Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Plany zarządzania kryzysowego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Plany zarządzania kryzysowego."— Zapis prezentacji:

1 Plany zarządzania kryzysowego.
Zakres i sposób tworzenia planów.

2 Ustawa z dn. 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.
Art. 1. Ustawa określa organy właściwe w sprawach zarządzania kryzysowego oraz ich zadania i zasady działania w tej dziedzinie, a także zasady finansowania zadań zarządzania kryzysowego. Art. 2. Zarządzanie kryzysowe to działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej. Art. 4. 1. Zadania z zakresu planowania cywilnego obejmują: 1)   przygotowanie planów zarządzania kryzysowego; 2)  przygotowanie struktur uruchamianych w sytuacjach kryzysowych; 3)   przygotowanie i utrzymywanie zasobów niezbędnych do wykonania zadań ujętych w planie zarządzania kryzysowego; 4)   utrzymywanie baz danych niezbędnych w procesie zarządzania kryzysowego; 5)   przygotowanie rozwiązań na wypadek zniszczenia lub zakłócenia funkcjonowania infrastruktury krytycznej; 6)   zapewnienie spójności między planami zarządzania kryzysowego a innymi planami sporządzanymi w tym zakresie przez właściwe organy administracji publicznej, których obowiązek wykonania wynika z odrębnych przepisów. 2. Zadania, o których mowa w ust 1, powinny uwzględnić: 1) zapewnienie funkcjonowania administracji publicznej w sytuacji kryzysowej; 2) zapewnienie funkcjonowania i możliwości odtworzenia infrastruktury krytycznej; 3) zapewnienie ciągłego monitorowania zagrożeń; 4) racjonalnego gospodarowania siłami i środkami w sytuacjach krytycznych; 5) pomoc udzielaną ludności w zapewnieniu jej warunków przetrwania w sytuacjach kryzysowych;

3 Art. 5. 1. Na poziomie krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym tworzy się plany reagowania kryzysowego. 2. W skład planów reagowania kryzysowego, o których mowa w ust. 1, wchodzą następujące elementy: 1)plan główny; 2) procedury reagowania kryzysowego określające zespół przedsięwzięć na wypadek sytuacji kryzysowych, w czasie stanów nadzwyczajnych i w czasie wojny 3) załączniki funkcjonalne planu głównego 3. Załączniki funkcjonalne planu głównego określające organizację ochrony przed zagrożeniami radiacyjnymi zawierają tylko plany reagowania kryzysowego, które są tworzone na poziomie krajowym i wojewódzkim. 4. Plany reagowania kryzysowego, o których mowa w ust. 1, są aktualizowane nie rzadziej niż co dwa lata

4 Elementami składowymi Planu są
Plan główny; Zespół przedsięwzięć na wypadek sytuacji kryzysowych; Załączniki funkcjonalne planu głównego Mapy

5 Krajowy Plan Zarządzania Kryzysowego
Krajowy Plan Zarządzania Kryzysowego (KPZK) został sporządzony w oparciu o art. 5 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz 590, z późn. zm.). Rządowe Centrum Bezpieczeństwa opracowało Plan zgodnie z dyspozycją art. 11 ust. 2 pkt 1 lit. b przywołanej ustawy. KPZK składa się z trzech części, w tym: planu głównego, zespołu przedsięwzięć na wypadek sytuacji kryzysowej oraz załączników funkcjonalnych. Plan główny zawiera: a) charakterystykę zagrożeń oraz ocenę ryzyka ich wystąpienia, w tym dotyczących infrastruktury krytycznej, oraz mapy ryzyka i mapy zagrożeń, b) zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeństwa, c) zestawienie sił i środków planowanych do wykorzystania w sytuacjach kryzysowych; Zespół przedsięwzięć na wypadek sytuacji kryzysowych określa: a) zadania w zakresie monitorowania zagrożeń, b) tryb uruchamiania niezbędnych sił i środków, uczestniczących w realizacji planowanych przedsięwzięć na wypadek sytuacji kryzysowej, c) procedury reagowania kryzysowego, określające sposób postępowania w sytuacjach kryzysowych, d) współdziałanie między niezbędnymi siłami,

6 Krajowy Plan Zarządzania Kryzysowego
Załączniki funkcjonalne do planu określają natomiast: a) procedury realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, w tym związane z ochroną infrastruktury krytycznej, b) organizację łączności, c) organizację systemu monitorowania zagrożeń, ostrzegania i alarmowania, d) zasady informowania ludności o zagrożeniach i sposobach postępowania na wypadek zagrożeń, e) organizację ewakuacji z obszarów zagrożonych, f) organizację ratownictwa, opieki medycznej, pomocy społecznej oraz pomocy psychologicznej, g) organizację ochrony przed zagrożeniami charakterystycznymi dla danego obszaru, h) wykaz zawartych umów i porozumień związanych z realizacją zadań zawartych w planie zarządzania kryzysowego, i) zasady oraz tryb oceniania i dokumentowania szkód, j) procedury uruchamiania rezerw państwowych, k) wykaz infrastruktury krytycznej znajdującej się odpowiednio na terenie województwa, powiatu lub gminy, objętej planem zarządzania kryzysowego, l) priorytety w zakresie ochrony oraz odtwarzania infrastruktury krytycznej

7 KPZK Krajowy Plan Zarządzania Kryzysowego obejmuje swoją treścią wszystkie cztery fazy zarządzania kryzysowego, tj. zapobieganie, przygotowanie, reagowanie i odbudowę. Wskazany w ustawie o zarządzaniu kryzysowym układ strukturalny KPZK, objęcie przez ten Plan wszystkich faz zarządzania kryzysowego, a także uwzględnienie składowych elementów tego procesu oraz wskazanie w formie map w formacie GIS sił i środków dostępnych na potrzeby sytuacji kryzysowej na poziomie krajowym czynią z KPZK funkcjonalne narzędzie zarządzania procesami w zarządzaniu kryzysowym.

8 Fazy zarządzania kryzysowego
1. Zapobieganie zakłóceniom funkcjonowania infrastruktury krytycznej; 2. Przygotowanie na sytuacje kryzysowe mogące niekorzystnie wpłynąć na infrastrukturę krytyczną; 3. Reagowanie w sytuacjach zniszczenia lub zakłócenia funkcjonowania infrastruktury krytycznej; 4. Odbudowa infrastruktury krytycznej;

9

10 Mapa (matryca) ryzyka Mapa lub opis przedstawiający potencjalnie negatywne skutki oddziaływania zagrożenia na ludzi, środowisko, mienie i infrastrukturę.

11 Nakładając na siebie wymiar oddziaływania oraz wymiar prawdopodobieństwa, uzyskujemy matryce ryzyka. Każdemu zidentyfikowanemu ryzyku w urzędzie odpowiada jedno pole na matrycy ryzyka. Istotność danego ryzyka uzyskujemy mnożąc punktową ocenę prawdopodobieństwa oraz skutku. Matryca ryzyka jest podstawowa do ustalenia hierarcha (ewentualnych) działań, mających na celu zmniejszenie.

12 Siatki bezpieczeństwa
Jest to zestawienie potencjalnych zagrożeń ze wskazaniem podmiotu wiodącego przy ich usuwaniu oraz podmiotów współpracujących.

13 Katalog (lista) instytucji
Katalog (lista) zagrożeń Katalog (lista) instytucji

14 Mapa zagrożenia Mapa przedstawiająca obszar geograficzny objęty zasięgiem zagrożenia z uwzględnieniem różnych scenariuszy zdarzeń.

15 Mapa. Obszary zagrożone podtopieniami w województwie podkarpackim
Źródło: Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego

16 Mapa. Obszary osuwiskowe w województwie podkarpackim.
Źródło: Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego

17 Struktury zarządzania kryzysowego w Polsce
Krajowy Rada Ministrów z Prezesem Rady Ministrów na czele Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego - organ opiniodawczo-doradczy właściwy w sprawach inicjowania i koordynowania działań podejmowanych w zakresie zarządzania kryzysowego Rządowe Centrum Bezpieczeństwa podległe Prezesowi Rady Ministrów - zapewnia obsługę Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów, Zespołu i Ministra właściwego do spraw wewnętrznych w sprawach zarządzania kryzysowego oraz pełni funkcję Krajowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewódzki Wojewoda Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego - organ pomocniczy wojewody powoływany przez wojewodę, który określa jego skład, organizację, siedzibę oraz tryb pracy Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, którego obsługę zapewniają komórki organizacyjne właściwe w sprawach zarządzania kryzysowego w urzędach wojewódzkich

18 Struktury zarządzania kryzysowego w Polsce
Powiatowy Starosta Powiatowy Zespołu Zarządzania Kryzysowego - organ pomocniczy powołany przez Starostę, który określa jego skład, organizację, siedzibę oraz tryb pracy Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego W miejscowościach będących jednocześnie siedzibami powiatów i miast na prawach powiatu, na podstawie porozumienia zawartego między tymi jednostkami samorządu terytorialnego, może być tworzone wspólne Centrum Zarządzania Kryzysowego obejmujące zasięgiem działania obszar obu jednostek samorządu terytorialnego. Gminny Wójt, Burmistrz lub Prezydent Miasta Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego - organ pomocniczy powołany przez Wójta, Burmistrza lub Prezydenta Miasta, który określa jego skład, organizację, siedzibę oraz tryb pracy Gminne (Miejskie) Centrum Zarządzania Kryzysowego - utworzone przez Wójta, Burmistrza lub Prezydenta Miasta tylko w przypadku gdy uzna on to za konieczne.

19

20

21 Zadania Wojewody w sprawach zarządzania kryzysowego są:
1. Kierowanie monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie województwa; 2. Realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego, w tym: a) wydawanie starostom zaleceń do powiatowych planów zarządzania kryzysowego, b) zatwierdzanie powiatowych planów zarządzania kryzysowego, c) przygotowywanie i przedkładanie do zatwierdzenia ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej wojewódzkiego planu zarządzania kryzysowego, d) realizacja wytycznych do wojewódzkich planów zarządzania kryzysowego; 3. Zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego; 4. Wnioskowanie o użycie pododdziałów lub oddziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do wykonywania zadań, o których mowa w art. 25 ust. 3; 5. Wykonywanie przedsięwzięć wynikających z dokumentów planistycznych wykonywanych w ramach planowania operacyjnego realizowanego w województwie; 6. Zapobieganie, przeciwdziałanie i usuwanie skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym; a) współdziałanie z Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie zapobiegania, przeciwdziałania i usuwania skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym; 7. Organizacja wykonania zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej;

22 Zadania Starosty w sprawach zarządzania kryzysowego są:
1. Kierowanie monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie powiatu; 2. Realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego, w tym: a) opracowywanie i przedkładanie wojewodzie do zatwierdzenia powiatowego planu zarządzania kryzysowego, b) realizacja zaleceń do powiatowych planów zarządzania kryzysowego, c) wydawanie organom gminy zaleceń do gminnego planu zarządzania kryzysowego, d) zatwierdzanie gminnego planu zarządzania kryzysowego; 3. Zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego; 4. Wykonywanie przedsięwzięć wynik wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania powiatów i miast na prawach powiatu; 5. Zapobieganie, przeciwdziałanie i usuwanie skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym; a) współdziałanie z Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie przeciwdziałania, zapobiegania i usuwania skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym; 6. Organizacja i realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej.

23 Zadania Wójta, Burmistrza czy Prezydenta miasta w sprawach zarządzania kryzysowego są:
1.Kierowanie monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie gminy; 2. Realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego, w tym: a) realizacja zaleceń do gminnego planu zarządzania kryzysowego, b) opracowywanie i przedkładanie staroście do zatwierdzenia gminnego planu zarządzania kryzysowego; 3. Zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego; 4. Wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania gmin i gmin o statusie miasta; 5. Zapobieganie, przeciwdziałanie i usuwanie skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym; a) współdziałanie z Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie przeciwdziałania, zapobiegania i usuwania skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym; 6. Organizacja i realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej.

24 PLAN FUNKCJE KRAJOWY WOJEWÓDZKI POWIATOWY GMINNY koordynacja działań,
dysponowanie siłami odwodowymi, współdziałanie z Siłami Zbrojnymi RP, współdziałanie z krajami ościennymi, pomoc międzynarodowa, pomoc finansowa poszkodowanym. WOJEWÓDZKI zapewnienie wsparcia szczebla centralnego, współdziałanie z sąsiadami, pomoc międzynarodowa dla województw przygranicznych, ocena strat POWIATOWY dysponowanie sił powiatowych, zapewnienie wsparcia szczebla wojewódzkiego, GMINNY bezpośrednia likwidacja skutków zdarzenia, organizacja pomocy dla poszkodowanej ludności, zapewnienie wsparcia szczebla powiatowego, szacowanie i wycena strat

25

26 Zadania z zakresu planowania cywilnego obejmują:
Przygotowanie planów zarządzania kryzysowego; Przygotowanie struktur uruchamianych w sytuacjach kryzysowych; Przygotowanie i utrzymywanie zasobów niezbędnych do wykonywania zadań ujętych w planie zarządzania kryzysowego; Utrzymywanie baz danych niezbędnych w procesie zarządzania kryzysowego; Przygotowanie rozwiązań na wypadek zniszczenia lub zakłócenia funkcjonowania infrastruktury krytycznej; Zapewnienie spójności pomiędzy planami zarządzania kryzysowego a innymi planami sporządzanymi w tym zakresie przez właściwe organy administracji publicznej, których obowiązek wynika z odrębnych przepisów;

27 Zadania z zakresu planowania cywilnego powinny uwzględnić:
zapewnienie funkcjonowania administracji publicznej w sytuacji kryzysowej; zapewnienie funkcjonowania i możliwości odtworzenia infrastruktury krytycznej; zapewnienie ciągłego monitorowania zagrożeń; racjonalne gospodarowanie siłami i środkami w sytuacjach kryzysowych; pomoc udzielaną ludności w zapewnieniu jej warunków przetrwania w sytuacjach kryzysowych.

28 Marlena Skowron 55948


Pobierz ppt "Plany zarządzania kryzysowego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google