Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

JESTEŚMY PARTNEREM 7 DZIAŁAMY W OBSZARZE WP 5

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "JESTEŚMY PARTNEREM 7 DZIAŁAMY W OBSZARZE WP 5"— Zapis prezentacji:

1 JESTEŚMY PARTNEREM 7 DZIAŁAMY W OBSZARZE WP 5
CENTRAL EUROPEAN KNOWLEDGE PLATFORM FOR AGEING SOCIETY WOKRK LIFE BALANCE JESTEŚMY PARTNEREM 7 DZIAŁAMY W OBSZARZE WP 5 NASZE PRACE ZREALIZOWANE W OKRESIE wrzesień 2011 – marzec 2012

2 badania promocja obsługa finansowa.
CENTRAL EUROPEAN KNOWLEDGE PLATFORM FOR AGEING SOCIETY WOKRK LIFE BALANCE W drugim okresie realizacji projektu kontynuowaliśmy nasze prace w obszarach: badania promocja obsługa finansowa.

3 CENTRAL EUROPEAN KNOWLEDGE PLATFORM FOR AGEING SOCIETY
WOKRK LIFE BALANCE BADANIA Zgodnie z harmonogramem projektu w drugim etapie prac zrealizowaliśmy: Opracowanie metodyki badań Opracowanie trzech kwestionariuszy ankiet Opracowanie kwestionariusza wywiadu eksperckiego Zbudowanie internetowej wersji on line wywiadu eksperckiego Losowanie prób do badań ankietowych Opracowanie listy teladresowej respondentów wywiadów eksperckich Aranżację wywiadów eksperckich Pilotaż ankiet Testowanie internetowej wersji on line wywiadu eksperckiego Pilotaż wywiadu eksperckiego

4 CENTRAL EUROPEAN KNOWLEDGE PLATFORM FOR AGEING SOCIETY
WOKRK LIFE BALANCE BADANIA Na potrzeby realizacji badań opracowane zostały trzy kwestionariusze ankiet. Adresatami pierwszej ankiety będą osoby bezrobotne w wieku 50+. Druga ankieta skierowana będzie do osób pracujących w wieku 50+. Z kolei trzecia ankieta dotyczyć będzie pracodawców z sektora MSP.

5 CENTRAL EUROPEAN KNOWLEDGE PLATFORM FOR AGEING SOCIETY
WOKRK LIFE BALANCE BADANIA Szczegółowa struktura kwestionariuszy ankiet w części pytań zasadniczych respondentów dotyczy następujących obszarów poznawczych: dostępu osób w wieku 50+ do miejsc pracy, świadczeń przedemerytalnych i emerytalnych, zależności na rynku pracy między populacją ludzi młodych a osobami wieku 50+, zatrudniania osób w wieku 50+ w sektorze MSP, polityki fiskalnej wobec osób w wieku 50+, znajomości modelu flexicurity i strategii zarządzanie wiekiem, kształcenia, wyrównywania szans i dyskryminacji

6 CENTRAL EUROPEAN KNOWLEDGE PLATFORM FOR AGEING SOCIETY
WOKRK LIFE BALANCE BADANIA Badaną populację stanowić będą mieszkańcy woj. śląskiego. Natomiast respondentami będą w przypadku pracujących i bezrobotnych mieszkańcy województwa w wieku 50+. Natomiast w przypadku pracodawców respondentami będą właściciele lub osoby odpowiedzialne za zatrudnienie i szkolenia w firmie z sektora MSP z obszaru woj. śląskiego

7 CENTRAL EUROPEAN KNOWLEDGE PLATFORM FOR AGEING SOCIETY
WOKRK LIFE BALANCE BADANIA Badanie będą realizowane dwoma metodami f2f oraz CATI. Ogółem powinno zostać uzyskanych 525 wywiadów, w tym: 150 wśród bezrobotnych w wieku 50+, 150 wśród osób pracujących w wieku 50+ i 225 wśród pracodawców z sektora MSP. Wielkość próby zrealizowanej odpowiadała przyjętym założeniom projektowym.

8 CENTRAL EUROPEAN KNOWLEDGE PLATFORM FOR AGEING SOCIETY
WOKRK LIFE BALANCE BADANIA Z kolei celem wywiadów eksperckich jest zdiagnozowanie sytuacji osób w wieku 50+ na regionalnym rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem barier ograniczających ich zatrudnianie w sektorze MSP.

9 CENTRAL EUROPEAN KNOWLEDGE PLATFORM FOR AGEING SOCIETY
WOKRK LIFE BALANCE BADANIA Każdy z ekspertów realizujących zadanie projektowe pt. wywiady eksperckie przygotował listę minimum 20 nazwisk potencjalnych respondentów wywiadu z podaniem jego adresu i kontaktu telefonicznego, tak aby ogółem uzyskać akceptację na wywiad minimum 50 ekspertów, z minimum 20% rezerwą.

10 CENTRAL EUROPEAN KNOWLEDGE PLATFORM FOR AGEING SOCIETY
WOKRK LIFE BALANCE BADANIA Zgodnie z założeniami projektowymi do Indywidualnych Wywiadów Pogłębionych zaproszonych zostało 50 ekspertów reprezentujących następujące środowiska: Przedsiębiorcy MSP – 38% Rynek pracy – 10% Samorząd terytorialny, lokalny – 7% Związki Zawodowe – 3% Izby, samorząd gospodarczy, fundacje etc. – 12% Szkolnictwo, nauka, badania – 30%

11 CENTRAL EUROPEAN KNOWLEDGE PLATFORM FOR AGEING SOCIETY
WOKRK LIFE BALANCE BADANIA Zgodnie z harmonogramem projektu do końca miesiąca lipca zostaną zrealizowane badania ankietowe. W kolejnym okresie, tj. do końca września opracowane zostaną raporty etapowe z przeprowadzonych badań. Każdy raport zostanie podsumowany streszczeniem wyników badań w języku angielskim, które zostaną przekazane partnerom projektowym. Z kolei do końca września zakończone zostaną prace związane z realizacją wywiadów eksperckich. Wyniki z wywiadów zostaną opracowane do końca listopada i również przekazane w formie streszczeń partnerom projektowym.

12 CENTRAL EUROPEAN KNOWLEDGE PLATFORM FOR AGEING SOCIETY
WOKRK LIFE BALANCE Promocja W dniach 2-5 listopada 2011r., odbyła się Międzynarodowa Warszawska Wystawa Innowacji "IWIS 2011". W tych dniach na stoisku wystawienniczym GIG mocnym akcentem była promocja projektu, który spotkał się z dużym zainteresowaniem.

13 CENTRAL EUROPEAN KNOWLEDGE PLATFORM FOR AGEING SOCIETY
WOKRK LIFE BALANCE Promocja 24 listopada w Głównym Instytucie Górnictwa odbył się panel dyskusyjny w ramach pracy badawczej pt.: Przygotowanie zawodowe do pracy w górnictwie na poziomie ponadgimnazjalnym. Możliwości i bariery. Spotkaniu towarzyszyła promocja projektu.

14 CENTRAL EUROPEAN KNOWLEDGE PLATFORM FOR AGEING SOCIETY
WOKRK LIFE BALANCE Promocja W ramach opracowywanego przez GIG wniosku projektowego, w odpowiedzi na ogłoszony przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, Konkurs otwarty typ projektów "Opracowanie i pilotażowe wdrożenie programów doskonalenia zawodowego w przedsiębiorstwach dla nauczycieli kształcenia zawodowego, 13 marca 2012 r., w Żywcu odbył się panel ekspercki. Panelowi towarzyszyła również promocja projektu.

15 CENTRAL EUROPEAN KNOWLEDGE PLATFORM FOR AGEING SOCIETY
WOKRK LIFE BALANCE Promocja W ramach promocji przygotowaliśmy ponad 600 listów do przedsiębiorców z sektora MSP zapraszających do zapoznania się ze stronami internetowymi projektu i jego rezultatami. W odpowiedzi uzyskaliśmy liczne zainteresowanie projektem m.in..od:

16 CENTRAL EUROPEAN KNOWLEDGE PLATFORM FOR AGEING SOCIETY
WOKRK LIFE BALANCE Promocja Materiały promocyjne projektu wraz z listem gratulacyjnym przekazaliśmy podczas uroczystości Święta Narodowego Austrii Konsulowi Generalnemu Republiki Austrii w Polsce Panu Christophera Ceske

17 CENTRAL EUROPEAN KNOWLEDGE PLATFORM FOR AGEING SOCIETY
WOKRK LIFE BALANCE Finanse Realizując projekt w części finansowej otrzymaliśmy od Władzy Wdrażającej Programy Europejskie w Polsce Certyfikat za II-gi okres realizacji projektu


Pobierz ppt "JESTEŚMY PARTNEREM 7 DZIAŁAMY W OBSZARZE WP 5"

Podobne prezentacje


Reklamy Google