Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Międzychodzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Międzychodzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o."— Zapis prezentacji:

1 Międzychodzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
sprawozdanie z działalności Spółki za rok 2009, plany na rok 2010. Międzychód, dnia roku

2 Sprawozdanie Zarządu za rok 2009
MPEC zgodnie z umową Spółki w roku 2009 produkowało energię cieplną oraz zajmowało się wynajmem powierzchni, sprzedażą żużla, usług transportowych oraz przeważania towarów. Energia cieplna produkowana była w 16 źródłach ciepła. Rok obrachunkowy 2009 to kierowanie Spółką przez dwa Zarządy. Skład Rady Nadzorczej w roku 2009 nie uległ zmianie.

3 Sprawozdanie Zarządu za rok 2009 – dane operacyjne
Do kluczowych odbiorców należą Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko Własnościowa, Wspólnoty Mieszkaniowe, szkoły i przedszkola, Urząd Miasta i Gminy Międzychód, Starostwo Powiatowe, Zakład Opieki Zdrowotnej. Dla zachowania ciągłości działania Spółka pracowała na podstawie umów handlowych w zakresie dostaw surowców do produkcji, serwisu infrastruktury produkcyjnej, administracyjnej, a także doradztwa prawnego.

4 Sprawozdanie Zarządu za rok 2009
Istotnym zdarzeniem roku 2009 był proces przyłączenia nowego klienta do miejskiej sieci ciepłowniczej. Po okresie stagnacji udało się pozyskać nowego odbiorcę – firmę deweloperską HUSARIAN. W tym też roku Spółka uzyskał pozwolenie na budowę w zakresie: „Przebudowa wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej na estakadzie nad torami kolejowymi w miejscowości Międzychód”. W ostatnim kwartale 2009 roku Spółka przeprowadziła wymianę źródła ciepła na ulicy 600 Lecia 5 w Międzychodzie, instalując kocioł gazowy nowej generacji Viessmann Vitopend 100-W.

5 Sprawozdanie Zarządu za rok 2009
Podpisanie umowy z firmą P4 Sp. z o.o. – operatorem telefonii komórkowej w zakresie wynajmu powierzchni komina dla celów instalacji infrastruktury telekomunikacyjnej. Ustalenie i/lub urealnienie cennika na sługi dodatkowe, które stanowią przychody dla Spółki. Utworzenie strony internetowej Spółki oraz domeny adresów służbowych . Rok 2009 to cena 1GJ 78,84 PLN.

6 Sprawozdanie Zarządu za rok 2009
W sierpniu 2009 roku rozpocząłem proces optymalizacji Spółki. Decyzja ta podyktowana była złą sytuacją finansową firmy. W tym okresie strata kształtowała się na poziomie PLN. Po analizie regulaminów zakładowych, zakresów obowiązków pracowniczych oraz procedur postępowania dokonano likwidacji stanowiska pracy Głównego Technologa. Ta decyzja pozwoliła na zoptymalizowanie pionu produkcji pod kątem kosztowym oraz kompetencyjnym.

7 Sprawozdanie Zarządu za rok 2009
Następnie przystąpiłem do analizy procesu produkcji pod kątem przychodowym i kosztowym. Nie zgadzały się bowiem ilości spalonego miału węglowego w przeliczeniu na wyprodukowanego 1 GJ energii cieplnej. Niezgodności dotyczyły końcówki roku 2008 oraz początkowych miesięcy roku W tym też celu w miesiącu listopadzie 2009 roku zlecono przeprowadzenie biegłemu rewidentowi Romanowi Andrzejewskiemu ponowną ocenę sytuacji finansowej Spółki za rok Według wyliczeń biegłego rewidenta Spółka w roku zaniżyła koszty produkcji o 320 ton miału węglowego, przesuwając wielkość kosztową tego surowca na rok 2009. Nie zysk 1.278,77 PLN, a strata ,85 PLN

8 Zużycie miału węglowego na CR w roku 2008
miesiące ogółem produkcja zużycie miału wg dokumentów Rw zużycie wyliczone przez biegłego różnica Styczeń 6 346,00 430,34 418,46 11,88 Luty 5 611,00 355,96 369,99 -14,03 Marzec 5 163,00 380,00 340,45 39,55 Kwiecień 3 655,00 250,00 241,01 8,99 Maj 1 246,00 85,00 82,16 2,84 Czerwiec 983,00 80,26 64,82 15,44 Lipiec 824,00 55,38 54,33 1,05 Sierpień 870,00 63,20 57,37 5,83 Wrzesień 2 183,00 60,00 143,95 -83,95 październik 3 529,00 59,60 232,70 -173,10 Listopad 5 396,00 226,91 355,81 -128,90 Grudzień 7 753,00 505,00 511,23 -6,23 Razem 43 559,00 2 551,65 2 872,28 -320,63 * wyciąg z dokumentu „Opinia biegłego rewidenta z dnia roku”

9 Sprawozdanie Zarządu za rok 2009 – dane operacyjne
W roku 2009 przychody ze sprzedaży wyniosły (wielkości ≈): energia cieplna PLN, pozostałe PLN.

10 Sprawozdanie Zarządu za rok 2009 – dane operacyjne
Do podstawowych kosztów Spółki w roku 2009 zaliczono (wielkości ≈): zużycie surowców do produkcji PLN, wynagrodzenia pracownicze wraz ze składkami ZUS PLN, amortyzacja PLN, usługi obce PLN, podatek od nieruchomości PLN, opłaty z tytułu ochrony środowiska PLN.

11 Sprawozdanie Zarządu za rok 2009 – dane operacyjne
W roku 2009 Spółka uzyskała ujemny wynik finansowy. Strata wyniosła: ,17 PLN. Przyczyny: nierzetelne prowadzenie dokumentacji rozchodu miału węglowego tzw. dokumentów RW na koniec roku 2008 oraz z początkiem 2009, co doprowadziło do braku orientacji w rzeczywistych kosztach produkcji, udokumentowanie inwentaryzacji miału węglowego na koniec roku 2008, mimo braku faktycznego przeprowadzenia tego procesu co spowodowało, iż Zarząd nie był w stanie realnie prowadzić analizy danych ekonomicznych, zła struktura kosztów stałych do przychodów z głównej działalności (zbyt liczna administracja),

12 Sprawozdanie Zarządu za rok 2009 – dane operacyjne
część nierentownych źródeł ciepła, które swą mocą produkcyjną nie odpowiadają charakterystyce ogrzewanych budynków, brak miesięcznych analiz przychodów i kosztów w pierwszym półroczu roku co uniemożliwiało bieżącą ocenę sytuacji Spółki, zbyt duża dysproporcja przychodów w sezonie zimowym do przychodów w okresie letnim, brak strategii działania Spółki w poprzednich latach.

13 Sprawozdanie Zarządu za rok 2009 – dane operacyjne
Analiza kosztów zmusiła do optymalizacji wydatków. Realnym kierunkiem zmniejszenie kosztów pracowniczych i ochrony środowiska jest realizacja nowych inwestycji polegających na wymianie źródeł ciepła z miałowych na gazowe. Taki stan rzeczy pozwoli produkować energię cieplną na tych kotłowniach bezobsługowo, a to z kolei przełoży się na zmniejszenie kosztów wynagrodzeń. Ponadto gaz jest surowcem bardziej ekologicznym niż miał węglowy, a to pozwoli zmniejszyć opłaty z tytułu ochrony środowiska. Spółka poprzez realizację inwestycji będzie ubiegała się o zwolnienie choć częściowe podatku od nieruchomości.

14 Sprawozdanie Zarządu za rok 2009 – dane operacyjne
Spośród szesnastu źródeł ciepła sześć uzyskało ujemny wynik finansowy za rok Wszystkie z nich to lokalne źródła ciepła gdzie surowcem do produkcji energii cieplnej jest miał węglowy. Szczególną uwagę należy zwrócić na: kotłownię na ulicy 17 Stycznia 5, kotłownię na ulicy 17 Stycznia 49, kotłownię na ulicy Nadbrzeżnej 8, kotłownię na ulicy 3 Maja 6.

15 Sprawozdanie Zarządu za rok 2009 – dane operacyjne
Nierentowne kotłownie lokalne w roku 2009 17 Stycznia 49 17 Stycznia 5 -9 500 Nadbrzeżna 8 -6 000 3 Maja 6 -3 500

16 Sprawozdanie Zarządu za rok 2009 – dane operacyjne
Nierentowne kotłownie lokalne (od stycznia do kwietnia 2010) 17 Stycznia 49 -3 800 17 Stycznia 5 -4 000 Nadbrzeżna 8 3 Maja 6 -1 500

17 Sprawozdanie Zarządu za rok 2009 – dane operacyjne
Moc zainstalowana w źródłach ciepła wyniosła na koniec 2009 roku 20,77 MW, natomiast zamówiona przez Odbiorców 14,20 MW. Oznacza to, iż Spółka posiada moce produkcyjne, które nie są wykorzystane. Co gorsza od kilku lat obserwuje sie trend wzrostowy odłączania klientów od sieci ciepłowniczej na poczet malejącego w zakresie przyłączenia. Przyczyn jest wiele, ale do głównych zaliczyć należy: złą strukturę istniejącej sieci ciepłowniczej, która sprawia iż prawie każde nowe przyłączenie obiektu to konieczność poniesienia dużych kosztów już na początkowym etapie inwestycji, nienajlepsza współpraca Spółki z instytucjami decydującymi o inwestycjach budowlanych, słabo rozwinięty proces pozyskania klienta, zły odbiór Spółki przez Społeczność lokalną.

18 Sprawozdanie Zarządu za rok 2009 – polityka personalna
Liczba zatrudnionych Wyszczególnienie rok 2008 rok 2009* Kobiety 4 Mężczyźni 18 17 Razem 22 21 Struktura zatrudnienia Wyszczególnienie rok 2008 rok 2009* Fizyczni 15 Umysłowi 7 6 Razem 22 21

19 Sprawozdanie Zarządu za rok 2009 – polityka personalna
Struktura wykształcenia zatrudnionych Wyszczególnienie rok 2008 rok 2009* Podstawowe 5 Zawodowe 7 Średnie 6 Wyższe 4 Razem 22 21 Wynagrodzenie średnie brutto Wyszczególnienie rok 2008 rok 2009* Pracownik MPEC 3182,24 3042,58 Razem

20 Sprawozdanie Zarządu za rok 2009 – polityka personalna
Analiza powyższych zestawień podpowiada, iż najbliższy okres to konieczność optymalizacji polityki kadrowej zarówno w zakresie kompetencji, wynagrodzenia oraz liczebności. Ponadto w związku z zaawansowaniem wiekowym załogi, zwłaszcza w obszarze produkcji, Zarząd postawił cel polegający na tym, iż odejście pracownika na emeryturę nie będzie wiązało się z zatrudnianiem nowego.

21 Sprawozdanie Zarządu za rok 2009 – dane operacyjne
Analizując dane operacyjne i uwarunkowania w jakich działa Spółka, strategia firmy powinna zostać oparta nie o cenę produktu, bo o tej decyduje Urząd Regulacji Energetyki, a o pozostałe ogniwa strategii przedsiębiorstwa, czyli o rozszerzanie portfela produktów, optymalizację zatrudnienia oraz stworzenie procesu pozyskania klienta.

22 Sprawozdanie Zarządu za rok 2009 – analiza wskaźnikowa
Spółka działalność finansuje ze środków własnych, posiada zdolność do terminowego spłacania zobowiązań, wzrastają zasoby własne przedsiębiorstwa, firma w chwili obecnej znajduje się w sytuacji gdzie ilości środków finansowych predestynuje nas do inwestowania, posiada brak zdolności kredytowej wynikającej ze straty finansowej w latach ubiegłych.

23 Plany na rok 2010 Rok 2010 to inwestycje w infrastrukturę produkcyjną. I tak Spółka planuje wymianę źródeł ciepła z miałowych na gazowe dla czterech nierentownych kotłowni lokalnych: Kotłownia na ulicy 17 Stycznia 5, Kotłownia na ulicy 17 Stycznia 49, Kotłownia na ulicy Nadbrzeżnej 8, Kotłownia na ulicy 3 Maja 6.

24 Plany na rok 2010 W ramach inwestycji infrastrukturalnych dodatkowo planujemy przeprowadzić modernizację źródła ciepła dla budynków przy ulicy Armii Poznań i Jaśminowej w Bielsku, która polegać będzie na zmianie sposobu zabezpieczenia instalacji C.O. oraz wymianie kotła gazowego. Budowa zejścia do komory K 1 celem możliwości prowadzenia monitoringu stanu technicznego odcinka sieci. Sprzedaż węgla i miału od miesiąca lipca 2010 roku.

25 Plany na rok 2010 Trwają rozmowy w zakresie przyłączenia nowych odbiorców do miejskiej sieci ciepłowniczej. Z realnych potencjalnych inwestycji przyłączeniowych należy wymienić nowy budynek Zakładu Opieki Zdrowotnej oraz halę sportową Liceum Ogólnokształcącego. Celem na lata 2011 – 2012 jest próba pozyskania funduszy europejskich w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego i rozpoczęcie realizacji inwestycji ciepłowniczych w zakresie modernizacji istniejącej sieci ciepłowniczej oraz Ciepłowni Rejonowej.

26 Plany na rok 2010 Planem poza branżowym jest wykonanie nadbudowy jednej lub dwóch kondygnacji na budynku należącym do Spółki, a zlokalizowanym przy ulicy Daszyńskiego 12. Inwestycja ta ukierunkowana byłaby na wynajem powierzchni na gabinety lekarskie lub działalność biurową. Spółka planuje również poprawić sprawność organizacyjną i obieg dokumentów, dlatego też jako cel na lata kolejne stawia sobie Wdrożenie Systemu zarządzania Jakością według normy ISO 9001.

27 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Międzychodzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o."

Podobne prezentacje


Reklamy Google