Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Działanie 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Działanie 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich."— Zapis prezentacji:

1 Działanie 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

2 Dotychczas w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” zawarto 289 umów o przyznanie pomocy na łączną kwotę pomocy 84 170 581 zł. I nabór 02.02.2009 r. – 02.04.2009 r. złożono 140 wniosków o przyznanie pomocy zawarto 133 umowy o przyznanie pomocy na łączną kwotę pomocy 41 796 887 zł II nabór 13.09.2010 r. – 10.11.2010 r. złożono 175 wniosków o przyznanie pomocy; zawarto 156 umów o przyznanie pomocy na łączną kwotę pomocy 42 373 694 zł Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

3 Wysokość środków dostępnych dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” wynosi 37 934 490,53 zł (wg stanu na dzień 24.07.2012 r.) Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

4 Beneficjenci:  gmina;  instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego;  osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, działająca na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania (określone kategorie kosztów);  organizacja pozarządowa o statusie organizacji pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, której cele statutowe są zbieżne z celami działania „Odnowa i rozwój wsi”. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

5 Kryteria dostępu Projekt realizowany jest w miejscowości należącej do:  gminy wiejskiej lub  gminy miejsko – wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców lub  gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

6 Pomoc jest przyznawana na operację niefinansowaną z udziałem innych środków publicznych, z wyłączeniem:  krajowych środków publicznych będących w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w ramach Programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego;  środków z Funduszu Kościelnego;  środków własnych jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z przepisami o finansach publicznych;  krajowych środków publicznych będących w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury fizycznej i sportu i ministra właściwego do spraw turystyki. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

7 Pomoc jest przyznawana, jeżeli: operacja będzie realizowana w jednym albo dwóch etapach; złożenie wniosku o płatność pośrednią nastąpi w terminie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy – w przypadku gdy etap ten nie jest etapem końcowym; zakończenie realizacji operacji i złożenie wniosku o płatność ostateczną nastąpi w terminie: - 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy – w przypadku operacji realizowanych w dwóch etapach, - 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy – w przypadku operacji realizowanych w jednym etapie nie później jednak niż do dnia 30 czerwca 2015 r. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

8 Forma i wysokość pomocy  Refundacji podlegają koszty kwalifikowalne poniesione przez beneficjenta, w wysokości nieprzekraczającej 75% tych kosztów, z tym że dla jednej miejscowości – nie więcej niż 500 000 zł w okresie realizacji Programu.  Wysokość pomocy nie może być wyższa niż 500 000 zł, także w przypadku operacji realizowanej w więcej niż jednej miejscowości.  Wysokość pomocy przyznanej na realizację jednej operacji nie może być równa lub niższa niż 25 000 zł, według kalkulacji kosztów określonych we wniosku o przyznanie pomocy. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

9 Koszty kwalifikowalne (inwestycyjne i ogólne) zgodnie z § 4 i 5 rozporządzenia w sprawie działania „Odnowa i rozwój wsi”, w tym m.in.:  budowa, przebudowa, remont lub wyposażenie budynków pełniących funkcje rekreacyjne, sportowe i społeczno – kulturalne, w tym świetlic i domów kultury, z wyłączeniem szkół, przedszkoli i żłobków;  koszty związane z kształtowaniem obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno – przestrzenne, w szczególności poprzez odnawianie lub budowę placów parkingowych, chodników lub oświetlenia ulicznego;  urządzanie i porządkowanie terenów zielonych, parków lub innych miejsc wypoczynku. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

10 Zasady dotyczące kosztów kwalifikowalnych  Koszty uznaje się za kwalifikowalne, jeżeli zostały poniesione w formie rozliczenia bezgotówkowego, od dnia, w którym została zawarta umowa.  Dostawy, roboty budowlane i usługi, związane z realizacją operacji, zostały nabyte w trybie przepisów o zamówieniach publicznych, w przypadku gdy beneficjent jest obowiązany stosować te przepisy.  W przypadku przyznania pomocy, do kosztów kwalifikowalnych zalicza się również koszty kwalifikowalne poniesione przez wnioskodawcę przed dniem zawarcia umowy, lecz nie wcześniej niż w dniu, w którym został złożony wniosek o przyznanie pomocy, a w przypadku kosztów stanowiących koszty ogólne, nie wcześniej niż w dniu 1 stycznia 2007 r. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

11 Kryteria wyboru projektów w zakresie działania 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

12 O przyznaniu pomocy decyduje suma uzyskanych punktów, przyznanych na podstawie następujących kryteriów: 1)Podstawowy dochód podatkowy gminy, w której planowana jest realizacja operacji w przeliczeniu na 1 mieszkańca (obliczany zgodnie z przepisami o dochodach jednostek samorządu terytorialnego) - max. 2 pkt. 2)Bezrobocie w powiecie, na obszarze którego jest położona gmina, w której jest planowana realizacja operacji w okresie ostatnich 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy – max. 2 pkt. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

13 Kryteria wyboru projektów c.d. 3)Kryterium regionalne – 2 punkty „2 dodatkowe punkty otrzymują operacje dotyczące obiektów/przestrzeni publicznej, w których przez okres 7 lat od dnia przyznania pomocy prowadzona będzie działalność zgodna z celami działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, przy czym działalność ta odbywać się będzie na podstawie planowanych przedsięwzięć realizowanych we współpracy z podmiotami aktywnie działającymi na rzecz obszarów wiejskich, m.in. OSP, KGW, Radą Sołecką.” Weryfikacja kryterium regionalnego dokonywana będzie w oparciu o przedstawione porozumienie określające zasady współpracy. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

14 Kryterium regionalne c.d. W sytuacji złożenia wniosku o przyznanie pomocy przez organizację pozarządową o statusie organizacji pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), której cele statutowe są zbieżne z celami działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 kryterium będzie spełnione w przypadku operacji dotyczących obiektów/przestrzeni publicznej, w których przez okres 7 lat od dnia przyznania pomocy prowadzona będzie działalność zgodna z celami ww. działania. Weryfikacja kryterium regionalnego dokonywana będzie w oparciu o przedstawiony harmonogram planowanych przedsięwzięć. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

15 Kryterium regionalne c.d. Warunkiem spełnienia kryterium regionalnego jest również to, aby działalność, o której mowa powyżej dotyczyła wszystkich obiektów/całej przestrzeni publicznej objętych wnioskiem o przyznanie pomocy. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

16 Kryteria wyboru projektów c.d. 4)Wnioskowana kwota dofinansowania operacji na każdym etapie jej realizacji wynosi nie więcej niż 50 % kosztów kwalifikowalnych operacji - 1 punkt. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

17 Kryteria realizacji projektów Każdy z wnioskodawców może złożyć dowolną ilość wniosków o przyznanie pomocy w ramach jednego naboru. (max. wysokość pomocy dla operacji, dla miejscowości 500 tys. zł) Pomoc może być przyznana na operacje, które uzyskały co najmniej 3 punkty. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

18 Wytyczne do porozumienia określającego zasady współpracy 1. Porozumienie zawiera Wnioskodawca z podmiotem aktywnie działającym na rzecz obszarów wiejskich (np. OSP, KGW, Rada Sołecka). W porozumieniu należy oznaczyć strony porozumienia oraz osoby reprezentujące podmioty je zawierające (zgodnie z dokumentem rejestrowym, a w przypadku podmiotu niepodlegającego rejestracji porozumienie podpisuje jedna wyznaczona osoba). Porozumienie należy sporządzić w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

19 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 2. Porozumienie powinno zawierać:  zasady techniczne, tj. dotyczące współpracy stron porozumienia, w tym warunki udostępniania poszczególnych pomieszczeń/obiektów podmiotowi, z którym Wnioskodawca zawiera porozumienie w celu prowadzenia działalności, regulujące m.in. kwestie: - nadzoru w zakresie bhp, - szczegółowych warunków przekazania pomieszczeń/obiektów do używania ich zgodnie z przeznaczeniem i korzystania z nich z należytą starannością, - odpowiedzialności i ewentualnych sankcji w przypadku powstania zniszczeń/uszkodzeń w pomieszczeniach/obiektach;

20  wymagany okres czasu, tj. 7 lat od dnia przyznania pomocy (np. lata 2013 – 2019);  formę i zakres działalności, przy czym działalność powinna być zgodna z celami działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 („Działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich. Umożliwi rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich oraz wpłynie na wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich”); Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

21  wskazanie, iż działalność obejmuje wszystkie obiekty/całą przestrzeń publiczną objęte wnioskiem o przyznanie pomocy (np. w przypadku inwestycji polegającej na budowie boiska w jednej miejscowości oraz remoncie świetlicy w innej miejscowości, należy zaplanować przedsięwzięcia zarówno dotyczące boiska, jak również świetlicy); Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

22  rodzaj, ilość planowanych przedsięwzięć polegających m.in. na organizacji: - warsztatów kulinarnych, - spotkań rady sołeckiej, - projekcji filmów, - przeglądów pieśni ludowych, - przeglądów orkiestr dętych, - kiermaszów ozdób świątecznych, - degustacji potraw regionalnych, - warsztatów plastycznych dla dzieci. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

23 Wniosek o przyznanie pomocy Aktualny formularz wniosku o przyznanie pomocy (W-1 313 wersja 5z) w ramach Działania 313, 322, 323„Odnowa i rozwój wsi” wraz z instrukcją wypełniania znajduję się na stronie internetowej www.mojregion.eu (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - zakładka Ważne dokumenty/Wnioski i instrukcje) www.mojregion.eu Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

24 Dziękuję za uwagę www.mojregion.eu informacja_prow@kujawsko-pomorskie.pl Kontakt telefoniczny: 56 646 20 12 wew. *53 08 / *5320 / *5322 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich


Pobierz ppt "Działanie 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich."

Podobne prezentacje


Reklamy Google