Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szerzej o propozycji Rzecznika Ubezpieczonych z punktu widzenia zainteresowanych dr inż. Walenty Dudziak Stowarzyszenie Rzeczoznawców Techniki Samochodowej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szerzej o propozycji Rzecznika Ubezpieczonych z punktu widzenia zainteresowanych dr inż. Walenty Dudziak Stowarzyszenie Rzeczoznawców Techniki Samochodowej."— Zapis prezentacji:

1 Szerzej o propozycji Rzecznika Ubezpieczonych z punktu widzenia zainteresowanych
dr inż. Walenty Dudziak Stowarzyszenie Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego „EKSPERTMOT” Szerzej o propozycji Rzecznika Ubezpieczonych z punktu widzenia zainteresowanych 1

2 Prezentacja zawiera stanowisko Krajowego Porozumienia Stowarzyszeń Rzeczoznawców Samochodowych reprezentowane przez 6 organizacji rzeczoznawczych: Stowarzyszenie Rzeczoznawców Samochodowych „EKSPERTMOT” w Warszawie; Zespół Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego, Stowarzyszenie w Warszawie; Polski Związek Motorowy w Warszawie; Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich SIMP w Łodzi; Stowarzyszenie Rzeczoznawców Motoryzacyjnych i Maszynowych POLEKSMOT w Katowicach; Ogólnopolskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Techniki Motoryzacyjnej i Ruchu Drogowego AUTO CONSULTING Warszawie, Centrum Badań Pojazdów i Ruchu Drogowego DEKRA Polska Sp. z o.o. w Warszawie Szerzej o propozycji Rzecznika Ubezpieczonych z punktu widzenia zainteresowanych 2

3 poszkodowani lub uprawnieni z umowy ubezpieczenia pojazdu,
Propozycjami Rzecznika Ubezpieczonych niewątpliwie zainteresowani będą: poszkodowani lub uprawnieni z umowy ubezpieczenia pojazdu, rzeczoznawcy samochodowi, firmy ubezpieczeniowe, instytucje mające na celu ochronę konkurencji i konsumenta, organy prawa rozstrzygające sprawy związane z kolizjami, wypadkami lub rozliczeniem napraw pojazdów. Szerzej o propozycji Rzecznika Ubezpieczonych z punktu widzenia zainteresowanych

4 Porozumienie Stowarzyszeń – popiera dążenie Rzecznika Ubezpieczonych do wprowadzenia zmian w Ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz z późniejszymi zmianami), Ustawie o działalności ubezpieczeniowej z dnia 22 maja 2003 r. (Dz. U. Nr 124, poz z późniejszymi zmianami), które umożliwiałyby poszkodowanym lub uprawnionym z umowy ubezpieczenia, skorzystanie z możliwości wykonania ekspertyzy potrzebnej do prawidłowego ustalenia okoliczności wypadku lub rozmiarów szkody w pojazdach przez niezależnego rzeczoznawcę samochodowego. Szerzej o propozycji Rzecznika Ubezpieczonych z punktu widzenia zainteresowanych

5 Wprowadzenie zapisów regulujących tę sprawę stworzy ogromną szansę na zwiększenie ochrony praw poszkodowanego (konsumenta) w procesie likwidacji szkody. Nowe zapisy – zdaniem Porozumienia Stowarzyszeń powinny zostać skonsultowane przez uczestników rynku ubezpieczeniowego i Instytucje zajmujące się ochroną praw konsumentów i konkurencji. W naszej praktyce rzeczoznawczej spotykamy się z osobami poszkodowanymi w kolizjach i wypadkach drogowych, które nie były zadowolone z likwidacji szkody przez Zakłady Ubezpieczeń i zwracają się do Stowarzyszenia o sporządzenie niezależnej i obiektywnej ekspertyzy dotyczącej zakresu uszkodzeń pojazdu, obliczenia kosztów jego naprawy, ustalenia indywidualnej wartości rynkowej pojazdu przed szkodą i po szkodzie. Szerzej o propozycji Rzecznika Ubezpieczonych z punktu widzenia zainteresowanych

6 Porozumienie Stowarzyszeń w pełni popiera wszystkie podstawowe propozycje zmian regulujące zawód rzeczoznawcy samochodowego w projekcie Rzecznika Ubezpieczonych do ustawy Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (Dz. U. Z 2005 r. Nr 109, poz. 908 z późniejszymi zmianami). Przedstawiony przez Rzecznika Ubezpieczonych projekt zmian przedmiotowych Ustaw zakłada właściwe podniesienie rangi i kompetencji tytułu „rzeczoznawca samochodowy” jako zawodu. Projekt wprowadza konieczność ochrony prawnej tytułu zawodowego „rzeczoznawca samochodowy” przy bardzo istotnym zwiększeniu kompetencji i jednocześnie odpowiedzialności za sporządzone opinie i ekspertyzy. Zapisy te mają bardzo istotne znacznie dla środowiska rzeczoznawców samochodowych, gdyż szczegółowo definiują stawiane wymagania i kompetencje rzeczoznawców. Szerzej o propozycji Rzecznika Ubezpieczonych z punktu widzenia zainteresowanych

7 Obecnie Ministerstwo Infrastruktury może umieścić rzeczoznawcę na swojej liście jeżeli:
Posiada wyższe wykształcenie, Posiada 5-letnią praktykę zawodową w dziedzinie związanej z motoryzacją; Posiada prawo jazdy kategorii A, B oraz C1 lub C; Nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; Posiada certyfikat w zakresie rzeczoznawstwa samochodowego, wydany przez jednostkę akredytowaną w polskim systemie akredytacji; Rola Rzeczoznawcy samochodowego wg. aktualnego kodeksu drogowego to: ustalenie cech identyfikacyjnych pojazdu, ustalenie podstawowych parametrów pojazdu, uznanie pojazdu za unikatowy (zabytkowy) Szerzej o propozycji Rzecznika Ubezpieczonych z punktu widzenia zainteresowanych

8 legitymacja rzeczoznawcy samochodowego z listy Ministra Infrastruktury
Szerzej o propozycji Rzecznika Ubezpieczonych z punktu widzenia zainteresowanych

9 Propozycje Rzecznika Ubezpieczonych:
Rzeczoznawstwo samochodowe jest działalnością zawodową wykonywaną przez rzeczoznawców samochodowych; Rzeczoznawca samochodowy jest osobą fizyczną posiadająca uprawnienia zawodowe; Rzeczoznawca samochodowy może sporządzać opracowania i ekspertyzy w zakresie: Techniki samochodowej, Ruchu drogowego w tym: rekonstrukcji kolizji, wypadków i zdarzeń drogowych, Wyceny wartości oraz kosztów, jakości i sposobów napraw pojazdów samochodowych, Pojazdów historycznych (zabytkowych). Biegłych sądowych wykonujących czynności z zakresu rzeczoznawstwa samochodowego powołuje się lub ustanawia spośród osób posiadających uprawnienia zawodowe rzeczoznawcy; Rzeczoznawca samochodowy wykonuje zawód, prowadząc we własnym imieniu działalność gospodarczą jednoosobowo lub w ramach spółki albo w ramach stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej u przedsiębiorcy; Rzeczoznawca samochodowy wykonuje swoje czynności zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami etyki zawodowej; Rzeczoznawca podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej; Standardy zawodowe działania rzeczoznawców ustalają organizacje zawodowe rzeczoznawców samochodowych w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw transportu; Szerzej o propozycji Rzecznika Ubezpieczonych z punktu widzenia zainteresowanych

10 Uprawnienia rzeczoznawcy samochodowego według RU nadaje się osobie która:
Ma on obywatelstwo polskie albo obywatelstwo jednego z państw Unii Europejskiej; Zna język polski w niezbędnym zakresie; Posiada pełną zdolność do czynności prawnych; Posiada wyższe wykształcenie techniczne, lub uznane za równoważne w państwach UE; Posiada 5-letnią praktykę zawodową w dziedzinie związanej z motoryzacją; Posiada prawo jazdy kategorii A, B oraz C1 lub C; Nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; Posiada certyfikat w zakresie rzeczoznawstwa samochodowego, wydany przez jednostkę akredytowaną w polskim systemie akredytacji; Szerzej o propozycji Rzecznika Ubezpieczonych z punktu widzenia zainteresowanych

11 Obecnie rzeczoznawcy samochodowi z listy Ministra Infrastruktury, członkowie Stowarzyszeń posiadają Certyfikat kompetencji zawodowych i poddawani byli przy rozpoczynaniu działalności rzeczoznawczej ustalonym procedurom sprawdzającym wiedzę i kwalifikacje i procedury te są kontynuowane razem z prowadzoną działalnością rzeczoznawczą. Szerzej o propozycji Rzecznika Ubezpieczonych z punktu widzenia zainteresowanych

12 Od kilku lat coraz częściej Sądy Okręgowe wymagają od kandydatów na biegłych sądowych w dziedzinach związanych z motoryzacją posiadania Certyfikatu kompetencji zawodowych. Popieramy szczególne wymagania od rzeczoznawcy samochodowego zawarte w projekcie dotyczące czynności zawodowych: szczególnej staranności, bezstronności oraz działania zgodnie z zasadami etyki zawodowej. Międzynarodowa Federacja Ekspertów Samochodowych (FIEA), której członkiem jest Stowarzyszenie RTS i RD EKSPERTMOT, która zrzesza kilkadziesiąt organizacji europejskich i innych krajów opracowała Kodeks Etyki Zawodowej Rzeczoznawcy Samochodowego. W ostatnim czasie Krajowe Porozumienie Stowarzyszeń Rzeczoznawców samochodowych przyjęło opracowany przez FIEA i adoptowany do warunków krajowych Kodeks Etyki Zawodowej Rzeczoznawcy Samochodowego, dostrzegając bardzo ważną rolę etyki zawodowej rzeczoznawcy samochodowego. Szerzej o propozycji Rzecznika Ubezpieczonych z punktu widzenia zainteresowanych

13 Szerzej o propozycji Rzecznika Ubezpieczonych z punktu widzenia zainteresowanych

14 Jednocześnie FIEA w porozumieniu z Radą Wolnych Zawodów przy Komisji Europejskiej przyjęła procedurę ustanowienia Europejskiego Eksperta Samochodowego. Należy podkreślić, że propozycje Rzecznika Ubezpieczonych dotyczące wysokich standardów zawodowych rzeczoznawcy samochodowego są zbieżne z wymaganiami stosowanymi w Stowarzyszeniu EKSPERTMOT oraz innych Stowarzyszeniach Porozumienia, ale standardy te trudno narzucić rzeczoznawcom indywidualnym działającym na podstawie ustawy o działalności gospodarczej. Porozumienie Stowarzyszeń proponuje drobne poprawki w ww. propozycjach Rzecznika Ubezpieczonych Współpraca polskiego rzeczoznawstwa samochodowego z FIEA w strukturach Unii Europejskiej naszym zdaniem powinna skutkować wprowadzeniem zapisu o odbyciu 2 letniego stażu zawodowego (praktyki) w organizacji zawodowej rzeczoznawców samochodowych. Co ma doprowadzić do stworzenia w Polsce standardów FIEA. Szerzej o propozycji Rzecznika Ubezpieczonych z punktu widzenia zainteresowanych

15 Popieramy zapisy projektu RU dotyczące problemów odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców. Deklarujemy włączenie się i pomoc organizacji zawodowych rzeczoznawców samochodowych (Stowarzyszeń) dla Ministerstwa do spraw transportu, które ma powołać Komisję Odpowiedzialności Zawodowej, co znacznie obniży koszty tego przedsięwzięcia i ułatwi dostęp do informacji o działalności rzeczoznawców. Porozumienie Stowarzyszeń, które reprezentuję popiera propozycje zmian zawarte w projekcie Rzecznika Ubezpieczonych. Propozycje te właściwie wprowadzają rzeczoznawcę samochodowego jako niezależną stronę, do której ubezpieczony, zakład ubezpieczeń lub organ prawny może zwrócić się w przypadkach spornych o pomoc. Szerzej o propozycji Rzecznika Ubezpieczonych z punktu widzenia zainteresowanych

16 www.rzeczoznawcy.com.pl Dziękuję za uwagę 16
Szerzej o propozycji Rzecznika Ubezpieczonych z punktu widzenia zainteresowanych 16


Pobierz ppt "Szerzej o propozycji Rzecznika Ubezpieczonych z punktu widzenia zainteresowanych dr inż. Walenty Dudziak Stowarzyszenie Rzeczoznawców Techniki Samochodowej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google