Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Respektowanie norm społecznych w szkole

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Respektowanie norm społecznych w szkole"— Zapis prezentacji:

1 Respektowanie norm społecznych w szkole
Ewaluacja Kwiecień 2011

2 Przedmiot i cel badań Przedmiot badań- respektowanie norm społecznych w szkole Cel badań- pozyskanie informacji na temat poczucia bezpieczeństwa w szkole oraz skala i typ zagrożeń Kryteria- skuteczność komunikowania obowiązujących norm społecznych. Skuteczność działań wychowawczych

3 Ankietowani Badaniami objęto: uczniów, rodziców, nauczycieli, pozostałych pracowników szkoły Oddano ankiet: 154- uczniowie-dziewczęta 52%, chłopcy 48% 112- rodzice- kobiety 87%, mężczyźni 5% 14- nauczyciele 6- pozostali pracownicy

4 Problemy kluczowe Czy uczniowie czują się w szkole bezpiecznie?
Jaka jest skala poczucia braku bezpieczeństwa wśród uczniów? Jaka jest charakterystyka społeczna uczniów, którzy mają poczucie zagrożenia? Jakich zachowań dotyczy identyfikowane przez uczniów zagrożenie? Z jakich źródeł pochodzą zagrożenia? Czy nauczyciele i personel szkoły czują się w szkole bezpiecznie? Jaka jest charakterystyka społeczna (wiek, płeć, staż pracy w szkole) osób, które mają poczucie zagrożenia? Z jakich źródeł pochodzi identyfikowane przez nauczycieli i personel szkoły zagrożenie?

5 Problemy kluczowe c.d. Czy uczniowie wiedzą, jakich zachowań się od nich oczekuje? Czy, a jeżeli tak, to w jaki sposób komunikowane jest uczniom, jakich zachowań się od nich oczekuje? Czy w szkole diagnozuje się zachowanie uczniów? Jeżeli tak, to w jaki sposób wyniki tej diagnozy są wykorzystywane? Czy podejmowane są działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań? Jakie to są działania? Czy podejmowane działania wychowawcze wpływają na zmniejszenie (eliminowanie) zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań?

6 Czy uczniowie czują się w szkole bezpiecznie?
Wykres 1. Czy w swojej szkole czujesz się (Pana/Pani dziecko czuje się) bezpiecznie?

7 Jaka jest skala poczucia bezpieczeństwa?

8 Poczucie bezpieczeństwa c.d.
31 uczniów stwierdziło, że w szkole nie ma lub nie określiło poczucia bezpieczeństwa. W skali 1-5 zaznaczając oceny od 1-3 85 procent uczniów swoje poczucie bezpieczeństwa określiło wysoko ( 4-5)

9 Charakterystyka społeczna uczniów, którzy mają poczucie zagrożenia
Tabela 1. Płeć uczniów, którzy mają poczucie zagrożenia. płeć liczba % dziewczęta 20 64,5 chłopcy 11 35,5 razem 31 100

10 Charakterystyka społeczna c.d.
Tabela 2. Wiek uczniów, którzy mają poczucie zagrożenia. wiek dzie % chł 9 1 3,2 - 10 4 12,9 6 19,4 11 2 6,5 12 5 16.1 13 8 25,8

11 Sytuacja materialna uczniów z brakiem poczucia bezpieczeństwa
Tabela 4. Sytuacja materialna rodziny uczniów, którzy mają poczucie zagrożenia. Sytuacja materialna chłopcy dziewczęta Bardzo dobra 1 3,2 3 9,6 zadawalająca 8 25,9 16 51,7 zła 2 6,4 razem 11 35,5 20 64,5

12 Jakie zachowania wpływają na poczucie zagrożenia?

13 Rodzaj zagrożeń Uczniowie najbardziej obawiają się
Przezywania Obgadywania Bicia, kopania lub popychania W dalszej kolejności wymieniano Wyśmiewanie Obrażanie, ośmieszanie Rozpowszechnianie plotek, oszczerstw również przez internet

14 Źródła zagrożeń Największe zagrożenie uczniowie odczuwają ze strony rówieśników.

15 Poczucie bezpieczeństwa c.d
Ankietowani nauczyciele oraz personel szkoły określili wysoko swoje poczucie bezpieczeństwa Wskazywali na zagrożenia występujące wśród uczniów oraz ze strony uczniów 36% 36% nauczycieli i 67% personelu odpowiedziała, że nie spotkała się z przejawami agresji

16 Przejawy agresji

17 Znajomość praw i obowiązków ucznia.

18 Najczęściej wymieniane prawa.
do nauki w szkole do własnego zdania do bezpieczeństwa w szkole godności, prywatności,szacunku każdy jest równy zgłaszanie problemów do nauczyciela do jedzenia do przerwy jawnych ocen do własnej wiary

19 Najczęściej wymieniane obowiązki ucznia
Odrabiać lekcje, uczyć się Systematycznie i punktualnie chodzić do szkoły Słuchać nauczyciela Nie przeszkadzać na lekcjach Nie biegać, nie bić się Przestrzegać zasad bezpieczeństwa

20 Obowiązki ucznia c.d. Nie przeszkadzać na lekcjach
Mieć potrzebne rzeczy Obowiązki dyżurnego Uczniowie wymienili też: przestrzeganie stroju galowego, nie dokuczać innym, być grzecznym, odpowiadać na pytania nauczycieli, nie malować się, nie nosić komórek, tolerować innych, usprawiedliwianie nieobecności, dbać o honor szkoły

21 Znajomość dokumentacji szkoły przez rodziców.

22 Źródło informacji

23 Respektowanie norm społecznych w szkole

24 Respektowanie norm społecznych w domu

25 Normy społeczne wymieniane przez uczniów
Zakaz bicia, krzyków, biegania Być kulturalnym, koleżeńskim, tolerancyjnym, Dobrze się uczyć Postępować zgodnie ze statutem Odrabiać lekcje, być aktywnym na lekcji Szanowanie szkoły Nie używać wulgaryzmów Słuchanie nauczycieli i personelu

26 Normy społeczne c.d. Szanowanie innych
Ubierać się stosownie chodząc do szkoły Nie wychodzić poza szkołę bez opiekuna Nie przebywać w toalecie bez potrzeby Nie przeszkadzać na lekcji Przestrzegać zasad BHP Nie uciekać z lekcji Być spokojnym, wyrozumiałym Dbać o higienę

27 Jakie normy nie są respektowane zdaniem rodziców.
Stosowanie przemocy fizycznej Używanie wulgaryzmów Wyzwiska, obrażanie Brak kultury Izolowanie w grupie, w klasie Brak szacunku Ignorowanie kar Nie reagowanie na polecenia nauczycieli Brak równości, faworyzowanie niektórych uczniów Brak opieki w szatni w-f Ignorowanie informacji o zagrożeniu przez nauczycieli

28 Nie respektowanie norm społecznych zdaniem nauczycieli
Używanie wulgaryzmów Nie właściwe wyrażanie emocji Lekceważenie obowiązków ucznia Zachowanie na lekcji i w czasie przerw i miejscach publicznych Nie kulturalne odzywanie się do innych Normy moralne- stosunek do innych Agresja słowna, fizyczna Narażanie innych na niebezpieczeństwo Unikanie odpowiedzialności Nie szanowanie godności, nietykalności, prywatności

29 Sposoby informowania uczniów o właściwych zachowaniach
Godziny wychowawcze prowadzone przez wychowawcę, pedagoga, pracowników PPP Rozmowa z uczniem w każdej sytuacji zagrożenia- przypomnienie obowiązujących zasad Pogadanki na różnych lekcjach W czasie zajęć w ramach edukacji społecznej Drama Kodeks grupy Jasne określenie zasad zachowania i konsekwencje wynikające z ich nieprzestrzegania

30 Czy w szkole diagnozuje się zachowanie uczniów
W szkole diagnozę zachowania uczniów prowadzi pedagog, wychowawcy klas oraz zespoły Formy diagnozy Ankiety omawianie i analizowanie negatywnych zachowań Szukanie przyczyn zachowań destruktywnych Ocena z zachowania Badanie w PPP Obserwacje zachowań uczniów

31 Wykorzystanie wyników diagnozy
Zwrócenie uwagi na miejsca szczególnie niebezpieczne Rozmowy z uczniami dostosowanie zadań na zajęciach Wybór tematów w ramach edukacji społecznej Praca z uczniem Rozwiązywanie problemów w klasie Wystawienie oceny z zachowania Spotkanie z rodzicami

32 Sposób reagowania przez nauczycieli na niewłaściwe zachowania ucznia
Upomnienie ustne Wpisanie uwagi do zeszytu Rozmowa dyscyplinująca Rozmowa z rodzicami Zakaz wyjazdu na wycieczki Przekazanie informacji do wychowawcy, pedagoga lub dyrektora Wyznaczenie kary

33 Czy podejmowane są działania wychowawcze eliminujące zagrożenia
Zdaniem rodziców Tak-69% Nie- 5% Nie wiem -3% Brak odpowiedzi-23% Zdaniem nauczycieli i personelu Tak- 100%

34 Podejmowane działania zdaniem rodziców
Dyżury nauczycieli i personelu na przerwach Spotkania z wychowawcą, pedagogiem dyrektorem szkoły, pracownikami PPP, policją Prezentacje dla rodziców Monitoring Edukacja w zakresie bezpieczeństwa w szkole i w domu, w sytuacjach kryzysowych, wypadków, zaczepek Ocena z zachowania Wyróżnienie na apelu i w internecie

35 Podejmowane działania zdaniem nauczycieli
Program wychowawczy i profilaktyczny Zajęcia organizowane przez wychowawców Pedagogizacja rodziców Rozmowy z uczniami Zajęcia z pedagogiem Współpraca z pracownikami PPP Pogadanki na lekcjach- przedstawianie właściwych postaw System kar i nagród

36 Skuteczność podejmowanych działań

37 Skuteczność działań-wypowiedzi rodziców
Dzieci nadal się biją Uczniowie nic sobie z tego nie robią Nie wszyscy rodzice prawidłowo wychowują swoje dzieci Rodzic zgłasza problem i nie są wyciągane konsekwencje Brak konsekwencji ze strony nauczycieli Mam nadzieje, że zmiana dyrekcji przyniesie efekty co już „widać” Efekt jest krótko trwały

38 Jakie działania powinna podjąć szkoła?- zdaniem rodziców
Zabezpieczenie miejsc gdzie uczniowie się biją Mocniej reagować na uczniów, których zachowanie jest od lat karygodne. Zwiększenie obserwacji dzieci sprawiających trudności wychowawcze Częste pogadanki Spotkania rodziców z nauczycielem (w szczególności uczniów trudnych i konfliktowych) To chyba nie wykonalne, gdyż nie wychowa się rodziców !!! Przeprowadzanie ankiet –rozpoznawanie problemu Podjęcie prób naprostowania i zintegrowania z innymi uczniami

39 Jakie działania powinna podjąć szkoła?- zdaniem rodziców c.d.
Prowadzenie zajęć integracyjnych oraz poświęconych normom społecznym Szkoła robi- robiła wszystko moim zdaniem, za co wypada podziękować Zatrudnić ochronę Zwiększenie ilości nauczycieli dyżurujących Umieszczenie nazwisk na tablicy uczniów nie potrafiących przystosować się do społeczności szkolnej Od rodziców „egzekwować’ poprawę zachowania dzieci

40 Jakie działania powinna podjąć szkoła?- zdaniem nauczycieli
Wypracowanie dobrego planu działania Obserwacje zachowań uczniów Rozwiązywanie problemów na bieżąco Warsztaty szkoleniowe prowadzone przez osoby reprezentujące instytucje przeciwdziałające przemocy Ocena samopoczucia ucznia w szkole Uściślić współpracę z rodzicami-pedagogizacja

41 Jakie działania powinna podjąć szkoła?- zdaniem nauczycieli c.d.
Rozmowy , pogadanki na godzinie wychowawczej Badanie stopnia rozumienia i zinternalizowania norm społecznych Szybkie i konsekwentne działanie na niewłaściwe zachowanie uczniów Współpraca z pedagogiem Stworzenie zgranego zespołu kierującego się wspólnymi zasadami, konsekwentne stosowanie jednolitego systemu nagród i kar

42 Podsumowanie i wnioski
Uczniowie czują się w szkole bezpiecznie, choć doświadczają, ze strony innych uczniów, różnego rodzaju zachowań agresywnych, mających charakter agresji słownej czasami fizycznej i psychicznej Nauczyciele i personel szkoły czują się w szkole bezpiecznie, ale spotykają się z przejawami agresji ze strony uczniów Nie wszyscy uczniowie wiedzą, jakich zachowań się od nich oczekuje i nie zawsze przestrzegają norm społecznych obowiązujących w szkole.

43 Podsumowanie i wnioski c.d.
Uczniowie wiedzą , jakich zachowań się od nich oczekuje. Informacje uzyskują na lekcjach wychowawczych i podczas rozmów indywidualnych, zajęciach z pedagogiem i pracownikami PPP W szkole diagnozuje się zachowanie uczniów i wykorzystuje się wyniki tej diagnozy do dalszej pracy dydaktyczno – wychowawczej w klasie, wystawianie oceny z zachowania

44 Podsumowanie i wnioski c.d.
W szkole podejmowane są różnego rodzaju działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań. Szkoła – nauczyciele, personel, rodzice, by zwiększyć poczucie bezpieczeństwa całej społeczności szkolnej, powinna kontynuować dotychczasowe działania wychowawcze oraz podejmować nowe działania przynoszące pożądany efekt wychowawczy.

45 Podsumowanie i wnioski c.d.
Należy opracować plan działań w odniesieniu do uczniów, którzy systematycznie łamią normy społeczne, lekceważą zapisy statutu szkoły. Wyniki diagnozy wykorzystywać do opracowywania programów: wychowawczego, profilaktycznego oraz programów wychowawczych klas

46 Zespół ewaluacyjny Koordynator: Wiesława Charlinska
Joanna Brodecka- Luty Halina Grudka Bożena Kowitz


Pobierz ppt "Respektowanie norm społecznych w szkole"

Podobne prezentacje


Reklamy Google