Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

3.12.07   „Zakres i przesłanki związania sądu administracyjnego wyrokiem sądu w sprawie karnoskarbowej” dr Piotr Stanisławiszyn Zakład Prawa Finansowego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "3.12.07   „Zakres i przesłanki związania sądu administracyjnego wyrokiem sądu w sprawie karnoskarbowej” dr Piotr Stanisławiszyn Zakład Prawa Finansowego."— Zapis prezentacji:

1   „Zakres i przesłanki związania sądu administracyjnego wyrokiem sądu w sprawie karnoskarbowej” dr Piotr Stanisławiszyn Zakład Prawa Finansowego Uniwersytet Opolski      Zakopane, 8 – 10 października 2012 r.  

2 art. 11. ppsa Ustalenia wydanego w postępowaniu karnym prawomocnego wyroku skazującego co do popełnienia przestępstwa wiążą sąd administracyjny.

3 Prejudycjalność prawomocnego wyroku skazującego, wydanego w postępowaniu karnym, oznacza, że Sąd ten nie może dokonywać tych samych ustaleń, których dokonał sąd karny co do popełnienia przestępstwa. Nie może także sąd administracyjny podważać samego zawinionego działania sprzedawcy napoju alkoholowego osobie nieletniej, który za to został prawomocnie skazany. /R. Sawuła, Glosa do wyroku WSA z dnia 22 marca 2005 r., II SA/Bd 1157/04 ZNSA 2006/4-5/194/

4 Sąd administracyjny jest związany treścią sentencji prawomocnego wyroku wydanego w postępowaniu karnym; ustalenia zawarte w uzasadnieniu tego wyroku nie wiążą sądu administracyjnego /A.Kabat Komentarz do art.11 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Lex/el./

5 I FSK 255/10 wyrok NSA W-wa 2011-02-16 LEX nr 989885
I FSK 255/10 wyrok NSA W-wa LEX nr Jakkolwiek w przepisach dotyczących postępowania podatkowego nie ma odpowiednika art. 11 p.p.s.a. to jednak z art. 194 § 1 i 3 o.p. w związku z wymienionym przepisem procedury sądowoadministracyjnej można również wyprowadzić moc wiążącą prawomocnych wyroków skazujących co do popełnienia przestępstwa dla organów podatkowych.

6 Problematyka wzajemnej relacji pomiędzy postępowaniem podatkowym i postępowaniem karnym /karnoskarbowym/ 3 warianty

7 W art. 198 ustawy z dnia 15 marca 1934 r. Ordynacja podatkowa wskazano wprost, że jeżeli wysokość kary zależna jest od rozmiaru uszczuplonego lub narażonego na uszczuplenie podatku, orzeczenie karne wydać należy po wymiarze uszczuplonego podatku przez właściwą władzę wymiarową.

8 Art. 114a kks Postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe może być także zawieszone, jeżeli jego prowadzenie jest w istotny sposób utrudnione ze względu na toczące się postępowanie przed organami kontroli skarbowej, organami podatkowymi, organami celnymi lub sądami administracyjnymi. Zawieszone postępowanie podejmuje się, jeżeli ustąpiły przyczyny uzasadniające jego zawieszenie.

9 Samodzielność jurysdykcyjna sądu karnego na gruncie kk czy kks
Samodzielność jurysdykcyjna sądu karnego na gruncie kk czy kks Czy w przypadku braku decyzji podatkowej organu podatkowego określającej (ustalającej) zobowiązanie podatkowe, może we własnym zakresie dla potrzeb postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe? /M.Charkiewicz, PiPr 1/2013/ Art. 7 kpk sad karny sam rozstrzyga o wątpliwościach i dokonuje ustaleń, wiąże go tylko orzeczenie o charakterze prawnokształtującym.

10 art. 53 kks § 27. Należność publicznoprawna uszczuplona czynem zabronionym jest to wyrażona liczbowo kwota pieniężna, od której uiszczenia lub zadeklarowania uiszczenia w całości lub w części osoba zobowiązana uchyliła się i w rzeczywistości ten uszczerbek finansowy nastąpił. § 28. Narażenie na uszczuplenie należności publicznoprawnej czynem zabronionym jest to spowodowanie konkretnego niebezpieczeństwa takiego uszczuplenia - co oznacza, że zaistnienie uszczerbku finansowego jest wysoce prawdopodobne, choć nie musi nastąpić

11 Przykłady „z życia wzięte” kradzież prądu gry hazardowe faktury VAT
Przykłady „z życia wzięte” kradzież prądu gry hazardowe faktury VAT


Pobierz ppt "3.12.07   „Zakres i przesłanki związania sądu administracyjnego wyrokiem sądu w sprawie karnoskarbowej” dr Piotr Stanisławiszyn Zakład Prawa Finansowego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google