Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Magazyny, ich rodzaje i przeznaczenie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Magazyny, ich rodzaje i przeznaczenie."— Zapis prezentacji:

1 Magazyny, ich rodzaje i przeznaczenie.
Definicje magazynowanie, magazyn. Podstawowe zadania magazynowania. Czynniki warunkujące skuteczne magazynowanie. Decyzje menedżerskie dot. magazynów. Czynniki brane pod uwagę przy doborze wyposażenia. Lokalizacja magazynów. Czynniki brane pod uwagę przy ocenie gospodarki magazynowej. Rodzaje magazynów i ich wyposażenie.

2 Magazynowanie, można określić jako zespół czynności związanych z gospodarowaniem zapasami lub jako organizowanie "wejścia i wyjścia", "przypływów i odpływów" towarów w organizacji. Produkty znajdujące się w magazynach są w fazie względnego spoczynku, ponieważ patrząc z punktu widzenia logistyki, magazynowanie to niepożądane przerwy w przepływie tych produktów.

3 Magazyn Magazynem nazywamy jednostkę o charakterze organizacyjno - funkcjonalnym, która przeznaczona jest do składowania wszelkich zapasów. Magazyn- konstrukcja inżynierska, przeznaczona do magazynowania zapasów, uwzględniającymi w maksymalnym stopniu (przy ich projektowaniu) podatność magazynową, zapasów.

4 Podstawowe zadania magazynowania wg Szczepankiewicza
Utrzymywanie zapasów dla potrzeb bieżącej działalności przedsiębiorstwa, Konfekcjonowanie - zestawianie różnych produktów różnych wytwórców w jednym miejscu według zamówień odbiorców, Konsolidowanie - kompletowanie małych partii towarów w jedną dużą partię wysyłkową, Dekonsolidowanie - rozdzielanie danej partii towarów na partie mniejsze zgodnie z zapotrzebowaniem odbiorców.

5 Czynniki warunkujące skuteczne magazynowanie
Warunki techniczne magazynów jako budynków i ich przystosowanie do pełnionej funkcji jak i wyposażenie techniczne magazynów (np. w odpowiedni sprzęt do rozładunku itp.). Strumienie towarowe (w tym: wielkości dostaw, ich strukturę, rozkład dostaw w czasie, sposób załadunku i wyładunku, kontroli jakości dostaw itp.). Czasowy i ilościowy rozkład zapotrzebowania. Organizację (obieg dokumentacji, system informacji, przygotowanie dostaw, obszary zadaniowe).

6 Czynniki mające wpływ na wielkość magazynu:
Poziom obsługi klienta. Wielkość obsługiwanego rynku. Liczba sprzedawanych na rynku produktów. Wielkość produktów. System transportu i przeładunku (wewnątrz magazynu). Współczynnik przepustowości. Czas cyklu produkcji. Rozplanowanie magazynu. Wymagana liczba przejść. Strefa biur w zespole magazynowym. Rodzaj stosowanych stojaków i regałów. Poziom i typ popytu.

7 Decyzje menedżerskie dot. magazynów:
Forma własności magazynów (magazyn własny lub obcy). Powinny być związane z wielkością oraz lokalizacją magazynów. Wewnętrzna organizacja magazynów.

8 Czynniki brane pod uwagę przy doborze wyposażenia (pytania)
Czy sprzęt odpowiada właściwościom przedsiębiorstwa, również w sytuacji przewidywanych zmian profilu działalności?. Czy poszczególne elementy wyposażenia są kompatybilne a także spełniają wymagania stawiane przez transport zewnętrzny?. Czy wyposażenie umożliwia przyszły rozwój techniczny?. Czy wyposażenie zapewnia odpowiednie współdziałanie poszczególnych operacji tj. przeciwdziała powstawaniu tzw. wąskich gardeł w przepływie materiałów?. (źródło: Encyklopedia Zarządzania Autor: Krzysztof Zaczkiewicz)

9 LOKALIZACJA MAGAZYNÓW
Lokalizację magazynów, podobnie zresztą jak lokalizację wszystkich obiektów inwestycyjnych, opracowuję się w dwóch etapach. W pierwszym etapie ustala się tzw. lokalizację ogólną określaną dla magazynów na podstawie funkcji, planowanej oraz istniejącej już sieci magazynów i organizacji zbytu, lokalizacji produkcji oraz rodzaju transportu.

10 W drugim etapie ustala się lokalizację szczegółową uzależnioną od warunków terenowych, jakości i wielkości terenu przeznaczonego pod budowę magazynu oraz od warunków bezpieczeństwa ppoż.

11 Niezależnie od rodzaju magazynu materiały muszą
być układane według ustalonego systemu. Miejsca przechowywania towaru powinny być rozplanowane tak by: Maksymalnie wykorzystać powierzchnię magazynową. Zapewnić łatwy dostęp do materiałów. Bezproblemowo utrzymywać czystość w magazynie.

12 Podstawowe elementy, które uwzględnia się
przy ustaleniu wielkości powierzchni magazynu: Wielkość i szybkość obrotu materiałowego. Wielkość zapasów magazynowych. Fizyczne i chemiczne właściwości materiałów. Sposób ich pakowania. Kształt magazynu. Rozplanowanie miejsc składowych oraz przejść i przejazdów.

13 Magazyn składa się z: Powierzchni składowej netto zajmowanej przez magazynowany towar. Powierzchni przeznaczonej do przyjmowania i wydawania towaru. Powierzchni komunikacyjnej przeznaczonej dla przejazdów w magazynie transportem wewnętrznym. Powierzchni administracyjno-biurowej i higieny pracy.

14 Ważną częścią magazynów jest ich front
ładunkowy - rampy. Dzielimy je na: Boczne jednostronne przy budynku. Zewnętrzne czołowo-boczne. Zewnętrzne czołowe. Schodkowe, o układzie piłowym.

15 Ocena magazynu Ocenę magazynu można przeprowadzić na
podstawie analizy: szybkości obrotu, kosztów eksploatacji, wydajności pracy, wykorzystania powierzchni i pojemności, wykorzystania magazynowych urządzeń mechanicznych.

16 Kontrola gospodarki magazynowej
Kontrola prawidłowości gospodarki materiałowej w magazynie powinna na sprawdzeniu: Odbioru ilościowego i jakościowego dostarczonych towarów. Bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Bezpieczeństwa i higieny pracy. Ochrony przed kradzieżą i zniszczeniem.

17 Rodzaje magazynów: Niskiego składowania - do 4,2 m.
Średniego składowania - od 4,2 do 7,2 m. Wysokiego składowania - od 7,2 do 25m.

18 Magazyny wysokiego składowania - znakomicie sprawdzają się w
warunkach przemysłu maszynowego w zakładach montażowych, gdzie nomenklatura przechowywanych materiałów liczy niejednokrotnie kilkanaście tysięcy pozycji. Występują jako magazyny zamknięte, zmechanizowane lub zautomatyzowane w postaci wysokiej (współcześnie ok. 30 m) jednokondygnacyjnej hali. Są najczęściej wyposażone w zautomatyzowane manipulatory sterowane komputerowo. Mogą one pracować w cyklu automatycznym tub półautomatycznym. Koszt budowy i wyposażenia magazynu wysokiego składowania jest blisko pięciokrotnie wyższy od kosztu budowy i wyposażenia magazynu niskiego składowania.

19 Magazyny wg szczebli magazynowania
Magazyny zakładowe (zlokalizowane przy miejscu wytwarzania danych towarów). Magazyny centralne (główne magazyny które otrzymują cały asortyment towarów wytwarzanych w jego zakładach). Magazyny regionalne (odciążają niższe i wyższe szczeble magazynowania, zbliżają miejsce produkcji do obszaru zbytu). Magazyny wysyłkowe (najniższy szczebel, przyporządkowane bezpośrednio rejonowi sprzedaży).

20 Podział magazynów w oparciu o różne kryteria:
1) Stan skupienia i podatność magazynowa ładunków: zbiorniki przeznaczone dla towarów ciekłych i gazowych, silosy dla towarów sypkich, magazyny uniwersalne do magazynowania różnych towarów w opakowaniach lub bez opakowań.

21 2) Rozwiązania techniczno-budowlane i stopień zabezpieczenia podatności magazynowej zapasów:
magazyny otwarte - place składowe, magazyny półotwarte - wiaty, szopy itp., magazyny zamknięte: naziemne (parterowe lub wielokondygnacyjne, niskiego i wysokiego składowania), oraz podziemne itp., magazyny specjalne, np. materiałów łatwo palnych i wybuchowych, przechowalnie owoców, chłodnie itp.

22 3) Stopień wprowadzonej mechanizacji procesów magazynowych:
niezmechanizowane, zmechanizowane, zautomatyzowane.

23 4) Funkcja i przeznaczenie gospodarcze:
przemysłowe (zaopatrzenia materiałowego, wyrobów gotowych), handlowe (skupu, hurtu, detalu), transportowe (spedycyjne, przewoźników, portów wodnych, lotniczych), usługowe.

24 Magazyny otwarte - stanowią najtańszy rodzaj
magazynu. Służą do magazynowania produktów odpornych na działanie czynników atmosferycznych. Są to zazwyczaj ogrodzone place, odpowiednio przygotowane do magazynowania określonych towarów. W magazynach otwartych składowane są, materiały pochodzenia mineralnego, wyroby stalowe i żeliwne, drewno, ceramiczne materiały budowlane itp.

25 Magazyny półotwarte - posiadają dach, jedną, dwie
lub trzy ściany. Mogą one stanowić konstrukcję stałą lub tez mogą być ustawiane czasowo z przenośnych elementów składanych. Magazyny te zabezpieczają przechowywane materiały przed bezpośrednim oddziaływaniem warunków atmosferycznych. W takich magazynach składowane są towary odporne na zmiany temperatury lecz wrażliwe na bezpośrednie oddziaływanie warunków atmosferycznych, np. wyroby ceramiczne, cement w workach itp.

26 Magazyny zamknięte - posiadają pełną budowę
ścian, podłogę, drzwi i niekiedy okna. Stanowią one najliczniejszą grupę magazynów. Do najprostszych zaliczane są magazyny nie posiadające żadnego wyposażenia. W magazynach tych składowane są, następujące materiały: nawozy sztuczne, gwoździe, druty itp.

27 Magazyny specjalne - przeznaczone są do składowania określonego rodzaju towaru. Do tego typu magazynów zalicza się: zbiorniki stalowe naziemne i podziemne do magazynowania cieczy (materiałów pędnych, smoły, asfaltu itp.), silosy do przechowywania towarów sypkich (np. zbóż, cementu itp.), spichlerze.

28 Wyposażenie magazynów
Techniczne wyposażenie magazynów - jest istotnym składnikiem infrastruktury procesów logistycznych aktywnie wpływających na szybkość przepływu materiałów, wydajność procesów manipulacyjnych, maszyn i urządzeń transportowych.

29 Techniczne wyposażenie urządzeń transportowych uzależnione jest od:
wielkości i funkcji jaką spełnia magazyn, rodzaju magazynowanych zapasów oraz ich podatności transportowej i magazynowej, rodzaju opakowania - formy lub stosowanych jednostek ładunkowych, metod składowania, sposobu przemieszczania materiałów, sposobu i rodzaju przeprowadzanych zabiegów konserwacyjnych, rodzaju zabezpieczeń, np. przed uszkodzeniami ładunku, przeciwpożarowych itp.

30 Do technicznego wyposażenia magazynów zalicza się:
Maszyny i urządzenia transportowe: •  wózki jezdniowe •  dźwignice •  przenośniki 2. Urządzenia do składowania: •  w magazynach otwartych: legary, klamry, podstawki, stojaki itp. • w magazynach zamkniętych: regały o różnej konstrukcji, podstawki, stojaki

31 3. Urządzenia pomocnicze: • urządzenia ułatwiające załadunek środków transportowych: rampy, pomosty ładunkowe, pomosty wyrównawcze, rampy ruchome itp. • urządzenia pomocnicze do składowania i manipulacji, np. palety, paletyzery, nadstawki palet, pojemniki, foliomaty, jarzma, kontenery, urządzenia do mocowania ładunków itp. • urządzenia kontrolno-pomiarowe do określania ilości i jakości magazynowych zapasów (urządzenia ważące - wagi określające w sposób dokładny masę produktu; urządzenia wskaźnikowe, dozowniki - określają, w sposób przybliżony masę lub objętość ciał)

32 Automatyczna składowanie

33 Paletyzacja

34 PALETYZACJA

35 Przenośniki

36 Foliomat

37 Funkcjonalny podział zapasów
Zapas bieżący, Zapas w produkcji, Zapas sezonowy, Zapas bezpieczeństwa, Zapas promocyjny, Zapas spekulacyjny, Zapas martwy.

38 Zapas bieżący, który firma zużywa w toku produkcji i odtwarza w rutynowym procesie zaopatrywania.
Zapas w produkcji, są to materiały i półprodukty w sferze wytwarzania oraz materiały w drodze. Zapas sezonowy, tworzony dla zaspokojenia popytu w całym roku, a wytwarzany sezonowo.

39 Zapas bezpieczeństwa, zapobiegający awaryjnym postojom w czasie produkcji.
Zapas promocyjny, utrzymywany w trakcie promocji marketingowej i budowany przed okresem promocji. Zapas spekulacyjny, tworzony w oczekiwaniu na zwyżki cen, zmiany kursu walut. Zapas martwy, określany jako zbędny lub nadmierny, nie przedstawia wartości dla firmy, która musi się go pozbyć.


Pobierz ppt "Magazyny, ich rodzaje i przeznaczenie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google