Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Biogazownie rolnicze – ważny element zrównoważonej produkcji rolniczej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Biogazownie rolnicze – ważny element zrównoważonej produkcji rolniczej"— Zapis prezentacji:

1 Biogazownie rolnicze – ważny element zrównoważonej produkcji rolniczej
Jarosław Wiśniewski Naczelnik Wydziału Energii Odnawialnych i Biopaliw Departament Rynków Rolnych Poznań, r.

2 Czym jest zrównoważony rozwój?
Troska o środowisko – ochrona naturalnych nieodnawialnych zasobów, zminimalizowanie negatywnego oddziaływania na otoczenie. Równowaga społeczna – tworzenie nowych miejsc pracy i aktywne działania w celu podnoszenia jakości życia. Efektywność ekonomiczna – zysk dla zbiorowości uwzględniający koszty społeczne i środowiskowe. Środowisko Społeczeństwo Ekonomia

3 Priorytety rolnicze - Wspólna Polityka Rolna
Zwiększenie wydajności rolnictwa przez wspieranie postępu technicznego, racjonalny rozwój produkcji rolnej, jak również optymalne wykorzystanie czynników produkcji, zwłaszcza siły roboczej; Zapewnienie odpowiedniego poziomu życia ludności wiejskiej, zwłaszcza przez podniesienie indywidualnego dochodu osób pracujących w rolnictwie; Stabilizacja rynków; Zagwarantowanie bezpieczeństwa dostaw; Zapewnienie rozsądnych cen w dostawach dla konsumentów. W ZGODZIE Z ZASADAMI OCHRONY ŚRODOWISKA

4 Uwarunkowania produkcji rolniczej
Dostępność podstawowych czynników produkcji rolniczej: powierzchnia użytków rolnych oraz jakość gleb (żyzność) - w 2012 r. ogółem 15,1 mln. ha w około 1,5 mln. gospodarstwach rolnych, zasoby siły roboczej, Kapitał. Wymogi wynikające z różnych polityk, w tym UE: jakość produktów rolnych (handlowa i zdrowotna), ochrona środowiska (ochrona fauny, flory, gleb, redukcja emisji). Czynniki niezależne od rolnictwa: warunki pogodowe (temperatura, opady, zjawiska atmosferyczne).

5 Biogazownie rolnicze - zrównoważona produkcja rolnicza
W wymiarze ochrona środowiska: pozyskanie energii ze źródeł odnawialnych, zarówno elektrycznej, jak i cieplnej a także paliwa gazowego o szerokim zastosowaniu, beztlenowy proces zgazowania biomasy zatrzymuje naturalne procesy jej rozkładu, umożliwia tym samym ograniczyć naturalne emisje gazów cieplarnianych, występujących podczas składowania np. produktów ubocznych z rolnictwa, nawozowe zastosowanie produktów pofermentacyjnych, pozwala na częściowy powrót materii organicznej do gleby, poprawiając w ten sposób gospodarkę wodną, a także umożliwia zmniejszenie stosowania nawozów sztucznych i chemicznych środków ochrony roślin, stosowanie do nawożenia przefermentowanych odchodów zwierzęcych zmniejsza ryzyko zanieczyszczenia wód związkami azotu i fosforu.

6 Biogazownie rolnicze - zrównoważona produkcja rolnicza
W wymiarze społecznym: nowe miejsca pracy zarówno na etapie inwestycji, jak i późniejszej eksploatacji, stabilne dostawy energii, które pobudzają inwestycje również w innych obszarach działalności gospodarczej, rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich o stosunkowo dużych zasobach siły roboczej, likwidację zapachów prowadzonej działalności rolniczej. W wymiarze ekonomicznym: ograniczanie kosztów działalności poprzez wykorzystywanie na cele energetyczne produktów ubocznych, niższe koszty stosowania nawozów sztucznych i środków ochrony roślin, możliwość uzyskania przychodów ze sprzedaży nadwyżek energii, mniejsze straty w przesyle energii.

7 Co decyduje, że biogazownia rolnicza staje się ważnym elementem zrównoważonej produkcji rolniczej
Dostosowanie wielkości instalacji do posiadanych zasobów surowca oraz możliwości zagospodarowania produktu pofermentacyjnego. Struktura gospodarstw w Polsce wskazuje, że najwięcej gospodarstw spełnia warunki dla rozwoju mikro i małych instalacji: do 40kW – 9,5 tys. gospodarstw, 40 kW – 200 kW – 4 tys. gospodarstw, pow. 200 kW – 0,7 tys. gospodarstw. Odpowiedni dobór technologii do rodzaju posiadanych substratów. Przestrzeganie dobrych praktyk w zakresie eksploatacji instalacji, w tym dotyczących zagospodarowania produktu pofermentacyjnego. Kwestie finansowe, umożliwiające zrealizowanie takiej inwestycji.

8 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Biogazownie rolnicze – ważny element zrównoważonej produkcji rolniczej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google