Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Etyka zawodowa, czy wiem co to jest?. Etyka zawodowa, czy wiem co to jest?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Etyka zawodowa, czy wiem co to jest?. Etyka zawodowa, czy wiem co to jest?"— Zapis prezentacji:

1

2 Etyka zawodowa, czy wiem co to jest?

3 Etyka, etos, moralność Etyka  nauka o moralności, filozofia moralności, teoria naukowa, dotyczy rozmaicie ujętych faktów moralnych. Etos (gr. ethos  obyczaj)  styl życia pewnej określonej społeczności, oparty na przyjętej hierarchii wartości. Moralność  przedmiot etyki; całokształt norm, ocen, postaw i wzorców osobowych, które regulują stosunki społeczne.

4 Czym jest etyka zawodowa?
Etyka zawodowa (zwana deontologią)  to zbiór norm i reguł, które stanowią: jakie są moralne powinności przedstawicieli danego zawodu; kto stoi na straży ich przestrzegania; jakie konkretnie sankcje (kary) mogą być zastosowane wobec sprawcy niewłaściwego czy nagannego zachowania.

5 Powiązanie między wartościami a etyką
Czym są wartości? Wartości  to cechy, zachowania lub normy społeczne, które tworzą pewien system i powiązane są z potrzebami człowieka. Wartości hierarchicznie uporządkowane tworzą społeczny system wartości.

6 Najczęściej występujące rodzaje wartości:
wartości społeczne (człowiek, rodzina); wartości ekonomiczne (praca, wolny rynek); wartości etyczne (dobro, prawda); wartości polityczne (wolność, pokój); wartości estetyczne (piękno); wartości zachowawcze (zdrowie, życie); wartości emocjonalne (sympatia, miłość); wartości materialne (stabilizacja finansowa).

7 Relacje pomiędzy etyką ogólną, a etyką zawodową
Etyka (moralność) zawodowa nie jest czymś różnym ani sprzecznym w stosunku do moralności powszechnej. Jest przełożeniem ogólnospołecznych wymogów moralnych na język konkretnych warunków, sytuacji i zadań związanych z pracą zawodową.

8 Kodeks etyczny zawodu Kodeksem etycznym zawodu  nazywa się zbiór reguł, przepisów oraz procedur, które wyznaczają obowiązki moralne związane z wykonywaniem danego zawodu. Kodeks etyczny  wylicza uprawnienia przedstawicieli danego zawodu oraz rozstrzyga sytuacje konfliktowe, np.: którym wartościom w zaistniałych okolicznościach przyznać pierwszeństwo? jak reagować na pogwałcenie reguł uczciwej konkurencji, naruszenie zaufania itp.? jak rozwiązywać najistotniejsze dylematy, które pojawiają się w trakcie wykonywania czynności zawodowych?

9 Rola kodeksu etycznego w zawodach
Kodeksy etyczne odgrywają ważną rolę w zawodach, których wykonywanie łączy się z dysponowaniem i ochroną zasobów i dóbr, mających duże znaczenie ogólnospołeczne. W Polsce takie zawody mają szczególny status prawny i nazywane są zawodami zaufania publicznego  termin ten występuje w art. 17 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i ma określone znaczenie prawne.

10 Zawody zaufania publicznego w Polsce
Przykłady: zdrowie i życie (lekarz, farmaceuta, pielęgniarka, położna, psycholog itp.); wolność (sędzia, adwokat itp.); bezpieczeństwo (policjant, strażak, żołnierz, radca prawny itp.); oddziaływanie na osobowość (nauczyciel, duchowny, dziennikarz itp.). Zadanie dla uczniów: Wymieńcie po 1 (innym niż podane na slajdzie) zawodzie zaufania publicznego  uzasadnijcie swój wybór.

11 Czynniki decydujące o strukturze i charakterze etyki zawodowej
Moralność pracowników  to czynnik budujący infrastrukturę etyczną, którego nie sposób przecenić. Jednym z najczęściej pojawiających się w etyce twierdzeń jest myśl, że „nie ma niedobrego, nieuczciwego przedstawiciela danego zawodu…, są tylko nieuczciwi ludzie”.

12 Zasady etyki w zawodzie
1. Zasada godnego zachowania 2. Zasada lojalności 3. Zasada rzetelności 4. Zasada zaufania 5. Zasada integralności (np. środowiska zawodowego) 6. Zasada staranności i odpowiedzialności

13 Postępowanie etyczne przedsiębiorstw
Zachowania etyczne w działaniach firm przejawią się m.in. poprzez: tworzenie rzetelnego (wiarygodnego) wizerunku firmy; zapewnienie pracownikom bezpiecznych warunków pracy; zapewnienie adekwatnego do wkładu pracy i wykształcenia wynagrodzenia pracowników; sposób zarządzania firmą.

14 Zachowanie etyczne pracownika wobec pracodawcy  jak należy rozumieć?
Zachowanie etyczne pracownika należy rozumieć, jako lojalność wobec firmy, wypełnianie poleceń przełożonego, uczciwość, rzetelność oraz przestrzeganie przyjętych norm społecznych i zawodowych, m.in. takich, jak: koleżeńskość, dbałość o dobrą atmosferę w zespole, nie rywalizowanie z innymi w sposób nieuczciwy itp.

15 Karta ćwiczeń Pytanie Odpowiedź
Co oznacza dla Ciebie termin „zachowanie etyczne”? Z czym Ci się kojarzy zachowanie etyczne w życiu codziennym? Co oznacza dla Ciebie termin „etyka zawodowa”? Jakie treści powinny według Ciebie zawierać kodeksy etyczne? Jak rozumiesz pojęcie „tajemnica zawodowa”?

16 Bibliografia, netografia
Jak zbudować kulturę etyczną w firmie. Etyczny biznes. Wydawca ICAN Institute, [dostęp: ]. Drzeżdżon W., Etyczne aspekty pracy zawodowej. Wybrane zagadnienia. Studia Gdańskie Wizje i rzeczywistość, t. X, [dostęp: ]. Przykładowe kodeksy etyczne: Zasady etyki zawodowej Funkcjonariusza Staży Pożarnej, [dostęp: ]. Kodeks zawodowy informatyków. Polskie Towarzystwo Informatyczne [dostęp: ]. Kodeks etyki piekarza. Stowarzyszenie Rzemieślników Piekarstwa RP, [dostęp: ].

17


Pobierz ppt "Etyka zawodowa, czy wiem co to jest?. Etyka zawodowa, czy wiem co to jest?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google