Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRAWA CZŁOWIEKA: IDEAŁY A RZECZYWISTOŚĆ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRAWA CZŁOWIEKA: IDEAŁY A RZECZYWISTOŚĆ"— Zapis prezentacji:

1 PRAWA CZŁOWIEKA: IDEAŁY A RZECZYWISTOŚĆ
Opracowanie: Piotr Cyniewski

2 Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela z roku 1789
Prawa człowieka to pojęcie reprezentujące koncepcję, według której każdemu człowiekowi przysługują pewne prawa, wynikające z godności człowieka, które są : niezbywalne (nie można się ich zrzec), nienaruszalne (istnieją niezależnie od władzy i nie mogą być przez nią regulowane), naturalne niepodzielne. Państwu przypisuje się rolę instytucji, której zadaniem jest ochrona owych praw. Poszanowanie praw człowieka i godności ludzkiej jest uznawane za podstawę sprawiedliwości i pokoju na świecie. Międzynarodowa encyklopedia prawa publicznego podaje, że prawami człowieka są te wolności, środki ochrony oraz świadczenia, których respektowania właśnie jako praw, zgodnie ze współcześnie akceptowanymi wolnościami, wszyscy ludzie powinni móc domagać się od społeczeństwa, w którym żyją. „ Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw. Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem oraz powinni postępować w stosunku do siebie wzajemnie w duchu braterstwa. ”

3 PRZYKŁADY PRAW CZŁOWIEKA:
-prawo do życia; -prawo do wolności myśli, sumienia i wyznania; -prawo każdego człowieka do uznawania wszędzie jego podmiotowości prawnej; -zakaz stosowania tortur, nieludzkiego lub poniżającego traktowania lub karania; -zakaz trzymania człowieka w niewolnictwie lub poddaństwie; -zakaz skazywania człowieka za czyn, który nie stanowił przestępstwa w chwili jego popełnienia; -zakaz pozbawiania wolności jedynie z powodu niemożności wywiązania się ze zobowiązań umownych. ORYGINAŁ KONWENCJI GENEWSKIEJ

4 Instytucje skargi SIEDZIBA EUROPEJSKIEGO TRYBUNAŁU
Są to urzędy międzynarodowe, do których może zwrócić się obywatel każdego kraju europejskiego ze skargą wtedy, gdy uzna, że odpowiednie urzędy w jego kraju wydały decyzje na jego niekorzyść, i że te decyzje są według niego niezgodne z Prawami człowieka. Komitet Praw Człowieka w Genewie Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu SIEDZIBA EUROPEJSKIEGO TRYBUNAŁU PRAW CZŁOWIEKA W STRASBURGU

5 Pozarządowe organizacje praw człowieka
Są to międzynarodowe organizacje niezależne od rządów krajów. Ujawniają one oraz wskazują na działania rządów powodujące łamanie Praw człowieka. Dokonują tego tylko metodami pokojowymi, między innymi prowadząc edukację, występując w szczególnych sprawach sądowych w obronie ludzi pokrzywdzonych, organizując akcje obywatelskie (np. pisanie listów do rządów) itp. -Amnesty International -Helsińska Fundacja Praw Człowieka -Human Rights Watch -Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć

6 Amnesty International
- międzynarodowa organizacja pozarządowa, której celem jest zapobieganie naruszeniom fundamentalnych praw człowieka poprzez wszelkie pokojowe akcje obywatelskie – od organizowania pisania listów do rządów krajów łamiących te prawa, poprzez publiczne rozgłaszanie informacji o takich naruszeniach, po realną pomoc finansową i prawną poszkodowanym osobom. Amnesty International finansuje swoją działalność głównie ze składek członkowskich i datków od indywidualnych osób. Amnesty nie przyjmuje jakiejkolwiek pomocy rządowej, a przyjmowanie datków od przedsiębiorstw i innych organizacji podlega licznym obostrzeniom. Zasadami działania Amnesty International jest pełna niezależność polityczna i finansowa oraz maksymalny obiektywizm. Mimo to, jest ona często w wielu krajach (głównie tych, które często represjonują swoich obywateli) oskarżana o wspieranie Zachodu i propagowanie jego idei. Przeczą temu jednak akcje wymierzone w obronę przed rządami wielu krajów zachodnich, takie jak protesty przeciwko torturom i pozasądowemu przetrzymywaniu ludzi przez USA w Guantanamo. Amnesty International liczy obecnie 2 mln 200 tys. członków w 150 krajach świata. W 1977 roku organizacja ta otrzymała Pokojową Nagrodę Nobla. ORGANIZACJE KRAJOWE AMNESTY INTERNATIONAL

7 Helsińska Fundacja Praw Człowieka
Helsińska Fundacja Praw Człowieka – organizacja powstała w 1989 z inicjatywy Komitetu Helsińskiego; należy do Międzynarodowej Helsińskiej Federacji Praw Człowieka. Prowadzi szeroki program edukacji w zakresie ochrony praw człowieka. Monitoruje działalność rozmaitych instytucji, od których zależy poziom praworządności w Polsce. Prowadzi także aktywne działania na rzecz ochrony praw jednostki poprzez prowadzenie ważnych spraw sądowych w ramach Programu Spraw Precedensowych. Najbardziej znani członkowie: nieżyjący już Marek Nowicki, Ewa Łętowska, Zbigniew Hołda, Andrzej Rzepliński, Marek Antoni Nowicki, Danuta Przywara. Prezesem fundacji jest obecnie Danuta Przywara. Prezesi Zarządu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w Polsce: od 1990 do 2003 Marek Nowicki od 2003 do 2007 Marek Antoni Nowicki od 2008 Danuta Przywara STRONA HELSIŃSKIEJ FUNDACJI PRAW CZŁOWIEKA

8 Human Rights Watch (HRW)
Pozarządowa organizacja zajmująca się ochroną praw człowieka, powstała w 1988 z przekształcenia Helsinki Watch. Początki organizacji sięgają roku 1978, gdy Helsinki Watch zostało założone przez Robert L. Bernstein, Aryeh Neier (został jej piewrszym dyrektorem) i Jeri Laber, w związku z realizacją postanowień KBWE. Siedziba HRW znajduje się w Nowym Jorku. Organizacja dzieli się na 5 wydziałów: Afryka, obie Ameryki, Azja, Bliski Wschód, obszar OBWE. Zajmuje się monitorowaniem przestrzegania praw człowieka w różnych rejonach świata. Skupia się przede wszystkim na obronie wolności słowa i przekonań, zwalczaniu cenzury, zapewnieniu oskarżonym prawa do uczciwego procesu i ewentualnego azylu, przeciwdziała zabójstwom politycznym, zapobiega torturom i arbitralnemu pozbawianiu wolności, ochronie praw kobiet (w tym prawa do aborcji) i praw dziecka, zwalczaniu przekazywania broni reżimom i partyzantom naruszającym prawa człowieka. Działalność HRW obejmowała w latach 90. misje śledcze, sporządzanie raportów, działalność egzaminacyjną. W przeciwieństwie do Amnesty International, HRW nie jest organizacją członkowską; skupia się na lobbingu i pracy z mediami. Dyrektorem HRW jest od 1993 roku Kenneth Roth.

9 Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć
Jest to organizacja pozarządowa (NGO) o charakterze apolitycznym i non-profit, o statusie organizacji pożytku publicznego, założona w Krakowie w 2002. Centrum Pomocy Prawnej zostało założone z inicjatywy dr Haliny Nieć w celu promowania poszanowania praw człowieka, udzielania bezpłatnej pomocy prawnej oraz realizacji projektów z zakresu edukacji i demokratyzacji. Organizacja działa na rzecz ochrony praw człowieka, w tym zwłaszcza świadczy pomoc prawną w sprawach cywilnych oraz dla uchodźców i innych cudzoziemców poszukujących ochrony w Polsce, prowadzi szkolenia z zakresu praw człowieka i ochrony uchodźców i regularnie monitoruje areszty w celu wydalenia oraz przejścia graniczne, pod względem standardów traktowania cudzoziemców oraz dostępu do procedury uchodźczej i przestrzegania zasady non-refoulement. Centrum współpracuje z UNHCR, PAH, A-Venir oraz innymi organizacjami i instytucjami.

10 Europejska Konwencja Praw Człowieka
(pełna nazwa: Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, w skrócie "Konwencja Europejska" lub EKPC), to umowa międzynarodowa zawarta przez państwa członkowskie Rady Europy. Konwencja Europejska została otwarta do podpisu 4 listopada 1950 r., zaś po uzyskaniu niezbędnych 10 ratyfikacji weszła w życie 3 września 1953 r. Przyjmując ten dokument, rządy państw europejskich zdecydowały się podjąć kroki w celu zbiorowego zagwarantowania niektórych praw wymienionych w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Na mocy tego dokumentu powołano Europejski Trybunał Praw Człowieka. Skargi do tego Trybunału mogą składać zarówno: państwa (tzw. skarga międzypaństwowa), jak i osoby indywidualne, grupy osób oraz organizacje pozarządowe (tzw. skarga indywidualna). Jeśli uznamy, że skarga, którą chcielibyśmy przedstawić Trybunałowi w Strasburgu, spełnia wymogi dopuszczalności, możemy taką skargę sformułować i wysłać na adres Trybunału: Europejski Trybunał Praw Człowieka Rada Europy Strasbourg – Cedex Francja

11

12

13 Powszechna Deklaracja Praw Człowieka
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka uchwalona została przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu 10 grudnia 1948 roku w Paryżu, prace nad nią trwały od roku grudnia 1948 roku Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęło i proklamowało Powszechną Deklarację Praw Człowieka. W następstwie tego historycznego wydarzenia Zgromadzenie Ogólne wezwało Państwa Członkowskie do opublikowania tekstu Deklaracji i do "spowodowania, aby Deklaracja była rozpowszechniana, pokazywana, czytana i objaśniana przede wszystkim w szkołach i innych instytucjach oświatowych, wszędzie bez względu na status polityczny kraju lub terytorium". Eleanor Roosevelt and Human Rights Declaration Na jej uchwaleniu zaważyły wydarzenia drugiej wojny światowej. Kiedy zbrodnie nazistowskich Niemiec wyszły na jaw, uznano, że Karta Narodów Zjednoczonych jedynie ogólnie formułuje prawa człowieka, dlatego też na konferencji w San Francisco wysunięto propozycję utworzenia karty praw człowieka; jej opracowaniem zająć się miała Komisja Praw Człowieka powołana przez Radę Gospodarczą i Społeczną. Deklarację przyjęto bez głosu sprzeciwu. Wstrzymało się od głosu osiem krajów: Arabia Saudyjska, RPA oraz państwa komunistyczne, w tym Polska. Ponieważ została przyjęta jako rezolucja, deklaracja nie miała wiążącego charakteru. Powszechną Deklarację Praw Człowieka można uznać za pierwsze znaczące dokonanie ONZ w dziedzinie ochrony praw człowieka.

14 W Polsce na straży tych praw stoi Rzecznik Praw Dziecka.
Prawa dziecka Prawa dziecka są przedmiotem traktatów międzynarodowych, w szczególności Konwencji o prawach dziecka z 1989 roku. Dziecko ma prawo do: -wychowania się w rodzinie -adopcji -oświaty i nauki -kultury, wypoczynku i rozrywki -ochrony zdrowia i opieki medycznej -wszechstronnego rozwoju osobowości, swobody wyznania, światopoglądu -dostępu do informacji -ochrony przed wyzyskiem i poniżającym traktowaniem. -prywatności -równości W Polsce na straży tych praw stoi Rzecznik Praw Dziecka.

15 Rzecznicy Praw Dziecka Strona domowa Rzecznika
Rzecznik Praw Dziecka – konstytucyjny organ władzy ustanowiony artykułem 72 ust. 4 Konstytucji RP z 1997 roku, po raz pierwszy powołany w 2000 roku. Rzecznik stoi na straży praw dziecka określonych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Konwencji o Prawach Dziecka i innych przepisach prawa, z poszanowaniem odpowiedzialności, praw i obowiązków rodziców. Kieruje się dobrem dziecka oraz bierze pod uwagę, że naturalnym środowiskiem jego rozwoju jest rodzina. Rzecznicy Praw Dziecka * urząd nieobsadzony od 1 stycznia 2000 (de facto od 31 stycznia 2000) do 8 czerwca 2000 * I kadencja: Marek Piechowiak od 8 czerwca 2000 do 12 października 2000 * II kadencja: Paweł Jaros od 16 lutego 2001 do 16 lutego 2006, do 7 kwietnia 2006 * III kadencja: Ewa Sowińska od 7 kwietnia 2006 do 30 czerwca 2008 * urząd nieobsadzony od 1 lipca 2008 do 25 lipca 2008 * IV kadencja: Marek Michalak od 25 lipca 2008 (upłynie 25 lipca 2013) Strona domowa Rzecznika

16 Nie wszędzie jednak prawa człowieka czy też prawa dziecka są przestrzegane. Na świecie jest wiele regionów, gdzie panują głód, wojny i cierpienie. Przyczyny głodu Wśród głównych przyczyn występowania głodu można wymienić: - eksplozję demograficzną w krajach rozwijających się, - wolne tempo rozwoju rolnictwa, - konflikty zbrojne, - klęski żywiołowe - niesprawiedliwy podział żywności, - błędne decyzje polityczne. POMARAŃCZOWA WSTĄŻKA: SYMBOL ŚWIADOMOŚCI PROBLEMU GŁODU

17 Głód – problem globalny
Szacuje się, że na świecie głoduje około miliarda ludzi. Głód ten szczególnie dotyka kraje Trzeciego Świata wynika m.in. z niestabilności politycznej oraz bardzo niskiej kultury rolnej połączonej z przeludnieniem. Obecnie w Afryce umiera z głodu około osób dziennie. W Polsce różne organizacje podają, że około 10-25% dzieci w wieku do 14 lat cierpi przez głód i spożywa najwyżej jeden posiłek dziennie. Według obecnych szacunków minimum egzystencji to około złotych na osobę. Zwalczaniem głodu zajmują się różne organizacje, m.in. Bank Żywności oraz fundacje zbierające pieniądze na zakup żywności. Państwa, które wg danych ONZ w latach miały co najmniej 5 mln głodujących obywateli: Państwo Liczba (mln ludzi) Procent ludności kraju Indie 250,4 23% Chiny 142,1 11% Bangladesz 42,5 30% Demokratyczna Republika Konga 35,5 62% Etiopia 31,3 40% Pakistan 29,3 19% Filipiny 17,2 21% Brazylia 15,6 8% Tanzania 41% Wietnam 14,7 17% Indonezja 12,6 6% Tajlandia 12,2 Nigeria 11,0 Kenia 10,3 Mozambik 8,5 43% Sudan Korea Północna 8,1 36% Jemen 6,7 32% Madagaskar 6,0 Kolumbia 5,7 13% Zimbabwe 5,6 Meksyk 5,2 5% Zambia 45% Rosja 4% Angola 5,1 inne państwa 145 ogółem na świecie 850

18 OBSZARY ŚWIATA, GDZIE TOCZĄ SIĘ KONFLIKTY ZBROJNE
… A PRZY TYM ŁAMANE SĄ NAGMINNIE PRAWA CZŁOWIEKA

19 A DO TEGO : HANDEL ŻYWYM TOWAREM, WYZYSK , BIEDA , LUDOBÓJSTWO, KLĘSKI ŻYWIOŁOWE, EPIDEMIE CHORÓB ZAKAŹNYCH I WIELE , WIELE INNYCH CZYNNIKÓW - KTÓRE TAKŻE NIE WPŁYWAJĄ KORZYSTNIE NA POSZANOWANIE PRAW CZŁOWIEKA CIĄGLE SĄ JEDNAK LUDZIE I ORGANIZACJE , KTÓRE PRÓBUJĄ TEMU PRZECIWDZIAŁAĆ :

20 Organizacja Narodów Zjednoczonych (ang. United Nations, UN, fr
Organizacja Narodów Zjednoczonych (ang. United Nations, UN, fr. Organisation des Nations Unies, hiszp. Organización de las Naciones Unidas, ros. Организация Объединенных Наций /Organizacyja Objedinionnych Nacyj/, arab. الأمم المتحدة /al-Umam al-Muttahida/, chiń. 联合国 /Lianheguo/, wiet. Liên Hợp Quốc-LHQ), ONZ – uniwersalna organizacja międzynarodowa, z siedzibą w Nowym Jorku, powstała 24 października 1945 r. w wyniku wejścia w życie Karty Narodów Zjednoczonych. ONZ jest następczynią Ligi Narodów ONZ stawia sobie za cel zapewnienie pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego, rozwój współpracy między narodami oraz popieranie przestrzegania praw człowieka

21

22 UNICEF http://www.unicef.org/
– ang. United Nations International Children’s Emergency Fund, od 1953 – United Nations Children’s Fund, polska nazwa – Fundusz Narodów Zjednoczonych Pomocy Dzieciom. Organizacja jest częścią systemu ONZ. Powstała z inicjatywy Polaka dr Ludwika Reichmana 11 grudnia 1946 r. w wyniku uchwały Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych. Głównym celem UNICEF jest pomoc dzieciom w zakresie wyżywienia, ochrony zdrowia, pracy na rzecz ich dobra oraz rozwijanie oświaty. Zakres działania organizacji jest globalny. Po 1954 r. , kiedy to UNICEF na stałe został włączony do ONZ, jego zakres działania znacznie się poszerzył. Zajęto się nie tylko opieką lekarską, ale i zapewnieniem elementarnego wykształcenia matki i dziecka w krajach rozwijających się. Za swoją działalność UNICEF otrzymał w 1965 r. Pokojową Nagrodę Nobla

23 UNESCO http://portal.unesco.org
(ang. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation; Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury) - organizacja międzynarodowa utworzona 16 listopada 1945 r. roku w Londynie jako organizacja wyspecjalizowana ONZ. Siedzibą UNESCO jest Paryż. Pierwszym sekretarzem generalnym UNESCO został Julian Huxley, biolog i pisarz. Podstawowym celem organizacji jest wspieranie współpracy międzynarodowej w dziedzinie kultury, sztuki i nauki, a także wzbudzanie szacunku dla praw człowieka, bez względu na kolor skóry, status społeczny i religię. Program działalności UNESCO obejmuje dwa zasadnicze działy: działania na rzecz rozwoju nauki i kultury udzielanie pomocy materialnej, technicznej i kadrowej w organizowaniu oświaty

24 Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca
(ang. International Red Cross and Red Crescent Movement) - międzynarodowy ruch humanitarny stworzony by chronić ludzkie zdrowie i życie oraz respektować ludzkie życie. W skład ruchu wchodzą: - Międzynarodowy Komitet czerwonego Krzyża (ICRC) – jest strażnikiem prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych i może składać skargi do Komitetu Praw Człowieka ONZ (ECOSOC) oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. - Stowarzyszenia krajowe Czerwonego Krzyża, Czerwonego Półksiężyca (w większości państw muzułmańskich), i Czerwonej Tarczy Dawida (w Izraelu)

25 ORGANIZACJE HUMANITARNE
Organizacje humanitarne mają coraz częściej charakter pozarządowy, angażują się w dostarczanie pomocy humanitarnej w regiony objęte konfliktami, klęskami żywiołowymi lub epidemiami. Ich działanie ma na celu pomoc cierpiącym ludziom poprzez dystrybucję żywności, poprawę warunków sanitarnych, zapewnienie opieki medycznej, dystrybucję wody pitnej. W pierwszej kolejności dążą one do zapewnienia podstawowych potrzeb związanych z zachowaniem życia poszkodowanej ludności cywilnej. Są to główne przejawy ich działalności. Organizacje humanitarne mają często charakter międzynarodowy i w niesieniu pomocy muszą przestrzegać zasad ustalonych ramami prawa międzynarodowego opartych na prawach człowieka i bezstronności. Zasada bezstronności jest bardzo ważną, gwarantuje bowiem ograniczenie pomocy zewnętrznej do niezbędnego minimum. Międzynarodowe prawo humanitarne gwarantuje ochronę przed nieludzkim traktowaniem oraz prawo do godnego życia.

26 ORGANIZACJE HUMANITARNE
Organizacje humanitarne mogą działać w strukturach określanych przez misje pokojowe jak również niezależnie od nich. Mimo, że międzynarodowe prawo humanitarne zobowiązuje wszystkie strony konfliktu do udzielania wsparcia ludności cywilnej, uchodźcom oraz organizacjom, które niosą im pomoc, te ostanie często muszą korzystać z pomocy wojskowej. Ma to miejsce wtedy kiedy organizacje humanitarne działają na terenie, gdzie toczy się otwarty konflikt. Wsparcie wojskowe ma zapewnić dotarcie pomocy humanitarnej do najbardziej potrzebujących, a wolontariuszom zagwarantować poczucie bezpieczeństwa. Jest to konieczne, gdyż nieraz zdarzało się, iż pomoc humanitarna była przechwytywana przez rebeliantów i nie docierała do ludności cywilnej.

27 GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACJI HUMANITARNYCH
Sytuacja braku dostępu do wody pitnej najdramatyczniej przedstawia się w Afryce. W niektórych państwach takich, jak na przykład Czad, około połowa ludności nie ma dostępu do wody pitnej. Gwałtowny wzrost demograficzny w ostatnim dziesięcioleciu spowodował, że 157 milionów ludzi w Afryce Zachodniej nie ma dostępu do wody pitnej. Organizacje humanitarne w swoich działaniach dążą do uzdatniania wody pitnej, budowę wodociągów i kanalizacji. Niedożywienie dzieci jest obecnie traktowane jako choroba możliwa do zminimalizowania przy pomocy stosunkowo niewielkich środków zapobiegawczych. Szacuje się, że obecnie ponad 130 milionów dzieci z krajów trzeciego świata spożywa zbyt małą ilość pożywienia w stosunku do swojego wieku. Słabo rozwinięte kraje trzeciego świata borykaja się z wieloma groźnymi chorobami. Brak środków finansowych na zapobieganie i leczenie, niedostatek kadry lekarskiej, duże odległości dzielące ludzi od szpitali a także klimat, który sprzyja rozwojowi różnych chorób powodują, że niezwykle trudno jest walczyć na tych terenach z chorobami. Wysoka zachorowalność wśród ludzi w wieku produkcyjnym powoduje dodatkowe zahamowanie rozwoju gospodarczego tych krajów. Organizacje humanitarne starają się pomóc, na ile to jest możliwe. Forma pomocy jest dostosowana do konkretnej choroby.

28 Polska Akcja Humanitarna (PAH) (oficjalna nazwa w ang. Polish Humanitarian Organisation - PHO) to organizacja humanitarna założona i prowadzona przez Janinę Ochojską. Organizacja powstała w 1994 roku z inicjatywy pracowników biur: warszawskiego, toruńskiego i łódzkiego Fundacji EquiLibre. Główna siedziba fundacji mieści się w Warszawie. Od 19 marca 2004 roku Polska Akcja Humanitarna jest organizacją pożytku publicznego. Filozofia działania Misją PAH jest "uczynić świat lepszym przez zmniejszanie cierpienia i niesienie wartości humanitarnych". Organizacja opracowała własną filozofię działania, opartą na stworzonych przez siebie dziesięciu przykazaniach pomocy humanitarnej: Bądźmy solidarni. Dzielmy się i szanujmy. Beneficjant może zrobić to sam. Nie potęgujmy anarchii. Rozbudzajmy ducha inicjatywy. Twórzmy fundament zaufania. Zrozumienie pomaga. Zmniejszajmy dystans. Jesteśmy tu tylko chwilę. Pozostawmy ślad.

29 Bieżąca działalność Polskiej Akcji Humanitarnej
Program Pajacyk Kampania Wodna Misja w Afganistanie Misja w Czeczenii Misja na Sri Lance Misja w Sudanie Misja w Libanie Misja w Iraku Program GLEN Edukacja Humanitarna Pomoc Uchodźcom Pomoc Repatriantom ECCO Walkathon REFUGEE.PL Pajacyk Pajacyk to nazwa programu dożywiania dzieci w szkołach, który od 1998 roku prowadzi Polska Akcja Humanitarna Dla realizacji programu stworzona została Polska Strona Głodu. Wchodząc na stronę główną i klikając w brzuszek Pajacyka, ofiarowuje się dzieciom ciepły posiłek, sponsorowany przez reklamodawców. Aby to zrobić, należy wejść na stronę Wg informacji PAH wystarczy 2,50 zł, żeby zapewnić dziecku jeden ciepły posiłek. Program zajmuje się dożywianiem dzieci, którym z różnych powodów obiadów nie finansuje opieka społeczna. W roku szkolnym 2006/2007 PAH dożywia dzieci w 163 placówkach w 14 województwach. Od początku Akcji do 13 marca 2008 dzięki Pajacykowi zebrano ,55 zł, co pozwoliło na zakup obiadów (średni koszt obiadu wynosi 2,5 zł).

30 Caritas – jedna z największych organizacji charytatywnych działających w Polsce, jak i na świecie. Nadzór nad nią pełni Konferencja Episkopatu Polski Proces centralizacji katolickiego ruchu dobroczynnego przypada na przełom XIX i XX wieku. Pierwszy Office central des institutiones charitables powstał w 1890 roku w Paryżu i był dziełem L. Levebre. Jego zadanie było skromne i polegało na utrzymywaniu kontaktu między poszczególnymi dziełami dobroczynnymi oraz popularyzację działalności charytatywnej w społeczeństwie. W Niemczech centralizacja poszła dalej. W 1897 roku ks. Lorenz Werthmann założył związek dzieł dobroczynnych pod nazwą Caritasverband. Siedzibą centrali stał się Fryburg Bryzgowijski. Za przykładem Niemiec poszła Austria, gdzie w 1900 roku stworzono Zentralstelle der katholischen Vereine fuer freiwillige Wohltaetigkeit. Z okazji kongresu eucharystycznego w Amsterdamie w 1924 roku powstał projekt utworzenia międzynarodowej organizacji charytatywnej pod nazwą Caritas Catholica. Zarząd tej organizacji ukonstytuował się na konferencji w Lucernie w 1926 roku, na siedzibę związku wybrano Bazyleę. Polskę reprezentował w nim Związek Poznański w osobach ks. Walentego Dymka i ks. Janiaka

31 Caritas Polska Caritas Polska jest instytucją charytatywną Konferencji Episkopatu Polski. Została reaktywowana w roku. Odwołuje się do tradycji pracy charytatywnej Caritas sprzed 1950 roku. Posiada własną osobowość prawną i działa w oparciu o przepisy prawa kościelnego i państwowego. Caritas Polska koordynuje pracę 44 Caritas diecezjalnych i archidiecezjalnych w Polsce. Współpracuje na arenie międzynarodowej z Caritas Internationalis i Caritas Europa. Udziela pomocy doraźnej i długofalowej, materialnej i finansowej osobom bezrobotnym, bezdomnym, chorym, starszym, dzieciom z rodzin ubogich a także imigrantom i uchodźcom. Caritas udziela również pomocy humanitarnej ofiarom wojen, kataklizmów i nieszczęść naturalnych poza granicami Polski. Początki działalności Caritas w Polsce to głównie dystrybucja darów materialnych otrzymywanych z zagranicy. Szybko jednak zmieniła swoją strategię i zajęła się udzielaniem pomocy charytatywnej dzięki środkom pozyskiwanym od ludzi dobrej woli i instytucji. Caritas utworzyła profesjonalne placówki opiekuńczo-wychowawcze: Stacje Opieki Caritas, ośrodki rehabilitacyjne, Zakłady Pielęgnacyjno-Opiekuńcze, Domy Pomocy Społecznej, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Domy Samotnej Matki, kuchnie dla ubogich, świetlice dziennego pobytu dla dzieci i osób w podeszłym wieku, itp. W ciągu 16 lat swego istnienia Caritas w Polsce przygotowała i wdrożyła kilka programów ukierunkowanych zarówno na pomoc krajową (organizacja zimowego i letniego wypoczynku dla dzieci z ubogich rodzin, Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, Jałmużna Wielkopostna, Kromka Chleba, Program Skrzydła, Okno życia) i zagraniczną (Adopcja na odległość).

32 Caritas w liczbach Działalność w 2006 roku: Finanse w 2006 roku:
Caritas w liczbach Działalność w 2006 roku: 1017 placówek Caritas w Polsce i na świecie, 4495 pracowników, 69440 wolontariuszy, 109 tys. dzieci, którym sfinansowano wakacje, 1,5 mln osób potrzebujących, którym udzielono pomocy różnego rodzaju, 150 tys. dzieci dożywianych codziennie, 47 tys. dzieci uczęszczających do świetlic socjoterapeutycznych, 1086 dzieci objętych indywidualną opieką w programie wyrównywania szans edukacyjnych "Skrzydła", 38 tys. dzieci uczęszczających na zabiegi rehabilitacyjne, pomoc zagraniczna skierowana do ofiar trzęsień ziemi w Indonezji, Pakistanie i Azji Południowo-Wschodniej Finanse w 2006 roku: wpływy w sumie - 239,8 mln zł, pomoc w sumie udzielona w kraju i za granicą mln zł, pomoc udzielona w Polsce mln zł

33 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy - fundacja charytatywna, której podstawowym celem zgodnie ze statutem jest: "działalność w zakresie ochrony zdrowia polegająca na ratowaniu życia chorych osób, w szczególności dzieci, i działanie na rzecz poprawy stanu ich zdrowia, jak również na działaniu na rzecz promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej". Najbardziej znaną formą działalności fundacji jest coroczna, ogólnopolska impreza rozrywkowo-medialna o charakterze charytatywnym, nazywana Finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Podstawowym elementem Finału jest granie "wielkiej orkiestry", czyli odbywające się w całym kraju (a także poza granicami) koncerty muzyczne, z których dochód przeznaczany jest na cele Fundacji. W czasie finału organizowanych jest również wiele innych form zbiórki funduszy, z których najważniejsza jest publiczna kwesta na ulicach miast prowadzona przez szerokie rzesze wolontariuszy. Zgromadzone pieniądze są za każdym razem przeznaczane na z góry ustalone cele związane z ochroną zdrowia, szczególnie zdrowia dzieci. Fundacja jest laureatem statuetki Dziecięcej Nagrody SERCA, jaką otrzymała od dzieci ze Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Chorych "SERCE" ze Świdnicy. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy jest drugą co do wielkości pozyskiwanej rocznej sumy fundacją charytatywną w Polsce (pierwszą jest Caritas).

34 Podsumowanie finałów WOŚP
Data Cel Zebrane pieniądze (w USD) I 3 stycznia 1993 Choroby serca ,68 II 2 stycznia 1994 Pomoc szpitalom noworodkowym ,93 III 8 stycznia 1995 Zakup sprzętu dla klinik onkologicznych ,36 IV 7 stycznia 1996 Ratowanie życia dzieci, które uległy wypadkom ,59 V 5 stycznia 1997 Ratowanie dzieci z chorobami serca ,29 VI 4 stycznia 1998 Ratowanie życia dzieci poszkodowanych w wypadkach ,74 VII 10 stycznia 1999 Ratowanie życia noworodków ,82 VIII 9 stycznia 2000 Ratowanie życia dzieci z chorobami nerek ,91 IX 7 stycznia 2001 Diagnostyka noworodków i niemowląt ,74 X 13 stycznia 2002 Ratowanie życia dzieci z wadami wrodzonymi ,85 XI 12 stycznia 2003 Zakup sprzętu medycznego dla oddziałów niemowlęcych i dzieci młodszych ,16 XII 11 stycznia 2004 ,22 XIII 9 stycznia 2005 Nowoczesne metody diagnostyki i leczenia w neonatologii i pediatrii ,87 XIV 8 stycznia 2006 Ratowanie życia dzieci poszkodowanych w wypadkach i nauka pierwszej pomocy ,00 XV 14 stycznia 2007 ,65 XVI 13 stycznia 2008 Pomoc dzieciom ze schorzeniami laryngologicznymi ,13 XVII 11 stycznia 2009 Wczesne wykrywanie nowotworów u dzieci Razem: ,94

35 Prawa człowieka różnią się od innych powszechnych praw moralnych tym, iż nie ma dla nich uzasadnienia. Fakt, że jest się człowiekiem jest wystarczającym faktem dochodzenia roszczeń wynikających z tychże praw. Wiele organizacji działa na rzecz poprawy losu ludzi potrzebujących. Ich rola zawsze będzie niezwykle ważna – bo świat zawsze będzie nękany naturalnymi klęskami żywiołowymi , jak też epidemiami chorób zakaźnych. Oby jednak aktywność wszystkich organizacji humanitarnych tylko do tego się ograniczała – i oby nigdy więcej w historii świata nie zaistniały takie zjawiska, jak : niewolnictwo, rasizm, antysemityzm, dyskryminacje, tortury, zbrodnie wojenne, pogromy, holocaust, prace przymusowe, obozy koncentracyjne i dzieci-żołnierze… Powiesz, że to niemożliwe? A może czas samemu – AKTYWNIE- włączyć się w zwalczanie tych zjawisk… Głód, choroby i ubóstwo nie zawsze są od nas zależne… Na świecie jednak wydarzyło się wiele strasznych rzeczy tylko dlatego, że „człowiek człowiekowi zgotował ten los” NIE DOPUŚĆ, BY TO SIĘ POWTÓRZYŁO…


Pobierz ppt "PRAWA CZŁOWIEKA: IDEAŁY A RZECZYWISTOŚĆ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google