Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KATARZYNA BRUNIEWSKA-GIERCZAK Nauczyciel Zespołu Szkół w Osiu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KATARZYNA BRUNIEWSKA-GIERCZAK Nauczyciel Zespołu Szkół w Osiu"— Zapis prezentacji:

1 KATARZYNA BRUNIEWSKA-GIERCZAK Nauczyciel Zespołu Szkół w Osiu
Prezentacja dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego Katarzyna Bruniewska-Gierczak

2 Katarzyna Bruniewska-Gierczak
Imię i nazwisko: Katarzyna Bruniewska-Gierczak Placówka oświatowa: Zespół Szkół w Osiu Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy Data rozpoczęcia stażu: r. Data zakończenia stażu: r. Opiekun stażu: mgr Bożena Głąb - Hebda Katarzyna Bruniewska-Gierczak

3 Katarzyna Bruniewska-Gierczak
W okresie odbywania stażu w szczególności: 1. uczestniczyłam w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego; pogłębiałam wiedzę i umiejętności zawodowe, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego; 3. poznałam przepisy dotyczące systemu oświaty, Katarzyna Bruniewska-Gierczak

4 Katarzyna Bruniewska-Gierczak
Zgodnie z § 7 ust.2 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania awansu zawodowego przez nauczycieli Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach. Katarzyna Bruniewska-Gierczak

5 Przepisy i procedury awansu zawodowego
Poznanie procedury awansu zawodowego Opracowanie planu rozwoju Prawidłowe prowadzenie dokumentacji przebiegu planu rozwoju zawodowego Katarzyna Bruniewska-Gierczak

6 1. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu
Kontrakt z opiekunem stażu Opracowanie planu rozwoju zawodowego Ustalenie terminów spotkań 2. Określenie mocnych i słabych stron własnej działalności Katarzyna Bruniewska-Gierczak

7 Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu. Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu Omawianie prowadzonych i obserwowanych zajęć w celu doskonalenia umiejętności ewaluacji działań edukacyjnych. Konstruowanie rocznych planów pracy świetlicy szkolnej z uwzględnieniem dokonywanej ewaluacji. Uczestniczenie w rozmaitych formach doskonalenia zawodowego: radach szkoleniowych, warsztatach metodycznych, kursach, szkoleniach. Katarzyna Bruniewska-Gierczak

8 Warsztaty i szkolenia doskonalące moje umiejętności zawodowe
Kurs kwalifikacyjny – „Sztuka” Seminarium:” Zarządzanie bezpieczeństwem w szkole Warsztat: ”Diagnoza pedagogiczna z analizą przypadku” Seminarium:” Szybka i skuteczna analiza wyników egzaminów wewnętrznych” Szkolenie bhp Rada szkoleniowa: „Ocenianie kształtujące” Kurs obsługi tablic interaktywnych Praca stworzona metodą kolażu podczas zajęć na kursie kwalifikacyjnym ze sztuki. Katarzyna Bruniewska-Gierczak

9 Inne działania samokształcące mające na celu doskonalenie zawodowe
Pogłębianie umiejętności posługiwania się programami graficznymi Inkscape oraz Gimp za pomocą których stworzyłam książeczkę dla najmłodszych „Skoki” . Katarzyna Bruniewska-Gierczak

10 Katarzyna Bruniewska-Gierczak
Samodzielne rozwijanie zdolności artystycznych poprzez oglądanie tutoriali i porad dotyczących rysunku i malarstwa. kwartalnik: „Reve femmes” Nr 36, HIVER zilustrowany moimi pracami Katarzyna Bruniewska-Gierczak

11 Katarzyna Bruniewska-Gierczak
Rozwijanie umiejętności zawodowych poprzez studiowanie literatury metodycznej, pedagogicznej i psychologicznej Komunikacja w szkole, scenariusze godzi wychowawczych- E Grzesiak, R. Janicka Szyszko, M Steblecka Dyscyplina w klasie , metody i techniki interwencji- J. Kołodziejczyk Agresja u dzieci – szkoła porozumienia – J. Danielewska Współczesne Problemy Edukacji Historycznej- J. Rulka Ponadto czytałam biografie artystów, które poszerzyły moją wiedzę z zakresu sztuki Leonardo – Frank ZOllner Toulouse- Lautrec- Matthias Arnold Munch - Ulrich Bischoff Warhol – Klaus Honnef Katarzyna Bruniewska-Gierczak

12 Literatura z zakresu psychologii
Trudna młodzież jako problem współczesnej pedagogiki – D.K. Kołodziej Psychologiczne mechanizmy oddziaływania reklamy a manipulacja w reklamie – E Sanecka Nauczyciel kreatywny szansą na lepszą szkołę - Danuta Rozner Zgodnie z potrzebami korzystanie z publikacji i portali internetowych przeznaczonych dla nauczycieli: Katarzyna Bruniewska-Gierczak

13 4. Zbieranie i opracowanie scenariuszy zajęć
Przygotowanie scenariuszy do Akademii z okazji Świąt: Trzeciego Maja oraz Święta Niepodległości Scenariusze zajęć przeprowadzanych w świetlicy szkolnej Scenariusze lekcji dydaktycznych z historii i społeczeństwa oraz z plastyki. 5. Prowadzenie dokumentacji szkolnej Dzienniki świetlicy szkolnej Dzienniki zajęć pozalekcyjnych wynikających z artykułu 42 KN Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy Katarzyna Bruniewska-Gierczak

14 Katarzyna Bruniewska-Gierczak
Zgodnie z § 7 ust.2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania awansu zawodowego przez nauczycieli Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych. Katarzyna Bruniewska-Gierczak

15 Katarzyna Bruniewska-Gierczak
Poznawanie struktury i problemów środowiska uczniowskiego i lokalnego Rozmowy z uczniami. Konsultacje z rodzicami. Współpraca z wychowawcami klas, innymi nauczycielami oraz pedagogiem szkolnym. Analiza dokumentacji: opinie i orzeczenia PPP, opinie wychowawcy. Prowadzenie zajęć profilaktycznych dotyczących zagrożeń współczesnego świata. Przygotowanie ściennych gazetek o różnorodnej tematyce. Katarzyna Bruniewska-Gierczak

16 Katarzyna Bruniewska-Gierczak
Obserwacja uczniów w sytuacjach szkolnych oraz poza szkolnych: wycieczki , spacery, imprezy szkolne. – opieka nad uczniami podczas wycieczki do rezerwatu Miedzno – opieka nad uczniami podczas dyskoteki szkolnej 2. Zajęcia profilaktyczne dotyczące zagrożeń współczesnego świata . 3. Tworzenie i współtworzenie uroczystości i imprez szkolnych takich jak : Katarzyna Bruniewska-Gierczak

17 Katarzyna Bruniewska-Gierczak
Przygotowanie akademii z okazji Święta Niepodległości ( , ) Katarzyna Bruniewska-Gierczak

18 Katarzyna Bruniewska-Gierczak
Dwukrotna współorganizacja Święta Narodowego Trzeciego Maja Uczniowie klas piątych podczas próby akademii Katarzyna Bruniewska-Gierczak

19 Katarzyna Bruniewska-Gierczak
Wykonanie wspólnie z uczniami scenografii z okazji zakończenia roku szkolnego przez klasę VI a ( ) programu artystycznego pt. „Zdrowym być”, ( ) akademii z okazji Święta Narodowego Trzeciego Maja ( ) Katarzyna Bruniewska-Gierczak

20 Katarzyna Bruniewska-Gierczak
4. Uczestniczenie w: akcji „ Cała Polska czyta dzieciom”. 5. Udział w komisjach konkursowych i egzaminacyjnych. Dnia r. byłam członkiem komisji oceniającej konkursu recytatorskiego: „ Słowem opowiedziane” W konkursie tym brali udział uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej w Osiu Brałam udział w komisji egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego w wersji podstawowej oraz rozszerzonej w roku szkolnym 2013/2014 Byłam członkiem komisji egzaminacyjnej z próbnego egzaminu z języka angielskiego dla klas szóstych ( ) Zorganizowałam przedmiotowy konkursu kuratoryjnego z historii i społeczeństwa ( ) Katarzyna Bruniewska-Gierczak

21 Katarzyna Bruniewska-Gierczak
6. Praca w zespołach międzyprzedmiotowych i klasowych. 7. Współpraca ze Szkolnym Kołem Caritas Katarzyna Bruniewska-Gierczak

22 Katarzyna Bruniewska-Gierczak
Zgodnie z § 7 ust.2 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania awansu zawodowego przez nauczycieli Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej. Katarzyna Bruniewska-Gierczak

23 Katarzyna Bruniewska-Gierczak
1. Umiejętność wykorzystania w pracy dydaktyczno – wychowawczej technologii informacyjnej   Udział w seminarium „Szybka i skuteczna analiza wyników egzaminów wewnętrznych”. Kurs obsługi tablic interaktywnych 2. Przygotowanie scenariuszy zajęć, konspektów przy użyciu komputera i Internetu. Uzyskiwanie wiedzy na temat awansu zawodowego. Poznawanie przepisów prawa oświatowego. Wyszukiwanie materiałów i informacji pomocnych w prowadzeniu zajęć dydaktyczno – opiekuńczych. Katarzyna Bruniewska-Gierczak

24 Śledzenie artykułów znajdujących się na szkolnym portalu internetowym www.zszosie.pl.
Przesyłanie wiadomości i dokumentacji do Dyrekcji Zespołu Szkół w Osiu Przesyłanie oraz otrzymywanie drogą mailową informacji i materiałów od innych nauczycieli. Odwiedzanie stron internetowych:

25 Katarzyna Bruniewska-Gierczak
3. Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej na zajęciach Prezentacje na akademie z okazji Święta Niepodległości oraz Święta Narodowego Trzeciego Maja wykonane w programie Power point Katarzyna Bruniewska-Gierczak

26 Katarzyna Bruniewska-Gierczak
Prezentacja: „Matematyka a sztuka” Katarzyna Bruniewska-Gierczak

27 Katarzyna Bruniewska-Gierczak
Zgodnie z § 7 ust.2 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania awansu zawodowego przez nauczycieli Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań. Katarzyna Bruniewska-Gierczak

28 1. Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki
Czytanie literatury oraz czasopism dotyczących szkoły i świetlicy szkolnej historii i sztuki takich jak: „Świetlica w szkole” – kwartalnik wychowawców świetlicy „Mówią Wieki” – magazyn historyczny „Wielcy Malarze”- czasopismo popularno-naukowe Śledzenie publikacji nauczycieli w Internecie 2. Aktywna praca nad samokształceniem Szkolenie, seminaria, kurs kwalifikacyjny Rozwijanie własnych zdolności i praca twórcza 3. Pedagogizacja rodziców Udział w zebraniach klasowych, wywiadówkach indywidualne rozmowy z rodzicami Tworzenie planów mających na celu uzupełnienie braków uczniów mających trudności w uczeniu się Katarzyna Bruniewska-Gierczak

29 5. Uczestniczenie w pracy zespołów ewaluacji wewnętrznej
4. Dostosowanie działań edukacyjnych do potrzeb uczniów tworzenie IPET Dostosowanie wymagań do opinii PPP Zajęcia pozalekcyjne 5. Uczestniczenie w pracy zespołów ewaluacji wewnętrznej Tematy prac zespołów: „Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki” 2012/2013 „Zadania świetlicy w naszej szkole” 2013/2014 Katarzyna Bruniewska-Gierczak

30 Katarzyna Bruniewska-Gierczak
Zgodnie z § 7 ust.2 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania awansu zawodowego przez nauczycieli Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż. Katarzyna Bruniewska-Gierczak

31 Znajomość zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły
Statut Szkoły Program Wychowawczy Program Profilaktyczny Wewnątrzszkolny System Oceniania Kalendarz Uroczystości i Imprez Szkolnych W czasie odbywania stażu zapoznałam się z następującymi aktami prawnymi: Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania awansu zawodowego przez nauczycieli Konwencja o Prawach Dziecka Katarzyna Bruniewska-Gierczak


Pobierz ppt "KATARZYNA BRUNIEWSKA-GIERCZAK Nauczyciel Zespołu Szkół w Osiu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google