Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zasady ubiegania się o dofinansowanie w ramach Działania 1

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zasady ubiegania się o dofinansowanie w ramach Działania 1"— Zapis prezentacji:

1 Zasady ubiegania się o dofinansowanie w ramach Działania 1
Zasady ubiegania się o dofinansowanie w ramach Działania 1.7 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw przez doradztwo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata

2 CEL RPO WL, który realizuje LAWP:
Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie została powołana do wdrażania I i II Osi Priorytetowej RPO WL na lata 2007 – 2013 CEL RPO WL, który realizuje LAWP: Zwiększenie konkurencyjności regionu poprzez wsparcie rozwoju sektorów nowoczesnej gospodarki oraz przez stymulowanie innowacyjności 19 grudnia 2012

3 Działanie 1.7 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw przez doradztwo
nabór wniosków o dofinansowanie: r – r. Przewidziana alokacja w konkursie: ,00 PLN

4 Cel działania: Celem działania jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez ułatwienie dostępu do specjalistycznej pomocy doradczej. Beneficjenci: Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa realizujące projekt na terenie województwa lubelskiego.

5 Minimalna wartość projektu wynosi 20 tys
Minimalna wartość projektu wynosi 20 tys. PLN Maksymalna wartość projektu wynosi 500 tys. PLN Minimalna wartość wsparcia wynosi 10 tys. PLN Maksymalna wartość wsparcia wynosi 250 tys. PLN,

6 W działaniu 1.7 wsparcie udzielane jest na zasadach pomocy de minimis
Maksymalny udział środków RPO WL w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu wynosi (zgodnie z mapą pomocy regionalnej): Mikroprzedsiębiorstwa, małe, średnie przedsiębiorstwa: 50% W działaniu 1.7 wsparcie udzielane jest na zasadach pomocy de minimis

7 Przykładowe projekty dla Działania 1.7
Doradztwo w zakresie zasad prowadzenia przedsiębiorstwa na terytorium Unii Europejskiej, Doradztwo w zakresie jakości, Doradztwo w zakresie innowacji i nowych technologii, Doradztwo w zakresie wprowadzania przez przedsiębiorcę produktów na nowe rynki zagraniczne, Doradztwo w zakresie tworzenia sieci kooperacyjnych przedsiębiorstw, Doradztwo w zakresie łączenia się przedsiębiorstw, Doradztwo w zakresie pozyskiwania zewnętrznego finansowania na rozwój działalności przedsiębiorstw.

8 Nabór i Ocena Projektów I i II Oś Priorytetowa RPO WL 2007-2013

9 Etapy konkursu: Harmonogram przeprowadzenia konkursu
Podpisanie umowy ( do 60 dni kalendarzowych) Pismo informujące o zatwierdzeniu wniosku (do 10 dni roboczych) Zatwierdzanie listy rankingowej (do 20 dni roboczych) Ocena merytoryczna wniosków (do 60 dni roboczych) Ocena formalna wniosków (do 45 dni roboczych) Nabór wniosków (max. 100 dni kalendarzowych) Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie Harmonogram przeprowadzenia konkursu

10 Należy pamiętać, iż lokalizacja projektu musi znajdować się na terenie województwa lubelskiego.
W przypadku przedsiębiorstw posiadających siedzibę firmy poza woj. lubelskim istnieje możliwość skorzystania z dofinansowania pod warunkiem, iż projekt będzie realizowany na terenie województwa lubelskiego. Natomiast w przypadku projektów, dla których nie jest możliwe określenie miejsca lokalizacji (np. zakup wyłącznie ruchomych środków trwałych) pod warunkiem, iż w dokumencie rejestrowym firmy będzie podany adres oddziału lub filii na terenie województwa lubelskiego.

11 Przykładowe wydatki kwalifikowalne:
Kosztem kwalifikowanym w ramach działania 1.7 jest zakup usług doradczych od podmiotów zewnętrznych polegających na opracowaniu m.in. Planów, strategii, analiz, ekspertyz, dokumentacji wdrożeniowej w zakresie: Zasad prowadzenia przedsiębiorstwa na terytorium Unii Europejskiej: Audyt regulacyjny (zasady dopuszczenia towarów/usług do obrotu), Analiza zasad, procedur, norm, obowiązujących przepisów i wymagań koniecznych do spełnienia przez przedsiębiorstwa w celu sprawnego funkcjonowania na terytorium UE, Ocena konkurencyjnej pozycji przedsiębiorstwa na rynku, Opracowanie i przygotowanie do wdrożenia strategii rozwoju przedsiębiorstwa , Planowanie inwestycyjne

12 Planowanie inwestycyjne- w rozumieniu kwalifikowalności RPO WL jest traktowane jako część planowania strategicznego i obejmuje wieloletni, kompleksowy plan całości zamierzeń inwestycyjnych przedsiębiorstwa, usystematyzowany według określonych priorytetów, wraz z harmonogramem realizacji oraz wysokością potrzebnych nakładów finansowych z podziałem na poszczególne okresy oraz źródła ich pozyskania. Planowanie inwestycyjne ma charakter wyboru strategicznych inwestycji w dłuższym horyzoncie czasowym.

13 b) jakości: - projektowanie, wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego lub bezpieczeństwem i higieną pracy, Uzyskiwanie i odnawianie certyfikatów zgodności dla wyrobów, usług, surowców, maszyn i urządzeń, aparatury kontrolno- pomiarowej lub kwalifikacji personelu, Wydawanie deklaracji zgodności producenta, -zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności, c) Innowacji i nowych technologii: Wdrożenie strategii rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o nowe technologie i rozwiązania innowacyjne, Opracowanie strategii technologicznej przedsiębiorstwa, Bezpośrednie wdrażanie własnych lub pozyskanych technologii i rozwiązań innowacyjnych, Wykorzystanie technologii informatycznych w przedsiębiorstwie

14 d) Wprowadzania przez przedsiębiorcę produktów na nowe rynki zagraniczne:
Planowanie eksportu oraz rozwój produktów eksportowych, Wdrażanie wybranych elementów planu rozwoju eksportu Rozpoczęcie działań eksportowych, e) Tworzenia sieci kooperacyjnych przedsiębiorstw: Tworzenie sieci kooperacyjnych mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z innymi mikro, małymi bądź średnimi przedsiębiorcami (tzw. Sieci horyzontalne oraz klastry sektorowe) Rozpoczęcie współpracy małych i średnich przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi Rozpoczęcie współpracy z dużymi przedsiębiorstwami, w tym korporacjami międzynarodowymi

15 f) Łączenia się przedsiębiorstw:
Przygotowanie planu i strategii połączenia się przedsiębiorstw, Przygotowanie sprawozdań zarządów przedsiębiorstw łączących się, uzasadniających ich połączenie wraz z wnioskiem do sądy rejestrowego, powołanie biegłego rewidenta do zbadania planu w zakresie jego poprawności i rzetelności, Przygotowanie dokumentacji zmierzającej do dokonania zmian w księgach wieczystych lub rejestrowych, dokonania cesji praw i obowiązków, przejęcia uprawnień wynikających z zezwoleń, koncesji, ulg oraz praw autorskich im podobnych przysługujących łączącym się przedsiębiorstwom, Doradztwo na kolejnych etapach łączenia się przedsiębiorstw zakończone postępowaniem sądu rejestrowego o dokonanym połączeniu przedsiębiorstw.

16 g) Pozyskiwania zewnętrznego finansowania na rozwój działalności:
Emisja i wprowadzenie do obrotu publicznego lub zamkniętego akcji/obligacji, Usługi doradcze prowadzące do uzyskania finansowania z funduszu kapitału wysokiego ryzyka, pozyskanie inwestora strategicznego, Uzyskania finansowania z różnych źródeł, poszukiwanie zewnętrznego finansowania inwestycji. BENEFICJENCI REALIZUJĄCY PROJEKTY W RAMACH DZIAŁANIA 1.7 ZOBOWIĄZANI SĄ DO KORZYSTANIA ZE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG DORADCZYCH ŚWIADCZĄCYCH PRZEZ AKREDYTOWANYCH WYKONAWCÓW

17 Koszty kwalifikowalne cd.
Podatek od towarów i usług (VAT) Koszt zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie, np. weksel akt notarialny, gwarancja bankowa. Wydatek jest kosztem kwalifikowanym liczonym od dnia złożenia wniosku. Dofinansowanie na wydatek udzielane jest na zasadach pomocy de minimis.

18 Załączniki do wniosku o dofinansowanie
Odpis oryginału lub kopia aktualnego dokumentu rejestrowego Wnioskodawcy (odpis z rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym lub zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej; w przypadku spółki cywilnej - dokumenty rejestrowe wszystkich wspólników, kopia umowy spółki cywilnej oraz dokument potwierdzający datę nadania numeru NIP spółce cywilnej; inny dokument potwierdzający formę i charakter prowadzonej działalności) , Kopia statutu/umowy/regulaminu organizacyjnego (w zależności od formy prawnej), Kopie dokumentów potwierdzających sytuację finansową Wnioskodawcy Dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością lub lokalem, gdzie zostanie zlokalizowany projekt , Inne niezbędne załączone dokumenty wymagane prawem lub kategorią projektu.

19 Udokumentowanie wkładu własnego: 1
Udokumentowanie wkładu własnego: 1. Przedstawienia dokumentów finansowych za trzy ostatnie zamknięte lata obrachunkowe, z których będzie jasno wynikało, że zysk netto przekracza 50% wartości kosztów kwalifikowanych oraz przedsiębiorca posiada stabilną sytuację finansową 2. Przedstawienia innych dokumentów finansowych potwierdzających posiadanie środków pieniężnych (minimum na wkład własny – środki własne ogółem zgodnie z pkt. E10B Wniosku o dofinansowanie) gwarantujących finansowe wykonanie projektu tj.: Promesa po weryfikacji zdolności finansowej dokonanej przez bank Aktualny wyciąg z rachunku bankowego potwierdzony przez bank Umowa pożyczki sporządzona w formie aktu notarialnego Przedstawienia innych dodatkowych dokumentów potwierdzających posiadanie środków pieniężnych (minimum na wkład własny – środki własne ogółem zgodnie z pkt. E10.B Wniosku o dofinansowanie) gwarantujących finansowe wykonanie projektu z zastrzeżeniem, że dodatkowe dokumenty będą podlegały indywidualnej ocenie przez członków KOP lub ekspertów zewnętrznych

20 II OŚ PRIORYTETOWA „INFRASTRUKTURA EKONOMICZNA”
Kryteria formalne dopuszczające: DZIAŁANIE 1.7 1 Czy Wnioskodawca występuje na liście Beneficjentów danego Działania / Poddziałania? 2 Czy projekt nie dotyczy wykluczonych rodzajów działalności w ramach danego Działania RPO WL ? 3 Czy projekt będzie realizowany na terenie Województwa Lubelskiego? 4 Czy planowana wartość projektu zawiera się w przedziale kwotowym przewidzianym w danym Działaniu (czy zostało spełnione kryterium minimalnej i maksymalnej wartości projektu)? 5 Czy planowana wnioskowana kwota wsparcia zawiera się w przedziale kwotowym przewidzianym w danym Działaniu (czy zostało spełnione kryterium minimalnej i maksymalnej wartości dotacji) ? 6 Czy Wnioskodawca jest uprawniony do składania wniosku, w szczególności czy Wnioskodawca nie został wykluczony w trybie określonym w ustawie o finansach publicznych ? 7 Czy projekt został złożony w odpowiedzi na ogłoszony konkurs i we właściwej Instytucji? 8. Czy projekt jest realizowany w terminie określonym w RPO?

21 I I OŚ PRIORYTETOWA „Infrastruktura ekonomiczna”
Kryteria formalne poprawności: Działanie 1.7 1 Wniosek wraz z załącznikami został sporządzony na formularzu udostępnionym przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie . 2 Wszystkie dokumenty przedłożone przez Wnioskodawcę w ramach projektu są sporządzone zgodnie z dokumentacją konkursową. 3 Wniosek zawiera wydatki zgodne z listą wydatków kwalifikowanych dla danego Działania opisaną w dokumentacji konkursowej 4 Suma kontrolna wersji elektronicznej formularza wniosku o dofinansowanie w formacie „xml” jest tożsama z wersją papierową. 5 Wniosek zawiera wszystkie wymagane załączniki określone w dokumentacji konkursowej.

22 TRWAŁOŚĆ PROJEKTU W CZASIE POTENCJAŁ WNIOSKODAWCY
OCENA MERYTORYCZNA STRATEGICZNA – maksymalnie 100 punktów TRWAŁOŚĆ PROJEKTU W CZASIE Realizacja projektu jest zgodna ze zdefiniowanymi potrzebami Wnioskodawcy 12 pkt Wnioskodawca wykorzysta rezultaty projektu po zakończeniu finansowania w ramach RPO oraz wskaże źródła ich finansowania Projekt jest powiązany z innymi projektami finansowanymi z funduszy pomocowych 9 pkt POTENCJAŁ WNIOSKODAWCY Doświadczenie Wnioskodawcy w korzystaniu z zewnętrznych usług doradczych EFEKTYWNOŚĆ KOSZTOWA Zastosowanie kryterium najwyższej jakości do najniższej ceny przy wyborze Akredytowanych Wykonawców WKŁAD WŁASNY Udział wnioskowanej pomocy maksymalnie dopuszczalnej (w%) 10 pkt

23 WZMOCNIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA
Wzmocnienie lub osiągnięcie konkurencyjności na rynku: REGIONALNYM 10 pkt Wzmocnienie lub osiągnięcie konkurencyjności na rynku: KRAJOWYM 17 pkt Wzmocnienie lub osiągnięcie konkurencyjności na rynku: MIĘDZYNARODOWYM 25 pkt REALIZACJA POLITYK HORYZONTALNYCH UE Dodatkowy, pozytywny wpływ na ochronę środowiska naturalnego 2 pkt Realizacja projektu przyczyni się do wyrównania szans Realizacja projektu przyczyni się do rozwoju społeczeństwa informacyjnego ZGODNOŚĆ PROJEKTU Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI Zgodność projektu ze Strategią Rozwoju Województwa Lubelskiego 5 pkt

24 Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie www.lawp.eu
ul. Wojciechowska 9a Lublin tel fax Punkt informacyjny tel

25 Oddział Informacji i Promocji RPO LAWP
Dziękuję za uwagę Oddział Informacji i Promocji RPO LAWP


Pobierz ppt "Zasady ubiegania się o dofinansowanie w ramach Działania 1"

Podobne prezentacje


Reklamy Google