Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PODSTAWY EDUKACJI PRAWNEJ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PODSTAWY EDUKACJI PRAWNEJ"— Zapis prezentacji:

1 PODSTAWY EDUKACJI PRAWNEJ
ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NIELETNIEGO ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA WOBEC NIELETNIEGO NA WZGLĘDEM NIELETNIEGO OPRACOWAŁA: DOROTA OBOZA

2 OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY
USTAWA O POSTĘPOWANIU W SPRAWACH NIELETNICH USTAWA O OCHRONIE ZDROWIA PRZED NASTĘPSTWAMI UŻYWANIA TYTONIU I WYROBÓW TYTONIOWYCH USTAWA O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI USTAWA O PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII KODEKS RODZINNY I OPIEKUŃCZY KODEKS KARNY OPRACOWAŁA: DOROTA OBOZA

3 ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NIELETNICH
OSOBY DO 13 ROKU ŻYCIA BRAK ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ PRZED SĄDEM, W PRZYPADKU DEMORALIZACJI LUB POPEŁNIENIA CZYNU NIEZGODNEGO Z PRAWEM - POSTĘPOWANIE OPIEKUŃCZE OSOBY W WIEKU OD 13 DO 17 ROKU ŻYCIA ODPOWIADAJĄ PRZED SĄDEM RODZINNYM I NIELETNICH ZA POPEŁNIENIE CZYNU KARALNEGO OSOBY W WIEKU DO 18 ROKU ŻYCIA ODPOWIADAJĄ PRZED SĄDEM RODZINNYM I NIELETNICH W ZAKRESIE ZAPOBIEGANIA I ZWALCZANIA DEMORALIZACJI OPRACOWAŁA: DOROTA OBOZA

4 ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NIELETNICH
OSOBA, KTÓRA NIE UKOŃCZYŁA 18 LAT, A PRZEJAWIA ZACHOWANIA ŚWIADCZĄCE O DEMORALIZACJI, OSOBA, KTÓRA UKOŃCZYŁA 13 LAT, A NIE UKOŃCZYŁA LAT 17 I DOPUŚCIŁA SIĘ POPEŁNIENIA CZYNU KARALNEGO, OSOBA, KTÓRA NIE UKOŃCZYŁA 21 ROKU ŻYCIA I WZGLĘDEM KTÓREJ ZOSTAŁY ORZECZONE ŚRODKI WYCHOWAWCZE LUB POPRAWCZE OPRACOWAŁA: DOROTA OBOZA

5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA WOBEC NIELETNICH WG USTAWY O POSTĘPOWANIU W SPRAWACH NIELETNICH
ART. 4 §1 „KAŻDY, KTO STWIERDZI ISTNIENIE OKOLICZNOŚCI ŚWIADCZĄCYCH O DEMORALIZACJI NIELETNIEGO, W SZCZEGÓLNOŚCI NARUSZENIE ZASAD WSPÓŁŻYCIA SPOŁECZNEGO, POPEŁNIENIE CZYNU ZABRONIONEGO, SYSTEMATYCZNE UŻYWANIE ALKOHOLU LUB INNYCH ŚRODKÓW W CELU WPROWADZENIA SIĘ W STAN ODURZENIA, UPRAWIANIE NIERZĄDU, WŁÓCZĘGOSTWO, UDZIAŁ W GRUPACH PRZESTĘPCZYCH MA SPOŁECZNY OBOWIĄZEK ODPOWIEDNIEGO PRZECIWDZIAŁANIA TEMU, A PRZEDE WSZYSTKIM ZAWIADOMIENIA O TYM RODZICÓW LUB OPIEKUNA NIELETNIEGO, WŁAŚCIWEGO ORGANU, SZKOŁY, SĄDU RODZINNEGO, POLICJI LUB INNEGO” OPRACOWAŁA: DOROTA OBOZA

6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA WOBEC NIELETNICH WG USTAWY O POSTĘPOWANIU W SPRAWACH NIELETNICH
ART. 4 §2 „ KAŻDY, KTO DOWIEDZIAWSZY SIĘ O POPEŁNIENIU PRZEZ NIELETNIEGO CZYNU KARALNEGO, MA SPOŁECZNY OBOWIĄZEK ZAWIADOMIĆ O TYM SĄD RODZINNY LUB POLICJĘ” OPRACOWAŁA: DOROTA OBOZA

7 ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA WOBEC NIELETNICH WG USTAWY O POSTĘPOWANIU W SPRAWACH NIELETNICH
ART. 4 §3 „INSTYTUCJE PAŃSTWOWE I ORGANIZACJE SPOŁECZNE, KTÓRE W ZWIĄZKU ZE SWOJĄ DZIAŁALNOŚCIĄ DOWIEDZIAŁY SIĘ O POPEŁNIENIU PRZEZ NIELETNIEGO CZYNU KARALNEGO ŚCIGANEGO Z URZĘDU, SĄ OBOWIĄZANE NIEZWŁOCZNIE ZAWIADOMIĆ O TYM SĄD RODZINNY LUB POLICJĘ ORAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ CZYNNOŚCI NIE CIERPIĄCE ZWŁOKI, ABY NIE DOPUŚCIĆ DO ZATARCIA ŚLADÓW I DOWODÓW POPEŁNIENIA CZYNU”. OPRACOWAŁA: DOROTA OBOZA

8 NARUSZENIE ZASAD WSPÓŁŻYCIA SPOŁECZNEGO
NARUSZENIE ZASAD OGÓLNIE PRZYJĘTYCH W SZKOLE, NP. STATUTU, REGULAMINU, KODEKSU NARUSZENIE GODNOŚCI, UBLIŻANIE WYSZYDZANIE, OBRAŻANIE, RÓWNIEŻ POPRZEZ NP.: INTERNET, SMS-Y ITP. OPRACOWAŁA: DOROTA OBOZA

9 CZYN KARALNY „CZYN KARALNY” CZYN ZABRONIONY PRZEZ USTAWĘ JAKO PRZESTĘPSTWO LUB PRZESTĘPSTWO SKARBOWE ALBO WYKROCZENIE OKREŚLONE W ART.51, 69,74,76,85,87,119,122, 124, KW OPRACOWAŁA: DOROTA OBOZA

10 ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA RODZICÓW WYNIKAJĄCA Z WŁADZY RODZICIELSKIEJ
ZGODNIE Z KODEKSEM RODZINNYM I OPIEKUŃCZYM DZIECKO POZOSTAJE AŻ DO PEŁNOLETNIOŚCI POD WŁADZĄ RODZICIELSKĄ. RODZICE OBOWIĄZANI SĄ TROSZCZYĆ SIĘ O FIZYCZNY I DUCHOWY ROZWÓJ DZIECKA I PRZYGOTOWAĆ JE NALEŻYCIE DO PRACY DLA DOBRA SPOŁECZEŃSTWA ODPOWIEDNIO DO JEGO UZDOLNIEŃ. OPRACOWAŁA: DOROTA OBOZA

11 ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA RODZICÓW WYNIKAJĄCA Z WŁADZY RODZICIELSKIEJ
ZGODNIE Z USTAWĄ O POSTĘPOWANIU W SPRAWACH NIELETNICH SĄD RODZINNY MOŻE ZOBOWIĄZAĆ RODZICÓW LUB OPIEKUNA DO POPRAWY WARUNKÓW WYCHOWAWCZYCH, BYTOWYCH LUB ZDROWOTNYCH NIELETNIEGO, A TAKŻE DO ŚCISŁEJ WSPÓŁPRACY ZE SZKOŁĄ, DO KTÓREJ UCZĘSZCZA, PORADNIĄ PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNĄ LUB INNĄ PORADNIĄ SPECJALISTYCZNĄ, ZAKŁADEM PRACY, W KTÓRYM JEST ZATRUDNIONY ORAZ LEKARZEM LUB ZAKŁADEM LECZNICZYM. OPRACOWAŁA: DOROTA OBOZA

12 ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA RODZICÓW WYNIKAJĄCA Z WŁADZY RODZICIELSKIEJ
ZGODNIE Z USTAWĄ O POSTĘPOWANIU W SPRAWACH NIELETNICH W PRZYPADKU GDY RODZICE LUB OPIEKUN NIELETNIEGO UCHYLAJĄ SIĘ OD WYKONANIA OBOWIĄZKÓW NAŁOŻONYCH NA NICH PRZEZ SĄD RODZINNY, SĄD TEN MOŻE WYMIERZYĆ IM KARĘ PIENIĘŻNĄ, W WYSOKOŚCI OD 50 DO 1500 ZŁOTYCH. OPRACOWAŁA: DOROTA OBOZA

13 ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA RODZICÓW WYNIKAJĄCA Z WŁADZY RODZICIELSKIEJ
ZGODNIE Z KODEKSEM WYKROCZEŃ KTO PRZEZ RAŻĄCE NARUSZENIE OBOWIĄZKÓW WYNIKAJĄCYCH Z WŁADZY RODZICIELSKIEJ DOPUSZCZA DO POPEŁNIENIA PRZEZ NIELETNIEGO CZYNU ZABRONIONEGO PRZEZ USTAWĘ, JAKO PRZESTĘPSTWO LUB WYKROCZENIE I WSKAZUJĄCEGO NA DEMORALIZACJĘ NIELETNIEGO, PODLEGA KARZE GRZYWNY ALBO KARZE NAGANY. OPRACOWAŁA: DOROTA OBOZA

14 ŚRODKI WYCHOWAWCZO – POPRAWCZE NAJCZĘŚCIEJ STOSOWANE PRZEZ POLICJE
ROZMOWY PROFILAKTYCZNO-OSTRZEGAWCZE POWIADAMIANIE RODZICÓW O NEGATYWNYM ZACHOWANIU DZIECKA POWIADAMIANIE SZKÓŁ, PRZEDSTAWICIELI INSTYTUCJI I ORGANIZACJI O PRZEJAWACH DEMORALIZACJI NIELETNIEGO WNIOSKOWANIE DO SĄDU RODZINNEGO I NIELETNICH O ZASTOSOWANIE ŚRODKÓW WYCHOWAWCZYCH I POPRAWCZYCH LUB ICH ZMIANĘ OPRACOWAŁA: DOROTA OBOZA

15 ŚRODKI WYCHOWAWCZO – POPRAWCZE NAJCZĘŚCIEJ STOSOWANE PRZEZ SĄD RODZINNY
UPOMNIENIE ZOBOWIĄZANIE DO NAPRAWIENIA WYRZĄDZONEJ SZKODY USTANOWIENIE NADZORU ODPOWIEDZIALNEGO RODZICÓW LUB OPIEKUNÓW ZASTOSOWANIE NADZORU KURATORA OPRACOWAŁA: DOROTA OBOZA

16 ŚRODKI WYCHOWAWCZO – POPRAWCZE NAJCZĘŚCIEJ STOSOWANE PRZEZ SĄD RODZINNY
PRZEPADEK RZECZY UZYSKANYCH W ZWIĄZKU Z POPEŁNIENIEM CZYNU KARALNEGO UMIESZCZENIE W OŚRODKU WYCHOWAWCZYM LUB SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM UMIESZCZENIE W ZAKŁADZIE POPRAWCZYM OPRACOWAŁA: DOROTA OBOZA


Pobierz ppt "PODSTAWY EDUKACJI PRAWNEJ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google