Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kwalifikowalność wydatków Poznań, 06.03.2008r.. Podstawa prawna Art. 35 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kwalifikowalność wydatków Poznań, 06.03.2008r.. Podstawa prawna Art. 35 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju."— Zapis prezentacji:

1 Kwalifikowalność wydatków Poznań, 06.03.2008r.

2 Podstawa prawna Art. 35 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658) oraz art. 56 ust. 4 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego ogólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006 r.).

3 Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013 Wytyczne dla każdego Programu Operacyjnego

4 Wydatkiem kwalifikującym się do współfinansowania jest wydatek spełniający łącznie następujące warunki: a) został poniesiony w okresie kwalifikowalności wydatków, b) jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa wspólnotowego oraz prawa krajowego, c) jest zgodny z postanowieniami Programu Operacyjnego, d) jest zgodny z kategoriami wydatków wynikającymi z postanowień umowy o dofinansowanie projektu, bądź z zatwierdzonym budżetem projektu w przypadku projektów realizowanych w ramach PO KL (kategorie te mogą być ujęte we wniosku o dofinansowanie projektu, stanowiącym załącznik do umowy),

5 e) jest niezbędny do realizacji projektu i został poniesiony w związku z realizacją projektu, f) został dokonany w sposób oszczędny, tzn. w oparciu o zasadę dążenia do uzyskania założonych efektów przy jak najniższej kwocie wydatku, g) został należycie udokumentowany, h) nie podlega wyłączeniom określonym w Rozdziale 6 wytycznych, i)nie podlega wyłączeniom ustanowionym przez Instytucję Zarządzającą programem.

6 Opłaty finansowe, doradztwo i inne usługi związane z realizacją projektu - kwalifikują się a) opłaty finansowe: –wydatki związane z otwarciem oraz prowadzeniem wyodrębnionego na rzecz projektu subkonta na rachunku bankowym beneficjenta lub odrębnego rachunku bankowego, –opłaty pobierane od dokonywanych transakcji finansowych b) wydatki poniesione na instrumenty zabezpieczające realizację umowy o dofinansowanie, o ile ich poniesienie wymagane jest przez prawo krajowe lub wspólnotowe, c) wydatki poniesione na doradztwo: –prawne, –finansowe lub techniczne, d) wydatki poniesione na usługi w zakresie audytu i księgowości, o ile ich poniesienie jest wymagane przez Instytucję Zarządzającą, e) opłaty notarialne.

7 Dokumentacja niezbędna do przygotowania projektu Do współfinansowania kwalifikują się wydatki poniesione na opracowanie następującej dokumentacji związanej z przygotowaniem projektu: biznes planu lub studium wykonalności, oceny oddziaływania na środowisko, map lub szkiców lokalnych sytuujących projekt, innej niezbędnej dokumentacji technicznej lub finansowej, z wyjątkiem wypełnienia formularza wniosku o dofinansowanie projektu, o ile jej opracowanie jest niezbędne do przygotowania lub realizacji projektu.

8 Zakup gruntu kwalifikuje się do współfinansowania ze środków EFRR i Funduszu Spójności przy łącznym spełnieniu następujących warunków: a) wydatek poniesiony na zakup gruntu jest kwalifikowalny tylko do wysokości 10 % całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu. b) cena nabycia nie przekracza wartości rynkowej gruntu, a jego wartość potwierdzona jest operatem szacunkowym sporządzonym przez uprawnionego rzeczoznawcę w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi; c) nieruchomość wykorzystywana jest tylko do celów realizacji projektu, zgodnie z przeznaczeniem określonym w umowie o dofinansowanie projektu; d) nieruchomość jest niezbędna do realizacji projektu; e) zakup nieruchomości został przewidziany we wniosku o dofinansowanie projektu i uwzględniony w umowie o dofinansowanie projektu.

9 Wydatki niekwalifikowalne a) prowizje pobierane w ramach operacji wymiany walut oraz ujemne różnice kursowe, z wyjątkiem projektów wspó³pracy ponadnarodowej, b) odsetki od zadłużenia, koszty kredytu; c) kary i grzywny, a także wydatki poniesione w związku z procesami sądowymi oraz z realizacją ewentualnych postanowień wydanych przez sąd; d) wydatek poniesiony na zakup środka trwałego, który był współfinansowany ze środków krajowych lub wspólnotowych w przeciągu 7 lat poprzedzających datę zakupu środka trwałego przez beneficjenta; e) podatek VAT, który może zostać odzyskany w oparciu o przepisy krajowe tj. ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług; f) wydatek poniesiony na zakup gruntu przekraczający 10 % wartości całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu w projektach współfinansowanych w ramach EFRR i Funduszu Spójności. g) wydatki poniesione na mieszkalnictwo w ramach projektów współfinansowanych przez Fundusz Spójności; h) wydatek poniesiony na wypełnienie formularza wniosku o dofinansowanie projektu.

10 WRPO Koszty niekwalifikowalne 1 ) koszty przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu (nie dotyczy dokumentacji technicznej, analizy finansowej i ekonomicznej, oceny oddziaływania na środowisko, studium wykonalności i innych dokumentów wskazanych w części II Wytycznych), 2) koszty zakupu gruntu – dotyczy kosztu przekraczającego 10% wartości całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu, 3) koszty wyceny wkładu niepieniężnego, 4) koszty zaliczkowo poniesione na roboty budowlane dostawy / usługi (jeżeli roboty / usługi /dostawy nie zostały zrealizowane w momencie wystawienia faktury), 5) koszty osobowe wynikające z umów o pracę (dotyczy osób zatrudnionych na cały etat lub część etatu), 6) koszty ogólne (eksploatacja, media), 7) koszty obsługi prawnej i księgowej,

11 WRPO Koszty niekwalifikowalne 8) podatek od towarów i usług, który może zostać odzyskany w całości lub w części zgodnie z zapisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535z późn. zm.), 9) pozostałe podatki, 10) opłaty niewymienione w niniejszych Wytycznych, 11) odsetki od zadłużenia lub inne koszty kredytu, 12) koszty prowizji pobieranych w ramach operacji wymiany walut oraz ujemne różnice kursowe ponoszone w związku z realizacją projektu, 13) kary i grzywny, a także koszty procesów sądowych oraz koszty realizacji ewentualnychpostanowień wydanych przez sąd, 14) koszty odszkodowań, rekompensat i innych należności o podobnym charakterze, 15) wydatki związane z leasingiem, w szczególności: podatek, marża finansującego, odsetki od refinansowania kosztów, koszty ogólne, koszty montażu oraz dostosowania środków trwałych do użytkowania, koszty wymiany części związanych z leasingowanym sprzętem m.in. opony zimowe, letnie, przeglądy techniczne itp., opłaty ubezpieczeniowe, 16) wkład niepieniężny w postaci wolontariatu.

12 Kwalifikowalne -PO IiŚ Wydatki osobowe mogą stanowić wydatek kwalifikowalny w przypadku nowych pracowników zatrudnionych przez beneficjenta na potrzeby przygotowania bądź realizacji projektu lub w przypadku pisemnego oddelegowania wcześniej zatrudnionych pracowników do realizacji nowych zadań związanych z przygotowaniem lub realizacją projektu. Wydatki osobowe mogą stanowić wydatek kwalifikowalny w proporcji, w jakiej dany pracownik poświęca swój czas na działania związane z przygotowaniem lub realizacją projektu współfinansowanego w ramach PO IiŚ. Wydatek poniesiony na wynagrodzenie pracownika, który wypełnił formularz wniosku o dofinansowanie dla projektu może być uznany za kwalifikowalny na zasadach określonych dla Wydatków osobowych.

13 PO IiŚ Lista szczegółowych kategorii wydatków, dla których warunkiem uznania za kwalifikowalne jest bezpośrednie wskazanie we wniosku o dofinansowanie (w pkt zatytułowanym „Opis projektu”) oraz wskazanie w umowie o dofinansowanie: 1.wydatki związane z przygotowaniem projektu 2.wydatki związane z zarządzaniem projektem (powinny być szczegółowo opisane i uzasadnione), 3.wydatki poniesione na nabycie nieruchomości lub związane z nabyciem prawa wieczystego użytkowania nieruchomości, 4.wydatki związane z adaptacją bądź remontem budynków lub budowli nabytych w ramach wydatków kwalifikowalnych, 5.w przypadku wywłaszczenia, niezbędne opłaty związane z decyzją o wywłaszczeniu, takie jak wycena rzeczoznawcy, pomoc prawna, tymczasowa umowa dzierżawy przedmiotowego gruntu jak również odszkodowania za wywłaszczenie, 6.wydatki poniesione na obowiązkowy wykup nieruchomości lub obowiązkowe odszkodowania wynikające z ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania,

14 7.wydatki poniesione na zakup przenośnych środków trwałych, które nie będą na stałe zainstalowane w projekcie– wraz z uzasadnieniem, 8.wydatki na przenośne środki trwałe nie zainstalowane na stałe w projekcie, zakupione lub wytworzone w celu realizacji projektu (np. samochody, komputery, meble, drukarki, itp.) – wraz z uzasadnieniem, 9.wydatki związane z wykorzystaniem, innych niż leasing, technik finansowania nie powodujących natychmiastowego przeniesienia prawa własności, 10.inne kategorie wydatków niż wskazane w Podrozdziałach 6.1- 6.8 i 6.12 Wytycznych, 11.ewentualne wydatki związane ze szkoleniem personelu obsługującego infrastrukturę wytworzoną w wyniku realizacji projektu lub na testowanie projektu i jego wyposażenia, 12.koszty związane z wkładem niepieniężnym.

15 PO KL – niekwalifikowalne 1) W oparciu o przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1081/2006 (art. 11 ust. 2), za niekwalifikowalne z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL uznaje się poniższe kategorie wydatków: a) podatek od towarów i usług (VAT), jeśli może zostać odzyskany w oparciu o przepisy krajowe tj. ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług; b) zakup nieruchomości, gruntu oraz infrastruktury; c) zakup sprzętu, mebli oraz pojazdów, z wyjątkiem wydatków w ramach cross-financingu, o których mowa w podrozdziale 4.11; d) odsetki od zadłużenia.

16 PO KL - Koszty pośrednie Katalog - zamknięty i może obejmować wyłącznie następujące koszty administracyjne: koszty zarządu koszty personelu obsługowego koszty obsługi księgowej koszty materiałów biurowych i artykułów piśmienniczych usługi kserograficzne; opłaty za najem powierzchni biurowych lub czynsz; opłaty administracyjne za energię elektryczną, cieplną, gazową, wodę, opłaty przesyłowe, odprowadzenie ścieków itp.; amortyzacja środków trwałych (np. budynku); koszty ubezpieczeń majątkowych; koszty ochrony; sprzątanie pomieszczeń (w tym środki do utrzymania czystości pomieszczeń, dezynsekcję, dezynfekcję, deratyzację pomieszczeń, itp.).

17 PO KL -koszty bezpośrednie zarządzanie projektem- koszty wynagrodzenia koordynatora/kierownika projektu lub innej osoby mającej za zadanie koordynowanie lub zarządzanie projektem, koszty wynagrodzenia innego personelu bezpośrednio zaangażowanego w realizację projektu, koszty związane z otworzeniem i prowadzeniem rachunku bankowego, ustanowieniem zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy, koszty związane z zakupem lub amortyzacją sprzętu niezbędnego do zarządzania projektem i inne koszty bezpośrednio związane z koordynacją i zarządzaniem projektem. „promocja projektu - w zależności od rodzaju działań promocyjnych, które beneficjent zamierza realizować w ramach projektu np. koszty zakupu materiałów promocyjnych i informacyjnych, koszty opracowania i utrzymywania strony internetowej, koszty ogłoszeń prasowych, koszty wynagrodzenia pracownika odpowiedzialnego za promocję projektu (o ile zaistnieje taka potrzeba), itp.

18 Dziękuję za uwagę Alina Stachowiak, OPiFE


Pobierz ppt "Kwalifikowalność wydatków Poznań, 06.03.2008r.. Podstawa prawna Art. 35 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju."

Podobne prezentacje


Reklamy Google