Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Autor znany administratorowi

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Autor znany administratorowi"— Zapis prezentacji:

1 Autor znany administratorowi
BŁĘDY W WYPEŁNIANIU FORMULARZY SYSTEMU PSSP „TEMIDA” – czyli rzecz o naszej statystyce Autor znany administratorowi

2 Przebieg zajęć Podstawowe zagadnienia; Zasady wypełniania formularzy;
Błędy formalne; Umorzenie przed wszczęciem; Podstawa wszczęcia – zatrzymanie na gorącym uczynku; Umorzenie z powodu niewykrycia sprawców przestępstwa a zatrzymanie na gorącym uczynku; Podstawa wszczęcia – praca operacyjna; Omówienie poszczególnych formularzy STP 2 i 3; Oględziny; Inne ważne rzeczy czyli prawdy objawione;

3 Podstawy prawne naszej kochanej statystyki
Zarządzenie 350 Komendanta Głównego Policji z dnia 1 lipca 2003 r. „w sprawie zbierania, gromadzenia, przetwarzania i opracowywania danych statystycznych o przestępczości oraz zamachach samobójczych i wypadkach tonięcia (Dz. Urz. KGP Nr 14, poz. 74 z późn. zm.2)”

4 Zawartość zarządzenia
Zarządzenie właściwe Załącznik numer 1 do przedmiotowego zarządzenia - WYKAZ SYMBOLI CYFROWYCH DO FORMULARZY Załącznik numer 2 do przedmiotowego zarządzenia - KATALOG SYMBOLI CYFROWYCH PRZESTĘPSTW CZĘŚĆ A „Przestępstwa z kodeksu karnego” CZĘŚĆ B „ Przestępstwa z ustaw szczególnych”

5 ZASADY WYPEŁNIANIA FORMULARZY
Wpisów do formularzy dokonuje się w sposób staranny, czytelny i trwały, czarnym lub niebieskim kolorem. Pisownia poszczególnych wyrazów, cyfr lub liczb nie może budzić wątpliwości i powinna być zgodna z obowiązującą normą ortograficzną. W jedną rubrykę można wpisać tylko jeden symbol.

6 ZASADY WYPEŁNIANIA FORMULARZY
W przypadku ujawnienia na formularzach błędów lub oczywistych omyłek pisarskich, w odpowiednim polu formularza dokonuje się poprawek w sposób umożliwiający odczytanie prawidłowego wpisu.

7 ZASADY WYPEŁNIANIA FORMULARZY
Poprawki powinny być dokonywane w sposób umożliwiający odczytanie pierwotnego wpisu. O dokonanych poprawkach osoba, która ich dokonała, sporządza na formularzu adnotację i opatruje ją podpisem lub zawiera w odrębnym dokumencie informację o treści poprawek, w razie potrzeby ze wskazaniem miejsca dokonania poprawek.

8 BŁĘDY FORMALNE BRAK PODPISU OSOBY WYPEŁNIAJĄCEJ FORMULARZ
BRAK PODPISU OSOBY ZATWIERDZAJĄCEJ FORMULARZ BRAK AKCEPTACJI NACZELNIKA WYDZIAŁU DOCHODZENIOWO – ŚLEDCZEGO KRP WARSZAWA IV LUB JEGO ZASTĘPCY W PRZYPADKU GDY W SPRAWIE LICZBA CZYNÓW WYNOSI POMIĘDZY 5 A 29 CZYNÓW

9 BŁĘDY FORMALNE BRAK IDENTYFIKATORÓW FUNKCJONARIUSZY POLICJI WYPEŁNIAJĄCYCH FORMULARZE STATYSTYCZNE NIEWYPEŁNIANIE WSZYSTKICH WYMAGANYCH PÓL NA FORMULARZACH NAWET TYCH NAISTOTNIEJSZYCH STOSOWANIE SYMBOLI NIEZGODNYCH Z ZAŁĄCZNIKAMI KWALIFIKACJA INNA NIŻ W SYMBOLU 5-CIO CYFROWYM

10 Umorzenie przed wszczęciem

11 JAK POWINIEN WYGLĄDAĆ STP 2 DO UMORZENIA PRZED WSZCZĘCIEM
W PRZYPADKU UMORZENIA PRZED WSZCZĘCIEM WYPEŁNIAMY TYLKO I WYŁĄCZNIE FORMULARZ STP 2 I POZYCJE III – ZAWSZE RÓWNA SIĘ 0 V – PODSTAWA WSZCZĘCIA ZGODNIE Z KATALOGIEM VI – JEDNOSTKA PROWADZĄCA VII – PRACOWNIK PROWADZĄCY VIII – CZAS TRWANIA ZAWSZE RÓWNY 0

12 JAK POWINIEN WYGLĄDAĆ STP 2 DO UMORZENIA PRZED WSZCZĘCIEM

13 PODSTAWA WSZCZĘCIA zatrzymanie na gorącym uczynku

14 PODSTAWA WSZCZĘCIA – UWAGI OGÓLNE
JEDNYM Z KRYTERIÓW OCENNYCH JEST ELEMENT WSKAZUJĄCY SKĄD I JAKA BYŁA INICJATYWA POLICJI WE WSZCZYNANIU POSTĘPOWANIA PRZYGOTOWAWCZEGO W DANEJ KATEGORII STP 1 – POZYCJA V STP 2 – POZYCJA V STP 3 – POZYCJA VI WE WSZYSTKICH FORMULARZACH POZYCJA TA POWINNA BYĆ JEDNAKOWO WYPEŁNIONA

15 PODSTAWA WSZCZĘCIA – UWAGI OGÓLNE
NAJWAŻNIEJSZĄ ISTOTĄ ZATRZYMANIA NA GORĄCYM UCZYNKU LUB W BEZPOŚREDNIM POŚCIGU JEST INICJATYWA WŁASNA POLICJI CHOCIAŻBY BYŁOBY WSTEPNE WEZWANIE ZE STRONY OBYWATELI

16 PODSTAWA WSZCZĘCIA – ZATRZYMANIE NA GORĄCYM UCZYNKU
ujęcie na gorącym uczynku lub w bezpośrednim pościgu przez policjanta służby kryminalnej komórki: kryminalnej, operacyjno-rozpoznawczej, do walki z przestępczością przeciwko życiu i zdrowiu, mieniu, wolności seksualnej i obyczajności, do walki z przestępczością samochodową, narkotykową, do walki z terrorem kryminalnym…………………………………….. A do walki z przestępczością gospodarczą, podatkową, celną, bankową, komputerową, ubezpieczeniową, przeciwko środowisku, do walki z przestępczością przeciwko własności intelektualnej i przemysłowej, do walki z korupcją, z praniem pieniędzy, z fałszerstwami pieniędzy, przestępstwami przy użyciu elektronicznych instrumentów płatniczych ……………………… B dochodzeniowo-śledczej, nadzoru nad postępowaniami przygotowawczymi …. C

17 PODSTAWA WSZCZĘCIA – ZATRZYMANIE NA GORĄCYM UCZYNKU
ujęcie na gorącym uczynku lub w bezpośrednim pościgu przez policjanta służby prewencyjnej komórki: prewencji, prewencji kryminalnej, profilaktyki społecznej, współpracy z samorządami, ds. wykroczeń ……………………….……………………. D wywiadowczej, patrolowej, interwencyjnej lub patrolowo-interwencyjnej albo oddziału prewencji lub samodzielnego pododdziału prewencji Policji ………………………………………………………………………..……E

18 PODSTAWA WSZCZĘCIA – ZATRZYMANIE NA GORĄCYM UCZYNKU
ujęcie na gorącym uczynku lub w bezpośrednim pościgu przez policjanta służby prewencyjnej komórki: ruchu drogowego, kontroli ruchu drogowego, obsługi zdarzeń drogowych, przestępstw w ruchu drogowym ……………………………….………... F dzielnicowych ……………………….……..…..... G nieletnich i patologii, izby dziecka …………… H ujęcie na gorącym uczynku lub w bezpośrednim pościgu przez policjanta komórki służby kryminalnej lub służby prewencyjnej innej, niż wymienione w lit. e i lit. f albo innej służby policyjnej, niż wymienione w lit. e - g ………………………………… Y

19 PODSTAWA WSZCZĘCIA – ZATRZYMANIE NA GORĄCYM UCZYNKU
ujęcie na gorącym uczynku lub w bezpośrednim pościgu przez policjanta służby prewencyjnej służby kryminalnej lub innej: Zatrzymanie na gorącym uczynku lub w bezpośrednim pościgu ma miejsce wówczas gdy funkcjonariusze podejmują bezpośrednio działania skierowane na zatrzymanie sprawcy przestępstwa jeszcze nie zatrzymanego nawet jeżeli znane są jego dane i wyniku tych działań sprawca zostaje zatrzymany.

20 PODSTAWA WSZCZĘCIA – ZATRZYMANIE NA GORĄCYM UCZYNKU
ujęcie na gorącym uczynku lub w bezpośrednim pościgu przez policjanta służby prewencyjnej służby kryminalnej lub innej: Sytuacja ma również miejsce nawet wtedy jeżeli sprawca znany ofierze dokonana na niej przestępstwa np. rozboju i jeszcze przed złożonym zawiadomieniem lub ujęciem obywatelskim zostaną podjęte czynności w wyniku których sprawca zostaje zatrzymany na gorącym uczynku lub w bezpośrednim pościgu

21 PODSTAWA WSZCZĘCIA – ZATRZYMANIE NA GORĄCYM UCZYNKU
Nie jest zatrzymaniem na gorącym uczynku lub w bezpośrednim pościgu sytuacja zatrzymania sprawcy przez pokrzywdzonego, pracowników ochrony w sklepie, sprawcy ujętego w wyniku tzw. zatrzymania obywatelskiego lub w przypadku gdy świadkowie, pokrzywdzeni a nawet osoby postronne swoim zachowaniem uniemożliwiają sprawcy opuszczenie danego terenu np. poprzez zablokowanie drzwi, wyjść itp.

22 PODSTAWA WSZCZĘCIA – ZATRZYMANIE NA GORĄCYM UCZYNKU
Jest zatrzymaniem na gorącym uczynku sytuacja kiedy sprawca znajduje się w miejscu publicznie dostępnym i jest wskazywany przez świadków zdarzenia ale sam ma np. jeszcze swobodę przemieszczania się lub możliwość ucieczki.

23 PODSTAWA WSZCZĘCIA – ZATRZYMANIE NA GORĄCYM UCZYNKU
Nie jest również zatrzymaniem na gorącym uczynku lub w bezpośrednim pościgu sytuacja gdy zatrzymano w domu awanturującego się sprawcę czynu określonego np. w art. 207 kk. lub innych lub przy przestępstwach drogowych – art. 177 kk., chyba że sprawca zbiegł z miejsca wypadku i prowadzony był za nim pościg.

24 PODSTAWA WSZCZĘCIA – ZATRZYMANIE NA GORĄCYM UCZYNKU
Jest zatrzymaniem na gorącym uczynku lub w bezpośrednim pościgu sytuacja gdy zatrzymano nietrzeźwego kierowcę do zwykłej kontroli / lub w pościgu / lub osobę u której podczas kontroli ujawniono rzecz pochodzącą z przestępstwa nawet jeżeli kierowca ten lub osoba została wskazana przez innych – warunkiem jest nieaktywność w zatrzymaniu osób postronnych.

25 UMORZENIE Z POWODU NIEWYKRYCIA A ZATRZYMANIE NA GORĄCYM UCZYNKU

26 ZATRZYMANIE NA GORĄCYM UCZYNKU I ZAKOŃCZENIE POSTEPOWANIA Z POWODU NN
W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA LITER OD A DO I PLUS Y W PODSTAWIE WSZCZĘCIA NIE WOLNO KOŃCZYĆ SPRAWY Z POWODU NIEWYKRYCIA SPRAWCÓW PRZESTEPSTWA. ANALOGICZNIE NIE WOLNO W SPRAWIE KOŃCZONEJ Z WYNIKIEM 18 LUB 19 STOSOWAĆ PODSTAWY WSZCZĘCIA OD A DO I PLUS Y

27 ZATRZYMANIE NA GORĄCYM UCZYNKU I ZAKOŃCZENIE POSTEPOWANIA Z POWODU NN
CO ZROBIĆ JEŻELI ZATRZYMANO OSOBĘ A NIE OKAZAŁA SIĘ ONA SPRAWCĄ PRZESTĘPSTWA / CZYLI NIE MIAŁA ZARZUTÓW / JEŻELI INICJATYWA W ZATRZYMANIU BYŁA PO STRONIE POLICJI W FORMULARZU STP 1 JAKO PODSTAWĘ WSZCZĘCIA WPISAĆ JEDEN Z SYMBOLI w wyniku działań, akcji, operacji policyjnych: - tylko służby kryminalnej ……………………………….... .T - tylko służby prewencyjnej ……………………………… U - tylko służby śledczej (CBŚ KGP) ………………………. W - wspólnych (dwóch i więcej służb policyjnych) ……….…. Z

28 ZATRZYMANIE NA GORĄCYM UCZYNKU I ZAKOŃCZENIE POSTEPOWANIA Z POWODU NN
W przypadku jeżeli doszłoby do sytuacji, iż jest zatrzymana osoba a potem sprawa kończy się umorzeniem wobec NN / zatrzymany miał zarzuty / to wynik postępowania równa się 18 i jednocześnie w podstawie wszczęcia można wpisać na podstawie innych materiałów własnych Policji ……………………………………8 lub po prostu Zawiadomienie pokrzywdzonego lub innej osoby

29 PODSTAWA WSZCZĘCIA praca operacyjna

30 PODSTAWA WSZCZĘCIA – PRACA OPERACYJNA
na podstawie materiałów operacyjnych służby kryminalnej komórki: kryminalnej, operacyjno-rozpoznawczej, do walki z przestępczością przeciwko życiu i zdrowiu, mieniu, wolności seksualnej i obyczajności, do walki z przestępczością samochodową, narkotykową, do walki z terrorem kryminalnym …………………………………………………………………… J do walki z przestępczością gospodarczą, podatkową, celną, bankową, komputerową, ubezpieczeniową, przeciwko środowisku, do walki z przestępczością przeciwko własności intelektualnej i przemysłowej, do walki z korupcją, z praniem pieniędzy, z fałszerstwami pieniędzy, przestępstwami przy użyciu elektronicznych instrumentów płatniczych …………………….. K dochodzeniowo-śledczej, nadzoru nad postępowaniami przygotowawczymi …. L

31 PODSTAWA WSZCZĘCIA – PRACA OPERACYJNA
na podstawie materiałów operacyjnych służby prewencyjnej komórki: prewencji, prewencji kryminalnej, profilaktyki społecznej, współpracy z samorządami, ds. wykroczeń ……………………………………………… M wywiadowczej, patrolowej, interwencyjnej lub patrolowo-interwencyjnej albo oddziału prewencji lub samodzielnego pododdziału prewencji Policji ……... N ruchu drogowego, kontroli ruchu drogowego, obsługi zdarzeń drogowych, przestępstw w ruchu drogowym …………………………………………….. O - dzielnicowych ………………………………………………………… P - nieletnich i patologii, izby dziecka ………………………… R

32 PODSTAWA WSZCZĘCIA – PRACA OPERACYJNA
Nie budzi wątpliwości sposób wypełniania formularzy w przypadku materiałów operacyjnych uzyskanych podczas stosowania kontroli operacyjnej, przesyłki lub zakupu, w których to materiałach zgromadzone zostały informacje o wszystkich znamionach podmiotowych i przedmiotowych przestępstwa, a więc wszczęcie postępowania o określone przestępstwo, ustalenie sprawcy lub sprawców tegoż przestępstwa, ustalenie miejsca przechowywania mienia utraconego w wyniku przestępstwa lub składników mienia podlegających przepadkowi było rezultatem prowadzonej pracy operacyjnej (art.19 ust. 15, 19a ust. 7 i art. 19b ust. 5 ustawy o Policji).

33 PODSTAWA WSZCZĘCIA – PRACA OPERACYJNA
Brak wątpliwości jest także wówczas, gdy w prowadzonej formie pracy operacyjnej nie stosowano kontroli operacyjnej, przesyłki lub zakupu, a uzyskiwano informacje operacyjne m. in. od osobowych źródeł informacji, korzystano z danych udostępnionych przez banki lub podmioty prowadzące działalność w dziedzinie telekomunikacji albo inne zobowiązane ustawowo udostępniać Policji informacje i efekt czynności operacyjno-rozpoznawczych został sformalizowany w planie realizacji, która nastąpiła w trybie art. 308 k.p.k. albo poprzez przeprowadzenie określonych czynności procesowych w już prowadzonym postępowaniu, lub po jego umorzeniu.

34 PODSTAWA WSZCZĘCIA – PRACA OPERACYJNA
Podobnie jest w przypadkach uzyskania przez policjanta nawet pojedynczej informacji o przestępstwie, sprawcy przestępstwa, mieniu mogącym pochodzić z przestępstwa, o ile stopień jej szczegółowości o podmiotowych i przedmiotowych znamionach przestępstwa lub przestępstw, po dokonaniu sprawdzeń w policyjnych zbiorach danych, pozwala albo przystąpić bezpośrednio do jej realizacji w trybie art. 308 k.p.k (wszczęcie faktyczne postępowania) lub przeprowadzić określoną czynność procesową w już toczącym się postępowaniu przygotowawczym, albo przed podjęciem postępowania z umorzenia, lub zawieszenia, a jej dowodowe efekty miały zasadnicze znaczenie dla przedstawienia/uzupełnienia zarzutów konkretnej osobie, wydania postanowienia o zabezpieczeniu majątkowym, wydania postanowienia o podjęciu postępowania, w tym na nowo.

35 PODSTAWA WSZCZĘCIA – PRACA OPERACYJNA
Natomiast nie można traktować jako efektu pracy operacyjnej, rezultatów czynności policyjnych podjętych na podstawie informacji udokumentowanej w notatce, której treść jest ogólnikowa np. „uzyskałem informację, że na np. targowisku, bazarze lub innym miejscu prowadzona jest sprzedaż „pirackich” programów komputerowych, przemyconego alkoholu, podrobionych towarów itp.”, a polegających na udaniu się policjantów w miejsce wskazane w notatce i wykonaniu czynności, wynikiem których jest protokolarne zatrzymanie rzeczy a następnie prowadzenie postępowania przygotowawczego. Tego typu działania Policji należy traktować w aspekcie statystycznej rejestracji jako np. ujęcie sprawcy na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa.

36 PODSTAWA WSZCZĘCIA – PRACA OPERACYJNA
Dla funkcjonariuszy pionu operacyjnego w tym momencie przewidziano odpowiednio litery A - policjant komórki kryminalnej, operacyjno-rozpoznawczej, do walki z przestępczością przeciwko życiu i zdrowiu, mieniu, wolności seksualnej i obyczajności, do walki z przestępczością samochodową, narkotykową, do walki z terrorem kryminalnym, lub B – policjant komórki do walki z przestępczością gospodarczą, podatkową, celną, bankową, komputerową, ubezpieczeniową, przeciwko środowisku, do walki z przestępczością przeciwko własności intelektualnej i przemysłowej, do walki z korupcją, z praniem pieniędzy, z fałszerstwami pieniędzy, przestępstwami przy użyciu elektronicznych instrumentów płatniczych

37 STP 2 jednostki zakończenia

38 SABOTAŻ OSÓB PRZENOSZONYCH
FUNKCJONARIUSZE ZMIENIAJĄCY JEDNOSTKĘ Z KRP NA KP I ODWROTNIE ZACHOWUJĄ SWOJE PRZYZWYCZAJENIA I NIESTETY MYLĄ JEDNOSTKI W OPISIE POZYCJA VI A SYMBOL JEDNOSTKI ZWIĄZANY JEST Z KODEM STATYSTYCZNYM

39 UMORZENIE Z BCP Symbol 17 umorzenie z innych przyczyn, obejmuje przypadki określone w: Art. 17 § 1 pkt. 4 – 11 kpk nie wszczyna się postępowania a wszczęte umarza gdy: ustawa stanowi, że sprawca nie podlega karze / pkt. 4 / oskarżony zmarł / pkt. 5 / nastąpiło przedawnienie karalności / pkt. 6 / postępowanie karne co do tego samego czynu tej samej osoby zostało prawomocnie zakończone albo wcześniej wszczęte toczy się / pkt. 7 /

40 UMORZENIE Z BCP Symbol 17 umorzenie z innych przyczyn, obejmuje przypadki określone w: Art. 17 § 1 pkt. 4 – 11 kpk nie wszczyna się postępowania a wszczęte umarza gdy: sprawca nie podlega orzecznictwu polskich sądów karnych / pkt. 8 / brak skargi uprawnionego oskarżyciela /pkt. 9 / brak wymaganego zezwolenia na ściganie lub wniosku o ściganie pochodzącego od osoby uprawnionej, chyba że ustawa stanowi inaczej / pkt. 10 / zachodzi inna okoliczność wyłączająca ściganie / pkt. 11 / np. sprawca składa fałszywe zeznania nie wiedząc, iż ma prawo do odmowy zeznań.

41 UMORZENIE Z BCP Symbol 17 umorzenie z innych przyczyn, obejmuje również przypadki określone w: Art. 578 – 579 kpk – dotyczy immunitetów osób należących do przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów państw obcych / art. 17 § 1 pkt. 8 kpk / Przepisach określających immunitety parlamentarne, sędziowskie, prokuratorskie, adwokackie oraz radców prawnych i urzędników NIK,

42 UMORZENIE Z BCP Symbol 17 umorzenie z innych przyczyn, obejmuje również przypadki określone w: Art. 25 – 31 kk. dot. okoliczności wyłączających winę lub bezprawność w prawie karnym: Obrona konieczna / art. 25 / Stan wyższej konieczności / art. 26 / Ryzyko nowatorstwa / art. 27 / Błąd co do faktu / art. 28 / Błąd usprawiedliwiony / art. 29 / Błąd co do bezprawności / art. 30 / Działanie na rozkaz / art. 318 kk. /

43 UMORZENIE Z BCP Symbol 21 stosuje się, gdy postępowanie morzone jest na podstawie art. 17 § 1 pkt.1 i 2 kpk z powodu braku znamion czynu zabronionego lub z powodu niepopełnienia czynu zabronionego lub braku danych dostatecznie uzasadniających jego popełnienie.

44 UMORZENIE Z BCP Symbol 22 stosuje się, gdy postępowanie morzone jest z powodu braku znamion czynu zabronionego lub z powodu niepopełnienia czynu zabronionego lub braku danych dostatecznie uzasadniających jego popełnienie po wykonaniu czynności określonych w art. 308 § 1 kpk lub 17 § 2 kpk bez wydania postanowienia o wszczęciu postępowania.

45 STP 3

46 PODSTAWA WSZCZĘCIA A INFORMACJA O SPRAWCACH PRZESTĘPSTWA NA FORMULARZU STP 3

47 PODSTAWA WSZCZĘCIA A INFORMACJA O SPRAWCACH PRZESTĘPSTWA NA FORMULARZU STP 3
JEŻELI PODSTAWĄ WSZCZĘCIA BYŁA PRACA OPERACYJNA / J – S / TO ZAWSZE SPRAWCA JEST NIEZNANY – SYMBOL 1 W POZYCJI VII NA FORMULARZU STP 3.

48 PODSTAWA WSZCZĘCIA A INFORMACJA O SPRAWCACH PRZESTĘPSTWA NA FORMULARZU STP 3
JEŻELI PODSTAWĄ WSZCZĘCIA BYŁO ZATRZYMANIE NA GORĄCYM UCZYNKU / A – I PLUS Y / TO ZAWSZE SPRAWCA JEST ZNANY – SYMBOL O W POZYCJI VII NA FORMULARZU STP 3.

49 PODSTAWA WSZCZĘCIA A INFORMACJA O SPRAWCACH PRZESTĘPSTWA NA FORMULARZU STP 3
JEŻELI PODSTAWĄ WSZCZĘCIA BYŁO UJAWNIENIE INNEGO CZYNU W TOKU POSTĘPOWANIA SYMBOL 5 W POZYCJI VI TO ZAWSZE SPRAWCA JEST ZNANY – SYMBOL O W POZYCJI VII NA FORMULARZU STP 3.

50 WYKAZYWANIE PODEJRZANYCH W FORMULARZU STP 3
PODEJRZANYCH WYKAZUJE SIĘ W PRZYPADKACH KILKU CZYNÓW W JEDNEJ SPRAWIE TYLKO RAZ NA PIERWSZYM FORMULARZU STP 3 TEN SAM PODEJRZANY NA KOLEJNYM FORMULARZU STP 3 W DANEJ SPRAWIE WYKAZYWANY JEST W POZYCJI 00

51 WYKAZYWANIE PODEJRZANYCH W FORMULARZU STP 3
JEŻELI SPRAWA KOŃCZY SIĘ UMORZENIEM WOBEC NIEWYKRYCIA SPRAWCY / -ÓW / PRZESTEPSTWA TO OBOJĘTNIE CZY WIEMY ILU ICH BYŁO CZY TEŻ NIE I CZY BYLI OBYWATELAMI POLSKI CZY TEŻ NIE TO W STP 3 ZAWSZE ZACHOWUJEMY NASTĘPUJĄCY UKŁAD POZYCJA VII – symbol 1 POZYCJA VIII – symbol 9 POZYCJA IX – symbol 9

52 WYKAZYWANIE PODEJRZANYCH W FORMULARZU STP 3

53 OGLĘDZINY

54 OGLĘDZINY zagadnienia teoretyczne
symbol dotyczący oględzin miejsca zdarzenia / a nie każdych oględzin w sprawie jako takich / i śladów kryminalistycznych ujawnionych podczas oględzin

55 OGLĘDZINY zagadnienia teoretyczne
kryteria ocenne opierają się na symbolach 1,2,4

56 OGLĘDZINY zagadnienia teoretyczne
oględziny przeprowadzono z udziałem technika kryminalistyki i zabezpieczono ślady kryminalistyczne, które w ramach dowodu z opinii biegłego poddano badaniom i wyniki badań: wskazały bezpośrednio sprawcę przestępstwa albo ukierunkowały dalsze czynności operacyjne lub procesowe, które doprowadziły do ustalenia sprawcy przestępstwa …………………………………………………….. 1

57 OGLĘDZINY zagadnienia teoretyczne
oględziny przeprowadzono z udziałem technika kryminalistyki i zabezpieczono ślady kryminalistyczne, które w ramach dowodu z opinii biegłego poddano badaniom i wyniki badań: były przydatne w czynnościach operacyjnych lub procesowych, ale nie doprowadziły do ustalenia sprawcy przestępstwa ………………………... 2

58 OGLĘDZINY zagadnienia teoretyczne
były przydatne w czynnościach operacyjnych lub procesowych, ale nie doprowadziły do ustalenia sprawcy przestępstwa ………………………... 2 Uwaga można wpisywać nawet kiedy jest sprawa z nn np. nawet badania zamków itp. Badania AFIS nie podlegają pod dowód

59 OGLĘDZINY zagadnienia teoretyczne
oględziny przeprowadzono z udziałem technika kryminalistyki i zabezpieczono ślady kryminalistyczne, które w ramach dowodu z opinii biegłego poddano badaniom i wyniki badań: nie były przydatne w czynnościach operacyjnych lub procesowych …….. 3

60 OGLĘDZINY zagadnienia teoretyczne
oględziny przeprowadzono z udziałem technika kryminalistyki i zabezpieczono ślady kryminalistyczne, których nie poddano badaniom w ramach dowodu z opinii biegłego, gdyż: dowód z opinii biegłego był zbędny w postępowaniu …………………… 4

61 OGLĘDZINY zagadnienia teoretyczne
dowód z opinii biegłego był zbędny w postępowaniu …………………… 4 Kiedy jest taka sytuacja? Mamy ślady i 335 kpk Sprawa jest oczywista i jednocześnie jest szkoda pieniędzy podatników dla wykonania badań

62 OGLĘDZINY zagadnienia teoretyczne
Oględziny przeprowadzono z udziałem technika kryminalistyki i zabezpieczono ślady kryminalistyczne, których nie poddano badaniom w ramach dowodu z opinii biegłego, gdyż: odstąpiono od jego przeprowadzenia z innych przyczyn ………………… 5

63 OGLĘDZINY zagadnienia teoretyczne
Oględziny przeprowadzono z udziałem technika kryminalistyki i nie ujawniono śladów kryminalistycznych: mimo użycia środków techniki kryminalistycznej do ujawniania śladów …………………………. 0 nie użyto środków techniki kryminalistycznej do ujawniania śladów ………………………………………..… 6

64 OGLĘDZINY zagadnienia teoretyczne
oględziny przeprowadzono bez udziału technika kryminalistyki i zabezpieczono ślady kryminalistyczne………………………………………………...7 oględziny przeprowadzono bez udziału technika kryminalistyki i nie zabezpieczono śladów kryminalistycznych……………………………………….…...8 oględzin nie przeprowadzono …………………………… 9

65 INNE WAŻNE RZECZY czyli prawdy objawione

66 STRATA W STP 2 I STP 3 Nie należy wykazywać strat w przypadku usiłowania, pomocnictwa, podżegania i sprawstwa kierowniczego lub polecającego oraz przygotowania do popełnienia przestępstwa – wówczas wpisujemy symbol 0.

67 STRATA W STP 2 I STP 3 Nie należy wskazywać jako straty szkód spowodowanych wprawdzie przestępstwem, ale nie pozostających z nim w bezpośrednim związku. Np. nie należy wykazywać jako strat kosztów leczenia powstałych w wyniku uszkodzenia ciała, strat spowodowanych uszkodzeniem odzieży w czasie bójki; nie ma też strat w przestępstwie niealimentacji.

68 STRATA W STP 2 I STP 3 Strat nie wykazuje się przy sprawach wykrytych po podjęciu z umorzenia. W sprawach zakończonych umorzeniem z braku znamion przestępstwa / symbol 21 / obowiązuje wpisanie symbolu 0 / strat nie było /, mimo iż powstała szkoda np. przy pożarze altanki, mieszkania lub postała szkoda / nie straty / przy uszkodzeniu rzeczy na skutek przestępstwa nieumyślnego.

69 PODJĘCIE I WZNOWIENIE POSTĘPOWANIA
Podjąć z umorzenia można te postępowania, które były umorzone „w sprawie”. Dla spraw umorzonych wobec braku znamion przestępstwa i z uwagi na znikomą społeczną szkodliwość czynu przy ponownym kończeniu takich spraw i przy stwierdzeniu, iż zostało popełnione przestępstwo wypełnia się formularz STP 3 wpisując w dziale III symbol 1. Natomiast, gdy podejmuje się akta umorzone wobec niewykrycia sprawcy, bo sprawcę ustalono wypełnia się formularz STP 3 na ogólnych zasadach wpisując w dział III odpowiednio 5 lub 7.

70 PODJĘCIE I WZNOWIENIE POSTĘPOWANIA
Postępowanie podjęte z zawieszenia z chwilą merytorycznego zakończenia rejestruje się formularzem STP 2 i formularzem STP 3 / przy stwierdzeniu popełnienia przestępstwa /, w którym w dziale III formularza STP 2 wpisuje się symbol rejestracji - 1 / wszczęcie postępowania pierwszy raz /.

71 PODJĘCIE I WZNOWIENIE POSTĘPOWANIA
Wznowić można te postępowania przygotowawcze, które zakończono prawomocnym wyrokiem lub postanowieniem sądu, gdy ujawniono nowe, istotne okoliczności nie znane w poprzednim postępowaniu. Formularz STP 3 wypełnia się na nowy, nie rejestrowany czyn. W przypadku wznowienia postępowania umorzonego warunkowo formularza STP 3 nie wypełnia się.

72 PODJĘCIE I WZNOWIENIE POSTĘPOWANIA
Jeżeli sprawę podejmuje się z umorzenia z powodu niewykrycia sprawców przestępstwa i jednocześnie potem ponownie morzy się z tej samej podstawy to formularza STP 3 nie wypełnia się.

73 WYŁĄCZENIE NA WSPÓŁSPRAWCĘ
Jeżeli rozliczamy materiały wyłączone z a/o na nn współsprawcę to formularza STP 3 nie wypełniamy; Jeżeli rozliczamy kolejnego podejrzanego współsprawcę w wyłączonych materiałach to wypisujemy go na formularzu STP 3 od pozycji 02;

74 ZGODNOŚĆ KWALIFIKACJI
Dopuszczalnym jest zmiana kwalifikacji na formularzach STP 2 i STP 3 względem STP 1. Ale na górnej części formularza musi być adnotacja o zmianie kwalifikacji

75 POŻEGNANIE Za kompletność, jakość i zgodność wpisów na formularzach z informacjami zawartymi w aktach postępowania, urządzeniach ewidencyjnych lub przekazanymi przez kierownika komórki, w której uzyskano materiały operacyjne lub inne własne Policji są odpowiedzialni wypełniający oraz jego przełożony.


Pobierz ppt "Autor znany administratorowi"

Podobne prezentacje


Reklamy Google