Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania STARORZECZE ODRY Rynek 25, 55-200 Oława Piotr Hańderek

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania STARORZECZE ODRY Rynek 25, 55-200 Oława Piotr Hańderek"— Zapis prezentacji:

1 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania STARORZECZE ODRY Rynek 25, 55-200 Oława Piotr Hańderek E-mail: p.handerek@cezr.org.pl

2 Starorzecze Odry Działa na podstawie Umowy z dnia 17.06.2009 między UMWD a LGD Starorzecze Odry Działa na podstawie Umowy z dnia 17.06.2009 między UMWD a LGD Starorzecze Odry Obejmuje swoim działaniem gminy: Oława, Jelcz-Laskowice i Domaniów Liczba mieszkańców zamieszkujących obszar LGD – 40 432 (stan na 31.12.2006 r.)

3 Starorzecze Odry Podstawowym dokumentem świadczącym o tożsamości LGD jest LSR (Lokalna Strategia Rozwoju) bip.gminaolawa.pl/Aktualnosci/Program Unijny Leader „LGD to partnerstwo ludzi, instytucji i organizacji działających na rzecz zrównoważenia rozwoju regionu i poprawy standardu życia społeczności lokalnych. Zależy nam na rozwoju partnerskiego współdziałania w regionie i promowaniu wartości związanych z kulturą wiejską i aktywizacją mieszkańców. Chcemy integrować to co rozproszone, pobudzić to co uśpione, odnajdywać to co zapomniane. Łączy nas harmonijna współpraca i pełne zaangażowanie w realizowane pomysły.”

4 Starorzecze Odry Utworzenie partnerstwa społecznego - Lokalnej Grupy Działania LGD jest stowarzyszeniem w jego skład wchodzą przedstawiciele różnych podmiotów lokalnych z sektorów: publicznego, społecznego i ekonomicznego LGD sama definiuje terytorium swojego działania, powinien to być obszar spójny, mający wystarczający potencjał do rozwoju Opracowanie przez LGD strategii rozwoju danego obszaru Każde LGD dokonało analizy sytuacji i sformułowało strategię rozwoju swojego obszaru (LSR) Realizacja strategii w oparciu o środki przyznane LGD LGD jest lokalną instytucją grantodawczą – wybiera i finansuje projekty zgodne z przyjętą strategią rozwoju LGD jest platformą komunikacji, współpracy i koordynacji działań podmiotów wchodzących w jego skład

5 Starorzecze Odry Od 2009 r. mieszkańcy zamieszkali na obszarze LGD będą mogli ubiegać się o pomoc finansową w zakresie następujących działań (dalej zwanych operacjami): Od 2009 r. mieszkańcy zamieszkali na obszarze LGD będą mogli ubiegać się o pomoc finansową w zakresie następujących działań (dalej zwanych operacjami): różnicowanie kierunku działalności nierolniczej różnicowanie kierunku działalności nierolniczej tworzenie i rozwój mikro-przedsiębiorstw tworzenie i rozwój mikro-przedsiębiorstw odnowa i rozwój wsi odnowa i rozwój wsi małe projekty małe projekty

6 Starorzecze Odry Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju ( LSR ) Budżet -4 690 112,00 PLN w tym poszczególne działania : Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej – 800 000,00 PLN Tworzenie i rozwój mikro-przedsiębiorstw – 990 000,00 PLN Odnowa i rozwój wsi – 1 500 000,00 PLN Małe projekty – 1 400 112,00 PLN

7 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Beneficjenci: Beneficjenci: O pomoc może ubiegać się rolnik lub jego domownik w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, lub małżonek tego rolnika, O pomoc może ubiegać się rolnik lub jego domownik w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, lub małżonek tego rolnika,który: jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, jest pełnoletni i nie ukończył 60 roku życia, ma miejsce zamieszkania w miejscowości należącej do LGD, jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, jest pełnoletni i nie ukończył 60 roku życia, ma miejsce zamieszkania w miejscowości należącej do LGD, nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy na podstawie przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 277 z 21.10.2005, str. 1, z późn. zm.) oraz przepisów Unii Europejskiej wydanych w trybie tego rozporządzenia lub przepisów odrębnych, nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy na podstawie przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 277 z 21.10.2005, str. 1, z późn. zm.) oraz przepisów Unii Europejskiej wydanych w trybie tego rozporządzenia lub przepisów odrębnych,

8 Beneficjenci: Beneficjenci: nie wystąpił o przyznanie lub nie przyznano mu renty strukturalnej w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006 lub Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, zwanego dalej "Programem", nie wystąpił o przyznanie lub nie przyznano mu renty strukturalnej w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006 lub Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, zwanego dalej "Programem", jest nieprzerwanie ubezpieczony w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, przez okres co najmniej ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy, jest nieprzerwanie ubezpieczony w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, przez okres co najmniej ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy, nie będzie realizował operacji jako wspólnik spółki cywilnej; nie będzie realizował operacji jako wspólnik spółki cywilnej; jeżeli za rok poprzedzający rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy, do gruntów rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego posiadanego przez tego rolnika, przyznano płatność do gruntów rolnych. jeżeli za rok poprzedzający rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy, do gruntów rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego posiadanego przez tego rolnika, przyznano płatność do gruntów rolnych.

9 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Zakres pomocy: Zakres pomocy: pomocy udziela się z tytułu podjęcia lub rozwoju działalności w zakresie: usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa; usług dla ludności; sprzedaży hurtowej lub detalicznej; rzemiosła lub rękodzielnictwa; robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych; usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem; usług transportowych; usług komunalnych; przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych; magazynowania lub przechowywania towarów; wytwarzania produktów energetycznych z biomasy; rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych (pełen wykaz znajduje się w załączniku nr 1 do rozporządzenia „Wykaz działalności nierolniczych, w zakresie których może być przyznana pomoc”)

10 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Wysokość pomocy: Wysokość pomocy: Pomoc ma formę zwrotu max. 50% kosztów kwalifikowanych operacji; Pomoc ma formę zwrotu max. 50% kosztów kwalifikowanych operacji; Wysokość udzielonej pomocy jednemu beneficjentowi w gospodarstwie rolnym, w okresie realizacji programu, (2009- 2015) to średnio 40 000 zł. Wysokość udzielonej pomocy jednemu beneficjentowi w gospodarstwie rolnym, w okresie realizacji programu, (2009- 2015) to średnio 40 000 zł. Płatności- refundacja poniesionych kosztów etapowo lub za cały projekt. Płatności- refundacja poniesionych kosztów etapowo lub za cały projekt.

11 Tworzenie i rozwój mikro przedsiębiorstw Beneficjenci: O pomoc może ubiegać się osoba fizyczna, która: podejmuje albo wykonuje we własnym imieniu działalność gospodarczą jako mikro-przedsiębiorca, podejmuje albo wykonuje we własnym imieniu działalność gospodarczą jako mikro-przedsiębiorca, jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej; jest pełnoletnia i nie ukończyła 60. roku życia; nie podlega przepisom o ubezpieczeniu społecznym rolników w pełnym zakresie, jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej; jest pełnoletnia i nie ukończyła 60. roku życia; nie podlega przepisom o ubezpieczeniu społecznym rolników w pełnym zakresie, nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy na podstawie przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 277 z 21.10.2005, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 1698/2005", oraz przepisów Unii Europejskiej wydanych w trybie tego rozporządzenia lub przepisów odrębnych, których regulacje dotyczą realizacji operacji, nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy na podstawie przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 277 z 21.10.2005, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 1698/2005", oraz przepisów Unii Europejskiej wydanych w trybie tego rozporządzenia lub przepisów odrębnych, których regulacje dotyczą realizacji operacji,

12 Tworzenie i rozwój mikro przedsiębiorstw w przypadku podmiotów innych niż podmioty podejmujące lub wykonujące działalność gospodarczą obejmującą świadczenie usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, ma miejsce zamieszkania w miejscowości należącej do gminy LGD, w przypadku podmiotów innych niż podmioty podejmujące lub wykonujące działalność gospodarczą obejmującą świadczenie usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, ma miejsce zamieszkania w miejscowości należącej do gminy LGD, w przypadku podmiotów podejmujących lub wykonujących działalność gospodarczą obejmującą świadczenie usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, ma miejsce zamieszkania na obszarach wiejskich, to jest w miejscowości należącej do LGD; w przypadku podmiotów podejmujących lub wykonujących działalność gospodarczą obejmującą świadczenie usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, ma miejsce zamieszkania na obszarach wiejskich, to jest w miejscowości należącej do LGD; której, w okresie ostatnich 2 lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie pomocy, nie przyznano pomocy w ramach działania "Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienie" objętego Programem Operacyjnym "Kapitał Ludzki, 2007-2013". której, w okresie ostatnich 2 lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie pomocy, nie przyznano pomocy w ramach działania "Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienie" objętego Programem Operacyjnym "Kapitał Ludzki, 2007-2013".

13 Tworzenie i rozwój mikro przedsiębiorstw Zakres pomocy: usługi dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa; usługi dla ludności; sprzedaży hurtowej lub detalicznej; rzemiosła lub rękodzielnictwa; roboty i usługi budowlane oraz instalacyjne; usługi turystyczne oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem; usługi transportowe; usługi komunalne; przetwórstwo produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych; magazynowanie lub przechowywania towarów; wytwarzanie produktów energetycznych z biomasy; rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych. (Pełen zakres znajduje się w Załączniku nr 1 do Rozporządzenia „Wykaz działalności gospodarczych, w których może być przyznana pomoc”)

14 Tworzenie i rozwój mikro przedsiębiorstw Wysokość pomocy przyznanej na realizację operacji nie może przekroczyć: Wysokość pomocy przyznanej na realizację operacji nie może przekroczyć: 100 000 zł - jeśli biznes plan przewiduje utworzenie od 1 do 2 miejsc pracy, 100 000 zł - jeśli biznes plan przewiduje utworzenie od 1 do 2 miejsc pracy, Pomoc ma formę zwrotu max. 50% kosztów kwalifikowanych operacji, Pomoc ma formę zwrotu max. 50% kosztów kwalifikowanych operacji, Płatność- refundacja poniesionych kosztów etapowo za cały projekt, Płatność- refundacja poniesionych kosztów etapowo za cały projekt, Średnio przewiduje się refundację w wysokości 55 000,00 PLN Średnio przewiduje się refundację w wysokości 55 000,00 PLN Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi, w okresie realizacji programu (w latach 2009- 2015), nie może przekroczyć 300 000 zł. W przypadku przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych, maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi, w okresie realizacji programu, wynosi 100 000 zł. Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi, w okresie realizacji programu (w latach 2009- 2015), nie może przekroczyć 300 000 zł. W przypadku przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych, maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi, w okresie realizacji programu, wynosi 100 000 zł.

15 Odnowa i rozwój wsi Zakres pomocy: Pomocy udziela się podmiotom z tytułu inwestycji w zakresie: Pomocy udziela się podmiotom z tytułu inwestycji w zakresie: remontu, przebudowy i wyposażenia obiektów pełniących funkcje publiczne, społeczno-kulturalne, rekreacyjne i sportowe, w tym obiektów zabytkowych; remontu, przebudowy i wyposażenia obiektów pełniących funkcje publiczne, społeczno-kulturalne, rekreacyjne i sportowe, w tym obiektów zabytkowych; remontu, przebudowy i wyposażenia obiektów służących promocji obszarów wiejskich, w tym propagowaniu i zachowaniu dziedzictwa kulturowego, tradycji, sztuki lub kultury; kształtowania przestrzeni publicznej; remontu, przebudowy i wyposażenia obiektów służących promocji obszarów wiejskich, w tym propagowaniu i zachowaniu dziedzictwa kulturowego, tradycji, sztuki lub kultury; kształtowania przestrzeni publicznej; budowy lub remontu, przebudowy publicznej infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych, sportowych i społeczno-kulturalnych; budowy lub remontu, przebudowy publicznej infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych, sportowych i społeczno-kulturalnych; zakupu obiektów zabytkowych lub charakterystycznych dla tradycji budownictwa w danym regionie oraz ich adaptację na cele publiczne; zakupu obiektów zabytkowych lub charakterystycznych dla tradycji budownictwa w danym regionie oraz ich adaptację na cele publiczne;

16 Odnowa i rozwój wsi odnawiania, eksponowania lub konserwacji lokalnych pomników historii, obiektów architektury sakralnej i miejsc pamięci. odnawiania, eksponowania lub konserwacji lokalnych pomników historii, obiektów architektury sakralnej i miejsc pamięci. Ogólne zasady finansowania: Ogólne zasady finansowania: refundacji podlegają koszty kwalifikowane poniesione przez beneficjenta, w wysokości nie przekraczającej 75% tych kosztów, z tym że dla jednej miejscowości – nie więcej niż 500 000 zł w okresie realizacji programu, refundacji podlegają koszty kwalifikowane poniesione przez beneficjenta, w wysokości nie przekraczającej 75% tych kosztów, z tym że dla jednej miejscowości – nie więcej niż 500 000 zł w okresie realizacji programu, wysokość pomocy nie może być wyższa niż 500 000 zł, także w przypadku operacji realizowanej w więcej niż jednej miejscowości, z tym że kwotę tę dzieli się proporcjonalnie do kosztów realizacji w każdej z tych miejscowości, wysokość pomocy nie może być wyższa niż 500 000 zł, także w przypadku operacji realizowanej w więcej niż jednej miejscowości, z tym że kwotę tę dzieli się proporcjonalnie do kosztów realizacji w każdej z tych miejscowości, wysokość pomocy przyznanej na realizację jednej operacji nie może być niższa niż 25 000 zł, według kalkulacji kosztów określonych we wniosku o przyznanie pomocy. wysokość pomocy przyznanej na realizację jednej operacji nie może być niższa niż 25 000 zł, według kalkulacji kosztów określonych we wniosku o przyznanie pomocy.

17 Odnowa i rozwój wsi Beneficjent: gmina, gmina, instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego, instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego, kościół lub związek wyznaniowy, kościół lub związek wyznaniowy, organizacja pozarządowa pożytku publicznego, organizacja pozarządowa pożytku publicznego,

18 Małe projekty Beneficjentami „małych projektów” mogą być: osoby fizyczne: pełnoletnie, zameldowane lub prowadzące działalność na obszarze LGD osoby fizyczne: pełnoletnie, zameldowane lub prowadzące działalność na obszarze LGD osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, utworzona na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacja albo stowarzyszenie z siedzibą na obszarze LSR lub prowadzą działalność na tym obszarze osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, utworzona na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacja albo stowarzyszenie z siedzibą na obszarze LSR lub prowadzą działalność na tym obszarze osoby prawne i jednostki organizacyjne o charakterze kościelnym lub związków wyznaniowych, osoby prawne i jednostki organizacyjne o charakterze kościelnym lub związków wyznaniowych,

19 Małe projekty Zakres pomocy: Zakres pomocy: udostępnianie na potrzeby społeczności wiejskiej urządzeń i sprzętu komputerowego, w tym urządzeń i sprzętu umożliwiającego dostęp do Internetu; udostępnianie na potrzeby społeczności wiejskiej urządzeń i sprzętu komputerowego, w tym urządzeń i sprzętu umożliwiającego dostęp do Internetu; organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych na obszarze objętym działalnością LGD; organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych na obszarze objętym działalnością LGD; rozwój aktywności społeczności lokalnej, w tym poprzez: rozwój aktywności społeczności lokalnej, w tym poprzez: promocję lokalnej twórczości ludowej, kulturalnej i artystycznej z wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego oraz przyrodniczego; promocję lokalnej twórczości ludowej, kulturalnej i artystycznej z wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego oraz przyrodniczego; kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów; kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów; kultywowanie tradycyjnych zawodów i rzemiosła; kultywowanie tradycyjnych zawodów i rzemiosła; kultywowanie języka regionalnego i gwary kultywowanie języka regionalnego i gwary

20 Zakres pomocy: Zakres pomocy: Rozwój agroturystyki i turystyki na obszarach wiejskich, w tym poprzez: utworzenie lub zmodernizowanie bazy informacji turystycznej oraz stron www, przygotowanie i wydanie folderów i innych publikacji informacyjnych dotyczących obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju; utworzenie lub zmodernizowanie bazy informacji turystycznej oraz stron www, przygotowanie i wydanie folderów i innych publikacji informacyjnych dotyczących obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju; budowę/odbudowę lub oznakowanie małej infrastruktury turystycznej, w szczególności punktów widokowych, miejsc wypoczynkowych i biwakowych, tras narciarstwa biegowego, zjazdowego, szlaków wodnych, szlaków rowerowych, szlaków konnych, ścieżek spacerowych lub dydaktycznych; budowę/odbudowę lub oznakowanie małej infrastruktury turystycznej, w szczególności punktów widokowych, miejsc wypoczynkowych i biwakowych, tras narciarstwa biegowego, zjazdowego, szlaków wodnych, szlaków rowerowych, szlaków konnych, ścieżek spacerowych lub dydaktycznych; zachowanie lub odtworzenie, zabezpieczenie i oznakowanie cennego lokalnego dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego w szczególności obszarów objętych poszczególnymi formami ochrony przyrody w tym obszarów Natura 2000 zachowanie lub odtworzenie, zabezpieczenie i oznakowanie cennego lokalnego dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego w szczególności obszarów objętych poszczególnymi formami ochrony przyrody w tym obszarów Natura 2000

21 Zakres pomocy: Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego, w tym poprzez: odbudowę albo odnowienie lub oznakowanie budowli lub obiektów małej architektury wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków odbudowę albo odnowienie lub oznakowanie budowli lub obiektów małej architektury wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków odnawianie dachów lub elewacji zewnętrznych budynków wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków odnawianie dachów lub elewacji zewnętrznych budynków wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków remont lub wyposażenie muzeów remont lub wyposażenie muzeów remont lub wyposażenie świetlic wiejskich remont lub wyposażenie świetlic wiejskich inicjowanie powstawania, rozwoju, przetwarzania, wprowadzenia na rynek oraz podnoszenia jakości produktów i usług bazujących na lokalnych zasobach, w tym naturalnych surowcach lub produktach rolnych i leśnych, oraz tradycyjnych sektorach gospodarki. inicjowanie powstawania, rozwoju, przetwarzania, wprowadzenia na rynek oraz podnoszenia jakości produktów i usług bazujących na lokalnych zasobach, w tym naturalnych surowcach lub produktach rolnych i leśnych, oraz tradycyjnych sektorach gospodarki. Wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w celu poprawienia warunków prowadzenia działalności kulturowej lub gastronomicznej Wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w celu poprawienia warunków prowadzenia działalności kulturowej lub gastronomicznej

22 Małe projekty o Wysokość pomocy: na operacje z zakresu „małych projektów” wynosić będzie maksymalnie 70% kosztów kwalifikowanych operacji nie więcej jednak niż 25 tys. zł; przy czym całkowity koszt operacji nie może być niższy niż 4,5 tys. zł oraz wyższy, niż 100 tys. zł w okresie realizacji programu (2009-2015)

23 Zasady składania wniosków do LGD Wnioski powinny być zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju. Termin naboru będzie ogłaszała Lokalna Grupa Działania. Wnioski do finansowania będzie wybierała Rada LGD. Leader będzie także finansować funkcjonowanie LGD: Nabywanie umiejętności i aktywizacja Nabywanie umiejętności i aktywizacja Pomoc przyznawana dla LGD może w szczególności dotyczyć: - badań nad obszarem objętym LSR; - informowania o obszarze działania LGD oraz o LSR; - szkolenia kadr biorących udział we wdrażaniu LSR; - wydarzeń o charakterze promocyjnym związanych z obszarem działania LGD; - szkolenia lokalnych liderów; - animowania społeczności lokalnych; - kosztów bieżących LGD, Wdrożenie projektów współpracy Wdrożenie projektów współpracy - Wspólne przedsięwzięcia realizowane przez LGD z różnych państw Unii Europejskiej

24 Minimalne ilości realizowanych operacji Cele ogólne Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Odnowa i rozwój wsi Małe projekty Razem Wdrażanie LSR Rozwój turystyki na terenie LGD 6512032 Wykorzystanie walorów przyrodniczo – kulturowych w budowaniu wizerunku regionu 5522032 Wzrost poziomu dochodów mieszkańców 7711025 Wzrost świadomości i aktywności lokalnej na rzecz rozwoju wspólnoty regionalnej 2122025 Minimalna liczba operacji w ramach LSR 2018670114 Wartość operacji w ramach LSR - ogółem 800 000 990 000 1 500 000 1 400 122 4 690 112

25 Harmonogram przewidywanych terminów składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju 2009201020112012 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej - II kwartał

26 Harmonogram przewidywanych terminów składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju 2009201020112012 Tworzenie i rozwój mikro- przedsiębiorstw - I kwartał

27 Harmonogram przewidywanych terminów składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju 2009201020112012 Odnowa i rozwój wsi IV kwartał IVkwartał--

28 Harmonogram przewidywanych terminów składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju 200920102011201220132014 Małe Projekty IV kwartał III kwartał II kwartał

29 Ogólna procedura przyjmowania wniosków o dofinansowanie operacji w ramach wdrażania LSR – wersja graficzna: Ustalenie przez LGD wspólnie z SW informacji o możliwości składania wniosków o dofinansowanie Informacja Ogłoszenie w porozumieniu z SW terminu naboru wniosków o dofinansowanie, zawierających zasady składania wniosków Przyjmowanie wniosków o dofinansowanie operacji w biurze LGD w Oławie Zestawienie złożonych wniosków w zbiorcze listy wniosków o dofinansowanie operacji przewidzianych w LSR Zbiorcze listy wniosków Ogłoszenie o naborze wniosków


Pobierz ppt "Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania STARORZECZE ODRY Rynek 25, 55-200 Oława Piotr Hańderek"

Podobne prezentacje


Reklamy Google