Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kongres TETRA Experience 2006 Warszawa

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kongres TETRA Experience 2006 Warszawa"— Zapis prezentacji:

1 Kongres TETRA Experience 2006 Warszawa 13-14. 06
Kongres TETRA Experience 2006 Warszawa Radiowy system łączności dyspozytorskiej Energetyki - studium przypadku opracowanie: Jerzy Andruszkiewicz Stefan Wieczorek

2 Spółki dystrybucyjne Energii Elektrycznej

3 Radiowa się dyspozytorska w Energetyce – podstawowe wymagania
Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz prawidłowe funkcjonowanie służb technicznych Energetyki wymaga zastosowania niezależnej radiowej sieci dyspozytorskiej dla obsługi sieci elektroenergetycznej, z uwzględnieniem specyficznych cech systemu dyspozytorskiego oraz zapewnienia prawidłowego jego funkcjonowania w warunkach awaryjnych i stanach krytycznych. Istniejące sieci operatorów publicznych nie zapewniają funkcjonowania systemów w warunkach krytycznych i stanach awaryjnych oraz nie są odporne na warunki szczególnego zagrożenia, nie zapewniają wymaganych specjalnych funkcji dyspozytorskich, nie są odporne na stany gwałtownego zwiększenia ruchu.

4 Posiadane zasoby: Infrastruktura sieci radiokomunikacyjnej Energetyki – Digicom 7 431 stacji bazowych ZE, w tym: posiada własne wieże antenowe (40 i 60 m n.p.t.) zlokalizowane na własnych obiektach zlokalizowane na obiektach dzierżawionych Radiowe Stacje Bazowe (RBS) są połączone z Węzłami Centralnymi (CN) poszczególnych Zakładów Energetycznych, w zdecydowanej większości w oparciu o własne łącza analogowe i cyfrowe (światłowodowe). Kanały radiowe w paśmie MHz (12,5 kHz)

5 - ok. 75% łączy własnych w relacji RBS - CN
Pokrycie propagacyjne sieci łączności dyspozytorskiej Energetyki w paśmie MHz: – ok. 80% powierzchni kraju, - 31 sieci lokalnych ZE i jedna sieć makroregionalna (grupa mazowiecka), - brak sieci ogólnokrajowej ( w tym sieci korporacyjnych w nowych strukturach organizacyjnych Energetyki) - ok. 75% łączy własnych w relacji RBS - CN

6 Lokalizacja radiowych stacji bazowych analogowego systemu łączności dyspozytorskiej Energetyki

7 Symulacja - pokrycie terenu przez cyfrowy system łączności dyspozytorskiej Energetyki, z wykorzystaniem istniejących stacji bazowych systemu analogowego

8 Testy cyfrowej radiowej sieci dyspozytorskiej w Energetyce
Przeprowadzone testy porównawcze zasięgów użytecznych z wykorzystaniem istniejących analogowych stacji radiowych oraz cyfrowych stacji standardu TETRA i P.25 wykazały, że efektywne pokrycie propagacyjne jest porównywalne (dla przyjętych wartości progowych sygnału wymaganych przez warunki pracy w Energetyce). Oznacza to możliwość maksymalnego wykorzystania istniejących lokalizacji i rozbudowę systemu tylko o niezbędną liczbę dodatkowych stacji lukowych ( ok. 150 ÷160 dodatkowych lokalizacji), co pozwoli na minimalizację dodatkowych kosztów inwestycyjnych.

9 Bieżące i przyszłe potrzeby użytkowników rrl:
- łącza rozmówne – transmisja głosowa, - łącza do transmisji danych o wyższej przepustowości, - lepsze pokrycie propagacyjne terenu, - dostęp do sieci krajowej rrl oraz sieci innych operatorów, - wyższy stopień bezpieczeństwa pracy w sieci rrl oraz gwarancja poufności danych, - usługi sieci dyspozytorskiej, w tym priorytety usług, - niezależność systemu od sieci innych operatorów – dostępność do usług w warunkach szczególnego zagrożenia.

10 Koncepcja budowy wspólnej cyfrowej sieci rrl dla wielu użytkowników:
- możliwość wykorzystania jednego systemu rrl przez wielu użytkowników z zagwarantowaniem różnych wariantów usług i zabezpieczeń, gwarancja prywatności, - obniżenie jednostkowych kosztów zakupu systemu i jednostkowych kosztów eksploatacyjnych (w przeliczeniu na jednego użytkownika), - optymalne wykorzystanie zasobów systemu rrl, - efektywne wykorzystanie pasma częstotliwości i racjonalna gospodarka widmem), - efektywne wykorzystanie zasobów ludzkich w zakresie obsługi systemu rrl.

11 Grupy użytkowników sieci TETRA – współużytkowanie zasobów
Niezależne sieci VPN

12 Najważniejsze powody cyfryzacji systemu radiokomunikacyjnego Energetyki
Zamiana sieci analogowych na cyfrowe jest koniecznością wynikającą z polityki Regulatora i ustaleń międzynarodowych. Aktualne, posiadane przez Energetykę zezwolenia telekomunikacyjne stracą ważność w najbliższych latach. Nowe potrzeby użytkowników wynikające z rozwoju technologicznego, w tym takie, które będą wymagały zastosowania transmisji cyfrowej. Stosowanie protokołu IP umożliwi konwergencję i integrację różnych mediów transmisyjnych. Konieczność wymiany istniejącego systemu ze względu na jego aktualny stan techniczny.

13 Cyfryzacja radiowego systemu łączności dyspozytorskiej w Energetyce umożliwi między innymi:
optymalne wykorzystanie przydzielonego pasma częstotliwości efektywne wykorzystanie istniejących zasobów infrastruktury technicznej użytkowników i sieci teletransmisyjnej, obniżenie kosztów budowy sieci radiokomunikacyjnej oraz kosztów jej eksploatacji, skalowalność systemu radiokomunikacyjnego, dostosowanie systemu do zmiennych potrzeb użytkowników, niezależność i bezpieczeństwo pracy sieci radiokomunikacyjnej w sytuacjach szczególnego zagrożenia, współdziałanie doraźnie tworzonych grup użytkowników w przypadkach katastrof, klęsk żywiołowych itp., a także możliwość ewentualnego bezpośredniego współdziałania z innymi służbami, bezpieczeństwo i poufność przesyłanych informacji. udostępnienie zasobów technicznych systemu innym współużytkownikom z sektora energetyki (np.. PSE S.A., spółki współpracujące), na zasadzie sieci wydzielonych (VPN).

14 Poprawa jakości usług, w tym udostępnienie usług transmisji cyfrowej
Przewidywane efekty cyfryzacji radiowego systemu łączności dyspozytorskiej w Energetyce Optymalizacja wykorzystania przydzielonego pasma częstotliwości poprzez optymalizację lokalizacji stacji bazowych – likwidacja stacji granicznych pomiędzy sąsiednimi spółkami dystrybucyjnymi Maksymalne wykorzystanie istniejących obiektów infrastruktury technicznej Energetyki Polepszenie pokrycia propagacyjnego poprzez zwiększenie liczby stacji bazowych (ok.30%), z wykorzystaniem obiektów Energetyki Poprawa jakości usług, w tym udostępnienie usług transmisji cyfrowej

15 Projekt docelowej konfiguracji systemu
KONSOLA BTS BTS BTS BTS PSTN BTS Sieć Tetra STACJA ZARZĄDZANIA SIECIĄ PABX SERWER ZARZĄDZANIA SIECIĄ KONSOLA DYSPOZYTORSKA

16 Architektura systemu – główne aspekty
Integracja systemu rrl na bazie architektury IP Najbardziej korzystny wariant – budowa sieci korporacyjnych jako elementów sieci krajowej Integracja systemu z PSTN, PABX, sieciami operatorów publicznych GSM, UMTS Możliwość wydzielenia niezależnych VPN resortowych i branżowych Dostęp do wydzielonych resortowych zasobów IT Możliwość rekonfiguracji sieci w zależności od doraźnych potrzeb

17 Podsumowanie (1): Ze względu na coraz większe potrzeby użytkowników sektora Energetyki w zakresie transmisji danych oraz istniejący stan sieci rrl Energetyki niezbędne jest podjecie działań w zakresie jej unowocześnienia i poprawienia jakości i dostępności usług. Przeprowadzone analizy możliwości cyfryzacji radiowego systemu łączności dyspozytorskiej Energetyki wykazały, że zadanie to jest wykonalne, w dużej części w oparciu o istniejące zasoby teleinformatyczne Energetyki. Konieczne jest ustalenie zasad, organizacji i możliwości budowy sieci cyfrowej rrl wraz z innymi użytkownikami takiej sieci na terenie kraju, oraz opracowanie niezbędnych analiz ekonomicznych i technicznych, studiów wykonalności, projektów technicznych, organizacyjnych oraz pozyskanie środków inwestycyjnych.

18 Podsumowanie (2): Możliwa jest optymalizacja kosztów budowy ww. sieci w oparciu o posiadane przez sektor energetyczny zasoby infrastruktury technicznej, posiadane pasmo częstotliwości oraz przyjęcie do realizacji wariantu sieci krajowej. Konieczne jest wypracowanie strategii dla dalszych działań w zakresie wykorzystania istniejących zasobów, pozyskania źródeł sfinansowania modernizacji sieci (lub budowy nowej) oraz współdziałania z innymi użytkownikami. Gwarancją prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania systemu elektroenergetycznego kraju jest wykorzystanie niezależnego radiowego systemu dyspozytorskiego.


Pobierz ppt "Kongres TETRA Experience 2006 Warszawa"

Podobne prezentacje


Reklamy Google