Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Piotr Magda PRZEPISY KARNE W ŚWIETLE WYMOGÓW KONSTYTUCYJNYCH I DYREKTYW TECHNIKI PRAWODAWCZEJ Jachranka, 6 marca 2015 r. Projekt jest współfinansowany.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Piotr Magda PRZEPISY KARNE W ŚWIETLE WYMOGÓW KONSTYTUCYJNYCH I DYREKTYW TECHNIKI PRAWODAWCZEJ Jachranka, 6 marca 2015 r. Projekt jest współfinansowany."— Zapis prezentacji:

1 Piotr Magda PRZEPISY KARNE W ŚWIETLE WYMOGÓW KONSTYTUCYJNYCH I DYREKTYW TECHNIKI PRAWODAWCZEJ Jachranka, 6 marca 2015 r. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 KONSPEKT ZAJĘĆ I. Przepisy karne w świetle wymogów konstytucyjnych 1)Zasada subsydiarności kryminalizacji 2)Zasada ustawowego określenia unormowania karnego 3)Zasada określoności przepisów karnych 4)Zasada proporcjonalności sankcji karnej 5)Zasada odpowiedzialności za czyn własny sprawcy II. Przepisy karne w świetle „Zasad techniki prawodawczej” Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3 I. PRZEPISY KARNE W ŚWIETLE WYMOGÓW KONSTYTUCYJNYCH (WPROWADZENIE) Odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto dopuścił się czynu zabronionego pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia (art. 42 ust. 1 zdanie pierwsze Konstytucji). Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

4 I. PRZEPISY KARNE W ŚWIETLE WYMOGÓW KONSTYTUCYJNYCH (WPROWADZENIE) Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób, przy czym ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw (art. 31 ust. 3 Konstytucji). Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

5 1. ZASADA SUBSYDIARNOŚCI KRYMINALIZACJI 1.Ciężar uprawdopodobnienia karygodności czynu spoczywa na ustawodawcy – w razie wątpliwości w tym zakresie, należy zrezygnować z sankcji karnej. 2.Reakcja karna nie jest jedyną możliwą reakcją na zachowanie, które jest oceniane jako naganne na gruncie danej ustawy. Nie każdy czyn naganny, związany tylko z treścią danej ustawy, jest czynem wymagającym zagrożenia karą. Prawo karne, a w szczególności stosowanie kary i innych środków reakcji karnej, to swoiste ultima ratio, do którego można i należy sięgać tylko w ostateczności. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

6 2. ZASADA USTAWOWEGO OKREŚLENIA UNORMOWANIA KARNEGO Źródłem unormowania karnego jest ustawa, co oznacza, że co do zasady muszą być w niej określone w sposób zupełny: 1)czyn zabroniony; 2)osoba (podmiot) podlegająca sankcji karnej; 3)rodzaj i wysokość sankcji karnej; 4)zasady jej wymierzania. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

7 3. ZASADA OKREŚLNOŚCI PRZEPISÓW KARNYCH Z przepisu karnego powinny jednoznacznie wynikać: 1)zakres podmiotów, których dotyczy czyn zabroniony; 2)okoliczności, w jakich znajduje zastosowanie dany zakaz; 3)znamiona czynu zabronionego; 4)sankcja karna grożąca (sankcje karne grożące) za popełnienie czynu zabronionego. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

8 4. ZASADA PROPORCJONALNOŚCI SANKCJI KARNEJ Ustawodawca: 1)nie powinien uciekać się do sankcji karnej, która „jest nadmiernie surowa”; 2)powinien przy określaniu rodzaju i wysokości sankcji karnej kierować się przede wszystkim stopniem społecznej szkodliwości penalizowanego czynu. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

9 5. ZASADA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA CZYN WŁASNY SPRAWCY Odpowiedzialność karna nie powinna być nakładana na podmioty, które nie mogły uniknąć popełnienia, ani też zapobiec popełnieniu czynu zabronionego. Innymi słowy, niedopuszczalne jest stosowanie środków o charakterze represyjnym (penalnym) wobec podmiotu, któremu nie można zarzucić naruszenia prawa. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

10 II. PRZEPISY KARNE W ŚWIETLE „ZASAD TECHNIKI PRAWODAWCZEJ” (WPROWADZENIE) Rozdział 9 „Przepisy karne” działu I ZTP wyraża dyrektywy dotyczące redagowania przepisów karnych – tak w odniesieniu do przestępstw, jak i wykroczeń. Przestrzeganie unormowań § 75 – 81 ZTP umożliwia nie tylko zapewnienie poprawności przepisów karnych w sferze techniki legislacyjnej, ale przede wszystkim przyczynia się do realizacji naczelnej zasady prawnej odnoszącej się do stanowienia tych przepisów, jaką jest ich określoność. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

11 § 75. 1. W przepisie karnym znamiona czynu zabronionego określa się w sposób wyczerpujący, bez odsyłania do nakazów albo zakazów zawartych w pozostałych przepisach tej samej ustawy lub w przepisach innych ustaw, w tym ustaw określanych jako „kodeks”, albo w postanowieniach umów międzynarodowych ratyfikowanych za zgodą wyrażoną w ustawie. 2. Odesłanie, o którym mowa w ust. 1, stosuje się tylko w przypadku, gdy bezprawność czynu polega na naruszeniu nakazów albo zakazów wyraźnie sformułowanych w innych przepisach tej samej ustawy albo postanowieniach umów międzynarodowych ratyfikowanych za zgodą wyrażoną w ustawie. W takim przypadku w przepisie karnym można odesłać do określonego przepisu tej samej ustawy albo do postanowienia oznaczonej umowy międzynarodowej, używając zwrotu: „Kto wbrew przepisom art.... (postanowieniom art.... umowy.....)”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

12 § 76. W przepisie karnym, przy opisywaniu znamion czynu zabronionego, nie używa się określeń „bezprawnie”, „świadomie” i im podobnych. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

13 § 79. 1. Przepisowi wyznaczającemu sankcję karną, dopuszczającemu alternatywnie kilka rodzajów kar, nadaje się brzmienie: 1)„..... podlega karze..... albo karze.....” (jeśli dopuszcza się tylko jedną z wymienionych kar); 2)„..... podlega karze..... albo karze..... albo obu tym karom łącznie” (jeśli dopuszcza się nawet obie z wymienionych kar). 2. Przepisowi wyznaczającemu sankcję karną, dopuszczającemu kumulatywnie kilka rodzajów kar, nadaje się brzmienie: 1)„..... podlega karze..... i karze.....” (jeśli kumulatywność jest obligatoryjna); 2)„..... podlega karze....., obok kary.... można wymierzyć karę...” (jeśli kumulatywność jest fakultatywna). Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

14 Dziękuję za uwagę Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "Piotr Magda PRZEPISY KARNE W ŚWIETLE WYMOGÓW KONSTYTUCYJNYCH I DYREKTYW TECHNIKI PRAWODAWCZEJ Jachranka, 6 marca 2015 r. Projekt jest współfinansowany."

Podobne prezentacje


Reklamy Google