Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa"— Zapis prezentacji:

1 Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
Garnizon Stołeczny

2 CEL PROJEKTU Stworzenie narzędzi, które pozwolą na rzetelne i czytelne przedstawienie społecznościom lokalnym skali i rodzaju zidentyfikowanych zagrożeń przez instytucje współodpowiedzialne za bezpieczeństwo i porządek publiczny w formie wizualizacji stanu bezpieczeństwa poprzez prezentowanie w postaci tzw. map zagrożeń, czyli wykazu zagrożeń dla życia i zdrowia ludzkiego oraz mienia, sporządzonego z uwzględnieniem ich rozkładu przestrzennego i czasowego.

3 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
Bezpieczeństwo publiczne jest stanem w społeczeństwie, który umożliwia jego sprawne funkcjonowanie. Przestępczość oraz zjawiska patologiczne zakłócają ten ład, co rodzi w społeczeństwie poczucie niesprawiedliwości i braku kontroli państwa nad tym zjawiskiem. Mapy zagrożeń bezpieczeństwa należy traktować jako istotny element procesu zarządzania bezpieczeństwem publicznym, realizowanym w partnerstwie między-instytucjonalnym. Warunkiem poprawy skuteczności działań w zakresie likwidacji zagrożeń jest współpraca między wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w realizację zadań na rzecz bezpieczeństwa obywateli.

4 POZIOMY MAPY Poziom krajowy – obejmujący przedstawienie zagrożeń w poszczególnych województwach (w tym garnizonie stołecznym) w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców. Poziom wojewódzki (garnizon stołeczny) – obejmujący przedstawienie zagrożeń w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców. Poziom powiatowy/gminny – obejmujący przedstawienie zagrożeń wyrażonych liczbą bezwzględną.

5 ZAŁOŻENIA POZIOM WOJEWÓDZKI (GARNIZON STOŁECZNY)
Mapa zagrożeń prezentowana będzie zarówno w formie graficznej jak i tekstowej. Obejmie charakterystykę przestrzeni publicznej wyrażoną między innymi przez: wyniki badań opinii społecznej, wnioski z debat społecznych, wnioski z pracy środowiskowej dzielnicowych, wnioski przedstawicieli innych służb lokalnych. W procesie budowania omawianej mapy ważne są dane statystyczne wszystkich służb odpowiedzialnych za porządek publiczny, w tym Policji.

6 PREZENTOWANY OBSZAR - garnizon
MAPA NA POZIOMIE GARNIZONU PRZEDSTAWIAĆ BĘDZIE: zagrożenie przestępczością ogółem (przestępstwa stwierdzone) w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców; zagrożenie przestępczością kryminalną ogółem (przestępstwa stwierdzone) w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców; zagrożenie przestępczością kryminalną w 7 podstawowych kategoriach ogółem (przestępstwa stwierdzone) w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców (tj. kradzież, kradzież pojazdu, kradzież z włamaniem, rozbój, niszczenie mienia, uszczerbek na zdrowiu, bójka lub pobicie); zagrożenie przestępczością gospodarczą (przestępstwa stwierdzone) w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców;

7 PREZENTOWANY OBSZAR-garnizon
MAPA NA POZIOMIE GARNIZONU PRZEDSTAWIAĆ BĘDZIE: zagrożenie przestępczością narkotykową (przestępstwa stwierdzone) w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców; zagrożenie wykroczeniami szczególnie uciążliwymi społecznie w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców (wykroczenia p-ko: porządkowi i spokojowi publicznemu, obyczajności publicznej , urządzeniom użytku publicznego, przepisom ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – ogółem wskazane kategorie oraz każda odrębnie); wyniki badań społecznych w zakresie poczucia bezpieczeństwa .

8 BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM garnizon
Mapa zagrożeń w obszarze bezpieczeństwa w ruchu drogowym zawierać będzie: liczbę wypadków drogowych w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców; liczbę ofiar śmiertelnych wypadków drogowych w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców; liczbę ofiar śmiertelnych wypadków drogowych w przeliczeniu na wypadków drogowych; liczba wypadków w przeliczeniu na 100 km dróg publicznych; zdiagnozowane zagrożenia i oczekiwania zgłoszone przez lokalne społeczności.

9 BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM garnizon
W cyklu rocznym zagrożenia w obszarze bezpieczeństwa w ruchu drogowym na wszystkich poziomach przedstawiane będą w formie: wykazu najbardziej zagrożonych powiatów na terenie poszczególnych garnizonów wskazywanych na podstawie dwóch łącznie występujących kryteriów tj. ogólna liczba wypadków drogowych oraz liczba ofiar śmiertelnych, w których wartość (w zestawieniu łącznym) jest wyższa od średniej dla danego garnizonu; 5 km odcinków niebezpiecznych dróg krajowych i wojewódzkich, na których odnotowano co najmniej 20 zdarzeń drogowych, z których więcej niż 5 stanowiły wypadki drogowe.

10 BEZPIECZEŃSTWO NA TERENIE GMIN/DZIELNIC
Zadania Policji mające na celu zapewnienie poczucia bezpieczeństwa realizowane są przede wszystkim w komendach rejonowych/powiatowych oraz komisariatach. Z tego też powodu na tym poziomie organizacyjnym w celu efektywnego realizowania zadań niezbędne jest posiadanie precyzyjnej wiedzy, zarówno co do charakteru identyfikowanych zagrożeń, jak i miejsca oraz czasu ich występowania. W samej Policji występuje szereg komórek organizacyjnych i źródeł informacji, które powinny być skoordynowane i w sposób efektywny wykorzystane. Celem obiektywnego zdiagnozowania stanu bezpieczeństwa na określonym terenie niezbędnym jest zapewnienie sobie dopływu informacji pochodzących z możliwie szerokich źródeł, wszelkiego rodzaju służb i inspekcji, a przede wszystkim od społeczności lokalnych.

11 PREZENTOWANY OBSZAR rejony/powiaty
Mapy zagrożeń na poziomie powiatowym powinny obejmować teren odpowiedzialności całej jednostki organizacyjnej Policji, z podziałem na teren jednostek podległych (komisariaty) jeśli zostały wyodrębnione. Uwzględniać powinny w szczególności poniższe kryteria: zagrożenie przestępczością ogółem (przestępstwa stwierdzone) wyrażane liczbą bezwzględną; zagrożenie przestępczością kryminalną ogółem (przestępstwa stwierdzone) wyrażane liczbą bezwzględną; zagrożenie przestępczością kryminalną w 7 podstawowych kategoriach ogółem (przestępstwa stwierdzone) wyrażone liczbą bezwzględną;

12 PREZENTOWANY OBSZAR rejony/powiaty
MAPA NA POZIOMIE POWIATÓW/REJONÓW PRZEDSTAWIAĆ BĘDZIE: zagrożenie przestępczością gospodarczą (przestępstwa stwierdzone) wyrażane liczbą bezwzględną; zagrożenie przestępczością narkotykową (przestępstwa stwierdzone) wyrażane liczbą bezwzględną; zagrożenie wykroczeniami szczególnie uciążliwymi społecznie wyrażone liczbą bezwzględną (zgodnie z wymienionymi na poziomie krajowym); zdiagnozowane zagrożenia i oczekiwania zgłoszone podczas debat społecznych/spotkań, przekazane przez dzielnicowych i inne podmioty pozapolicyjne.

13 BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM Warszawa i powiaty
Mapa zagrożeń w obszarze bezpieczeństwa w ruchu drogowym (dla komend powiatowych tworzona przez Komendy Powiatowi Policji, a dla Warszawy przez WRD KSP) zawierać będzie: liczbę wypadków drogowych w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców; liczbę ofiar śmiertelnych wypadków drogowych w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców; liczbę ofiar śmiertelnych wypadków drogowych w przeliczeniu na wypadków drogowych; liczba wypadków w przeliczeniu na 100 km dróg publicznych; zdiagnozowane zagrożenia i oczekiwania zgłoszone przez lokalne społeczności.

14 KONSULTACJE - obszar Komendanci Rejonowi Policji przeprowadzą konsultację na poziomie każdej dzielnicy; Komendanci Powiatowi Policji przeprowadzą konsultację na poziomie powiatu; Komendanci Powiatowi Policji przeprowadzą konsultacje na poziomie każdej podległej jednostki (komisariatu) z udziałem przedstawicieli wszystkich gmin obsługiwanych przez tę jednostkę. Takie same konsultacje należy przeprowadzić w przypadku gdy teren gminy obsługiwany jest bezpośrednio przez komendę powiatową Policji.

15 WYKORZYSTANIE MAPY Mapa zagrożeń na każdym poziomie powinna zawierać opisowe odniesienie się do zaistniałych i planowanych zmian w poszczególnych obszarach. W zakresie służby prewencyjnej, biorąc pod uwagę oczekiwania społeczne, opracowana mapa ma być istotnym źródłem wiedzy służącym dedykowaniu niezbędnych sił policyjnych umożliwiających efektywną realizację zadań na rzecz bezpieczeństwa lokalnego, co monitorowane powinno być wewnętrznie na wszystkich poziomach zarządzania poprzez: liczbę bezwzględną policjantów kierowanych do służby patrolowej i obchodowej; % udział policjantów podstawowych komórek służby prewencyjnej do stanu etatowego jednostki organizacyjnej Policji; czas reakcji na zdarzenie.

16 PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIA GRAFICZNE

17 PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIA GRAFICZNE

18 PODSUMOWANIE Mapy zagrożeń należy traktować jako istotny element procesu zarządzania bezpieczeństwem publicznym, realizowanym w partnerstwie międzyinstytucjonalnym i społecznym. Mapy zagrożeń powinny służyć optymalnej dyslokacji zasobów sprzętowo - kadrowych Policji oraz podmiotów pozapolicyjnych


Pobierz ppt "Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa"

Podobne prezentacje


Reklamy Google