organizuje, koordynuje i kieruje działaniami podległych mu sił poprzez użycie standardowych procedur działania i wszelkich dostępnych środków przekazywania informacji; 2/Władza wykonywana przez dowódcę nad częścią działań podległej organizacji, lub innej organizacji normalnie nie będącej pod jego dowództwem, obejmującą odpowiedzialność za realizację rozkazów lub dyrektyw. Cała lub część tej władzy może być przeniesiona lub przekazana.

30 Rozwinięcie pojęcia „dowodzenie”
Dowodzenie zatem to proces planowania, organizowania, przewodzenia i kontrolowania działania wojsk oraz wykorzystania przydzielonych im zasobów dla osiągnięcia określonych celów, związanych w czasie pokoju – z przygotowaniem, a w czasie wojny – z bezpośrednim prowadzeniem operacji.

31 Rozwinięcie pojęcia „dowodzenie” DOWODZENIE /Reg.Dz.WL SZ RP/
jest to proces, poprzez który dowódca narzuca swoją wolę i zamiary podwładnym oraz w ramach którego wspomagany przez swój sztab planuje, organizuje, koordynuje i ukierunkowuje działania podległych mu sił przez użycie standardowych procedur działania i wszelkich dostępnych środków przekazywania informacji.

32 ZASADY DOWODZENIA

33 JEDNOŚĆ DOWODZENIA(UNITY OF COMMAND)
Zasady dowodzenia JEDNOŚĆ DOWODZENIA(UNITY OF COMMAND) OSIĄGA SIĘ POPRZEZ PRZEKAZANIE UPRAWNIEŃ DO DOWODZENIA I KOORDYNOWANIA DZIAŁAŃ WSZYSTKICH WOJSK JEDNEMU DOWÓDCY (JEDNOOSOBOWE DOWODZENIE - PRZYP. AUTORA) NA WSZYSTKICH SZCZEBLACH ORGANIZACYJNYCH JEDNOŚĆ DOWODZENIA ZAPEWNIA NIEZBĘDNĄ SPÓJNOŚĆ PLANOWANIA I WYKONANIA ZADAŃ.

34 CIĄGŁOŚĆ DOWODZENIA (CONTINUITY OF COMMAND) -
Zasady dowodzenia CIĄGŁOŚĆ DOWODZENIA (CONTINUITY OF COMMAND) - JEDNOŚĆ DOWODZENIA JEST W DALSZEJ KOLEJNOŚCI WZMACNIANA POPRZEZ CIĄGŁOŚĆ DOWODZENIA W TRAKCIE TRWANIA KAMPANII CZY WAŻNIEJSZEJ OPERACJI. OSIĄGA SIĘ JĄ GDY „TEN KTÓRY PLANUJE POWINIEN REALIZOWAĆ”,JEDNAKŻE OKOLICZNOŚCI MOGĄ NA TO NIE POZWOLIĆ. DOWODZENIE WINNO BYĆ PROCESEM CIĄGŁYM PRZEZ CAŁY OKRES TRWANIA KAMPANII CZY OPERACJI.

35 STRUKTURA DOWODZENIA (CLEAR CHAIN OF COMMAND)
Zasady dowodzenia STRUKTURA DOWODZENIA (CLEAR CHAIN OF COMMAND) STRUKTURA SYSTEMU DOWODZENIA JEST HIERARCHICZNA. POMIMO TO ROZKAZY DLA PODWŁADNYCH MOGĄ ZAWIERAĆ ZADANIA DLA KONKRETNYCH SIŁ LUB ELEMENTÓW STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ, OGRANICZENIA NARODOWE LUB DODATKOWE ZADANIA.

36 INTEGRACJA DOWODZENIA (INTEGRATION OF COMMAND)
Zasady dowodzenia INTEGRACJA DOWODZENIA (INTEGRATION OF COMMAND) INTEGRACJA STRUKTUR DOWODZENIA ZAPEWNIA NAJLEPSZE WYKO- RZYSTANIE ZDOLNOŚCI POSZCZEGÓLNYCH KOMPONENTÓW RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH /RODZAJÓW WOJSK/ DO WSPÓLNEGO OSIĄGNIĘCIA CELU KAMPANII CZY OPERACJI. JEŻELI WYMAGANE JEST ODDZIELNE STANOWISKO DOWODZENIA OKREŚLONEGO KOMPONENTU POŁĄCZO- NYCH SIŁ,TO POWINNO BYĆ ZORGANIZOWANE. NIE MOŻE JEDNAK ONO DEZORGANIZOWAĆ POŁĄCZONYCH SZCZEBLI DOWODZENIA. BARDZO WAŻNYM ELEMENTEM PROCESU DOWODZENIA JEST INFORMACJA.

37 DECENTRALIZACJA DOWODZENIA (DECENTRALISATION)
Zasady dowodzenia DECENTRALIZACJA DOWODZENIA (DECENTRALISATION) STRUKTURA DOWODZENIA JEST ZWYKLE HIERARCHICZNA. JEDNAK W WYJĄTKOWYCH SYTUACJACH DYREKTYWY, ROZKAZY DO KOLEJ- NYCH PODWŁADNYCH MOGĄ ZAWIERAĆ ZADANIA DLA WYBRANEGO ELEMENTU ICH SIŁ.

38 JAKO NAJWAŻNIEJSZE MOŻEMY WYMIENIĆ:
Zasady dowodzenia JAKO NAJWAŻNIEJSZE MOŻEMY WYMIENIĆ: - UCZESTNICTWO W KAMPANIACH I OPERACJACH ZARÓWNO W OBRONIE WEWNĘTRZNEJ SOJUSZU/art..5/, JAK I W OPERACJACH POKOJOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ SOJUSZ POZA SWOIMI GRANICAMI/poza art..5/ - PLANOWANIE CZASU POKOJU, KOORDYNACJA STANOWISK POLSKI I NATO; - KONSULTACJE POLITYCZNE, OPRACOWANIE PLANÓW OPERACYJNYCH; - OKREŚLENIE CELU DZIAŁANIA (ZADANIA); - ZABEZPIECZENIE LOGISTYCZNE.

39 SYSTEM DOWODZENIA - PODSTAWOWE POJĘCIA I KOMPONENTY SKŁADOWE

40 to integralna część systemu operacji, organizowany w
System dowodzenia SYSTEM DOWODZENIA to integralna część systemu operacji, organizowany w celu sprawnego dowodzenia w czasie działań.

41 SYSTEM DZIAŁAŃ OPERACYJNYCH
Model systemu dowodzenia w ujęciu informacyjno-decyzyjnym NADRZĘDNY SYSTEM DZIAŁAŃ SYSTEMY DZIAŁAŃ BOJOWYCH SĄSIADÓW SYSTEM DZIAŁAŃ BOJOWYCH PRZECIWNIKA SYSTEM DZIAŁAŃ OPERACYJNYCH PODSYSTEM DOWODZENIA PODSYSTEMY ZABEZPIECZENIA LOGISTYCZNEGO PODSYSTEM OPERACJI I ZABEZPIECZENIA OPERACYJNEGO PODSYSTEM INFORMACYJNY DECYZYJNY informacje decyzyjne informacje sytuacyjne zasilanie logistyczne

42 System dowodzenia „Zintegrowany system, obejmujący doktrynę, procedury, struktury organizacyjne, stany osobowe, sprzęt i łączność, który zapewnia dowódcom wszystkich szczebli terminowe i wystarczające dane do: planowania działań, kierowania nimi, ich koordynacji i nadzorowania” - NATO GLOSSARY AAP-6

43 ORGANIZACJA DOWODZENIA
System dowodzenia "SYSTEM DOWODZENIA – to wzajemnie ze sobą powiązane funkcjonalne i wewnętrznie skoordynowane elementy organizacyjne, ludzkie i materiałowe, zgrupowane w trzy komponenty: ŚRODKI DOWODZENIA ORGANIZACJA DOWODZENIA PROCES DOWODZENIA

44 ORGANIZACJA DOWODZENIA to:
System dowodzenia ORGANIZACJA DOWODZENIA to: ogólne zasady działania (doktryna); sposób zorganizowania dowództw; relacje pomiędzy dowództwami; uprawnienia i odpowiedzialność dowództw; podział i struktura funkcjonalna dowództw na stanowiskach dowodzenia.

45 Typowa struktura organizacyjna dowództwa
GRUPA G R U PA D O W Ó D C Y DOWÓDCA Z-ca D-cy S Z T A B SZEF SZTABU GRUPA GŁÓWNA S/G S/G 6 GRUPA SPECJALISTYCZNA OFICEROWIE ŁĄCZNIKOWI WYNIKI ANALIZY STRUKTUR POZWALAJA NA SPRECYZOWANIE PEWNYCH UOGÓLNIEN W ZAKRESIE STRUKTUR ORGANIZACYJNYCH DOWÓDZTW W NATO; NIEZALEŻNIE OD PEWNYCH RÓŻNIC WYNIKAJĄCYCH Z PRZYNALEŻNOŚCI NARODOWEJ, SZCZEBLA ORGANIZACYJNEGO, MOŻNA ZWYKLE WYODRĘBNIĆ...

46 Typowa struktura organizacyjna dowództwa
GRUPA DOWÓDCY. (PERSONAL STAFF GROUP) Składa się z osób funkcyjnych i komórek organizacyjnych, z którymi pracuje bezpośrednio dowódca. SKŁAD TEJ GRUPY MOŻE SIĘ RÓŻNIĆ; ZALEŻY TO OD... ZWYKLE MA ONA CHARAKTER „NIE BOJOWY” ALE NIE JEST TO REGUŁA.

47 * - coordinating staff group
Typowa struktura organizacyjna dowództwa GRUPA GŁÓWNA. (GENERAL STAFF GROUP*) Składa się z (w zależności od szczebla dowodzenia) z następujących oddziałów, wydziałów i sekcji (osób funkcyjnych): G/S1 - ds. personalnych G/S4 - ds. logistycznych (PERSONNEL) (CSS) G/S2 - ds. rozpoznania G/S5 - ds. współpracy (INTELLIGENCE) cywilno-wojskowej(CIMIC) G/S3 - ds. operacyjnych G/S6 - ds. wsparcia (OPERATIONS) dowodzenia i łączności (CIS) W DOKUMENTACH AMERYKAŃSKICH ... G6 CZASAMI OKREŚLANA JEST PO PROSTU SIGNAL - CZASEM CIS - SZCZEBEL DOWODZENIA, W ARMII NIEMIECKIEJ * - coordinating staff group

48 Obejmuje ona komórki organizacyjne
Typowa struktura organizacyjna dowództwa GRUPA SPECJALISTYCZNA. (SPECIAL STAFF GROUP) Obejmuje ona komórki organizacyjne (i/lub osoby funkcyjne) odpowiedzialne głównie* za problematykę wykorzystania rodzajów wojsk i służb. ALE NIE JEST TO REGUŁA NIEPODWAŻALNA, O CZYM ŚWIADCZY PRZYKŁAD ARMII NIEMIECKIEJ * - choć nie tylko

49 Oficerowie łącznikowi.
Typowa struktura organizacyjna dowództwa Oficerowie łącznikowi. (LIAISON OFFICERS) Właściwie przygotowane i wyposażone osoby (zespoły) funkcyjne, których zadaniem jest zapewnienie sprawnej wymiany informacji pomiędzy dowództwami

50 GSD ZSD TSD WSD PDO PPD Stanowiska
Rodzaje stanowisk dowodzenia Stanowiska dowodzenia powiązane ze sobą funkcjonalnie i informacyjnie w określonym układzie poziomym i pionowym są elementami składowymi wojennego systemu dowodzenia” GSD ZSD TSD WSD PDO PPD Slajd 1

51 Rodzaje stanowisk dowodzenia
Główne Stanowiska Dowodzenia (GSD) - na wszystkich szczeblach dowodzenia, przeznaczone są do planowania operacji (działań taktycznych) oraz do bezpośredniego dowodzenia wojskami i stanowią zasadnicze miejsce pracy dowództwa. Slajd 23 GSD Slajd 2

52 Rodzaje stanowisk dowodzenia
Zapasowe Stanowiska Dowodzenia (ZSD) - organizowane są w celu zapewnienia ciągłości i trwałości dowodzenia wojskami oraz przejęcia dowodzenia w wypadku obezwładnienia głównego SD. Zapasowe Stanowiska Dowodzenia nie ujawniają swojej działalności, gdy dowodzenie odbywa się z SD . Slajd 3 ZSD

53 Rodzaje stanowisk dowodzenia
Tyłowe Stanowiska Dowodzenia (TSD) - organizowane są w celu zarządzanie obszarem tyłowym, planowania i kierowania działaniami związanymi z ochroną obszaru tyłowego. Kierowania działaniami wsparcia logistycznego i personalnego,oraz planowania i kierowania przemieszczeniami w obszarze odpowiedzialności (tzw. administrative movement). Podtrzymania zasadniczych funkcji dowodzenia w sytuacji zniszczenia lub obezwładnienia GSD. TSD

54 Rodzaje stanowisk dowodzenia
Wysunięte Stanowiska Dowodzenia (WSD) - rozwija się okresowo, stosownie do potrzeb w celu zapewnienia dowódcy bezpośredniego dowodzenia podległymi wojskami w decydujących fazach operacji (walki). Obsada operacyjna tych stanowisk wydzielana jest z głównego SD(Zespół dowodzenia działaniami CD) . Slajd 23 Slajd 4 WSD

55 Rodzaje stanowisk dowodzenia
Punkt Dowódczo - Obserwacyjny (PDO) - rozwija się okresowo, stosownie do potrzeb w celu zapewnienia dowódcy bezpośredniego dowodzenia podległymi pododdziałami. Slajd 5 Punkt Dowódczo - Obserwacyjny (PDO) dowódcy bezpośredniego dowodzenia podległymi pododdziałami (Na szczeblu brygady może być rozwijany zamiast WSD). PDO

56 Rodzaje stanowisk dowodzenia
Powietrzne Punkty Dowodzenia (PPD) -stanowią element składowy stanowiska dowodzenia i wykorzystywane są do zapewnienia dowodzenia w czasie : przemieszczania się dowódcy, przegrupowania (przemieszczania) związków operacyjnych i taktycznych, wyprowadzania wojsk z rejonów zmasowanych uderzeń przeciwnika itp. PPD

57 Typy stanowisk dowodzenia
W całych Siłach Zbrojnych występować mogą następujące typy stanowisk dowodzenia: MOBILNE MOBILNO-STACJONARNE STACJONARNE Typy stanowisk dowodzenia: STACJONARNO-MOBILNE

58 Typy stanowisk dowodzenia
Stanowisko dowodzenia stacjonarno-mobilne oznacza, że jest rozmieszczane w wybranych i przygotowanych wcześniej obiektach, a środki mobilne autonomicznie uzupełniają tylko potrzeby w zakresie łączności i informatyki.

59 Typy stanowisk dowodzenia
Stanowisko dowodzenia mobilno-stacjonarne oznacza, że może być rozmieszczane w obiektach, które nie pokrywają potrzeb w zakresie łączności i informatyki, a mobilne środki dowódczo-sztabowe (WDSz) i łaczności oraz informatyki stanowią główną bazę w zakresie zaspokojenia potrzeb łączności i informatyki.

60 Typy stanowisk dowodzenia
Stanowisko dowodzenia mobilne oznacza, ze jest przygotowane do rozmieszczenia w każdych warunkach i w każdym rejonie, z wykorzystaniem i bez wykorzystania obiektów stacjonarnych, a praca jest prowadzona na mobilnych autonomicznych środkach dowódczo-sztabowych i aparatowniach łączności.

61 Stanowiska dowodzenia RODZAJ STANOWISKA DOWODZENIA
SZCZEBEL DOWODZENIA RODZAJ STANOWISKA DOWODZENIA SD ZSD TSD WSD PPD PDO KZ X X X X X Dywizja X X X X Brygada X X X Batalion X X

62 Stanowisko dowodzenia

63 Transformacja dowództwa na stanowisko dowodzenia
PLANOWANIE (PLANS) ROZPOZNANIE (INTEL) ZABEZPIECZENIE DZIA ŁAŃ ( CSS) DOWODZENIE WOJSKAMI (OPS) WSPARCIE (COMBAT SUPPORT) DOWODZENIA (COMMAND G1 G2 G3 G4 G6 WRiA (ARTY) + OPL (AD) + OPL WIn ż ENG) + LWL (AA) + LWL OT LOGISTYKA (LOGISTICS) ŁĄCZNOŚĆ (SIGNAL) ELEMENTY GRUPY G ŁÓWNEJ SPECJALI ŚCI I JEDNOSTKI WSPARCIA ELEMENTY SD

64 SZTUKA DOWODZENIA W POLSKIEJ PRAKTYCE WOJSKOWEJ
PYTANIA ?

65 SZTUKA DOWODZENIA W POLSKIEJ PRAKTYCE WOJSKOWEJ
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "SZTUKA DOWODZENIA W POLSKIEJ PRAKTYCE WOJSKOWEJ."

Podobne prezentacje


Reklamy Google